Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2020 10/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2020 03/2021 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2021 10/2021 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2021 03/2022 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 12/2032 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2020 05/2020 1,450 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2020 06/2020 1,275 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2020 07/2020 1,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2020 08/2020 1,200 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2020 10/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2020 03/2021 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2021 10/2021 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2021 03/2022 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 12/2023 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 05/2020 05/2020 1,450 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 06/2020 06/2020 1,275 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 07/2020 07/2020 1,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2020 05/2020 1,450 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2020 06/2020 1,275 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2020 07/2020 1,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2020 08/2020 1,200 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2020 10/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2020 03/2021 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2021 10/2021 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2021 03/2022 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 12/2025 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 03/2020 03/2020 % 0.035
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 04/2020 04/2020 1,000 USD 0.035
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 05/2020 05/2020 500 USD 0.035
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 06/2020 10/2020 50 USD 0.035
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 05/2020 06/2020 5,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 07/2020 09/2020 4,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 10/2020 12/2022 4,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 05/2020 06/2020 4,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 07/2020 07/2020 4,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 08/2020 10/2020 4,450 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 11/2020 12/2022 3,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 05/2020 06/2020 3,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 07/2020 09/2020 3,300 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 10/2020 12/2025 2,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 05/2020 05/2020 1,290 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 06/2020 12/2023 5,000 USD 0.08
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 03/2020 08/2020 8,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 09/2020 11/2020 5,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 12/2020 05/2022 4,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 04/06/2020 05/31/2020 100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 05/2020 05/2020 4,300 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 06/2020 06/2020 3,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 07/2020 12/2023 3,700 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 04/2020 08/2020 400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 09/2020 04/2021 280 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 05/2021 12/2021 220 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2020 05/2020 1,450 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2020 06/2020 1,275 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2020 07/2020 1,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2020 08/2020 1,200 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2020 10/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2020 03/2021 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2021 10/2021 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 12/2032 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2020 05/2020 1,450 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2020 06/2020 1,275 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2020 07/2020 1,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2020 08/2020 1,200 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2020 10/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2020 03/2021 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2021 04/2021 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 04/2020 05/2020 355 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 06/2020 12/2021 250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 04/2020 10/2020 775 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 11/2020 12/2021 700 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 04/2020 05/2020 5,250 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 06/2020 09/2020 3,200 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 10/2020 06/2021 700 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 07/2021 12/2021 655 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 04/2020 10/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 11/2020 12/2021 405 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2020 05/2020 362 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2020 06/2020 318 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2020 07/2020 300 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2020 08/2020 300 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2020 10/2020 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2020 03/2021 287 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2021 10/2021 143 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2021 03/2022 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 12/2032 141 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 05/2020 05/2020 362 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 06/2020 06/2020 318 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 07/2020 07/2020 300 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2020 05/2020 362 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2020 06/2020 318 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2020 07/2020 300 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2020 08/2020 300 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2020 10/2020 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2020 03/2021 287 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2021 10/2021 143 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2021 03/2022 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 12/2032 141 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 04/2020 10/2020 1,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 11/2020 12/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS WAHA TEXAS BASIS FUT NW 04/2020 05/2020 2,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS WAHA TEXAS BASIS FUT NW 06/2020 12/2021 1,800 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 04/2020 05/2020 2,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 06/2020 06/2020 2,050 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 07/2020 10/2020 1,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 11/2020 12/2021 650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 04/2020 12/2025 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 05/2020 05/2020 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 06/2020 06/2020 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 07/2020 12/2023 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 04/2020 05/2020 230 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 06/2020 12/2021 170 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 04/2020 06/2020 350 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 07/2020 12/2020 315 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 01/2021 12/2021 260 USD 0.05
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 04/2020 10/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 11/2020 12/2021 625 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 04/2020 05/2020 2,300 USD 0.025
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 06/2020 10/2020 1,960 USD 0.025
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 11/2020 12/2021 660 USD 0.025
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2020 05/2020 362 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2020 06/2020 318 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2020 07/2020 300 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2020 08/2020 300 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2020 10/2020 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2020 03/2021 287 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2021 10/2021 143 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2021 03/2022 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 12/2025 141 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS TCO BASIS FUT TC 04/2020 05/2020 290 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TCO BASIS FUT TC 06/2020 12/2021 185 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 05/2020 05/2020 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 06/2020 06/2020 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 07/2020 12/2023 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE4 BASIS FUT TR 04/2020 05/2020 65 USD 0.025
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE4 BASIS FUT TR 06/2020 12/2021 55 USD 0.025
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 04/06/2020 04/15/2020 110 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 04/16/2020 04/22/2020 100 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 04/23/2020 05/31/2020 86 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 05/2020 05/2020 3,400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 06/2020 06/2020 3,200 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 07/2020 12/2023 3,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 04/2020 05/2020 770 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 06/2020 06/2020 720 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 07/2020 07/2020 700 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 08/2020 01/2021 600 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 02/2021 12/2025 500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 04/2020 05/2020 1,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 06/2020 06/2020 900 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 07/2020 07/2020 850 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 08/2020 01/2021 750 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 02/2021 12/2025 600 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 03/2020 03/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 04/2020 04/2020 1,833 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 05/2020 05/2020 2,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 06/2020 12/2020 2,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 01/2021 03/2024 1,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 03/02/2020 03/31/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 04/01/2020 04/30/2020 2,510 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 03/02/2020 03/31/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 04/01/2020 04/30/2020 46,547 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 05/04/2020 06/30/2020 50,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/02/2020 03/31/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 04/01/2020 04/30/2020 50,207 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 05/01/2020 06/30/2020 55,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 03/2020 03/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 03/2020 03/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 03/2020 03/2024 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 03/2020 03/2024 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 03/2020 03/2023 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 03/2020 03/2023 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2020 03/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 04/2020 04/2020 20,833 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 05/2020 04/2023 25,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 03/2020 03/2020 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 04/2020 04/2020 33,333 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 05/2020 05/2020 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 06/2020 07/2020 33,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 08/2020 03/2024 31,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 03/2020 03/2020 % 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 04/2020 04/2020 4,750 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 05/2020 05/2020 5,600 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 06/2020 11/2024 5,400 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2020 03/2020 7 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2020 04/2020 190 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2020 05/2020 220 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2020 06/2020 210 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2020 09/2020 210 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2020 11/2020 200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2020 02/2021 190 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2021 05/2021 190 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2021 12/2023 180 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/02/2020 03/31/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 04/01/2020 04/30/2020 1,141 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 04/2020 04/2020 2,933 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 05/2020 05/2020 3,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 06/2020 07/2020 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 08/2020 12/2024 2,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/02/2020 03/31/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 04/01/2020 04/30/2020 3,195 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 03/2020 03/2020 % 0.15
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 04/2020 04/2020 1,916 USD 0.15
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 05/2020 05/2020 2,200 USD 0.1
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 06/2020 06/2020 2,200 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 07/2020 02/2021 2,100 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 03/2021 12/2024 2,000 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 03/2020 03/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 04/2020 04/2020 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 05/2020 03/2023 6,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 03/2020 03/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 04/2020 04/2020 2,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 05/2020 03/2023 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/02/2020 03/31/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 04/01/2020 04/30/2020 2,053 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 04/2020 05/2020 50,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 06/2020 07/2020 45,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 08/2020 04/2024 41,000 USD 2.500%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2020 03/2020 70 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2020 04/2020 1,906 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2020 05/2020 2,200 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2020 06/2020 2,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2020 09/2020 2,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2020 11/2020 2,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2020 02/2021 1,900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2021 05/2021 1,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2021 12/2024 1,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 04/01/2020 04/30/2020 51,348 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 05/01/2020 06/30/2020 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 04/2020 04/2020 37,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 05/2020 05/2020 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 06/2020 12/2023 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2020 04/2020 1,100 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2020 05/2020 1,000 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2020 06/2020 900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2020 08/2020 800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2020 10/2020 700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2020 03/2021 600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2021 12/2024 600 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 03/31/2020 05/29/2020 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 03/31/2020 05/29/2020 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 03/31/2020 05/29/2020 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 03/02/2020 03/31/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 04/01/2020 04/30/2020 3,765 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 03/02/2020 03/31/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 04/01/2020 04/30/2020 6,846 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 03/02/2020 04/30/2020 2,875 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 03/2020 03/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 04/2020 04/2020 2,032 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 05/2020 03/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2020 03/2020 103 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2020 04/2020 2,773 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2020 06/2020 3,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2020 09/2020 2,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2020 10/2020 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2020 11/2020 2,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2020 01/2021 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2021 06/2021 2,500 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2021 12/2024 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 03/02/2020 03/31/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 04/01/2020 04/30/2020 1,825 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 03/2020 03/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 04/2020 04/2020 1,250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 05/2020 03/2022 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 03/02/2020 03/31/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 04/01/2020 04/30/2020 2,282 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 03/2020 03/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 04/2020 04/2020 1,666 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 05/2020 03/2022 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 04/2020 05/2020 2,800 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 06/2020 10/2020 2,600 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 11/2020 04/2021 2,350 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 03/2020 03/2020 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 04/2020 04/2020 3,466 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 05/2020 05/2020 4,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 06/2020 07/2020 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 08/2020 03/2023 3,100 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 04/2020 05/2020 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 06/2020 07/2020 4,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 08/2020 04/2023 4,100 USD 2.500%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 03/02/2020 03/31/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 04/01/2020 04/30/2020 3,879 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 03/2020 04/2020 3,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 05/2020 12/2022 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 03/2020 03/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 04/2020 04/2020 2,833 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 05/2020 05/2020 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 06/2020 12/2023 2,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 03/2020 03/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 04/2020 04/2020 2,833 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 05/2020 12/2022 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 03/2020 03/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 04/2020 04/2020 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 05/2020 05/2020 4,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 06/2020 12/2024 2,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 03/2020 03/2020 % 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 04/2020 04/2020 3,666 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 05/2020 05/2020 4,400 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 06/2020 07/2020 3,900 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 08/2020 12/2023 3,700 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 03/2020 04/2020 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 05/2020 12/2022 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2020 03/2020 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 04/2020 04/2020 17,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2020 04/2024 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 03/2020 03/2020 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 04/2020 04/2020 17,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 05/2020 04/2024 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 04/2020 04/2020 2,916 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 05/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 03/02/2020 03/31/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 04/01/2020 04/30/2020 2,738 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 03/2020 03/2020 % 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 04/2020 04/2020 36,666 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 05/2020 05/2020 44,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 06/2020 07/2020 39,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 08/2020 12/2023 37,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/02/2020 03/31/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 04/01/2020 04/30/2020 6,504 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 04/2020 04/2020 41,666 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 05/2020 05/2020 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 06/2020 12/2023 35,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/02/2020 03/02/2020 304 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/03/2020 03/03/2020 318 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/04/2020 03/04/2020 335 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/05/2020 03/05/2020 352 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/06/2020 03/06/2020 372 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/09/2020 03/09/2020 393 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/10/2020 03/10/2020 418 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/11/2020 03/11/2020 446 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/12/2020 03/12/2020 478 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/13/2020 03/13/2020 515 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/16/2020 03/16/2020 558 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/17/2020 03/17/2020 608 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/18/2020 03/18/2020 670 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/19/2020 03/19/2020 744 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/20/2020 03/20/2020 837 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/23/2020 03/23/2020 957 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/24/2020 03/24/2020 1,116 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/25/2020 03/25/2020 1,340 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/26/2020 03/26/2020 1,675 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/27/2020 03/27/2020 2,233 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/30/2020 03/30/2020 3,350 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/31/2020 03/31/2020 6,700 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/01/2020 04/01/2020 5,456 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/02/2020 04/02/2020 5,729 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/03/2020 04/03/2020 6,030 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/06/2020 04/06/2020 6,365 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/07/2020 04/07/2020 6,740 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/08/2020 04/08/2020 7,161 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/09/2020 04/09/2020 7,639 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/13/2020 04/13/2020 7,642 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/14/2020 04/14/2020 7,646 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/15/2020 04/15/2020 7,651 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/16/2020 04/16/2020 7,656 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/17/2020 04/17/2020 7,663 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/20/2020 04/20/2020 7,671 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/21/2020 04/21/2020 7,681 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/22/2020 04/30/2020 7,695 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/02/2020 03/02/2020 304 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/03/2020 03/03/2020 318 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/04/2020 03/04/2020 335 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/05/2020 03/05/2020 352 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/06/2020 03/06/2020 372 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/09/2020 03/09/2020 393 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/10/2020 03/10/2020 418 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/11/2020 03/11/2020 446 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/12/2020 03/12/2020 478 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/13/2020 03/13/2020 515 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/16/2020 03/16/2020 558 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/17/2020 03/17/2020 608 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/18/2020 03/18/2020 670 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/19/2020 03/19/2020 744 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/20/2020 03/20/2020 837 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/23/2020 03/23/2020 957 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/24/2020 03/24/2020 1,116 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/25/2020 03/25/2020 1,340 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/26/2020 03/26/2020 1,675 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/27/2020 03/27/2020 2,233 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/30/2020 03/30/2020 3,350 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/31/2020 03/31/2020 6,700 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/01/2020 04/01/2020 1,870 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/02/2020 04/02/2020 1,963 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/03/2020 04/03/2020 2,067 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/06/2020 04/06/2020 2,181 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/07/2020 04/07/2020 2,310 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/08/2020 04/08/2020 2,454 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/09/2020 04/09/2020 2,618 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/13/2020 04/13/2020 2,619 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/14/2020 04/14/2020 2,621 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/15/2020 04/15/2020 2,622 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/16/2020 04/16/2020 2,625 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/17/2020 04/17/2020 2,627 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/20/2020 04/20/2020 2,630 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/21/2020 04/21/2020 2,634 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/22/2020 04/30/2020 2,640 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/02/2020 03/31/2020 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/01/2020 04/01/2020 240 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/02/2020 04/02/2020 252 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/03/2020 04/03/2020 265 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/06/2020 04/06/2020 279 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/07/2020 04/07/2020 296 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/08/2020 04/08/2020 315 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/09/2020 04/30/2020 336 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/02/2020 03/31/2020 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 04/01/2020 04/30/2020 798 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2020 03/2020 288 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2020 04/2020 4,274 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2020 05/2020 3,761 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2020 06/2020 2,705 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2020 07/2020 2,623 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2020 08/2020 2,579 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2020 09/2020 2,544 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2020 10/2020 2,605 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2020 11/2020 2,222 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2020 12/2020 2,223 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 01/2021 01/2021 2,413 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 02/2021 02/2021 1,823 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2021 03/2021 1,816 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2021 04/2021 2,015 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2021 05/2021 1,997 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2021 06/2021 1,983 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2021 07/2021 1,970 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2021 08/2021 1,956 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2021 09/2021 1,959 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2021 10/2021 2,256 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2021 11/2021 2,240 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2021 12/2021 2,219 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 03/2020 03/2020 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 04/2020 04/2020 1,500 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 05/2020 03/2021 1,800 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 03/2020 03/2020 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 04/2020 04/2020 4,666 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 05/2020 07/2020 4,600 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 08/2020 12/2022 3,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 03/2020 04/2020 2,750 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 05/2020 05/2020 1,500 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 06/2020 03/2023 1,000 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 03/2020 03/2020 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 04/2020 04/2020 3,333 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 05/2020 05/2020 4,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 06/2020 03/2023 4,700 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 03/2020 03/2020 % 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 04/2020 04/2020 23,333 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 05/2020 05/2020 28,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 06/2020 12/2022 21,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 03/02/2020 03/31/2020 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 04/01/2020 04/30/2020 1,734 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 05/01/2020 06/30/2020 2,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/02/2020 03/02/2020 291 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/03/2020 03/03/2020 304 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/04/2020 03/04/2020 320 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/05/2020 03/05/2020 336 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/06/2020 03/06/2020 355 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/09/2020 03/09/2020 376 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/10/2020 03/10/2020 400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/11/2020 03/11/2020 426 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/12/2020 03/12/2020 456 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/13/2020 03/13/2020 492 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/16/2020 03/16/2020 533 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/17/2020 03/17/2020 581 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/18/2020 03/18/2020 640 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/19/2020 03/19/2020 711 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/20/2020 03/20/2020 800 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/23/2020 03/23/2020 914 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/24/2020 03/24/2020 1,066 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/25/2020 03/25/2020 1,280 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/26/2020 03/26/2020 1,600 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/27/2020 03/27/2020 2,133 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/30/2020 03/30/2020 3,200 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/31/2020 03/31/2020 6,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/01/2020 04/01/2020 4,216 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/02/2020 04/02/2020 4,426 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/03/2020 04/03/2020 4,658 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/06/2020 04/06/2020 4,917 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/07/2020 04/07/2020 5,207 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/08/2020 04/08/2020 5,533 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/09/2020 04/09/2020 5,902 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/14/2020 04/14/2020 5,901 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/15/2020 04/15/2020 5,901 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/16/2020 04/16/2020 5,900 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/17/2020 04/17/2020 5,899 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/20/2020 04/20/2020 5,898 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/21/2020 04/21/2020 5,896 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/22/2020 04/22/2020 5,895 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/23/2020 04/23/2020 5,892 USD 0.08