Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK B6 11/2019 11/2019 12 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK B6 12/2019 02/2020 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK B6 03/2020 12/2024 6 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK B3 11/2019 11/2019 300 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK B3 12/2019 12/2019 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK B3 01/2020 02/2020 180 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK B3 03/2020 12/2024 90 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA OFF-PEAK L3 11/2019 11/2019 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA OFF-PEAK L3 12/2019 03/2020 11 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA OFF-PEAK L3 04/2020 10/2025 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA PEAK N3 11/2019 11/2019 325 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA PEAK N3 12/2019 12/2019 265 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA PEAK N3 01/2020 02/2020 190 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NILL DA PEAK N3 03/2020 10/2025 100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB DA OP DAILY PNO 10/04/2019 10/31/2019 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB DA OP DAILY PNO 11/01/2019 11/30/2019 60 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB DA PEAK DAILY PNP 10/04/2019 10/21/2019 1,600 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB DA PEAK DAILY PNP 10/22/2019 11/29/2019 1,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY NOC 10/03/2019 10/27/2019 170 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY NOC 10/28/2019 11/30/2019 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 10/2019 10/2019 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 11/2019 11/2019 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 12/2019 08/2020 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 09/2020 12/2024 5 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 10/2019 10/2019 284 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 11/2019 11/2019 370 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 12/2019 08/2020 140 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 09/2020 12/2024 110 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PVO 10/04/2019 10/21/2019 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PVO 10/22/2019 10/28/2019 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PVO 10/29/2019 11/30/2019 80 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PVP 10/04/2019 10/22/2019 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PVP 10/23/2019 10/28/2019 2,450 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PVP 10/29/2019 11/29/2019 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT 50 10/2019 10/2019 13 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT 50 11/2019 11/2019 10 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT 50 12/2019 12/2024 7 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE OFF-PEAK CALDAY FU POC 10/04/2019 10/21/2019 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE OFF-PEAK CALDAY FU POC 10/22/2019 10/28/2019 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE OFF-PEAK CALDAY FU POC 10/29/2019 11/30/2019 70 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT PKP 10/04/2019 10/22/2019 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT PKP 10/23/2019 10/28/2019 2,300 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT PKP 10/29/2019 11/29/2019 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT 49 10/2019 10/2019 474 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT 49 11/2019 11/2019 600 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT 49 12/2019 12/2024 220 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA OFF-PEAK Q8 10/2019 10/2019 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA OFF-PEAK Q8 11/2019 11/2019 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA OFF-PEAK Q8 12/2019 09/2025 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA PEAK R8 10/2019 10/2019 406 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA PEAK R8 11/2019 11/2019 400 USD 0.12
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO DA PEAK R8 12/2019 09/2025 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PXO 10/04/2019 10/21/2019 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PXO 10/22/2019 10/28/2019 110 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PXO 10/29/2019 11/30/2019 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PXP 10/04/2019 10/22/2019 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PXP 10/23/2019 10/28/2019 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PEPCO ZONE PEAK CALDAY DA FUT PXP 10/29/2019 11/29/2019 1,950 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA OFF-PEAK F5 10/2019 10/2019 20 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA OFF-PEAK F5 11/2019 11/2019 20 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA OFF-PEAK F5 12/2019 09/2025 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA PEAK L5 10/2019 10/2019 474 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA PEAK L5 11/2019 11/2019 500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL DA PEAK L5 12/2019 09/2025 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PLO 10/04/2019 10/21/2019 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PLO 10/22/2019 10/28/2019 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PLO 10/29/2019 11/30/2019 80 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT PLP 10/04/2019 10/22/2019 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT PLP 10/23/2019 10/28/2019 2,370 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT PLP 10/29/2019 11/29/2019 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA OFF-PEAK W6 10/2019 10/2019 16 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA OFF-PEAK W6 11/2019 11/2019 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA OFF-PEAK W6 12/2019 01/2020 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA OFF-PEAK W6 02/2020 08/2020 9 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA OFF-PEAK W6 09/2020 09/2025 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA PEAK L6 10/2019 10/2019 880 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA PEAK L6 11/2019 11/2019 1,150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA PEAK L6 12/2019 08/2020 600 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG DA PEAK L6 09/2020 09/2025 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 10/04/2019 10/21/2019 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 10/22/2019 10/28/2019 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 10/29/2019 11/30/2019 80 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE PEAK CALDAY DA FUT PSP 10/04/2019 10/22/2019 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE PEAK CALDAY DA FUT PSP 10/23/2019 10/28/2019 2,420 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE PEAK CALDAY DA FUT PSP 10/29/2019 11/29/2019 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 11/2019 11/2019 500 USD 38.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 12/2019 12/2019 350 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 01/2020 03/2020 240 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 04/2020 09/2020 100 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 10/2020 12/2024 100 USD 15.000%
NYM ELECTRICITY PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN 28A 01/2020 01/2020 34,660 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN 28A 01/2021 01/2021 25,600 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN 28A 01/2022 01/2022 25,500 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DA OP DAILY FUT PWO 10/04/2019 10/21/2019 180 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DA OP DAILY FUT PWO 10/22/2019 11/30/2019 60 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DA PEAK DAILY PWP 10/04/2019 10/21/2019 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DA PEAK DAILY PWP 10/22/2019 11/29/2019 1,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT SDD 10/2019 10/2019 9,200 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT SDD 11/2019 11/2019 4,025 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT SDD 12/2019 02/2020 2,300 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT SDD 03/2020 08/2020 2,070 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT SDD 09/2020 12/2024 2,070 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT SRT 10/2019 10/2019 9,200 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT SRT 11/2019 11/2019 4,025 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT SRT 12/2019 02/2020 2,300 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT SRT 03/2020 08/2020 2,070 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT SRT 09/2020 12/2024 2,070 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW OO6 01/2020 01/2020 272,000 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW OO6 01/2021 01/2021 233,200 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW OO6 01/2022 01/2022 234,000 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 10/03/2019 10/20/2019 180 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 10/21/2019 11/30/2019 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTH DA OFF-PEAK E4 11/2019 11/2019 21 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH DA OFF-PEAK E4 12/2019 12/2019 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH DA OFF-PEAK E4 01/2020 02/2020 11 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH DA OFF-PEAK E4 03/2020 10/2025 6 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH RT OFF-PEAK N9 11/2019 11/2019 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH RT OFF-PEAK N9 12/2019 12/2019 14 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH RT OFF-PEAK N9 01/2020 02/2020 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTH RT OFF-PEAK N9 03/2020 12/2024 5 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTHDA PEAK J4 11/2019 11/2019 530 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTHDA PEAK J4 12/2019 12/2019 365 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTHDA PEAK J4 01/2020 03/2020 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WESTHDA PEAK J4 04/2020 10/2025 110 USD 0.025
NYM METALS PLATINUM FUTURES NYMEX PL 10/2019 10/2019 2,500 USD 30.000%
NYM METALS PLATINUM FUTURES NYMEX PL 11/2019 10/2020 2,500 USD 20.000%
NYM METALS PLATINUM FUTURES TAS PLT 01/2020 04/2020 2,500 USD 20.000%
NYM METALS PLATINUM/PALLADIUM SPREAD FUTURES PPS 12/2019 12/2019 2,905 USD 0.08
NYM METALS PLATINUM/PALLADIUM SPREAD FUTURES PPS 01/2020 01/2020 2,905 USD 0.04
NYM COAL POWDER RVR BASN COAL QUART STRP SYN RPM 01/2020 10/2023 300 USD 10.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 10/01/2019 10/31/2019 2,286 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 11/01/2019 11/29/2019 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 10/2019 10/2019 2,032 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 11/2019 12/2021 3,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS PREM UNL GAS 10 PPM BALMO 7N 10/01/2019 10/31/2019 32,766 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREM UNL GAS 10 PPM BALMO 7N 11/01/2019 12/31/2019 43,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREM UNL GAS 10 PPM (PLTS) RDM 7L 10/2019 10/2019 23,225 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREM UNL GAS 10 PPM (PLTS) RDM 7L 11/2019 09/2022 40,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLD 10P FOB MED FUT 3G 10/2019 10/2019 21,774 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLD 10P FOB MED FUT 3G 11/2019 09/2023 44,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF 4G 10/2019 10/2019 23,225 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF 4G 11/2019 09/2023 40,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLEAD 10PPM FOB BLMO 8G 10/01/2019 10/31/2019 38,862 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLEAD 10PPM FOB BLMO 8G 11/01/2019 12/31/2019 51,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2019 10/2019 1,961 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2019 11/2019 3,000 USD 17.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2019 12/2019 2,950 USD 17.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2020 01/2020 2,800 USD 16.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2020 04/2020 2,700 USD 16.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2020 08/2020 2,500 USD 16.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2020 11/2020 2,500 USD 12.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2020 02/2021 2,450 USD 12.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2021 11/2021 2,400 USD 12.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2021 12/2023 2,300 USD 12.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 10/2019 10/2019 1,625 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 11/2019 11/2019 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 12/2019 06/2020 2,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 07/2020 09/2023 2,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 10/01/2019 10/31/2019 2,667 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/01/2019 11/27/2019 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/29/2019 11/29/2019 % 0.025
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 10/2019 10/2019 7,960 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 01/2020 01/2020 9,200 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 04/2020 04/2020 8,250 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 07/2020 07/2020 7,900 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 10/2020 04/2021 7,800 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 07/2021 07/2021 7,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 10/2021 10/2021 7,300 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 01/2022 04/2022 7,200 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2019 10/2019 7,230 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 01/2020 01/2020 8,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 04/2020 07/2020 8,100 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2020 10/2020 7,900 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 01/2021 01/2021 7,800 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 04/2021 04/2021 7,600 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 07/2021 10/2021 7,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 01/2022 04/2022 6,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB (PLATTS) CAL FUT RY 10/2019 10/2019 2,380 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB (PLATTS) CAL FUT RY 11/2019 09/2022 4,100 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 10/2019 10/2019 2,066 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 11/2019 11/2019 4,650 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 12/2019 12/2019 4,500 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 01/2020 01/2020 4,475 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 02/2020 02/2020 4,450 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 03/2020 03/2020 4,350 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 04/2020 04/2020 4,300 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 05/2020 05/2020 4,275 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 06/2020 06/2020 4,250 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 07/2020 07/2020 4,225 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 08/2020 08/2020 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 09/2020 09/2020 4,175 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 10/2020 10/2020 4,150 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 11/2020 11/2020 4,125 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 12/2020 12/2020 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 01/2021 01/2021 4,075 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 02/2021 02/2021 4,050 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 03/2021 04/2021 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 05/2021 05/2021 3,950 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 06/2021 06/2021 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 07/2021 08/2021 3,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 09/2021 09/2021 3,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 10/2021 12/2022 3,750 USD 12.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 10/2019 10/2019 1,164 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 11/2019 11/2019 2,180 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 12/2019 12/2019 1,687 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 01/2020 01/2020 1,320 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 02/2020 02/2020 1,310 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 03/2020 03/2020 1,340 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 04/2020 04/2020 1,348 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 05/2020 05/2020 1,325 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 06/2020 06/2020 1,310 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 07/2020 07/2020 1,286 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 08/2020 08/2020 1,266 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 09/2020 09/2020 1,313 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 10/2020 10/2020 996 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 11/2020 11/2020 981 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 12/2020 12/2020 964 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 01/2021 01/2021 948 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 02/2021 02/2021 937 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 03/2021 03/2021 1,029 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 04/2021 04/2021 1,270 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 05/2021 05/2021 1,254 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 06/2021 06/2021 1,242 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 07/2021 07/2021 1,229 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 08/2021 08/2021 1,221 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 09/2021 09/2021 1,313 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 10/2021 10/2021 1,448 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 11/2021 11/2021 1,437 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 12/2021 12/2021 1,425 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 01/2022 01/2022 1,415 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 02/2022 02/2022 1,405 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 03/2022 03/2022 1,397 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 04/2022 04/2022 1,393 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 05/2022 05/2022 1,386 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 06/2022 06/2022 1,382 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 07/2022 07/2022 1,375 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 08/2022 08/2022 1,371 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 09/2022 10/2022 1,364 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 11/2022 11/2022 1,362 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD RM 12/2022 12/2022 1,356 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/01/2019 10/01/2019 1,279 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/02/2019 10/02/2019 1,336 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/03/2019 10/03/2019 1,400 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/04/2019 10/04/2019 1,470 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/07/2019 10/07/2019 1,547 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/08/2019 10/08/2019 1,633 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/09/2019 10/09/2019 1,730 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/10/2019 10/10/2019 1,837 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/11/2019 10/11/2019 1,960 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/14/2019 10/14/2019 2,100 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/15/2019 10/15/2019 2,262 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/16/2019 10/16/2019 2,450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/17/2019 10/17/2019 2,673 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/18/2019 10/18/2019 2,672 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/21/2019 10/21/2019 2,671 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/22/2019 10/22/2019 2,669 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/23/2019 10/31/2019 2,668 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/01/2019 11/01/2019 2,180 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/04/2019 11/04/2019 2,180 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/05/2019 11/05/2019 2,180 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/06/2019 11/06/2019 2,180 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/07/2019 11/07/2019 2,179 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/08/2019 11/08/2019 2,179 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/11/2019 11/11/2019 2,178 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/12/2019 11/12/2019 2,178 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/13/2019 11/13/2019 2,178 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/14/2019 11/14/2019 2,177 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/15/2019 11/15/2019 2,176 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/18/2019 11/18/2019 2,175 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/19/2019 11/19/2019 2,175 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/20/2019 11/20/2019 2,173 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/21/2019 11/29/2019 2,172 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRK SPD SYN FUT ZX 10/2019 10/2020 2,500 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 10/2019 10/2019 14,580 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 11/2019 11/2019 10,796 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 12/2019 12/2019 7,367 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 01/2020 01/2020 6,534 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 02/2020 02/2020 6,517 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 03/2020 03/2020 6,451 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 04/2020 04/2020 7,696 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 05/2020 05/2020 6,143 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 06/2020 06/2020 6,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 07/2020 07/2020 6,110 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 08/2020 08/2020 6,093 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 09/2020 09/2020 6,077 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 10/2020 10/2020 6,919 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 11/2020 11/2020 6,898 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 12/2020 12/2020 6,877 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 01/2021 01/2021 6,856 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 02/2021 02/2021 6,836 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 03/2021 04/2021 6,794 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 05/2021 05/2021 6,752 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 06/2021 06/2021 6,711 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 07/2021 08/2021 6,669 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 09/2021 09/2021 6,627 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB NON-OXY NWE FUT RGF 10/2019 10/2019 6,532 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB NON-OXY NWE FUT RGF 11/2019 03/2020 10,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB NON-OXY NWE FUT RGF 04/2020 12/2022 9,800 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 10/2019 10/2019 14,580 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 11/2019 11/2019 10,796 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 12/2019 12/2019 7,367 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 01/2020 01/2020 6,534 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 02/2020 02/2020 6,517 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 03/2020 03/2020 6,451 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 04/2020 04/2020 7,696 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 05/2020 05/2020 6,143 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 06/2020 06/2020 6,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 07/2020 07/2020 6,110 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 08/2020 08/2020 6,093 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 09/2020 09/2020 6,077 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 10/2020 10/2020 6,919 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 11/2020 11/2020 6,898 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 12/2020 12/2020 6,877 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 01/2021 01/2021 6,856 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 02/2021 02/2021 6,836 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 03/2021 04/2021 6,794 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 05/2021 05/2021 6,752 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 06/2021 06/2021 6,711 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 07/2021 08/2021 6,669 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 09/2021 09/2021 6,627 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EUROBOB(ARGUS) NWE BRGS EXR 10/2021 09/2022 6,586 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 10/2019 10/2019 1,140 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 11/2019 11/2019 1,751 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 12/2019 12/2019 1,252 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 01/2020 01/2020 1,073 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 02/2020 02/2020 1,235 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 03/2020 03/2020 1,289 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 04/2020 04/2020 1,104 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 05/2020 05/2020 1,094 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 06/2020 06/2020 1,078 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 07/2020 07/2020 1,065 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 08/2020 08/2020 1,041 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 09/2020 09/2020 1,034 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 10/2020 10/2020 1,010 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 11/2020 11/2020 1,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 12/2020 12/2020 976 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 01/2021 01/2021 954 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 02/2021 02/2021 932 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 03/2021 03/2021 937 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 04/2021 04/2021 1,334 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 05/2021 05/2021 1,310 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 06/2021 06/2021 1,282 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 07/2021 07/2021 1,263 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 08/2021 08/2021 1,253 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 09/2021 09/2021 1,280 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 10/2021 10/2021 1,618 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 11/2021 11/2021 1,611 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 12/2021 12/2021 1,598 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 01/2022 01/2022 1,586 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 02/2022 02/2022 1,574 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 03/2022 03/2022 1,568 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 04/2022 04/2022 1,562 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 05/2022 05/2022 1,555 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 06/2022 06/2022 1,549 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 07/2022 07/2022 1,543 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 08/2022 08/2022 1,537 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 09/2022 09/2022 1,530 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 10/2019 10/2019 1,074 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 11/2019 11/2019 2,232 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 12/2019 12/2019 2,081 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 01/2020 01/2020 1,795 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 02/2020 02/2020 1,780 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 03/2020 03/2020 1,740 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 04/2020 04/2020 1,372 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 05/2020 05/2020 1,368 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 06/2020 06/2020 1,360 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 07/2020 07/2020 1,356 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 08/2020 08/2020 1,352 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 09/2020 09/2020 1,344 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 10/2020 10/2020 1,336 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 11/2020 11/2020 1,328 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 12/2020 12/2020 1,316 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 01/2021 01/2021 1,304 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 02/2021 02/2021 1,292 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 03/2021 03/2021 1,276 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 04/2021 04/2021 1,272 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 05/2021 05/2021 1,260 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 06/2021 06/2021 1,248 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 07/2021 08/2021 1,236 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 09/2021 09/2021 1,228 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 10/2021 10/2021 1,363 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 11/2021 12/2021 1,359 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 01/2022 01/2022 1,345 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 02/2022 02/2022 1,336 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 03/2022 03/2022 1,327 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 04/2022 04/2022 1,318 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT RH 05/2022 12/2022 1,309 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/01/2019 10/01/2019 2,271 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/02/2019 10/02/2019 2,375 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/03/2019 10/03/2019 2,488 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/04/2019 10/04/2019 2,612 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/07/2019 10/07/2019 2,749 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/08/2019 10/08/2019 2,902 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/09/2019 10/09/2019 3,073 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/10/2019 10/10/2019 3,265 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/11/2019 10/11/2019 3,482 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/14/2019 10/14/2019 3,732 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/15/2019 10/15/2019 4,019 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/16/2019 10/16/2019 4,354 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 10/17/2019 10/31/2019 4,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT 1D 11/01/2019 11/29/2019 4,650 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 11/2019 11/2019 4,750 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 12/2019 12/2019 4,650 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 01/2020 01/2020 4,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 02/2020 02/2020 4,475 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 03/2020 03/2020 4,450 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 04/2020 04/2020 4,350 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 05/2020 05/2020 4,300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 06/2020 06/2020 4,275 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 07/2020 07/2020 4,250 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 08/2020 08/2020 4,225 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 09/2020 09/2020 4,200 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 10/2020 10/2020 4,175 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 11/2020 11/2020 4,150 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 12/2020 12/2020 4,125 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 01/2021 01/2021 4,100 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 02/2021 02/2021 4,075 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 03/2021 03/2021 4,050 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 04/2021 05/2021 4,000 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 06/2021 06/2021 3,950 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 07/2021 07/2021 3,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 08/2021 09/2021 3,850 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 10/2021 10/2021 3,800 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 11/2021 10/2022 3,750 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 10/2019 11/2019 4,750 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 12/2019 12/2019 4,650 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 01/2020 01/2020 4,500 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 02/2020 02/2020 4,475 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 03/2020 03/2020 4,450 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 04/2020 04/2020 4,350 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 05/2020 05/2020 4,300 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 06/2020 06/2020 4,275 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 07/2020 07/2020 4,250 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 08/2020 08/2020 4,225 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 09/2020 09/2020 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 10/2020 10/2020 4,175 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 11/2020 11/2020 4,150 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 12/2020 12/2020 4,125 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 01/2021 01/2021 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 02/2021 02/2021 4,075 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 03/2021 03/2021 4,050 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 04/2021 05/2021 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 06/2021 06/2021 3,950 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 07/2021 07/2021 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 08/2021 09/2021 3,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 10/2021 10/2021 3,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 11/2021 01/2023 3,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM LONDON RBL 11/2019 11/2019 4,750 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM LONDON RBL 12/2019 12/2019 4,650 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM LONDON RBL 01/2020 01/2020 4,500 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM PLATTS PR RBS 11/2019 11/2019 4,750 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM PLATTS PRICE 4RB 11/2019 11/2019 4,750 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 11/2019 11/2019 4,750 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 12/2019 12/2019 4,650 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 01/2020 01/2020 4,500 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 02/2020 02/2020 4,475 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 03/2020 03/2020 4,450 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 04/2020 04/2020 4,350 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 05/2020 05/2020 4,300 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 06/2020 06/2020 4,275 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 07/2020 07/2020 4,250 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 08/2020 08/2020 4,225 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 09/2020 09/2020 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 10/2020 10/2020 4,175 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 11/2020 11/2020 4,150 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 12/2020 12/2020 4,125 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 01/2021 01/2021 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 02/2021 02/2021 4,075 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 03/2021 03/2021 4,050 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 04/2021 05/2021 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 06/2021 06/2021 3,950 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 07/2021 07/2021 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 08/2021 09/2021 3,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 10/2021 10/2021 3,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 11/2021 10/2022 3,750 USD 12.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB SPREAD (PLATTS) FUT RI 10/2019 10/2019 929 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB SPREAD (PLATTS) FUT RI 11/2019 09/2022 1,600 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 11/2019 11/2019 4,750 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 12/2019 12/2019 4,650 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 01/2020 01/2020 4,500 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 02/2020 02/2020 4,475 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 03/2020 03/2020 4,450 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 04/2020 04/2020 4,350 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 05/2020 05/2020 4,300 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 10/2019 10/2019 1,424 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 11/2019 11/2019 3,258 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 12/2019 03/2020 3,250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 04/2020 04/2020 3,214 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 05/2020 12/2020 3,200 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RME BIO ARGUS RDM RED VS ICS GAS BFR 08/2020 08/2020 3,200 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS RME BIODIESEL ARGUS FOB RDA RED CLP RBF 10/2019 09/2021 4,000 USD 0.08
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 11/2019 04/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 05/2020 12/2021 580 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN PIPE FUT XX 11/2019 11/2019 1,175 USD 32.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN PIPE FUT XX 12/2019 12/2019 1,163 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN PIPE FUT XX 01/2020 03/2020 1,150 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN PIPE FUT XX 04/2020 04/2020 869 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN PIPE FUT XX 05/2020 10/2020 824 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN PIPE FUT XX 11/2020 03/2021 830 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN PIPE FUT XX 04/2021 10/2021 749 USD 20.000%