Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH PNS 01/2021 01/2024 230,400 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH PNS 01/2022 01/2025 229,500 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH PNS 01/2023 01/2023 228,600 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK B6 04/2020 04/2020 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK B6 05/2020 05/2020 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK B6 06/2020 07/2020 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK B6 08/2020 12/2025 6 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK B3 04/2020 04/2020 350 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK B3 05/2020 05/2020 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK B3 06/2020 07/2020 180 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK B3 08/2020 12/2025 90 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA OFF-PEAK L3 04/2020 04/2020 16 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA OFF-PEAK L3 05/2020 05/2020 14 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA OFF-PEAK L3 06/2020 08/2020 11 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA OFF-PEAK L3 09/2020 03/2026 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA PEAK N3 04/2020 04/2020 375 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA PEAK N3 05/2020 05/2020 265 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA PEAK N3 06/2020 07/2020 190 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA PEAK N3 08/2020 03/2026 100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB DA OP DAILY PNO 03/14/2020 04/30/2020 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB DA PEAK DAILY PNP 03/16/2020 03/30/2020 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB DA PEAK DAILY PNP 03/31/2020 04/30/2020 1,300 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY NOC 03/13/2020 04/02/2020 200 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY NOC 04/03/2020 04/30/2020 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 03/2020 03/2020 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 04/2020 04/2020 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 05/2020 01/2021 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 02/2021 12/2025 5 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 03/2020 03/2020 149 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 04/2020 04/2020 370 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 05/2020 01/2021 140 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 02/2021 12/2025 110 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PVO 03/14/2020 03/31/2020 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PVO 04/01/2020 04/03/2020 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PVO 04/04/2020 04/30/2020 80 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PVP 03/16/2020 04/01/2020 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PVP 04/02/2020 04/03/2020 2,450 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PVP 04/06/2020 04/30/2020 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT 50 03/2020 03/2020 7 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT 50 04/2020 04/2020 10 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT 50 05/2020 12/2025 7 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE OFF-PEAK CALDAY FU POC 03/14/2020 03/31/2020 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE OFF-PEAK CALDAY FU POC 04/01/2020 04/03/2020 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE OFF-PEAK CALDAY FU POC 04/04/2020 04/30/2020 70 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT PKP 03/16/2020 04/01/2020 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT PKP 04/02/2020 04/03/2020 2,300 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT PKP 04/06/2020 04/30/2020 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT 49 03/2020 03/2020 248 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT 49 04/2020 04/2020 600 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT 49 05/2020 12/2025 220 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA OFF-PEAK Q8 03/2020 03/2020 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA OFF-PEAK Q8 04/2020 04/2020 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA OFF-PEAK Q8 05/2020 02/2026 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA PEAK R8 03/2020 03/2020 212 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA PEAK R8 04/2020 04/2020 400 USD 0.12
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA PEAK R8 05/2020 02/2026 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PXO 03/14/2020 03/31/2020 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PXO 04/01/2020 04/03/2020 110 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PXO 04/04/2020 04/30/2020 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PXP 03/16/2020 04/01/2020 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PXP 04/02/2020 04/03/2020 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PXP 04/06/2020 04/30/2020 1,950 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA OFF-PEAK F5 03/2020 03/2020 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA OFF-PEAK F5 04/2020 04/2020 20 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA OFF-PEAK F5 05/2020 02/2026 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA PEAK L5 03/2020 03/2020 248 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA PEAK L5 04/2020 04/2020 500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA PEAK L5 05/2020 02/2026 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PLO 03/14/2020 03/31/2020 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PLO 04/01/2020 04/03/2020 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PLO 04/04/2020 04/30/2020 80 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT PLP 03/16/2020 04/01/2020 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT PLP 04/02/2020 04/03/2020 2,370 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT PLP 04/06/2020 04/30/2020 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA OFF-PEAK W6 03/2020 03/2020 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA OFF-PEAK W6 04/2020 04/2020 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA OFF-PEAK W6 05/2020 06/2020 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA OFF-PEAK W6 07/2020 01/2021 9 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA OFF-PEAK W6 02/2021 02/2026 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA PEAK L6 03/2020 03/2020 461 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA PEAK L6 04/2020 04/2020 1,150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA PEAK L6 05/2020 01/2021 600 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA PEAK L6 02/2021 02/2026 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 03/14/2020 03/31/2020 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 04/01/2020 04/03/2020 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 04/04/2020 04/30/2020 80 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE PEAK CALDAY DA FUT PSP 03/16/2020 04/01/2020 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE PEAK CALDAY DA FUT PSP 04/02/2020 04/03/2020 2,420 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE PEAK CALDAY DA FUT PSP 04/06/2020 04/30/2020 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 04/2020 04/2020 620 USD 38.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 05/2020 05/2020 350 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 06/2020 08/2020 240 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 09/2020 02/2021 110 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 03/2021 12/2025 110 USD 15.000%
NYM ELECTRICITY PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN 28A 01/2021 01/2021 28,160 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN 28A 01/2022 01/2022 28,050 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN 28A 01/2023 01/2023 27,940 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DA OP DAILY FUT PWO 03/14/2020 03/31/2020 180 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DA OP DAILY FUT PWO 04/01/2020 04/30/2020 60 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DA PEAK DAILY PWP 03/16/2020 03/31/2020 2,400 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DA PEAK DAILY PWP 04/01/2020 04/30/2020 1,900 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT SDD 03/2020 03/2020 9,200 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT SDD 04/2020 04/2020 4,025 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT SDD 05/2020 07/2020 2,300 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT SDD 08/2020 01/2021 2,070 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT SDD 02/2021 12/2025 2,070 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT SRT 03/2020 03/2020 9,200 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT SRT 04/2020 04/2020 4,025 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT SRT 05/2020 07/2020 2,300 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT SRT 08/2020 01/2021 2,070 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT SRT 02/2021 12/2025 2,070 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW OO6 01/2021 01/2021 233,200 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW OO6 01/2022 01/2022 234,000 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW OO6 01/2023 01/2023 234,800 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 03/13/2020 03/30/2020 180 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 03/31/2020 04/30/2020 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTH DA OFF-PEAK E4 04/2020 04/2020 28 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH DA OFF-PEAK E4 05/2020 05/2020 18 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH DA OFF-PEAK E4 06/2020 07/2020 11 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH DA OFF-PEAK E4 08/2020 03/2026 6 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH RT OFF-PEAK N9 04/2020 04/2020 27 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH RT OFF-PEAK N9 05/2020 05/2020 17 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH RT OFF-PEAK N9 06/2020 07/2020 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH RT OFF-PEAK N9 08/2020 12/2025 5 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTHDA PEAK J4 04/2020 04/2020 650 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTHDA PEAK J4 05/2020 05/2020 365 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTHDA PEAK J4 06/2020 08/2020 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTHDA PEAK J4 09/2020 03/2026 120 USD 0.025
NYM METALS PLATINUM FUTURES NYMEX PL 03/2020 04/2021 4,500 USD 30.000%
NYM METALS PLATINUM FUTURES TAS PLT 04/2020 10/2020 4,500 USD 30.000%
NYM METALS PLATINUM/PALLADIUM SPREAD FUTURES PPS 04/2020 06/2020 4,200 USD 0.08
NYM METALS PLATINUM/PALLADIUM SPREAD FUTURES PPS 07/2020 07/2020 4,200 USD 0.04
NYM COAL POWDER RVR BASN COAL QUART STRP SYN RPM 04/2020 04/2020 450 USD 10.000%
NYM COAL POWDER RVR BASN COAL QUART STRP SYN RPM 07/2020 04/2024 300 USD 10.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 03/02/2020 03/31/2020 1,319 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 04/01/2020 04/30/2020 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 03/2020 03/2020 677 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 04/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS PREM UNL GAS 10 PPM BALMO 7N 03/02/2020 03/31/2020 18,917 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREM UNL GAS 10 PPM BALMO 7N 04/01/2020 05/29/2020 43,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREM UNL GAS 10 PPM (PLTS) RDM 7L 03/2020 03/2020 7,741 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREM UNL GAS 10 PPM (PLTS) RDM 7L 04/2020 02/2023 40,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLD 10P FOB MED FUT 3G 03/2020 03/2020 10,887 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLD 10P FOB MED FUT 3G 04/2020 02/2024 60,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF 4G 03/2020 03/2020 7,741 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF 4G 04/2020 02/2024 40,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLEAD 10PPM FOB BLMO 8G 03/02/2020 03/31/2020 22,437 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLEAD 10PPM FOB BLMO 8G 04/01/2020 05/29/2020 51,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2020 03/2020 496 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2020 04/2020 2,200 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2020 05/2020 2,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2020 08/2020 2,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2020 10/2020 2,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2020 01/2021 1,900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2021 04/2021 1,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2021 12/2024 1,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 03/2020 03/2020 425 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 04/2020 04/2020 2,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 05/2020 11/2020 2,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 12/2020 02/2024 1,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 03/02/2020 03/31/2020 1,209 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 04/01/2020 04/30/2020 2,750 USD 0.025
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 04/2020 04/2020 9,600 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 07/2020 07/2020 8,800 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 10/2020 10/2020 8,150 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 01/2021 07/2021 7,800 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 10/2021 10/2021 7,700 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 01/2022 01/2022 7,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 04/2022 10/2022 7,200 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 04/2020 04/2020 16,400 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 07/2020 07/2020 13,300 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2020 10/2020 10,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 01/2021 01/2021 9,300 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 04/2021 07/2021 9,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2021 10/2021 8,700 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 01/2022 01/2022 8,100 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 04/2022 10/2022 7,500 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB (PLATTS) CAL FUT RY 03/2020 03/2020 793 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB (PLATTS) CAL FUT RY 04/2020 02/2023 4,100 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 03/2020 03/2020 646 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 04/2020 04/2020 6,950 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 05/2020 05/2020 6,500 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 06/2020 06/2020 6,175 USD 26.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 07/2020 07/2020 5,800 USD 26.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 08/2020 08/2020 5,500 USD 22.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 09/2020 09/2020 5,275 USD 21.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 10/2020 10/2020 5,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 11/2020 11/2020 4,800 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 12/2020 12/2020 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 01/2021 01/2021 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 02/2021 12/2023 4,500 USD 12.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 03/2020 03/2020 462 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 04/2020 04/2020 4,511 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 05/2020 05/2020 3,591 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 06/2020 06/2020 2,514 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 07/2020 07/2020 2,493 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 08/2020 08/2020 2,676 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 09/2020 09/2020 2,272 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 10/2020 10/2020 2,180 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 11/2020 11/2020 2,118 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 12/2020 12/2020 2,149 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 01/2021 01/2021 2,287 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 02/2021 02/2021 2,239 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 03/2021 03/2021 2,022 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 04/2021 04/2021 2,762 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 05/2021 05/2021 2,739 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 06/2021 06/2021 2,715 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 07/2021 07/2021 2,688 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 08/2021 08/2021 2,665 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 09/2021 09/2021 2,692 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 10/2021 10/2021 2,773 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 11/2021 11/2021 2,748 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 12/2021 12/2021 2,720 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 01/2022 01/2022 2,694 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 02/2022 02/2022 2,672 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 03/2022 03/2022 2,107 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 04/2022 04/2022 2,242 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 05/2022 05/2022 2,221 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 06/2022 06/2022 2,197 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 07/2022 07/2022 2,179 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 08/2022 11/2023 2,175 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 12/2023 12/2023 2,150 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/02/2020 03/02/2020 692 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/03/2020 03/03/2020 725 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/04/2020 03/04/2020 762 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/05/2020 03/05/2020 802 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/06/2020 03/06/2020 846 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/09/2020 03/09/2020 896 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/10/2020 03/10/2020 952 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/11/2020 03/11/2020 1,016 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/12/2020 03/12/2020 1,088 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/13/2020 03/13/2020 1,172 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/16/2020 03/16/2020 1,270 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/17/2020 03/17/2020 1,385 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/18/2020 03/18/2020 1,524 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/19/2020 03/19/2020 1,693 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/20/2020 03/20/2020 1,905 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/23/2020 03/23/2020 2,177 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/24/2020 03/24/2020 2,540 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/25/2020 03/25/2020 3,048 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/26/2020 03/26/2020 3,810 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/27/2020 03/31/2020 5,080 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/01/2020 04/01/2020 4,511 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/02/2020 04/02/2020 4,517 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/03/2020 04/03/2020 4,524 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/06/2020 04/06/2020 4,531 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/07/2020 04/07/2020 4,539 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/08/2020 04/08/2020 4,548 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/09/2020 04/09/2020 4,559 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/13/2020 04/13/2020 4,571 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/14/2020 04/14/2020 4,585 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/15/2020 04/15/2020 4,601 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/16/2020 04/16/2020 4,620 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/17/2020 04/17/2020 4,642 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/20/2020 04/20/2020 4,670 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/21/2020 04/21/2020 4,705 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/22/2020 04/30/2020 4,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRK SPD SYN FUT ZX 03/2020 04/2021 2,500 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 03/2020 03/2020 4,330 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 04/2020 04/2020 14,564 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 05/2020 05/2020 11,915 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 06/2020 06/2020 8,454 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 07/2020 07/2020 8,204 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 08/2020 08/2020 8,005 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 09/2020 09/2020 15,063 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 10/2020 10/2020 7,358 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 11/2020 11/2020 7,225 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 12/2020 12/2020 7,158 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 01/2021 01/2021 7,091 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 02/2021 02/2021 7,025 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 03/2021 02/2022 8,445 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB NON-OXY NWE FUT RGF 03/2020 03/2020 2,177 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB NON-OXY NWE FUT RGF 04/2020 08/2020 10,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB NON-OXY NWE FUT RGF 09/2020 12/2023 9,800 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 03/2020 03/2020 4,330 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 04/2020 04/2020 14,564 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 05/2020 05/2020 11,915 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 06/2020 06/2020 8,454 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 07/2020 07/2020 8,204 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 08/2020 08/2020 8,005 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 09/2020 09/2020 15,063 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 10/2020 10/2020 7,358 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 11/2020 11/2020 7,225 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 12/2020 12/2020 7,158 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 01/2021 01/2021 7,091 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 02/2021 02/2021 7,025 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 03/2021 02/2023 8,445 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 03/2020 03/2020 594 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 04/2020 04/2020 4,377 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 05/2020 05/2020 3,307 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 06/2020 06/2020 2,702 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 07/2020 07/2020 2,666 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 08/2020 08/2020 2,552 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 09/2020 09/2020 2,443 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 10/2020 10/2020 2,360 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 11/2020 11/2020 2,274 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 12/2020 12/2020 2,229 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 01/2021 01/2021 2,185 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 02/2021 02/2021 2,140 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 03/2021 03/2021 2,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 04/2021 04/2021 2,080 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 05/2021 05/2021 2,061 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 06/2021 06/2021 2,042 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 07/2021 07/2021 2,024 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 08/2021 08/2021 2,076 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 09/2021 09/2021 2,781 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 10/2021 10/2021 2,754 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 11/2021 11/2021 2,728 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 12/2021 12/2021 2,701 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 01/2022 01/2022 2,676 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 02/2022 02/2022 2,681 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 03/2022 03/2022 2,323 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 04/2022 04/2022 2,300 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 05/2022 05/2022 2,277 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 06/2022 06/2022 2,254 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 07/2022 02/2023 2,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 03/2020 03/2020 393 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 04/2020 04/2020 4,007 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 05/2020 05/2020 3,613 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 06/2020 06/2020 3,066 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 07/2020 07/2020 2,929 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 08/2020 08/2020 2,827 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 09/2020 09/2020 2,179 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 10/2020 10/2020 2,116 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 11/2020 11/2020 2,070 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 12/2020 12/2020 2,047 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 01/2021 01/2021 2,024 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 02/2021 02/2021 1,995 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 03/2021 03/2021 1,989 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 04/2021 04/2021 1,983 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 05/2021 05/2021 1,972 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 06/2021 06/2021 1,955 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 07/2021 07/2021 1,943 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 08/2021 07/2022 1,932 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 09/2021 09/2021 1,920 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 10/2021 10/2021 1,914 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 11/2021 11/2021 1,909 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 12/2021 02/2022 1,903 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 03/2022 03/2022 1,974 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 04/2022 05/2022 1,968 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 06/2022 06/2022 1,944 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 08/2022 08/2022 1,920 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 09/2022 09/2022 1,908 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 10/2022 11/2023 1,896 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 12/2023 12/2023 3,300 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/02/2020 03/02/2020 968 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/03/2020 03/03/2020 1,014 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/04/2020 03/04/2020 1,065 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/05/2020 03/05/2020 1,121 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/06/2020 03/06/2020 1,183 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/09/2020 03/09/2020 1,252 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/10/2020 03/10/2020 1,331 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/11/2020 03/11/2020 1,420 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/12/2020 03/12/2020 1,521 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/13/2020 03/13/2020 1,638 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/16/2020 03/16/2020 1,775 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/17/2020 03/17/2020 1,936 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/18/2020 03/18/2020 2,130 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/19/2020 03/19/2020 2,366 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/20/2020 03/20/2020 2,662 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/23/2020 03/23/2020 3,043 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/24/2020 03/24/2020 3,550 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/25/2020 03/25/2020 4,260 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/26/2020 03/26/2020 5,325 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 03/27/2020 03/31/2020 7,100 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 04/01/2020 04/30/2020 6,950 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 04/2020 04/2020 7,100 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 05/2020 05/2020 6,950 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 06/2020 06/2020 6,500 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 07/2020 07/2020 6,175 USD 26.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 08/2020 08/2020 5,800 USD 26.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 09/2020 09/2020 5,500 USD 22.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 10/2020 10/2020 5,275 USD 21.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 11/2020 11/2020 5,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 12/2020 12/2020 4,800 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 01/2021 01/2021 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 02/2021 02/2021 4,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 03/2021 03/2023 4,500 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 03/2020 04/2020 7,100 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 05/2020 05/2020 6,950 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 06/2020 06/2020 6,500 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 07/2020 07/2020 6,175 USD 26.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 08/2020 08/2020 5,800 USD 26.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 09/2020 09/2020 5,500 USD 22.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 10/2020 10/2020 5,275 USD 21.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 11/2020 11/2020 5,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 12/2020 12/2020 4,800 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 01/2021 01/2021 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 02/2021 02/2021 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 03/2021 01/2024 4,500 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM LONDON RBL 04/2020 04/2020 7,100 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM LONDON RBL 05/2020 05/2020 6,950 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM LONDON RBL 06/2020 06/2020 6,500 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM PLATTS PR RBS 04/2020 04/2020 7,100 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM PLATTS PRICE 4RB 04/2020 04/2020 7,100 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 04/2020 04/2020 7,100 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 05/2020 05/2020 6,950 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 06/2020 06/2020 6,500 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 07/2020 07/2020 6,175 USD 26.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 08/2020 08/2020 5,800 USD 26.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 09/2020 09/2020 5,500 USD 22.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 10/2020 10/2020 5,275 USD 21.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 11/2020 11/2020 5,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 12/2020 12/2020 4,800 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 01/2021 01/2021 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 02/2021 02/2021 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 03/2021 03/2023 4,500 USD 12.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB SPREAD (PLATTS) FUT RI 03/2020 03/2020 309 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB SPREAD (PLATTS) FUT RI 04/2020 02/2023 1,600 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 04/2020 04/2020 7,100 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 05/2020 05/2020 6,950 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 06/2020 06/2020 6,500 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 07/2020 07/2020 6,175 USD 26.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 08/2020 08/2020 5,800 USD 26.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 09/2020 09/2020 5,500 USD 22.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 10/2020 10/2020 5,275 USD 21.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 03/2020 03/2020 298 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 04/2020 04/2020 3,257 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 05/2020 07/2020 3,250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 08/2020 08/2020 3,250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 09/2020 09/2020 3,214 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 10/2020 12/2021 3,200 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 10/2021 10/2021 3,200 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS RME BIODIESEL ARGUS FOB RDA RED CLP RBF 03/2020 02/2022 4,000 USD 0.08
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 04/2020 09/2020 775 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 10/2020 12/2021 700 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN PIPE FUT XX 04/2020 12/2021 650 USD 32.000%
NYM CRUDE OIL SEMI-ANNUAL STRIP FOR CRUDE OIL SNT 8SS 07/2020 01/2025 20,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS SG VISCOSITY SPREAD BALMO MSD 03/02/2020 03/31/2020 2,089 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS SG VISCOSITY SPREAD BALMO MSD 04/01/2020 05/29/2020 4,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS SIN FOB 0.5% (PLT) VS EUR FOB RDAM SR5 03/2020 03/2020 2,709 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS SIN FOB 0.5% (PLT) VS EUR FOB RDAM SR5 04/2020 04/2020 13,500 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS SIN FOB 0.5% (PLT) VS EUR FOB RDAM SR5 05/2020 12/2023 12,000 USD 2.500%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380 FUEL OIL VS FUEL OIL ROTDM EVC 03/2020 03/2020 6,644 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380 FUEL OIL VS FUEL OIL ROTDM EVC 04/2020 04/2020 12,240 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380 FUEL OIL VS FUEL OIL ROTDM EVC 05/2020 05/2020 7,535 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380 FUEL OIL VS FUEL OIL ROTDM EVC 06/2020 09/2020 6,985 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380 FUEL OIL VS FUEL OIL ROTDM EVC 10/2020 12/2020 3,810 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380 FUEL OIL VS FUEL OIL ROTDM EVC 01/2021 12/2025 3,600 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/02/2020 03/02/2020 9,958 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/03/2020 03/03/2020 10,433 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/04/2020 03/04/2020 10,951 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/05/2020 03/05/2020 11,528 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/06/2020 03/06/2020 12,171 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/09/2020 03/09/2020 12,879 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/10/2020 03/10/2020 13,689 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/11/2020 03/11/2020 14,602 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/12/2020 03/12/2020 15,646 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/13/2020 03/13/2020 16,851 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/16/2020 03/16/2020 18,252 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/17/2020 03/17/2020 19,910 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/18/2020 03/18/2020 21,903 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/19/2020 03/19/2020 24,334 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/20/2020 03/20/2020 27,379 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/23/2020 03/23/2020 31,292 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/24/2020 03/24/2020 36,505 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/25/2020 03/25/2020 43,806 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/26/2020 03/26/2020 54,758 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 03/27/2020 03/31/2020 73,011 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 04/01/2020 04/30/2020 12,240 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 05/04/2020 05/29/2020 7,535 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS SING FOB MFUEL 0.5%VS EUR FOB MFUEL SRB 03/02/2020 03/24/2020 4,487 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS SING FOB MFUEL 0.5%VS EUR FOB MFUEL SRB 04/01/2020 05/21/2020 10,200 USD 25.000%
NYM DME Products SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT DSD 03/2020 03/2020 1,006 USD 0.05
NYM DME Products SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT DSD 04/2020 04/2020 5,200 USD 0.05
NYM DME Products SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT DSD 05/2020 03/2022 3,900 USD 0.05
NYM DME Products SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT DSD 04/2022 12/2025 2,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING GAS 500 PPM (PLATTS) VS. LOW S SGG 03/2020 04/2020 600 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING GAS 500 PPM (PLATTS) VS. LOW S SGG 05/2020 07/2020 450 USD %
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING GAS 500 PPM (PLATTS) VS. LOW S SGG 08/2020 12/2022 400 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING JET KERO VS GASOIL SPR B Z0 03/02/2020 03/31/2020 439 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING JET KERO VS GASOIL SPR B Z0 04/01/2020 05/29/2020 1,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS SING MARINE FUEL 0.5% PLATT BALMO S5B 03/02/2020 03/24/2020 16,497 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS SING MARINE FUEL 0.5% PLATT BALMO S5B 04/01/2020 05/21/2020 37,500 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 180CST BALMO BS 03/02/2020 03/31/2020 18,697 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 180CST BALMO BS 04/01/2020 05/29/2020 42,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/02/2020 03/02/2020 6,820 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/03/2020 03/03/2020 7,145 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/04/2020 03/04/2020 7,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/05/2020 03/05/2020 7,895 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/06/2020 03/06/2020 8,335 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/09/2020 03/09/2020 8,820 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/10/2020 03/10/2020 9,375 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/11/2020 03/11/2020 10,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/12/2020 03/12/2020 10,715 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/13/2020 03/13/2020 11,540 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/16/2020 03/16/2020 12,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/17/2020 03/17/2020 13,635 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/18/2020 03/18/2020 15,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/19/2020 03/19/2020 16,665 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/20/2020 03/20/2020 18,750 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/23/2020 03/23/2020 21,430 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/24/2020 03/24/2020 25,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/25/2020 03/25/2020 30,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/26/2020 03/26/2020 37,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/27/2020 03/31/2020 50,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 04/01/2020 04/30/2020 41,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 05/04/2020 05/29/2020 36,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT SE 03/2020 03/2020 4,550 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT SE 04/2020 04/2020 41,000 USD 0.025