Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2021 10/2021 775 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2021 03/2022 755 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 12/2032 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2020 07/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2020 08/2020 1,700 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2020 09/2020 1,650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2020 10/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2020 11/2020 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2020 03/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2021 10/2021 775 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2021 03/2022 755 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 12/2023 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 06/2020 07/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 08/2020 08/2020 1,700 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 09/2020 09/2020 1,650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2020 07/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2020 08/2020 1,700 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2020 09/2020 1,650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2020 10/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2020 11/2020 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2020 03/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2021 10/2021 775 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2021 03/2022 755 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 12/2025 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 05/2020 05/2020 232 USD 0.035
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 06/2020 06/2020 500 USD 0.035
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 07/2020 10/2020 50 USD 0.035
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 06/2020 08/2020 5,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 09/2020 11/2020 4,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 12/2020 12/2022 4,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 07/2020 07/2020 4,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 08/2020 08/2020 4,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 09/2020 11/2020 4,450 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 12/2020 12/2022 3,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 06/2020 08/2020 3,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 09/2020 11/2020 3,300 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 12/2020 12/2025 2,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 07/2020 07/2020 3,387 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 08/2020 12/2023 5,000 USD 0.08
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 07/2020 07/2020 13,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 08/2020 09/2020 8,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 10/2020 12/2020 5,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 01/2021 07/2022 4,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 05/21/2020 05/28/2020 110 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 05/29/2020 06/30/2020 100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 06/2020 06/2020 4,300 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 07/2020 07/2020 3,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 08/2020 12/2023 3,700 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 06/2020 09/2020 400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 10/2020 05/2021 280 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 06/2021 12/2021 220 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2020 07/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2020 08/2020 1,700 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2020 09/2020 1,650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2020 10/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2020 11/2020 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2020 03/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2021 10/2021 775 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 755 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 12/2032 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2020 07/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2020 08/2020 1,700 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2020 09/2020 1,650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2020 10/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2020 11/2020 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2020 03/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2021 06/2021 775 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 06/2020 06/2020 355 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 07/2020 12/2021 250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 06/2020 11/2020 775 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 12/2020 12/2021 700 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 06/2020 06/2020 5,250 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 07/2020 10/2020 3,200 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 11/2020 07/2021 700 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 08/2021 12/2021 655 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 06/2020 11/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 12/2020 12/2021 405 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2020 07/2020 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2020 08/2020 425 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2020 09/2020 412 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2020 10/2020 412 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2020 11/2020 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2020 03/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2021 10/2021 193 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2021 03/2022 188 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 12/2032 141 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 06/2020 07/2020 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 08/2020 08/2020 425 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 09/2020 09/2020 412 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2020 07/2020 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2020 08/2020 425 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2020 09/2020 412 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2020 10/2020 412 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2020 11/2020 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2020 03/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2021 10/2021 193 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2021 03/2022 188 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 12/2032 141 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 06/2020 11/2020 1,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 12/2020 12/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS WAHA TEXAS BASIS FUT NW 06/2020 06/2020 2,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS WAHA TEXAS BASIS FUT NW 07/2020 12/2021 1,800 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 06/2020 06/2020 2,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 07/2020 07/2020 2,050 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 08/2020 10/2020 1,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 11/2020 12/2021 650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 06/2020 12/2025 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 06/2020 06/2020 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 07/2020 07/2020 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 08/2020 12/2023 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 06/2020 06/2020 230 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 07/2020 12/2021 170 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 06/2020 07/2020 350 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 08/2020 01/2021 315 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 02/2021 12/2021 260 USD 0.05
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 06/2020 10/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 11/2020 12/2021 625 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 06/2020 06/2020 2,300 USD 0.025
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 07/2020 11/2020 1,960 USD 0.025
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 12/2020 12/2021 660 USD 0.025
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2020 07/2020 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2020 08/2020 425 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2020 09/2020 412 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2020 10/2020 412 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2020 11/2020 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2020 03/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2021 10/2021 193 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2021 03/2022 188 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 12/2025 141 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS TCO BASIS FUT TC 06/2020 06/2020 290 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TCO BASIS FUT TC 07/2020 12/2021 185 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 06/2020 06/2020 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 07/2020 07/2020 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 08/2020 12/2023 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE4 BASIS FUT TR 06/2020 06/2020 65 USD 0.025
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE4 BASIS FUT TR 07/2020 12/2021 55 USD 0.025
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 05/21/2020 06/02/2020 110 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 06/03/2020 06/09/2020 100 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 06/10/2020 06/30/2020 86 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 06/2020 06/2020 3,400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 07/2020 07/2020 3,200 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 08/2020 12/2023 3,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 05/2020 06/2020 770 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 07/2020 07/2020 720 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 08/2020 08/2020 700 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 09/2020 02/2021 600 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 03/2021 12/2025 500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 05/2020 06/2020 1,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 07/2020 07/2020 900 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 08/2020 08/2020 850 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 09/2020 02/2021 750 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 03/2021 12/2025 600 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 05/2020 05/2020 464 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 06/2020 06/2020 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 07/2020 01/2021 2,300 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 02/2021 04/2024 2,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 05/01/2020 05/29/2020 1,319 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/01/2020 06/30/2020 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 05/04/2020 05/29/2020 27,496 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/01/2020 07/30/2020 62,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 05/01/2020 05/29/2020 31,895 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/01/2020 07/31/2020 72,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 05/2020 04/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 05/2020 04/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 05/2020 04/2024 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 05/2020 04/2024 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 05/2020 04/2023 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 05/2020 04/2023 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 05/2020 05/2020 4,838 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2020 05/2023 25,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 05/2020 05/2020 9,677 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 06/2020 06/2020 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 07/2020 04/2024 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 05/2020 05/2020 1,103 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 06/2020 06/2020 5,600 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 07/2020 12/2024 5,400 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2020 05/2020 54 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2020 06/2020 240 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2020 07/2020 230 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2020 08/2020 230 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2020 12/2020 220 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2021 03/2021 210 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2021 06/2021 210 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2021 12/2023 200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 05/01/2020 05/29/2020 549 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 06/01/2020 06/30/2020 1,250 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 05/2020 05/2020 709 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 06/2020 06/2020 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 07/2020 08/2020 3,300 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 09/2020 12/2024 3,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 05/01/2020 05/29/2020 1,539 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 06/01/2020 06/30/2020 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 05/2020 05/2020 464 USD 0.15
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 06/2020 06/2020 2,400 USD 0.1
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 07/2020 03/2021 2,300 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 04/2021 04/2022 2,100 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 05/2022 12/2024 2,000 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 05/2020 05/2020 1,161 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 06/2020 04/2023 6,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 05/2020 05/2020 677 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 06/2020 04/2023 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 05/01/2020 05/29/2020 1,319 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 06/01/2020 06/30/2020 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 06/2020 06/2020 60,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 07/2020 08/2020 50,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 09/2020 05/2024 48,000 USD 2.500%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2020 05/2020 541 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2020 06/2020 2,400 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2020 07/2020 2,300 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2020 08/2020 2,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2020 12/2020 2,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2021 03/2021 2,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2021 06/2021 2,100 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2021 12/2024 2,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 05/01/2020 05/29/2020 24,746 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 06/01/2020 07/31/2020 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 05/2020 05/2020 8,709 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 06/2020 06/2020 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 07/2020 12/2023 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2020 05/2020 1,100 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2020 06/2020 1,000 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2020 07/2020 900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 08/2020 09/2020 800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2020 11/2020 700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2020 04/2021 600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2021 12/2024 600 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 05/15/2020 06/30/2020 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 05/15/2020 06/30/2020 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 05/15/2020 06/30/2020 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 05/01/2020 05/29/2020 1,924 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 06/01/2020 06/30/2020 4,375 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 05/01/2020 05/29/2020 3,299 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 06/01/2020 06/30/2020 7,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 05/01/2020 06/30/2020 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 05/2020 05/2020 200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 06/2020 04/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2020 05/2020 722 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2020 07/2020 3,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 08/2020 10/2020 2,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2020 11/2020 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2020 12/2020 2,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2021 02/2021 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2021 07/2021 2,500 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 08/2021 12/2024 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 05/01/2020 05/29/2020 879 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 06/01/2020 06/30/2020 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 05/2020 05/2020 290 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 06/2020 04/2022 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 05/01/2020 05/29/2020 1,099 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 06/01/2020 06/30/2020 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 05/2020 05/2020 387 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 06/2020 04/2022 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 06/2020 06/2020 3,500 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 07/2020 11/2020 2,600 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 12/2020 05/2021 2,350 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 05/2020 05/2020 967 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 06/2020 06/2020 4,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 07/2020 04/2023 4,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 06/2020 06/2020 6,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 07/2020 08/2020 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 09/2020 05/2023 4,800 USD 2.500%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 05/01/2020 05/29/2020 1,869 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 06/01/2020 06/30/2020 4,250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 05/2020 05/2020 3,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 06/2020 12/2022 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 05/2020 05/2020 890 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 06/2020 06/2020 4,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 07/2020 12/2023 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 05/2020 05/2020 658 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 06/2020 12/2022 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 05/2020 05/2020 851 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 06/2020 06/2020 4,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 07/2020 12/2024 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 05/2020 05/2020 1,122 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 06/2020 06/2020 5,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 07/2020 08/2020 4,700 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 09/2020 12/2023 4,600 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 05/2020 05/2020 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 06/2020 12/2022 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2020 05/2020 4,064 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2020 05/2024 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 05/2020 05/2020 4,064 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 06/2020 05/2024 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 05/2020 05/2020 677 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 06/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 05/01/2020 05/29/2020 1,319 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 06/01/2020 06/30/2020 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 05/2020 05/2020 11,225 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 06/2020 06/2020 50,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 07/2020 08/2020 47,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 09/2020 12/2023 46,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 05/01/2020 05/29/2020 3,134 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 06/01/2020 06/30/2020 7,125 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 05/2020 05/2020 9,677 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 06/2020 06/2020 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 07/2020 12/2023 35,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/01/2020 05/01/2020 2,358 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/04/2020 05/04/2020 2,482 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/05/2020 05/05/2020 2,621 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/06/2020 05/06/2020 2,773 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/07/2020 05/07/2020 2,948 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/08/2020 05/08/2020 3,145 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/11/2020 05/11/2020 3,369 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/12/2020 05/12/2020 3,629 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/13/2020 05/13/2020 3,931 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/14/2020 05/14/2020 4,288 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/15/2020 05/15/2020 4,717 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/18/2020 05/18/2020 5,241 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/19/2020 05/19/2020 5,896 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/20/2020 05/20/2020 6,739 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/21/2020 05/21/2020 7,862 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/22/2020 05/22/2020 9,435 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/26/2020 05/26/2020 11,793 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 05/27/2020 05/29/2020 15,725 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/01/2020 06/01/2020 12,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/02/2020 06/02/2020 12,444 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/03/2020 06/03/2020 12,382 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/04/2020 06/04/2020 12,314 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/05/2020 06/05/2020 12,238 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/08/2020 06/08/2020 12,153 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/09/2020 06/09/2020 12,057 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/10/2020 06/10/2020 11,949 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/11/2020 06/11/2020 11,826 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/12/2020 06/12/2020 11,683 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/15/2020 06/15/2020 11,517 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/16/2020 06/16/2020 11,320 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/17/2020 06/17/2020 11,084 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/18/2020 06/18/2020 10,796 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/19/2020 06/19/2020 10,435 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/22/2020 06/22/2020 9,972 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/23/2020 06/30/2020 9,354 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/01/2020 05/01/2020 1,222 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/04/2020 05/04/2020 1,286 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/05/2020 05/05/2020 1,358 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/06/2020 05/06/2020 1,437 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/07/2020 05/07/2020 1,528 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/08/2020 05/08/2020 1,630 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/11/2020 05/11/2020 1,746 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/12/2020 05/12/2020 1,881 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/13/2020 05/13/2020 2,037 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/14/2020 05/14/2020 2,222 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/15/2020 05/15/2020 2,445 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/18/2020 05/18/2020 2,716 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/19/2020 05/19/2020 3,056 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/20/2020 05/20/2020 3,493 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/21/2020 05/21/2020 4,075 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/22/2020 05/22/2020 4,890 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/26/2020 05/26/2020 6,112 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/27/2020 05/29/2020 8,150 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/01/2020 06/01/2020 6,099 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/02/2020 06/02/2020 6,070 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/03/2020 06/03/2020 6,038 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/04/2020 06/04/2020 6,002 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/05/2020 06/05/2020 5,963 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/08/2020 06/08/2020 5,919 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/09/2020 06/09/2020 5,870 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/10/2020 06/10/2020 5,814 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/11/2020 06/11/2020 5,749 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/12/2020 06/12/2020 5,676 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/15/2020 06/15/2020 5,590 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/16/2020 06/16/2020 5,488 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/17/2020 06/17/2020 5,366 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/18/2020 06/18/2020 5,216 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/19/2020 06/19/2020 5,030 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/22/2020 06/22/2020 4,790 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/23/2020 06/30/2020 4,470 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/01/2020 05/01/2020 66 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/04/2020 05/04/2020 70 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/05/2020 05/05/2020 74 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/06/2020 05/06/2020 78 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/07/2020 05/07/2020 83 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/08/2020 05/08/2020 88 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/11/2020 05/11/2020 95 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/12/2020 05/12/2020 102 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/13/2020 05/13/2020 111 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/14/2020 05/14/2020 121 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/15/2020 05/15/2020 133 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/18/2020 05/18/2020 147 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/19/2020 05/19/2020 166 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/20/2020 05/20/2020 190 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/21/2020 05/21/2020 222 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/22/2020 05/22/2020 266 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/26/2020 05/26/2020 333 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 05/27/2020 05/29/2020 444 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 06/01/2020 06/30/2020 412 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 05/01/2020 05/29/2020 384 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 06/01/2020 06/30/2020 875 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2020 05/2020 963 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2020 06/2020 3,846 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2020 07/2020 2,767 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2020 08/2020 2,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2020 09/2020 2,600 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2020 10/2020 2,543 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2020 11/2020 2,605 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2020 12/2020 2,221 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 01/2021 01/2021 2,215 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 02/2021 02/2021 2,413 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2021 03/2021 1,823 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2021 04/2021 1,817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2021 05/2021 2,015 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2021 06/2021 1,997 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2021 07/2021 1,983 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2021 08/2021 1,969 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2021 09/2021 1,956 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2021 10/2021 1,959 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2021 11/2021 2,256 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2021 12/2021 2,239 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 05/2020 05/2020 348 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 06/2020 04/2021 1,800 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 05/2020 05/2020 1,451 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 06/2020 08/2020 4,600 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 09/2020 12/2022 3,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 05/2020 05/2020 2,750 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 06/2020 06/2020 1,500 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 07/2020 04/2023 1,000 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 05/2020 05/2020 909 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 06/2020 04/2023 4,700 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 05/2020 05/2020 6,580 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 06/2020 06/2020 34,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 07/2020 12/2022 27,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 05/01/2020 05/29/2020 835 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 06/01/2020 06/30/2020 1,900 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 07/01/2020 07/31/2020 2,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/01/2020 05/01/2020 986 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/04/2020 05/04/2020 1,033 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/05/2020 05/05/2020 1,092 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/06/2020 05/06/2020 1,156 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/07/2020 05/07/2020 1,232 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/11/2020 05/11/2020 1,408 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/12/2020 05/12/2020 1,514 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/13/2020 05/13/2020 1,643 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/14/2020 05/14/2020 1,790 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/15/2020 05/15/2020 1,972 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/18/2020 05/18/2020 2,189 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/19/2020 05/19/2020 2,465 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/20/2020 05/20/2020 2,817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/21/2020 05/21/2020 3,287 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/22/2020 05/22/2020 3,944 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/26/2020 05/26/2020 4,931 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/27/2020 05/27/2020 6,574 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/28/2020 05/28/2020 6,491 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/29/2020 05/29/2020 6,241 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/01/2020 06/01/2020 1,807 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/02/2020 06/02/2020 1,808 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/03/2020 06/03/2020 1,809 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/04/2020 06/04/2020 1,811 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/05/2020 06/05/2020 1,812 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/08/2020 06/08/2020 1,814 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/09/2020 06/09/2020 1,816 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/10/2020 06/10/2020 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/11/2020 06/11/2020 1,821 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/12/2020 06/12/2020 1,824 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/15/2020 06/15/2020 1,828 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/16/2020 06/16/2020 1,833 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/17/2020 06/17/2020 1,837 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/18/2020 06/18/2020 1,844 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/19/2020 06/19/2020 1,851 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/22/2020 06/22/2020 1,861 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/23/2020 06/23/2020 1,875 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/24/2020 06/24/2020 1,894 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/25/2020 06/25/2020 1,922 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/26/2020 06/26/2020 1,969 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/29/2020 06/29/2020 2,062 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/30/2020 06/30/2020 2,344 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/01/2020 07/01/2020 1,862 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/02/2020 07/02/2020 1,862 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/03/2020 07/06/2020 1,862 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/07/2020 07/07/2020 1,862 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/08/2020 07/08/2020 1,862 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/09/2020 07/09/2020 1,862 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/10/2020 07/10/2020 1,863 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/13/2020 07/13/2020 1,863 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/14/2020 07/14/2020 1,863 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/15/2020 07/15/2020 1,863 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/16/2020 07/16/2020 1,863 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/17/2020 07/17/2020 1,864 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/20/2020 07/20/2020 1,864 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/21/2020 07/21/2020 1,864 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/22/2020 07/22/2020 1,865 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/23/2020 07/23/2020 1,866 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/24/2020 07/24/2020 1,867 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/27/2020 07/27/2020 1,868 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/28/2020 07/28/2020 1,870 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/29/2020 07/29/2020 1,874 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/30/2020 07/30/2020 1,880 USD 0.08