IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末 维持
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

02/2026
10/2023

02/2026
6,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

03/2026
10/2023

03/2026
6,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

04/2026
10/2023

04/2026
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

05/2026
10/2023

05/2026
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

06/2026
10/2023

06/2026
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

07/2026
10/2023

07/2026
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

08/2026
10/2023

08/2026
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

09/2026
10/2023

09/2026
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

10/2026
10/2023

10/2026
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

11/2026
10/2023

11/2026
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

12/2026
10/2023

12/2026
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

01/2027
10/2023

01/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

02/2027
10/2023

02/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

03/2027
10/2023

03/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

04/2027
10/2023

04/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

05/2027
10/2023

05/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

06/2027
10/2023

06/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

07/2027
10/2023

07/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

08/2027
10/2023

08/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

09/2027
10/2023

09/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

10/2027
10/2023

10/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

11/2027
10/2023

11/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

12/2027
10/2023

12/2027
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

01/2028
10/2023

01/2028
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

02/2028
10/2023

02/2028
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

03/2028
10/2023

03/2028
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

04/2028
10/2023

04/2028
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

05/2028
10/2023

05/2028
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

06/2028
10/2023

06/2028
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

07/2028
10/2023

07/2028
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

08/2028
10/2023

08/2028
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

09/2028
10/2023

09/2028
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

10/2028
10/2023

10/2028
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2023

11/2028
10/2023

12/2034
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

12/2023
11/2023

12/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
11/2023

12/2023

01/2024
11/2023

12/2023

01/2024
275 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

01/2024
11/2023

01/2024
275 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

02/2024
11/2023

02/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

03/2024
11/2023

03/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

04/2024
11/2023

04/2024
1,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

05/2024
11/2023

05/2024
1,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

06/2024
11/2023

06/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

07/2024
11/2023

07/2024
1,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

08/2024
11/2023

08/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

09/2024
11/2023

09/2024
2,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

10/2024
11/2023

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

11/2024
11/2023

11/2024
2,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

12/2024
11/2023

12/2024
2,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

01/2025
11/2023

01/2025
2,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

02/2025
11/2023

02/2025
2,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

03/2025
11/2023

03/2025
2,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

04/2025
11/2023

04/2025
2,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

05/2025
11/2023

05/2025
2,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

06/2025
11/2023

06/2025
2,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

07/2025
11/2023

07/2025
2,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

08/2025
11/2023

08/2025
3,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

09/2025
11/2023

09/2025
3,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

10/2025
11/2023

10/2025
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

11/2025
11/2023

11/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

12/2025
11/2023

12/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

01/2026
11/2023

01/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

02/2026
11/2023

02/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

03/2026
11/2023

03/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

04/2026
11/2023

04/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

05/2026
11/2023

05/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

06/2026
11/2023

06/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

07/2026
11/2023

07/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

08/2026
11/2023

08/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

09/2026
11/2023

09/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

10/2026
11/2023

10/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

11/2026
11/2023

11/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

12/2026
11/2023

12/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

01/2027
11/2023

01/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

02/2027
11/2023

02/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

03/2027
11/2023

03/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

04/2027
11/2023

04/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

05/2027
11/2023

05/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

06/2027
11/2023

06/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

07/2027
11/2023

07/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

08/2027
11/2023

08/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

09/2027
11/2023

09/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

10/2027
11/2023

10/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

11/2027
11/2023

11/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

12/2027
11/2023

12/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

01/2028
11/2023

01/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

02/2028
11/2023

02/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

03/2028
11/2023

03/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

04/2028
11/2023

04/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

05/2028
11/2023

05/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

06/2028
11/2023

06/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

07/2028
11/2023

07/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

08/2028
11/2023

08/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

09/2028
11/2023

09/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

10/2028
11/2023

10/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2023

11/2028
11/2023

12/2034
6,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
12/2023

01/2024

02/2024
12/2023

01/2024

02/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

01/2024
12/2023

01/2024
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

02/2024
12/2023

02/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

04/2024
12/2023

04/2024
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

05/2024
12/2023

05/2024
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

06/2024
12/2023

06/2024
1,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

07/2024
12/2023

07/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

08/2024
12/2023

08/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

09/2024
12/2023

09/2024
2,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

10/2024
12/2023

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

11/2024
12/2023

11/2024
2,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

12/2024
12/2023

12/2024
2,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

01/2025
12/2023

01/2025
2,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

02/2025
12/2023

02/2025
2,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

03/2025
12/2023

03/2025
2,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

04/2025
12/2023

04/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

05/2025
12/2023

05/2025
2,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

06/2025
12/2023

06/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

07/2025
12/2023

07/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

08/2025
12/2023

08/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

09/2025
12/2023

09/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

10/2025
12/2023

10/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

11/2025
12/2023

11/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

12/2025
12/2023

12/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

01/2026
12/2023

01/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

02/2026
12/2023

02/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

03/2026
12/2023

03/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

04/2026
12/2023

04/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

05/2026
12/2023

05/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

06/2026
12/2023

06/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

07/2026
12/2023

07/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

08/2026
12/2023

08/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

09/2026
12/2023

09/2026
5,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

10/2026
12/2023

10/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

11/2026
12/2023

11/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

12/2026
12/2023

12/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

01/2027
12/2023

01/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

02/2027
12/2023

02/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

03/2027
12/2023

03/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

04/2027
12/2023

04/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

05/2027
12/2023

05/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

06/2027
12/2023

06/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

07/2027
12/2023

07/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

08/2027
12/2023

08/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

09/2027
12/2023

09/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

10/2027
12/2023

10/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

11/2027
12/2023

11/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

12/2027
12/2023

12/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

01/2028
12/2023

01/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

02/2028
12/2023

02/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

03/2028
12/2023

03/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

04/2028
12/2023

04/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

05/2028
12/2023

05/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

06/2028
12/2023

06/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

07/2028
12/2023

07/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

08/2028
12/2023

08/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

09/2028
12/2023

09/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

10/2028
12/2023

10/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2023

11/2028
12/2023

12/2034
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
01/2024

02/2024

03/2024
01/2024

02/2024

03/2024
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

02/2024
01/2024

02/2024
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

03/2024
01/2024

03/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

04/2024
01/2024

04/2024
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

05/2024
01/2024

05/2024
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

06/2024
01/2024

06/2024
1,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

07/2024
01/2024

07/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

08/2024
01/2024

08/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

09/2024
01/2024

09/2024
2,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

10/2024
01/2024

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

11/2024
01/2024

11/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

12/2024
01/2024

12/2024
2,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

01/2025
01/2024

01/2025
2,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

02/2025
01/2024

02/2025
2,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

03/2025
01/2024

03/2025
2,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

04/2025
01/2024

04/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

05/2025
01/2024

05/2025
2,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

06/2025
01/2024

06/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

07/2025
01/2024

07/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

08/2025
01/2024

08/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

09/2025
01/2024

09/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

10/2025
01/2024

10/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

11/2025
01/2024

11/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

12/2025
01/2024

12/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

01/2026
01/2024

01/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

02/2026
01/2024

02/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

03/2026
01/2024

03/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

04/2026
01/2024

04/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

05/2026
01/2024

05/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

06/2026
01/2024

06/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

07/2026
01/2024

07/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

08/2026
01/2024

08/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

09/2026
01/2024

09/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

10/2026
01/2024

10/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

11/2026
01/2024

11/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

12/2026
01/2024

12/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

01/2027
01/2024

01/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

02/2027
01/2024

02/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

03/2027
01/2024

03/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

04/2027
01/2024

04/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

05/2027
01/2024

05/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

06/2027
01/2024

06/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

07/2027
01/2024

07/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

08/2027
01/2024

08/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

09/2027
01/2024

09/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

10/2027
01/2024

10/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

11/2027
01/2024

11/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

12/2027
01/2024

12/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

01/2028
01/2024

01/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

02/2028
01/2024

02/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

03/2028
01/2024

03/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

04/2028
01/2024

04/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

05/2028
01/2024

05/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

06/2028
01/2024

06/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

07/2028
01/2024

07/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

08/2028
01/2024

08/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

09/2028
01/2024

09/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

10/2028
01/2024

10/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2024

11/2028
01/2024

12/2034
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

03/2024
02/2024

03/2024
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
02/2024

03/2024

04/2024
02/2024

03/2024

04/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

04/2024
02/2024

04/2024
1,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

05/2024
02/2024

05/2024
1,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

06/2024
02/2024

06/2024
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

07/2024
02/2024

07/2024
1,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

08/2024
02/2024

08/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

09/2024
02/2024

09/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

10/2024
02/2024

10/2024
2,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

11/2024
02/2024

11/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

12/2024
02/2024

12/2024
2,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

01/2025
02/2024

01/2025
2,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

02/2025
02/2024

02/2025
2,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

03/2025
02/2024

03/2025
2,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

04/2025
02/2024

04/2025
2,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

05/2025
02/2024

05/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

06/2025
02/2024

06/2025
2,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

07/2025
02/2024

07/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

08/2025
02/2024

08/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

09/2025
02/2024

09/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

10/2025
02/2024

10/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

11/2025
02/2024

11/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

12/2025
02/2024

12/2025
3,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

01/2026
02/2024

01/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

02/2026
02/2024

02/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

03/2026
02/2024

03/2026
5,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

04/2026
02/2024

04/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

05/2026
02/2024

05/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

06/2026
02/2024

06/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

07/2026
02/2024

07/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

08/2026
02/2024

08/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

09/2026
02/2024

09/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

10/2026
02/2024

10/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

11/2026
02/2024

11/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

12/2026
02/2024

12/2026
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

01/2027
02/2024

01/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

02/2027
02/2024

02/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

03/2027
02/2024

03/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

04/2027
02/2024

04/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

05/2027
02/2024

05/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

06/2027
02/2024

06/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

07/2027
02/2024

07/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

08/2027
02/2024

08/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

09/2027
02/2024

09/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

10/2027
02/2024

10/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

11/2027
02/2024

11/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

12/2027
02/2024

12/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

01/2028
02/2024

01/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

02/2028
02/2024

02/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

03/2028
02/2024

03/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

04/2028
02/2024

04/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

05/2028
02/2024

05/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

06/2028
02/2024

06/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

07/2028
02/2024

07/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

08/2028
02/2024

08/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

09/2028
02/2024

09/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

10/2028
02/2024

10/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2024

11/2028
02/2024

12/2034
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

04/2024
03/2024

04/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
03/2024

04/2024

05/2024
03/2024

04/2024

05/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

05/2024
03/2024

05/2024
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
1,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

07/2024
03/2024

07/2024
1,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

08/2024
03/2024

08/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

09/2024
03/2024

09/2024
1,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

10/2024
03/2024

10/2024
1,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

11/2024
03/2024

11/2024
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

12/2024
03/2024

12/2024
1,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

01/2025
03/2024

01/2025
1,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

02/2025
03/2024

02/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

03/2025
03/2024

03/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

04/2025
03/2024

04/2025
1,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

05/2025
03/2024

05/2025
1,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

06/2025
03/2024

06/2025
1,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

07/2025
03/2024

07/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

08/2025
03/2024

08/2025
1,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

09/2025
03/2024

09/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

10/2025
03/2024

10/2025
2,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

11/2025
03/2024

11/2025
2,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

12/2025
03/2024

12/2025
2,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

01/2026
03/2024

01/2026
4,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

02/2026
03/2024

02/2026
4,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

03/2026
03/2024

03/2026
4,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

04/2026
03/2024

04/2026
4,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

05/2026
03/2024

05/2026
4,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

06/2026
03/2024

06/2026
4,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

07/2026
03/2024

07/2026
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

08/2026
03/2024

08/2026
5,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

09/2026
03/2024

09/2026
5,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

10/2026
03/2024

10/2026
5,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

11/2026
03/2024

11/2026
5,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

12/2026
03/2024

12/2026
5,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

01/2027
03/2024

01/2027
5,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

02/2027
03/2024

02/2027
5,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

03/2027
03/2024

03/2027
5,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

04/2027
03/2024

04/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

05/2027
03/2024

05/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

06/2027
03/2024

06/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

07/2027
03/2024

07/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

08/2027
03/2024

08/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

09/2027
03/2024

09/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

10/2027
03/2024

10/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

11/2027
03/2024

11/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

12/2027
03/2024

12/2027
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

01/2028
03/2024

01/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

02/2028
03/2024

02/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

03/2028
03/2024

03/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

04/2028
03/2024

04/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

05/2028
03/2024

05/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

06/2028
03/2024

06/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

07/2028
03/2024

07/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

08/2028
03/2024

08/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

09/2028
03/2024

09/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

10/2028
03/2024

10/2028
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2024

11/2028
03/2024

12/2034
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

05/2024
04/2024

05/2024
275 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
04/2024

05/2024

06/2024
04/2024

05/2024

06/2024
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

06/2024
04/2024

06/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

07/2024
04/2024

07/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

08/2024
04/2024

08/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

09/2024
04/2024

09/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

10/2024
04/2024

10/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

11/2024
04/2024

11/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

12/2024
04/2024

12/2024
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

01/2025
04/2024

01/2025
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

02/2025
04/2024

02/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

03/2025
04/2024

03/2025
1,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

04/2025
04/2024

04/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

05/2025
04/2024

05/2025
1,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

06/2025
04/2024

06/2025
1,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

07/2025
04/2024

07/2025
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

08/2025
04/2024

08/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

09/2025
04/2024

09/2025
1,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

10/2025
04/2024

10/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

11/2025
04/2024

11/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

12/2025
04/2024

12/2025
1,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

01/2026
04/2024

01/2026
4,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

02/2026
04/2024

02/2026
4,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

03/2026
04/2024

03/2026
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

04/2026
04/2024

04/2026
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

05/2026
04/2024

05/2026
4,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

06/2026
04/2024

06/2026
4,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

07/2026
04/2024

07/2026
4,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

08/2026
04/2024

08/2026
4,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

09/2026
04/2024

09/2026
4,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

10/2026
04/2024

10/2026
4,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

11/2026
04/2024

11/2026
4,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

12/2026
04/2024

12/2026
4,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

01/2027
04/2024

01/2027
4,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

02/2027
04/2024

02/2027
4,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

03/2027
04/2024

03/2027
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

04/2027
04/2024

04/2027
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

05/2027
04/2024

05/2027
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

06/2027
04/2024

06/2027
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

07/2027
04/2024

07/2027
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

08/2027
04/2024

08/2027
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

09/2027
04/2024

09/2027
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

10/2027
04/2024

10/2027
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

11/2027
04/2024

11/2027
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

12/2027
04/2024

12/2027
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

01/2028
04/2024

01/2028
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

02/2028
04/2024

02/2028
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

03/2028
04/2024

03/2028
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

04/2028
04/2024

04/2028
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

05/2028
04/2024

05/2028
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

06/2028
04/2024

06/2028
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

07/2028
04/2024

07/2028
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

08/2028
04/2024

08/2028
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

09/2028
04/2024

09/2028
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

10/2028
04/2024

10/2028
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2024

11/2028
04/2024

12/2034
5,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
05/2024

06/2024

07/2024
05/2024

06/2024

07/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

06/2024
05/2024

06/2024
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

07/2024
05/2024

07/2024
275 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

08/2024
05/2024

08/2024
375 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

09/2024
05/2024

09/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

10/2024
05/2024

10/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

11/2024
05/2024

11/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

12/2024
05/2024

12/2024
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

01/2025
05/2024

01/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

02/2025
05/2024

02/2025
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

03/2025
05/2024

03/2025
1,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

04/2025
05/2024

04/2025
1,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

05/2025
05/2024

05/2025
1,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

06/2025
05/2024

06/2025
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

07/2025
05/2024

07/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

08/2025
05/2024

08/2025
1,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

09/2025
05/2024

09/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

10/2025
05/2024

10/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

11/2025
05/2024

11/2025
1,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

12/2025
05/2024

12/2025
1,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

01/2026
05/2024

01/2026
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

02/2026
05/2024

02/2026
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

03/2026
05/2024

03/2026
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

04/2026
05/2024

04/2026
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

05/2026
05/2024

05/2026
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

06/2026
05/2024

06/2026
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

07/2026
05/2024

07/2026
4,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

08/2026
05/2024

08/2026
4,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

09/2026
05/2024

09/2026
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

10/2026
05/2024

10/2026
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

11/2026
05/2024

11/2026
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

12/2026
05/2024

12/2026
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

01/2027
05/2024

01/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

02/2027
05/2024

02/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

03/2027
05/2024

03/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

04/2027
05/2024

04/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

05/2027
05/2024

05/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

06/2027
05/2024

06/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

07/2027
05/2024

07/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

08/2027
05/2024

08/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

09/2027
05/2024

09/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

10/2027
05/2024

10/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

11/2027
05/2024

11/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

12/2027
05/2024

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

01/2028
05/2024

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

02/2028
05/2024

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

03/2028
05/2024

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

04/2028
05/2024

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

05/2028
05/2024

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

06/2028
05/2024

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

07/2028
05/2024

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

08/2028
05/2024

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

09/2028
05/2024

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

10/2028
05/2024

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2024

11/2028
05/2024

12/2034
5,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
06/2024

07/2024

08/2024
06/2024

07/2024

08/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

07/2024
06/2024

07/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

08/2024
06/2024

08/2024
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
375 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

10/2024
06/2024

10/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

11/2024
06/2024

11/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

12/2024
06/2024

12/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

01/2025
06/2024

01/2025
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

02/2025
06/2024

02/2025
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

03/2025
06/2024

03/2025
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

04/2025
06/2024

04/2025
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

05/2025
06/2024

05/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

06/2025
06/2024

06/2025
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

07/2025
06/2024

07/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

08/2025
06/2024

08/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

09/2025
06/2024

09/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

10/2025
06/2024

10/2025
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

11/2025
06/2024

11/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

12/2025
06/2024

12/2025
1,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

01/2026
06/2024

01/2026
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

02/2026
06/2024

02/2026
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

03/2026
06/2024

03/2026
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

04/2026
06/2024

04/2026
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

05/2026
06/2024

05/2026
4,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

06/2026
06/2024

06/2026
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

07/2026
06/2024

07/2026
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

08/2026
06/2024

08/2026
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

09/2026
06/2024

09/2026
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

10/2026
06/2024

10/2026
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

11/2026
06/2024

11/2026
4,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

12/2026
06/2024

12/2026
4,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

01/2027
06/2024

01/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

02/2027
06/2024

02/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

03/2027
06/2024

03/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

04/2027
06/2024

04/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

05/2027
06/2024

05/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

06/2027
06/2024

06/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

07/2027
06/2024

07/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

08/2027
06/2024

08/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

09/2027
06/2024

09/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

10/2027
06/2024

10/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

11/2027
06/2024

11/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

12/2027
06/2024

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

01/2028
06/2024

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

02/2028
06/2024

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

03/2028
06/2024

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

04/2028
06/2024

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

05/2028
06/2024

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

06/2028
06/2024

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

07/2028
06/2024

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

08/2028
06/2024

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

09/2028
06/2024

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

10/2028
06/2024

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2024

11/2028
06/2024

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
07/2024

08/2024

09/2024
07/2024

08/2024

09/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

08/2024
07/2024

08/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

09/2024
07/2024

09/2024
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

10/2024
07/2024

10/2024
275 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

11/2024
07/2024

11/2024
325 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

12/2024
07/2024

12/2024
500 USD