IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2023 04/2024 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2024 03/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2024 03/2024 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2024 04/2026 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2025 04/2025 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2025 06/2026 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2025 10/2025 105 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2022 10/2023 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2022 01/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2022 03/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 10/2022 10/2022 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2022 12/2022 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2023 01/2023 3,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2023 02/2023 6,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2023 03/2023 5,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2023 04/2023 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2023 05/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2023 09/2024 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2023 08/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2023 04/2025 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2024 02/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2024 02/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2024 03/2024 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2024 11/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2024 05/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2024 06/2025 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2022 07/2022 7,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2022 11/2022 8,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2022 12/2022 8,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2023 01/2023 7,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2023 02/2023 7,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2023 03/2023 7,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2023 04/2023 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2023 05/2023 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2023 03/2024 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2023 10/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2023 11/2023 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2024 02/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2024 04/2024 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2024 05/2024 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2024 08/2024 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2024 05/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2024 11/2024 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2024 12/2024 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2025 01/2025 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2025 06/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2025 04/2025 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 07/2022 07/2022 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2022 08/2022 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2022 09/2022 4,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2022 10/2022 7,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2022 11/2022 7,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2022 12/2022 8,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2023 01/2023 7,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2023 02/2023 7,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2023 03/2023 6,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2023 04/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2023 03/2024 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2023 01/2024 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 06/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2024 11/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2025 01/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2025 04/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2022 10/2023 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2022 09/2022 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2022 10/2022 4,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2022 11/2022 7,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2022 12/2022 8,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2023 01/2023 7,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2023 02/2023 7,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2023 03/2023 6,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2023 04/2023 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 03/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 06/2023 905 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2023 07/2023 805 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2023 01/2024 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2024 02/2024 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2024 03/2024 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 11/2024 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2024 07/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2024 05/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2024 06/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2024 04/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2025 01/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2022 10/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2022 02/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2022 09/2022 620 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2022 10/2022 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2022 11/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2022 12/2022 4,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2023 01/2023 6,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2023 02/2023 7,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2023 03/2023 6,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2023 04/2023 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2023 11/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2023 07/2023 305 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2023 08/2023 705 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2023 10/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2024 01/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2024 02/2024 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2024 03/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2024 06/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2024 07/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2024 09/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2024 03/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2025 06/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2022 07/2022 8,300 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2022 08/2022 8,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2022 09/2022 8,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2022 10/2022 8,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2022 11/2022 8,100 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2022 02/2023 8,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2023 03/2023 6,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 04/2023 4,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2023 05/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2023 06/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2023 07/2023 3,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2023 08/2023 3,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2023 09/2023 3,600 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2023 10/2023 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2023 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2024 03/2024 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2025 10/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2026 12/2034 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2022 07/2022 8,300 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2022 08/2022 8,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2022 09/2022 8,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2022 10/2022 8,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2022 11/2022 8,100 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2022 02/2023 8,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2023 03/2023 6,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 04/2023 4,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2023 05/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2023 06/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2023 07/2023 3,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2023 08/2023 3,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2023 10/2023 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2023 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2024 03/2024 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2025 10/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2025 12/2025 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 07/2022 07/2022 8,300 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 08/2022 08/2022 8,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 09/2022 09/2022 8,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2022 07/2022 8,300 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2022 08/2022 8,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2022 09/2022 8,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2022 10/2022 8,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2022 11/2022 8,100 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2022 02/2023 8,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2023 03/2023 6,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 04/2023 4,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2023 05/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2023 06/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2023 07/2023 3,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2023 08/2023 3,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2023 09/2023 3,600 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2023 10/2023 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2023 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2024 03/2024 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2025 10/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2026 12/2027 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 07/2022 08/2022 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 09/2022 09/2022 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 10/2022 04/2023 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 05/2023 12/2024 40,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 08/2022 08/2022 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 09/2022 03/2023 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 04/2023 12/2024 40,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 07/2022 08/2022 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 09/2022 09/2022 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 10/2022 04/2023 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 05/2023 12/2027 40,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 07/2022 08/2022 17,800,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 09/2022 09/2022 16,650,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 10/2022 07/2023 16,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 08/2023 12/2027 4,500,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 07/2022 07/2022 % 0.08
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 08/2022 08/2022 4,333 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 09/2022 12/2025 5,000 USD 0.08
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 06/05/2022 10/30/2022 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 11/06/2022 06/30/2024 18,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 06/21/2022 06/26/2022 950 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 06/27/2022 07/31/2022 900 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 07/2022 07/2022 175,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 08/2022 09/2022 150,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 10/2022 10/2022 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 11/2022 12/2025 125,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2022 07/2022 8,300 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2022 08/2022 8,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2022 09/2022 8,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2022 10/2022 8,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 11/2022 8,100 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2022 02/2023 8,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2023 03/2023 6,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 04/2023 4,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2023 05/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2023 06/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2023 07/2023 3,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2023 08/2023 3,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2023 10/2023 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2023 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2024 03/2024 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2025 10/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2026 12/2034 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2022 07/2022 8,300 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2022 08/2022 8,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2022 09/2022 8,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2022 10/2022 8,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2022 11/2022 8,100 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2022 02/2023 8,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2023 03/2023 6,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2023 04/2023 4,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2023 05/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2023 06/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2022 07/2022 2,075 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2022 08/2022 2,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2022 09/2022 2,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2022 10/2022 2,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2022 11/2022 2,025 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2022 02/2023 2,025 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2023 03/2023 1,650 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 04/2023 1,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2023 05/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2023 06/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2023 07/2023 950 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2023 08/2023 925 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2023 09/2023 900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2023 10/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2023 02/2024 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2024 03/2024 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2024 02/2025 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2025 03/2025 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2025 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2025 05/2025 587 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2025 10/2025 562 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2025 03/2026 537 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2026 12/2034 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2022 07/2022 2,075 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2022 08/2022 2,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2022 09/2022 2,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2022 10/2022 2,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2022 11/2022 2,025 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2022 02/2023 2,025 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2023 03/2023 1,650 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 04/2023 1,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2023 05/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2023 06/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2023 07/2023 950 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2023 08/2023 925 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2023 09/2023 900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2023 10/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2023 02/2024 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2024 03/2024 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2024 02/2025 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2025 03/2025 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2025 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2025 05/2025 587 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2025 10/2025 562 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2025 03/2026 537 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2026 04/2032 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 07/2022 07/2022 2,075 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 08/2022 08/2022 2,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 09/2022 09/2022 2,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2022 07/2022 2,075 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2022 08/2022 2,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2022 09/2022 2,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2022 10/2022 2,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 11/2022 2,025 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2022 02/2023 2,025 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2023 03/2023 1,650 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 04/2023 1,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2023 05/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2023 06/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2023 07/2023 950 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2023 08/2023 925 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2023 09/2023 900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2023 10/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2023 02/2024 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2024 03/2024 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2024 02/2025 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2025 03/2025 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2025 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2025 05/2025 587 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2025 10/2025 562 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2025 03/2026 537 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2026 12/2034 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 07/2022 12/2027 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 07/2022 07/2022 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 08/2022 08/2022 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 09/2022 12/2025 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2022 07/2022 2,075 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2022 08/2022 2,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2022 09/2022 2,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2022 10/2022 2,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 11/2022 2,025 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2022 02/2023 2,025 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2023 03/2023 1,650 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 04/2023 1,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2023 05/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2023 06/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2023 07/2023 950 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2023 08/2023 925 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2023 09/2023 900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2023 10/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2023 02/2024 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2024 03/2024 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2024 02/2025 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2025 03/2025 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2025 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2025 05/2025 587 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2025 10/2025 562 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2025 03/2026 537 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2026 12/2027 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 07/2022 07/2022 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 08/2022 08/2022 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 09/2022 12/2025 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 07/2022 07/2022 46,666 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 08/2022 09/2022 185,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 10/2022 03/2023 180,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 04/2023 12/2027 34,300 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 06/21/2022 07/07/2022 1,300 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 07/08/2022 07/31/2022 1,100 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 07/2022 07/2022 200,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 08/2022 09/2022 185,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 10/2022 03/2023 180,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 04/2023 12/2025 34,300 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 06/2022 07/2022 45,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 08/2022 09/2022 42,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 10/2022 03/2023 38,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 04/2023 12/2032 8,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 07/2022 07/2022 45,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 08/2022 09/2022 42,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 10/2022 03/2023 38,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 04/2023 12/2027 8,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 06/2022 06/2022 8,129 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 07/2022 07/2022 42,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 08/2022 08/2022 41,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 09/2022 05/2023 38,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 06/2023 12/2027 8,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 06/2022 07/2022 41,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 08/2022 09/2022 35,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 10/2022 12/2027 31,000 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 06/2022 06/2022 950 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 07/2022 07/2022 4,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 08/2022 08/2022 4,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 09/2022 09/2022 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 10/2022 10/2022 4,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 11/2022 11/2022 4,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 12/2022 12/2022 3,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 01/2023 01/2023 3,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 02/2023 03/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 04/2023 05/2023 3,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 06/2023 06/2023 2,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 07/2023 07/2023 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 08/2023 08/2023 2,500 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 09/2023 11/2023 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 12/2023 12/2026 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 06/2022 06/2022 627 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 07/2022 07/2022 3,200 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 08/2022 08/2022 2,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 09/2022 09/2022 2,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 10/2022 10/2022 2,700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 11/2022 11/2022 2,600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 12/2022 12/2022 2,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 01/2023 01/2023 2,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 02/2023 02/2023 2,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 03/2023 03/2023 2,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 04/2023 04/2023 2,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 05/2023 05/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 06/2023 06/2023 1,700 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 07/2023 07/2023 1,500 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 08/2023 08/2023 1,400 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 09/2023 02/2024 1,200 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 03/2024 04/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 05/2024 12/2026 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 06/2022 06/2022 10,070 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 07/2022 07/2022 52,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 08/2022 09/2022 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 10/2022 12/2022 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 01/2023 05/2026 38,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 06/2022 06/2022 779 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 07/2022 07/2022 4,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 08/2022 02/2023 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 03/2023 05/2026 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 06/2022 06/2022 1,387 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 07/2022 07/2022 7,200 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 08/2022 02/2026 6,300 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 03/2026 01/2027 630 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 06/2022 06/2022 779 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 07/2022 07/2022 4,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 08/2022 02/2023 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 03/2023 05/2026 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/01/2022 06/01/2022 781 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/02/2022 06/02/2022 820 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/03/2022 06/03/2022 863 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/06/2022 06/06/2022 911 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/07/2022 06/07/2022 964 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/08/2022 06/08/2022 1,025 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/09/2022 06/09/2022 1,093 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/10/2022 06/10/2022 1,171 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/13/2022 06/13/2022 1,261 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/14/2022 06/14/2022 1,366 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/15/2022 06/15/2022 1,490 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/16/2022 06/16/2022 1,640 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/17/2022 06/17/2022 1,822 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/21/2022 06/21/2022 2,050 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/22/2022 06/22/2022 2,342 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/23/2022 06/23/2022 2,733 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/24/2022 06/24/2022 3,280 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/27/2022 06/30/2022 4,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 07/01/2022 07/29/2022 4,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/01/2022 06/01/2022 9,630 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/02/2022 06/02/2022 10,096 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/03/2022 06/03/2022 10,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/06/2022 06/06/2022 11,156 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/07/2022 06/07/2022 11,776 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/08/2022 06/08/2022 12,470 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/09/2022 06/09/2022 13,250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/10/2022 06/10/2022 14,135 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/13/2022 06/13/2022 15,142 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/14/2022 06/14/2022 16,308 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/15/2022 06/15/2022 17,664 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/16/2022 06/16/2022 19,265 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/17/2022 06/17/2022 21,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/20/2022 06/20/2022 23,553 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/21/2022 06/21/2022 26,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/22/2022 06/22/2022 30,284 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/23/2022 06/23/2022 35,335 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/24/2022 06/24/2022 42,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/27/2022 06/30/2022 53,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 07/01/2022 07/29/2022 52,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 08/01/2022 08/31/2022 48,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/01/2022 06/01/2022 12,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/06/2022 06/06/2022 13,472 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/07/2022 06/07/2022 14,220 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/08/2022 06/08/2022 15,059 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/09/2022 06/09/2022 16,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/10/2022 06/10/2022 17,068 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/13/2022 06/13/2022 18,284 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/14/2022 06/14/2022 19,692 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/15/2022 06/15/2022 21,331 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/16/2022 06/16/2022 23,264 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/17/2022 06/17/2022 25,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/20/2022 06/20/2022 28,441 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/21/2022 06/21/2022 32,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/22/2022 06/22/2022 36,569 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/23/2022 06/23/2022 42,668 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/24/2022 06/24/2022 51,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/27/2022 06/30/2022 64,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 07/01/2022 07/29/2022 59,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 08/01/2022 08/31/2022 56,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 06/2022 05/2025 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 06/2022 05/2025 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 06/2022 05/2026 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 06/2022 05/2026 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 06/2022 05/2025 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 06/2022 05/2025 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2022 06/2022 15,671 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 07/2022 07/2022 33,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 08/2022 08/2022 32,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 09/2022 09/2022 31,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 10/2022 10/2022 27,900 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 11/2022 11/2022 27,100 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2022 12/2022 26,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 01/2023 01/2023 24,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 02/2023 02/2023 23,900 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2023 03/2023 23,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 04/2023 08/2023 22,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 09/2023 06/2025 22,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 06/2022 06/2022 10,070 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 07/2022 07/2022 52,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 08/2022 09/2022 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 10/2022 12/2022 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 01/2023 05/2026 38,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 06/2022 06/2022 1,387 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 07/2022 07/2022 7,200 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 08/2022 01/2027 6,300 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2022 06/2022 779 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2022 07/2022 4,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2022 08/2022 3,900 USD 30.000%