Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2021 10/2021 312 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2021 03/2022 262 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 11/2026 162 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2026 12/2026 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2027 12/2033 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 12/2020 05/2021 1,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 06/2021 12/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS WAHA TEXAS BASIS FUT NW 12/2020 12/2020 2,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS WAHA TEXAS BASIS FUT NW 01/2021 12/2021 1,800 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 12/2020 12/2020 2,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 01/2021 01/2021 2,050 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 02/2021 03/2021 1,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 04/2021 12/2021 650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 12/2020 12/2025 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 12/2020 12/2020 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 01/2021 01/2021 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 02/2021 12/2024 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 12/2020 12/2020 230 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 01/2021 12/2021 170 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 12/2020 12/2020 630 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 01/2021 01/2021 350 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 02/2021 07/2021 315 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 08/2021 12/2021 260 USD 0.05
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 12/2020 12/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 04/2021 12/2021 625 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 12/2020 12/2020 2,300 USD 0.025
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 01/2021 05/2021 1,960 USD 0.025
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 06/2021 12/2021 660 USD 0.025
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2020 01/2021 787 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2021 02/2021 725 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2021 03/2021 662 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2021 04/2021 375 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2021 05/2021 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2021 06/2021 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2021 10/2021 312 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2021 03/2022 262 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 11/2026 162 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2026 12/2026 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 12/2020 12/2020 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 01/2021 01/2021 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 02/2021 12/2024 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE4 BASIS FUT TR 12/2020 12/2020 65 USD 0.025
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE4 BASIS FUT TR 01/2021 12/2021 55 USD 0.025
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 11/23/2020 12/03/2020 110 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 12/04/2020 12/10/2020 100 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 12/11/2020 12/31/2020 86 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 12/2020 12/2020 4,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 01/2021 01/2021 3,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 02/2021 12/2024 3,300 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 11/2020 01/2021 950 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 02/2021 02/2021 810 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 03/2021 03/2021 700 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 04/2021 09/2021 680 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 10/2021 12/2026 550 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 11/2020 01/2021 1,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 02/2021 02/2021 930 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 03/2021 03/2021 830 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 04/2021 09/2021 810 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 10/2021 12/2026 600 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 11/2020 11/2020 266 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 12/2020 12/2020 1,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 01/2021 07/2021 1,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 08/2021 10/2024 1,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/02/2020 11/30/2020 816 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 12/01/2020 12/31/2020 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/02/2020 11/30/2020 16,329 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 12/01/2020 01/29/2021 40,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/02/2020 11/30/2020 17,350 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 12/01/2020 01/29/2021 42,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 11/2020 11/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 11/2020 11/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 11/2020 11/2024 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 11/2020 11/2024 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 11/2020 11/2023 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 11/2020 11/2023 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 11/2020 11/2020 4,166 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2020 11/2023 25,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 11/2020 11/2020 5,333 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 12/2020 12/2020 28,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 01/2021 10/2024 24,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 11/2020 11/2020 633 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 12/2020 12/2020 3,600 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 01/2021 06/2025 3,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2020 11/2020 32 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2020 12/2020 160 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2021 01/2021 150 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2021 02/2021 140 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2021 06/2021 130 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2021 11/2021 110 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2021 12/2023 100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/02/2020 11/30/2020 459 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 12/01/2020 12/31/2020 1,125 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 11/2020 11/2020 400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 12/2020 12/2020 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 01/2021 12/2024 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/02/2020 11/30/2020 1,071 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 12/01/2020 12/31/2020 2,625 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 11/2020 11/2020 266 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 12/2020 12/2020 1,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 01/2021 09/2021 1,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2021 10/2022 1,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 11/2022 12/2024 1,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 11/2020 11/2020 666 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 12/2020 10/2023 4,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 11/2020 11/2020 400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 12/2020 10/2023 2,100 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/02/2020 11/30/2020 816 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 12/01/2020 12/31/2020 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 12/2020 12/2020 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 01/2021 02/2021 30,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 03/2021 11/2024 28,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2020 11/2020 320 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2020 12/2020 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2021 01/2021 1,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2021 02/2021 1,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2021 06/2021 1,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2021 11/2021 1,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2021 12/2024 1,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 11/02/2020 11/30/2020 22,963 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 12/01/2020 01/29/2021 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 11/2020 11/2020 7,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 12/2020 12/2020 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 01/2021 12/2023 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2020 11/2020 900 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2020 12/2020 800 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2021 01/2021 700 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 02/2021 03/2021 600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2021 05/2021 500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2021 10/2021 400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2021 12/2024 400 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 11/17/2020 12/31/2020 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 11/17/2020 12/31/2020 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 11/17/2020 12/31/2020 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 11/02/2020 11/30/2020 1,224 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 12/01/2020 12/31/2020 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 11/02/2020 11/30/2020 2,041 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 12/01/2020 12/31/2020 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 11/02/2020 12/31/2020 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 11/2020 11/2020 290 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 12/2020 11/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2020 11/2020 420 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2020 01/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2021 04/2021 1,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2021 05/2021 1,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2021 06/2021 1,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2021 08/2021 1,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2021 01/2022 1,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2022 12/2024 1,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 11/02/2020 11/30/2020 816 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 12/01/2020 12/31/2020 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 11/2020 11/2020 250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 12/2020 10/2022 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 11/02/2020 11/30/2020 1,020 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 12/01/2020 12/31/2020 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 11/2020 11/2020 333 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 12/2020 10/2022 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 12/2020 12/2020 3,500 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 01/2021 05/2021 2,600 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 06/2021 11/2021 2,350 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 11/2020 11/2020 533 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 12/2020 12/2020 2,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 01/2021 10/2023 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 12/2020 12/2020 3,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 01/2021 02/2021 3,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 03/2021 11/2023 2,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 11/02/2020 11/30/2020 1,530 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 12/01/2020 12/31/2020 3,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 11/2020 11/2020 3,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 12/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 11/2020 11/2020 500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 12/2020 12/2020 2,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 01/2021 12/2023 2,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 11/2020 11/2020 500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 12/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 11/2020 11/2020 450 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 12/2020 12/2020 2,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 01/2021 12/2024 1,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 11/2020 11/2020 566 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 12/2020 12/2020 3,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 01/2021 02/2021 2,800 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 03/2021 12/2023 2,600 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 11/2020 11/2020 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 12/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 11/2020 11/2020 3,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 12/2020 11/2024 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 11/2020 11/2020 3,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 12/2020 11/2024 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 11/2020 11/2020 583 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 12/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 11/02/2020 11/30/2020 1,224 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 12/01/2020 12/31/2020 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 11/2020 11/2020 5,666 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 12/2020 12/2020 30,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 01/2021 02/2021 28,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 03/2021 12/2023 26,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/02/2020 11/30/2020 1,939 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 12/01/2020 12/31/2020 4,750 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 11/2020 11/2020 8,333 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 12/2020 12/2020 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 01/2021 12/2023 35,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/02/2020 11/02/2020 675 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/03/2020 11/03/2020 711 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/04/2020 11/04/2020 750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/05/2020 11/05/2020 794 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/06/2020 11/06/2020 844 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/09/2020 11/09/2020 900 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/10/2020 11/10/2020 964 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/11/2020 11/11/2020 1,038 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/12/2020 11/12/2020 1,125 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/13/2020 11/13/2020 1,226 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/16/2020 11/16/2020 1,350 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/17/2020 11/17/2020 1,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/18/2020 11/18/2020 1,688 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/19/2020 11/19/2020 1,929 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/20/2020 11/20/2020 2,250 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/23/2020 11/23/2020 2,701 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/24/2020 11/24/2020 3,376 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/25/2020 11/25/2020 4,501 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/27/2020 11/30/2020 6,752 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/01/2020 12/01/2020 5,051 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/02/2020 12/02/2020 5,039 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/03/2020 12/03/2020 5,026 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/04/2020 12/04/2020 5,011 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/07/2020 12/07/2020 4,995 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/08/2020 12/08/2020 4,976 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/09/2020 12/09/2020 4,956 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/10/2020 12/10/2020 4,932 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/11/2020 12/11/2020 4,906 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/14/2020 12/14/2020 4,875 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/15/2020 12/15/2020 4,839 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/16/2020 12/16/2020 4,796 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/17/2020 12/17/2020 4,745 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/18/2020 12/18/2020 4,683 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/21/2020 12/21/2020 4,605 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/22/2020 12/31/2020 4,505 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/02/2020 11/02/2020 323 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/03/2020 11/03/2020 340 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/04/2020 11/04/2020 359 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/05/2020 11/05/2020 380 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/06/2020 11/06/2020 404 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/09/2020 11/09/2020 431 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/10/2020 11/10/2020 462 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/11/2020 11/11/2020 497 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/12/2020 11/12/2020 539 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/13/2020 11/13/2020 588 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/16/2020 11/16/2020 647 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/17/2020 11/17/2020 719 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/18/2020 11/18/2020 809 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/19/2020 11/19/2020 924 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/20/2020 11/20/2020 1,079 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/23/2020 11/23/2020 1,295 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/24/2020 11/24/2020 1,618 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/25/2020 11/25/2020 2,158 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/27/2020 11/30/2020 3,237 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/01/2020 12/01/2020 2,532 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/02/2020 12/02/2020 2,530 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/03/2020 12/03/2020 2,526 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/04/2020 12/04/2020 2,523 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/07/2020 12/07/2020 2,519 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/08/2020 12/08/2020 2,514 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/09/2020 12/09/2020 2,509 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/10/2020 12/10/2020 2,503 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/11/2020 12/11/2020 2,497 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/14/2020 12/14/2020 2,489 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/15/2020 12/15/2020 2,481 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/16/2020 12/16/2020 2,471 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/17/2020 12/17/2020 2,458 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/18/2020 12/18/2020 2,443 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/21/2020 12/21/2020 2,424 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/22/2020 12/31/2020 2,400 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/02/2020 11/02/2020 22 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/03/2020 11/03/2020 23 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/04/2020 11/04/2020 24 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/05/2020 11/05/2020 26 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/06/2020 11/06/2020 28 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/09/2020 11/09/2020 29 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/10/2020 11/10/2020 32 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/11/2020 11/11/2020 34 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/12/2020 11/12/2020 37 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/13/2020 11/13/2020 40 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/16/2020 11/16/2020 45 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/17/2020 11/17/2020 49 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/18/2020 11/18/2020 56 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/19/2020 11/19/2020 64 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/20/2020 11/20/2020 74 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/23/2020 11/23/2020 90 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/24/2020 11/24/2020 112 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/25/2020 11/25/2020 150 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 11/27/2020 11/30/2020 225 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 12/01/2020 12/31/2020 222 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 11/02/2020 11/30/2020 357 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 12/01/2020 12/31/2020 875 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2020 11/2020 256 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2020 12/2020 1,525 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 01/2021 01/2021 1,322 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 02/2021 02/2021 1,313 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2021 03/2021 1,304 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2021 04/2021 1,302 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2021 05/2021 1,429 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2021 06/2021 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2021 07/2021 1,121 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2021 08/2021 1,299 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2021 09/2021 1,281 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2021 10/2021 1,268 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2021 11/2021 1,374 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2021 12/2021 1,364 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 11/2020 11/2020 300 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 12/2020 10/2021 1,800 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 11/2020 11/2020 1,666 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 12/2020 02/2021 4,600 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 03/2021 12/2022 3,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 11/2020 11/2020 2,750 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 12/2020 12/2020 1,500 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 01/2021 10/2023 1,000 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 11/2020 11/2020 666 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 12/2020 10/2023 4,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 11/2020 11/2020 5,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 12/2020 12/2020 30,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 01/2021 12/2022 23,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 11/02/2020 11/30/2020 775 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 12/01/2020 01/29/2021 2,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/02/2020 11/02/2020 319 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/03/2020 11/03/2020 336 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/04/2020 11/04/2020 356 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/05/2020 11/05/2020 376 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/06/2020 11/06/2020 402 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/09/2020 11/09/2020 428 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/10/2020 11/10/2020 459 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/11/2020 11/11/2020 494 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/12/2020 11/12/2020 534 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/13/2020 11/13/2020 583 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/16/2020 11/16/2020 640 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/17/2020 11/17/2020 712 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/18/2020 11/18/2020 804 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/19/2020 11/19/2020 916 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/20/2020 11/20/2020 1,071 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/23/2020 11/23/2020 1,284 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/24/2020 11/24/2020 1,608 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/25/2020 11/25/2020 2,143 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/26/2020 11/27/2020 3,217 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/30/2020 11/30/2020 3,167 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/01/2020 12/01/2020 1,228 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/02/2020 12/02/2020 1,230 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/03/2020 12/03/2020 1,231 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/04/2020 12/04/2020 1,233 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/07/2020 12/07/2020 1,235 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/08/2020 12/08/2020 1,238 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/09/2020 12/09/2020 1,240 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/10/2020 12/10/2020 1,243 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/11/2020 12/11/2020 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/14/2020 12/14/2020 1,251 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/15/2020 12/15/2020 1,255 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/16/2020 12/16/2020 1,261 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/17/2020 12/17/2020 1,267 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/18/2020 12/18/2020 1,275 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/21/2020 12/21/2020 1,285 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/22/2020 12/22/2020 1,298 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/23/2020 12/23/2020 1,315 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/24/2020 12/24/2020 1,339 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/29/2020 12/29/2020 1,434 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/30/2020 12/31/2020 1,554 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/04/2021 01/04/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/05/2021 01/05/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/06/2021 01/06/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/07/2021 01/07/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/08/2021 01/08/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/11/2021 01/11/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/12/2021 01/12/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/13/2021 01/13/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/14/2021 01/14/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/15/2021 01/15/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/18/2021 01/19/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/20/2021 01/20/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/21/2021 01/21/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/22/2021 01/22/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/25/2021 01/25/2021 1,245 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/26/2021 01/26/2021 1,245 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/27/2021 01/27/2021 1,244 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/28/2021 01/28/2021 1,242 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 01/29/2021 01/29/2021 1,237 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/02/2020 11/02/2020 636 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/03/2020 11/03/2020 669 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/04/2020 11/04/2020 706 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/05/2020 11/05/2020 747 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/06/2020 11/06/2020 795 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/09/2020 11/09/2020 847 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/10/2020 11/10/2020 908 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/11/2020 11/11/2020 978 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/12/2020 11/12/2020 1,060 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/13/2020 11/13/2020 1,155 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/16/2020 11/16/2020 1,272 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/17/2020 11/17/2020 1,413 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/18/2020 11/18/2020 1,590 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/19/2020 11/19/2020 1,817 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/20/2020 11/20/2020 2,119 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/23/2020 11/23/2020 2,544 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/24/2020 11/24/2020 3,180 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/25/2020 11/25/2020 4,240 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/26/2020 11/30/2020 6,360 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 12/01/2020 12/01/2020 3,638 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 12/02/2020 12/02/2020 3,634 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 12/03/2020 12/03/2020 3,631 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 12/04/2020 12/04/2020 3,627 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 12/07/2020 12/07/2020 3,622 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 12/08/2020 12/08/2020 3,617 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 12/09/2020 12/09/2020 3,611 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 12/10/2020 01/29/2021 3,605 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 11/2020 04/2021 2,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 05/2021 12/2022 1,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 11/2020 11/2020 357 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 12/2020 12/2020 2,467 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 01/2021 01/2021 2,450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 02/2021 02/2021 2,415 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 03/2021 03/2021 2,380 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 04/2021 04/2021 2,362 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 05/2021 05/2021 2,345 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 06/2021 06/2021 2,318 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 07/2021 07/2021 2,301 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 08/2021 08/2021 2,292 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 09/2021 09/2021 2,283 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 10/2021 10/2021 2,275 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 11/2021 11/2021 2,266 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 12/2021 12/2021 2,257 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 01/2022 01/2022 2,248 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 02/2022 02/2022 2,240 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 03/2022 03/2022 2,231 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 04/2022 04/2022 2,222 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 05/2022 05/2022 2,213 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 06/2022 06/2022 2,205 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 07/2022 07/2022 2,196 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 08/2022 12/2022 2,187 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM 63 11/02/2020 11/30/2020 1,918 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM 63 12/01/2020 01/29/2021 3,750 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/02/2020 11/02/2020 792 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/03/2020 11/03/2020 833 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/04/2020 11/04/2020 879 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/05/2020 11/05/2020 931 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/06/2020 11/06/2020 990 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/09/2020 11/09/2020 1,055 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/10/2020 11/10/2020 1,131 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/11/2020 11/11/2020 1,218 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/12/2020 11/12/2020 1,320 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/13/2020 11/13/2020 1,439 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/16/2020 11/16/2020 1,584 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/17/2020 11/17/2020 1,759 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/18/2020 11/18/2020 1,980 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/19/2020 11/19/2020 2,262 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/20/2020 11/20/2020 2,639 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/23/2020 11/23/2020 3,168 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/24/2020 11/24/2020 3,960 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/25/2020 11/25/2020 5,280 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/26/2020 11/30/2020 7,920 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 12/01/2020 12/01/2020 4,548 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 12/02/2020 12/02/2020 4,544 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 12/03/2020 12/03/2020 4,541 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 12/04/2020 12/04/2020 4,537 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 12/07/2020 12/07/2020 4,532 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 12/08/2020 12/08/2020 4,527 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 12/09/2020 12/09/2020 4,521 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 12/10/2020 01/29/2021 4,515 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/02/2020 11/02/2020 1,848 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/03/2020 11/03/2020 1,945 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/04/2020 11/04/2020 2,053 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/05/2020 11/05/2020 2,173 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/06/2020 11/06/2020 2,310 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/09/2020 11/09/2020 2,463 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/10/2020 11/10/2020 2,640 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/11/2020 11/11/2020 2,842 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/12/2020 11/12/2020 3,080 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/13/2020 11/13/2020 3,357 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/16/2020 11/16/2020 3,696 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/17/2020 11/17/2020 4,106 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/18/2020 11/18/2020 4,620 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/19/2020 11/19/2020 5,279 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/20/2020 11/20/2020 6,159 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/23/2020 11/23/2020 7,392 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/24/2020 11/24/2020 9,240 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/25/2020 11/25/2020 12,320 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/26/2020 11/30/2020 18,480 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/01/2020 12/01/2020 2,748 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/02/2020 12/02/2020 2,746 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/03/2020 12/03/2020 2,743 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/04/2020 12/04/2020 2,740 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/07/2020 12/07/2020 2,737 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/08/2020 12/08/2020 2,733 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/09/2020 12/09/2020 2,729 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/10/2020 01/29/2021 2,725 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 11/02/2020 11/02/2020 293 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 11/03/2020 11/03/2020 308 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 11/04/2020 11/04/2020 326 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 11/05/2020 11/05/2020 345 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 11/06/2020 11/06/2020 367 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 11/09/2020 11/09/2020 391 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 11/10/2020 11/10/2020 419 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 11/11/2020 11/11/2020 451 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 11/12/2020 11/12/2020 489 USD 0.08