IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2023 03/2024 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2023 10/2023 2,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2023 11/2023 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2023 12/2023 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2024 02/2024 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 09/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2024 11/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2024 06/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2025 01/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2025 02/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2025 03/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2022 10/2022 4,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2022 11/2022 7,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2022 12/2022 8,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2023 01/2023 7,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2023 02/2023 7,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2023 03/2023 5,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2023 04/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 10/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2023 09/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2023 08/2023 1,375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2023 02/2024 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2023 12/2023 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2024 03/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 11/2024 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2024 08/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2024 09/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2025 01/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2025 02/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2025 05/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2025 06/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2025 07/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2025 08/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2025 09/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2022 11/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2022 12/2022 4,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2023 01/2023 6,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2023 02/2023 7,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2023 03/2023 5,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2023 04/2023 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2023 05/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2023 06/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 305 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2023 08/2023 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2023 09/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2023 03/2024 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2023 11/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2023 12/2023 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2024 01/2024 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2024 02/2024 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2024 11/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2024 07/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2024 09/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2024 10/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2024 03/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2025 01/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2025 02/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2025 06/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2025 09/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2022 10/2022 12,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2022 11/2022 12,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2022 12/2022 12,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 01/2023 01/2023 12,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 02/2023 02/2023 12,100 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2023 03/2023 9,700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 04/2023 5,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2023 05/2023 5,350 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2023 06/2023 5,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2023 07/2023 5,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2023 08/2023 4,950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2023 09/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2023 10/2023 4,850 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2023 11/2023 3,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2023 12/2023 3,775 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 01/2024 01/2024 3,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 02/2024 02/2024 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2024 03/2024 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2024 02/2025 2,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2025 03/2025 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2025 04/2025 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2025 05/2025 2,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2025 11/2025 2,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2025 03/2026 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2026 12/2034 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2022 10/2022 12,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2022 11/2022 12,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2022 12/2022 12,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 01/2023 01/2023 12,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 02/2023 02/2023 12,100 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2023 03/2023 9,700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 04/2023 5,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2023 05/2023 5,350 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2023 06/2023 5,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2023 07/2023 5,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2023 08/2023 4,950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2023 09/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2023 10/2023 4,850 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2023 11/2023 3,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2023 12/2023 3,775 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 01/2024 01/2024 3,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 02/2024 02/2024 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2024 03/2024 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2024 02/2025 2,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2025 03/2025 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2025 04/2025 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2025 05/2025 2,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2025 11/2025 2,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2025 12/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 10/2022 10/2022 12,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 11/2022 11/2022 12,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 12/2022 12/2022 12,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2022 10/2022 12,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2022 11/2022 12,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2022 12/2022 12,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 01/2023 01/2023 12,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 02/2023 02/2023 12,100 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2023 03/2023 9,700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 04/2023 5,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2023 05/2023 5,350 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2023 06/2023 5,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2023 07/2023 5,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2023 08/2023 4,950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2023 09/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2023 10/2023 4,850 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2023 11/2023 3,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2023 12/2023 3,775 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 01/2024 01/2024 3,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 02/2024 02/2024 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2024 03/2024 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2024 02/2025 2,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2025 03/2025 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2025 04/2025 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2025 05/2025 2,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2025 11/2025 2,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2025 03/2026 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2026 12/2027 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 10/2022 11/2022 165,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 12/2022 12/2022 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 01/2023 05/2023 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 06/2023 05/2024 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 06/2024 12/2024 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 11/2022 11/2022 165,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 12/2022 12/2022 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 01/2023 06/2023 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 07/2023 12/2024 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 10/2022 11/2022 165,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 12/2022 12/2022 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 01/2023 05/2023 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 06/2023 05/2024 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 06/2024 12/2027 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 10/2022 11/2022 23,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 12/2022 12/2022 21,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 01/2023 05/2023 20,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 06/2023 05/2024 18,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 06/2024 12/2027 11,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 09/04/2022 01/29/2023 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 02/05/2023 09/29/2024 70,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 09/21/2022 09/28/2022 1,300 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 09/29/2022 10/02/2022 1,200 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 10/03/2022 10/31/2022 1,100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 10/2022 10/2022 175,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 11/2022 12/2022 150,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 01/2023 12/2025 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2022 10/2022 12,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 11/2022 12,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2022 12/2022 12,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2023 01/2023 12,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2023 02/2023 12,100 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2023 03/2023 9,700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 04/2023 5,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2023 05/2023 5,350 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2023 06/2023 5,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2023 07/2023 5,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2023 08/2023 4,950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2023 09/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2023 10/2023 4,850 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2023 11/2023 3,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2023 12/2023 3,775 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2024 01/2024 3,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2024 02/2024 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2024 03/2024 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2024 02/2025 2,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2025 03/2025 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2025 04/2025 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2025 05/2025 2,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2025 11/2025 2,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2025 03/2026 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2026 12/2034 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2022 10/2022 12,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2022 11/2022 12,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2022 12/2022 12,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 01/2023 01/2023 12,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2023 02/2023 12,100 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2023 03/2023 9,700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2023 04/2023 5,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2023 05/2023 5,350 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2023 06/2023 5,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2023 07/2023 5,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2023 08/2023 4,950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2023 09/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2022 10/2022 3,100 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2022 11/2022 3,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2022 12/2022 3,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 01/2023 01/2023 3,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 02/2023 02/2023 3,025 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2023 03/2023 2,425 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 04/2023 1,462 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2023 05/2023 1,337 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2023 06/2023 1,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2023 07/2023 1,262 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2023 08/2023 1,237 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2023 09/2023 1,212 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2023 10/2023 1,212 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2023 11/2023 975 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2023 12/2023 943 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 01/2024 01/2024 912 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 02/2024 02/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2024 03/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2024 02/2025 737 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2025 03/2025 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2025 05/2025 687 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2025 11/2025 662 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2025 03/2026 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2026 12/2034 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2022 10/2022 3,100 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2022 11/2022 3,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2022 12/2022 3,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2023 01/2023 3,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2023 02/2023 3,025 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2023 03/2023 2,425 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 04/2023 1,462 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2023 05/2023 1,337 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2023 06/2023 1,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2023 07/2023 1,262 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2023 08/2023 1,237 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2023 09/2023 1,212 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2023 10/2023 1,212 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2023 11/2023 975 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2023 12/2023 943 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2024 01/2024 912 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2024 02/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2024 03/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2024 02/2025 737 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2025 03/2025 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2025 05/2025 687 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2025 11/2025 662 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2025 03/2026 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2026 07/2032 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 10/2022 10/2022 3,100 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 11/2022 11/2022 3,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 12/2022 12/2022 3,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2022 10/2022 3,100 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 11/2022 3,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2022 12/2022 3,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2023 01/2023 3,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2023 02/2023 3,025 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2023 03/2023 2,425 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 04/2023 1,462 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2023 05/2023 1,337 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2023 06/2023 1,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2023 07/2023 1,262 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2023 08/2023 1,237 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2023 09/2023 1,212 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2023 10/2023 1,212 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2023 11/2023 975 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2023 12/2023 943 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2024 01/2024 912 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2024 02/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2024 03/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2024 02/2025 737 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2025 03/2025 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2025 05/2025 687 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2025 11/2025 662 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2025 03/2026 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2026 12/2034 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 10/2022 12/2027 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 10/2022 10/2022 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 11/2022 11/2022 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 12/2022 12/2025 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2022 10/2022 3,100 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 11/2022 3,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2022 12/2022 3,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 01/2023 01/2023 3,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2023 02/2023 3,025 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2023 03/2023 2,425 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 04/2023 1,462 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2023 05/2023 1,337 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2023 06/2023 1,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2023 07/2023 1,262 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2023 08/2023 1,237 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2023 09/2023 1,212 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2023 10/2023 1,212 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2023 11/2023 975 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2023 12/2023 943 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 01/2024 01/2024 912 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2024 02/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2024 03/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2024 02/2025 737 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2025 03/2025 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2025 05/2025 687 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2025 11/2025 662 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2025 03/2026 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2026 12/2027 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 10/2022 10/2022 200,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 11/2022 12/2022 185,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 01/2023 03/2024 180,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 04/2024 12/2027 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 10/2022 10/2022 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 11/2022 11/2022 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 12/2022 12/2025 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 10/2022 10/2022 46,666 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 11/2022 03/2024 200,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 04/2024 12/2027 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 09/21/2022 09/28/2022 1,800 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 09/29/2022 10/09/2022 1,700 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 10/10/2022 10/31/2022 1,400 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 10/2022 10/2022 200,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 11/2022 12/2022 185,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 01/2023 03/2024 180,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 04/2024 12/2025 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 09/2022 11/2022 50,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 12/2022 03/2024 47,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 04/2024 12/2032 35,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 10/2022 12/2022 50,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 01/2023 03/2024 47,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 04/2024 12/2027 35,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 09/2022 09/2022 6,451 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 10/2022 10/2022 50,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 11/2022 08/2023 47,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 09/2023 12/2027 35,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 09/2022 10/2022 41,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 11/2022 12/2022 37,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 01/2023 01/2023 35,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 02/2023 12/2027 33,000 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 09/2022 09/2022 874 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 10/2022 10/2022 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 11/2022 11/2022 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 12/2022 12/2022 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 01/2023 01/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 02/2023 02/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 03/2023 03/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 04/2023 04/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 05/2023 06/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 07/2023 08/2023 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 09/2023 09/2023 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 10/2023 10/2023 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 11/2023 11/2023 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 12/2023 12/2026 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 09/2022 09/2022 570 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 10/2022 10/2022 2,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 11/2022 11/2022 2,600 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 12/2022 12/2022 2,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 01/2023 01/2023 2,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 02/2023 02/2023 2,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 03/2023 03/2023 2,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 04/2023 04/2023 2,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 05/2023 05/2023 2,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 06/2023 06/2023 1,900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 07/2023 07/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 08/2023 08/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 09/2023 09/2023 1,400 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 10/2023 10/2023 1,300 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 11/2023 11/2023 1,200 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 12/2023 07/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 08/2024 12/2026 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 09/2022 09/2022 9,310 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 10/2022 10/2022 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 11/2022 12/2022 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 01/2023 03/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 04/2023 08/2026 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 09/2022 09/2022 722 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 10/2022 10/2022 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 11/2022 05/2023 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 06/2023 08/2026 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 09/2022 09/2022 1,292 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 10/2022 10/2022 6,700 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 11/2022 02/2026 5,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 03/2026 04/2027 580 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 09/2022 09/2022 722 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 10/2022 10/2022 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 11/2022 05/2023 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 06/2023 08/2026 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/01/2022 09/01/2022 723 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/02/2022 09/02/2022 760 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/06/2022 09/06/2022 799 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/07/2022 09/07/2022 844 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/08/2022 09/08/2022 894 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/09/2022 09/09/2022 950 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/12/2022 09/12/2022 1,013 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/13/2022 09/13/2022 1,085 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/14/2022 09/14/2022 1,169 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/15/2022 09/15/2022 1,266 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/16/2022 09/16/2022 1,381 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/19/2022 09/19/2022 1,520 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/20/2022 09/20/2022 1,688 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/21/2022 09/21/2022 1,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/22/2022 09/22/2022 2,171 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/23/2022 09/23/2022 2,533 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/26/2022 09/26/2022 3,040 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/27/2022 09/30/2022 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 10/03/2022 10/31/2022 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/01/2022 09/01/2022 8,903 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/02/2022 09/02/2022 9,334 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/05/2022 09/05/2022 9,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/06/2022 09/06/2022 10,314 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/07/2022 09/07/2022 10,887 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/08/2022 09/08/2022 11,529 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/09/2022 09/09/2022 12,250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/12/2022 09/12/2022 13,068 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/13/2022 09/13/2022 13,999 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/14/2022 09/14/2022 15,077 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/15/2022 09/15/2022 16,331 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/16/2022 09/16/2022 17,811 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/19/2022 09/19/2022 19,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/20/2022 09/20/2022 21,775 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/21/2022 09/21/2022 24,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/22/2022 09/22/2022 27,998 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/23/2022 09/23/2022 32,668 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/26/2022 09/26/2022 39,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/27/2022 09/30/2022 49,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 10/03/2022 10/31/2022 48,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/01/2022 11/30/2022 44,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/01/2022 09/01/2022 11,239 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/02/2022 09/02/2022 11,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/05/2022 09/05/2022 12,419 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/06/2022 09/06/2022 13,109 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/07/2022 09/07/2022 13,882 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/08/2022 09/08/2022 14,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/09/2022 09/09/2022 15,735 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/12/2022 09/12/2022 16,856 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/13/2022 09/13/2022 18,154 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/14/2022 09/14/2022 19,664 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/15/2022 09/15/2022 21,446 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/16/2022 09/16/2022 23,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/19/2022 09/20/2022 26,219 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/21/2022 09/21/2022 29,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/22/2022 09/22/2022 33,712 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/23/2022 09/23/2022 39,335 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/26/2022 09/26/2022 47,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/27/2022 09/30/2022 59,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 10/03/2022 10/31/2022 54,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/01/2022 11/30/2022 51,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 09/2022 08/2025 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 09/2022 08/2025 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 09/2022 08/2026 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 09/2022 08/2026 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 09/2022 08/2025 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 09/2022 08/2025 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 09/2022 09/2022 15,971 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 10/2022 10/2022 35,920 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 11/2022 11/2022 34,410 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2022 12/2022 33,490 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 01/2023 01/2023 29,550 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 02/2023 02/2023 28,630 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2023 03/2023 27,710 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 04/2023 04/2023 25,390 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 05/2023 05/2023 24,930 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2023 06/2023 24,470 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 07/2023 11/2023 23,550 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2023 09/2025 23,090 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 09/2022 09/2022 9,310 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 10/2022 10/2022 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 11/2022 12/2022 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 01/2023 03/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 04/2023 08/2026 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 09/2022 09/2022 1,292 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 10/2022 10/2022 6,700 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 11/2022 04/2027 5,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2022 09/2022 722 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2022 10/2022 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2022 11/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2022 12/2022 3,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2023 01/2023 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2023 02/2023 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2023 03/2023 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2023 04/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2023 05/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2023 06/2023 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2023 11/2023 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2023 12/2025 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/01/2022 09/01/2022 571 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/02/2022 09/02/2022 600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/06/2022 09/06/2022 631 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/07/2022 09/07/2022 666 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/08/2022 09/08/2022 705 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/09/2022 09/09/2022 750 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/12/2022 09/12/2022 800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/13/2022 09/13/2022 857 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/14/2022 09/14/2022 923 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/15/2022 09/15/2022 999 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/16/2022 09/16/2022 1,090 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/19/2022 09/19/2022 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/20/2022 09/20/2022 1,333 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/21/2022 09/21/2022 1,500 USD 0.025