Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2021 01/2021 2,175 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2021 03/2021 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2021 10/2021 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 08/2026 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2026 09/2026 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2026 12/2032 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2020 10/2020 2,550 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2020 11/2020 2,450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2020 12/2020 2,275 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 01/2021 01/2021 2,175 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2021 03/2021 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2021 09/2021 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 10/2020 10/2020 355 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 11/2020 12/2021 250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 10/2020 03/2021 775 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 04/2021 12/2021 700 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 10/2020 03/2021 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 04/2021 12/2021 405 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2020 10/2020 637 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2020 11/2020 612 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2020 12/2020 568 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 01/2021 01/2021 543 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 02/2021 03/2021 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2021 10/2021 262 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2021 03/2022 212 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 08/2026 162 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2026 09/2026 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2026 12/2032 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 10/2020 10/2020 637 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 11/2020 11/2020 612 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 12/2020 12/2020 568 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2020 10/2020 637 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2020 11/2020 612 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2020 12/2020 568 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2021 01/2021 543 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2021 03/2021 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2021 10/2021 262 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2021 03/2022 212 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 08/2026 162 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2026 09/2026 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2026 12/2032 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 10/2020 03/2021 1,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 04/2021 12/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS WAHA TEXAS BASIS FUT NW 10/2020 10/2020 2,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS WAHA TEXAS BASIS FUT NW 11/2020 12/2021 1,800 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 10/2020 10/2020 2,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 11/2020 11/2020 2,050 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 12/2020 03/2021 1,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 04/2021 12/2021 650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 10/2020 12/2025 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 10/2020 10/2020 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 11/2020 11/2020 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 12/2020 12/2023 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 10/2020 10/2020 230 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 11/2020 12/2021 170 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 10/2020 11/2020 350 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 12/2020 05/2021 315 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 06/2021 12/2021 260 USD 0.05
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 10/2020 12/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 04/2021 12/2021 625 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 10/2020 10/2020 2,300 USD 0.025
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 11/2020 03/2021 1,960 USD 0.025
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 04/2021 12/2021 660 USD 0.025
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2020 10/2020 637 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2020 11/2020 612 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2020 12/2020 568 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 01/2021 01/2021 543 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2021 03/2021 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2021 10/2021 262 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2021 03/2022 212 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 12/2025 162 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS TCO BASIS FUT TC 10/2020 10/2020 290 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TCO BASIS FUT TC 11/2020 12/2021 220 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 10/2020 10/2020 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 11/2020 11/2020 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 12/2020 12/2023 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE4 BASIS FUT TR 10/2020 10/2020 65 USD 0.025
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE4 BASIS FUT TR 11/2020 12/2021 55 USD 0.025
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 09/15/2020 09/24/2020 110 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 09/25/2020 10/01/2020 100 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 10/02/2020 10/31/2020 86 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 10/2020 10/2020 4,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 11/2020 11/2020 3,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 12/2020 12/2023 3,300 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 09/2020 10/2020 950 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 11/2020 11/2020 810 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 12/2020 12/2020 700 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 01/2021 06/2021 680 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 07/2021 12/2025 550 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 09/2020 10/2020 1,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 11/2020 11/2020 930 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 12/2020 12/2020 830 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 01/2021 06/2021 810 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 07/2021 12/2025 600 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 09/2020 09/2020 886 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 10/2020 10/2020 1,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 11/2020 05/2021 1,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 06/2021 08/2024 1,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/01/2020 09/30/2020 1,622 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 10/01/2020 10/30/2020 2,375 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/01/2020 09/30/2020 32,448 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 10/01/2020 11/30/2020 47,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/01/2020 09/30/2020 34,156 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 10/01/2020 11/30/2020 50,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 09/2020 08/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 09/2020 08/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 09/2020 08/2024 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 09/2020 08/2024 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 09/2020 08/2023 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 09/2020 08/2023 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 09/2020 09/2020 11,666 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 10/2020 09/2023 25,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 09/2020 09/2020 17,733 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 10/2020 10/2020 32,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 11/2020 08/2024 28,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 09/2020 09/2020 1,960 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 10/2020 10/2020 4,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 11/2020 04/2025 3,200 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2020 09/2020 95 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2020 10/2020 190 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2020 11/2020 180 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2020 12/2020 170 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2021 04/2021 160 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2021 09/2021 140 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2021 12/2023 130 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/01/2020 09/30/2020 768 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/01/2020 10/30/2020 1,125 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 09/2020 09/2020 1,516 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 10/2020 10/2020 2,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 11/2020 12/2024 2,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/01/2020 09/30/2020 2,220 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/01/2020 10/30/2020 3,250 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2020 09/2020 886 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2020 10/2020 1,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 11/2020 07/2021 1,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 08/2021 08/2022 1,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2022 12/2024 1,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 09/2020 09/2020 2,333 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 10/2020 08/2023 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 09/2020 09/2020 1,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 10/2020 08/2023 2,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/01/2020 09/30/2020 1,622 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/01/2020 10/30/2020 2,375 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 10/2020 10/2020 42,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 11/2020 12/2020 36,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 01/2021 09/2024 34,000 USD 2.500%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2020 09/2020 950 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2020 10/2020 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2020 11/2020 1,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2020 12/2020 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2021 04/2021 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2021 09/2021 1,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2021 12/2024 1,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 09/01/2020 09/30/2020 38,426 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 10/01/2020 11/30/2020 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 09/2020 09/2020 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 10/2020 10/2020 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 11/2020 12/2023 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2020 09/2020 900 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2020 10/2020 800 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2020 11/2020 700 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2020 01/2021 600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 02/2021 03/2021 500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2021 08/2021 400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2021 12/2024 400 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 09/09/2020 10/30/2020 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 09/09/2020 10/30/2020 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 09/09/2020 10/30/2020 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 09/01/2020 09/30/2020 2,561 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 10/01/2020 10/30/2020 3,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 09/01/2020 09/30/2020 4,269 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 10/01/2020 10/30/2020 6,250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 09/01/2020 10/30/2020 2,375 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 09/2020 09/2020 1,161 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 10/2020 08/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2020 09/2020 1,300 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2020 11/2020 2,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2020 02/2021 2,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2021 03/2021 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2021 04/2021 2,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2021 06/2021 2,100 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2021 11/2021 1,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2021 12/2024 1,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 09/01/2020 09/30/2020 1,366 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 10/01/2020 10/30/2020 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 09/2020 09/2020 700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 10/2020 08/2022 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 09/01/2020 09/30/2020 1,707 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 10/01/2020 10/30/2020 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 09/2020 09/2020 933 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 10/2020 08/2022 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 10/2020 10/2020 3,500 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 11/2020 03/2021 2,600 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 04/2021 09/2021 2,350 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 09/2020 09/2020 1,773 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 10/2020 10/2020 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 11/2020 08/2023 2,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 10/2020 10/2020 4,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 11/2020 12/2020 3,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 01/2021 09/2023 3,400 USD 2.500%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 09/01/2020 09/30/2020 2,561 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 10/01/2020 10/30/2020 3,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 09/2020 09/2020 3,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 10/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 09/2020 09/2020 1,866 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 10/2020 10/2020 3,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 11/2020 12/2023 2,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 09/2020 09/2020 1,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 10/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 09/2020 09/2020 1,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 10/2020 10/2020 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 11/2020 12/2024 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 09/2020 09/2020 1,866 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 10/2020 10/2020 3,600 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 11/2020 12/2020 3,400 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 01/2021 12/2023 3,200 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 09/2020 09/2020 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 10/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 09/2020 09/2020 9,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2020 09/2024 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 09/2020 09/2020 9,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 10/2020 09/2024 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 09/2020 09/2020 1,633 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 10/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 09/01/2020 09/30/2020 2,049 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 10/01/2020 10/30/2020 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 09/2020 09/2020 18,666 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 10/2020 10/2020 36,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 11/2020 12/2020 34,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 01/2021 12/2023 32,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/01/2020 09/30/2020 3,586 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/01/2020 10/30/2020 5,250 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 09/2020 09/2020 23,333 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 10/2020 10/2020 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 11/2020 12/2023 35,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/01/2020 09/01/2020 2,660 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/02/2020 09/02/2020 2,793 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/03/2020 09/03/2020 2,940 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/04/2020 09/04/2020 3,103 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/08/2020 09/08/2020 3,286 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/09/2020 09/09/2020 3,491 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/10/2020 09/10/2020 3,724 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/11/2020 09/11/2020 3,990 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/14/2020 09/14/2020 4,297 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/15/2020 09/15/2020 4,655 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/16/2020 09/16/2020 5,079 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/17/2020 09/17/2020 5,586 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/18/2020 09/18/2020 6,207 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/21/2020 09/21/2020 6,007 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/22/2020 09/22/2020 5,749 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/23/2020 09/30/2020 5,406 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/01/2020 10/01/2020 5,327 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/02/2020 10/02/2020 5,328 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/05/2020 10/05/2020 5,330 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/06/2020 10/06/2020 5,332 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/07/2020 10/07/2020 5,333 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/08/2020 10/08/2020 5,335 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/09/2020 10/09/2020 5,338 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/12/2020 10/12/2020 5,340 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/13/2020 10/13/2020 5,343 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/14/2020 10/14/2020 5,346 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/15/2020 10/15/2020 5,350 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/16/2020 10/16/2020 5,355 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/19/2020 10/19/2020 5,360 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/20/2020 10/20/2020 5,367 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/21/2020 10/30/2020 5,376 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/01/2020 09/01/2020 1,342 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/02/2020 09/02/2020 1,410 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/03/2020 09/03/2020 1,484 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/04/2020 09/04/2020 1,566 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/08/2020 09/08/2020 1,658 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/09/2020 09/09/2020 1,762 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/10/2020 09/10/2020 1,880 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/11/2020 09/11/2020 2,014 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/14/2020 09/14/2020 2,169 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/15/2020 09/15/2020 2,350 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/16/2020 09/16/2020 2,563 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/17/2020 09/17/2020 2,820 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/18/2020 09/18/2020 3,133 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/21/2020 09/21/2020 3,062 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/22/2020 09/22/2020 2,971 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/23/2020 09/30/2020 2,850 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/01/2020 10/01/2020 2,714 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/02/2020 10/02/2020 2,710 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/05/2020 10/05/2020 2,706 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/06/2020 10/06/2020 2,701 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/07/2020 10/07/2020 2,697 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/08/2020 10/08/2020 2,691 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/09/2020 10/09/2020 2,685 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/12/2020 10/12/2020 2,678 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/13/2020 10/13/2020 2,670 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/14/2020 10/14/2020 2,661 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/15/2020 10/15/2020 2,650 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/16/2020 10/16/2020 2,637 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/19/2020 10/19/2020 2,622 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/20/2020 10/20/2020 2,604 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/21/2020 10/30/2020 2,581 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/01/2020 09/01/2020 104 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/02/2020 09/02/2020 109 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/03/2020 09/03/2020 115 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/04/2020 09/04/2020 121 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/08/2020 09/08/2020 128 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/09/2020 09/09/2020 136 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/10/2020 09/10/2020 145 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/11/2020 09/11/2020 156 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/14/2020 09/14/2020 168 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/15/2020 09/15/2020 182 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/16/2020 09/16/2020 198 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/17/2020 09/17/2020 218 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/18/2020 09/30/2020 243 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 10/01/2020 10/30/2020 237 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 09/01/2020 09/30/2020 597 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 10/01/2020 10/30/2020 875 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2020 09/2020 1,787 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2020 10/2020 2,377 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2020 11/2020 1,700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2020 12/2020 1,688 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 01/2021 01/2021 1,668 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 02/2021 02/2021 1,651 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2021 03/2021 1,704 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2021 04/2021 1,452 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2021 05/2021 1,441 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2021 06/2021 1,564 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2021 07/2021 1,183 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2021 08/2021 1,179 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2021 09/2021 1,295 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2021 10/2021 1,277 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2021 11/2021 1,268 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2021 12/2021 1,259 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 09/2020 09/2020 840 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 10/2020 08/2021 1,800 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 09/2020 09/2020 3,166 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 10/2020 12/2020 4,600 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 01/2021 12/2022 3,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 09/2020 09/2020 2,750 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 10/2020 10/2020 1,500 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 11/2020 08/2023 1,000 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 09/2020 09/2020 1,866 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 10/2020 08/2023 4,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 09/2020 09/2020 14,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 10/2020 10/2020 30,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 11/2020 12/2022 23,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 09/01/2020 09/30/2020 1,297 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 10/01/2020 11/30/2020 2,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/01/2020 09/01/2020 1,685 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/02/2020 09/02/2020 1,769 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/03/2020 09/03/2020 1,861 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/04/2020 09/04/2020 1,966 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/07/2020 09/08/2020 2,078 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/09/2020 09/09/2020 2,211 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/10/2020 09/10/2020 2,359 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/11/2020 09/11/2020 2,527 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/14/2020 09/14/2020 2,721 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/15/2020 09/15/2020 2,949 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/16/2020 09/16/2020 3,216 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/17/2020 09/17/2020 3,539 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/18/2020 09/18/2020 3,932 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/21/2020 09/21/2020 3,930 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/22/2020 09/22/2020 3,929 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/23/2020 09/23/2020 3,926 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/24/2020 09/24/2020 3,923 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/25/2020 09/25/2020 3,918 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/28/2020 09/28/2020 3,910 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/29/2020 09/29/2020 3,893 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/30/2020 09/30/2020 3,843 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/01/2020 10/01/2020 1,094 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/02/2020 10/02/2020 1,094 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/05/2020 10/05/2020 1,095 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/06/2020 10/06/2020 1,096 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/07/2020 10/07/2020 1,097 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/08/2020 10/08/2020 1,098 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/09/2020 10/09/2020 1,100 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/12/2020 10/12/2020 1,101 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/13/2020 10/13/2020 1,103 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/14/2020 10/14/2020 1,104 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/15/2020 10/15/2020 1,107 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/16/2020 10/16/2020 1,109 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/19/2020 10/19/2020 1,112 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/20/2020 10/20/2020 1,116 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/21/2020 10/21/2020 1,121 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/22/2020 10/22/2020 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/23/2020 10/23/2020 1,135 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/26/2020 10/26/2020 1,146 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/27/2020 10/27/2020 1,163 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/28/2020 10/28/2020 1,191 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/29/2020 10/29/2020 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/30/2020 10/30/2020 1,417 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/02/2020 11/02/2020 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/03/2020 11/03/2020 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/04/2020 11/04/2020 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/05/2020 11/05/2020 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/06/2020 11/06/2020 1,128 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/09/2020 11/09/2020 1,128 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/10/2020 11/10/2020 1,128 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/11/2020 11/11/2020 1,129 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/12/2020 11/12/2020 1,129 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/13/2020 11/13/2020 1,130 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/16/2020 11/16/2020 1,130 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/17/2020 11/17/2020 1,131 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/18/2020 11/18/2020 1,132 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/19/2020 11/19/2020 1,133 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/20/2020 11/20/2020 1,134 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/23/2020 11/23/2020 1,137 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/24/2020 11/24/2020 1,140 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/25/2020 11/25/2020 1,145 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/26/2020 11/27/2020 1,156 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/30/2020 11/30/2020 1,189 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/01/2020 09/01/2020 2,725 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/02/2020 09/02/2020 2,862 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/03/2020 09/03/2020 3,012 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/04/2020 09/04/2020 3,180 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/07/2020 09/08/2020 3,366 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/09/2020 09/09/2020 3,577 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/10/2020 09/10/2020 3,816 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/11/2020 09/11/2020 4,088 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/14/2020 09/14/2020 4,403 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/15/2020 09/15/2020 4,770 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/16/2020 09/16/2020 5,203 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/17/2020 09/17/2020 5,724 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/18/2020 09/30/2020 6,360 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/01/2020 10/01/2020 3,638 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/02/2020 10/02/2020 3,634 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/05/2020 10/05/2020 3,631 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/06/2020 10/06/2020 3,627 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/07/2020 10/07/2020 3,622 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/08/2020 10/08/2020 3,617 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/09/2020 10/09/2020 3,611 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/12/2020 11/30/2020 3,605 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/05/2020 11/05/2020 3,607 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 09/2020 02/2021 2,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 03/2021 12/2022 1,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 09/2020 09/2020 2,914 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 10/2020 10/2020 2,607 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 11/2020 11/2020 2,590 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 12/2020 12/2020 2,537 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 01/2021 01/2021 2,502 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 02/2021 02/2021 2,485 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 03/2021 03/2021 2,467 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 04/2021 04/2021 2,441 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 05/2021 05/2021 2,406 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 06/2021 06/2021 2,371 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 07/2021 07/2021 2,336 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 08/2021 08/2021 2,339 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 09/2021 05/2022 2,283 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 06/2022 06/2022 2,257 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 07/2022 07/2022 2,222 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 08/2022 08/2022 2,205 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 09/2022 09/2022 2,187 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 10/2022 10/2022 2,170 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 11/2022 12/2022 2,152 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM 63 09/01/2020 09/30/2020 3,210 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM 63 10/01/2020 11/30/2020 3,750 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/01/2020 09/01/2020 3,394 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/02/2020 09/02/2020 3,564 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/03/2020 09/03/2020 3,751 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/04/2020 09/04/2020 3,960 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/07/2020 09/08/2020 4,192 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/09/2020 09/09/2020 4,455 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/10/2020 09/10/2020 4,752 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/11/2020 09/11/2020 5,091 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/14/2020 09/14/2020 5,483 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/15/2020 09/15/2020 5,940 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/16/2020 09/16/2020 6,480 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/17/2020 09/17/2020 7,128 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/18/2020 09/30/2020 7,920 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/01/2020 10/01/2020 4,548 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/02/2020 10/02/2020 4,544 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/05/2020 10/05/2020 4,541 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/06/2020 10/06/2020 4,537 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/07/2020 10/07/2020 4,532 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/08/2020 10/08/2020 4,527 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/09/2020 10/09/2020 4,521 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/12/2020 11/30/2020 4,515 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/05/2020 11/05/2020 4,518 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/01/2020 09/01/2020 7,920 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/02/2020 09/02/2020 8,316 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/03/2020 09/03/2020 8,753 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/04/2020 09/04/2020 9,240 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/07/2020 09/08/2020 9,783 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/09/2020 09/09/2020 10,395 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/10/2020 09/10/2020 11,088 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/11/2020 09/11/2020 11,880 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/14/2020 09/14/2020 12,793 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/15/2020 09/15/2020 13,860 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/16/2020 09/16/2020 15,120 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/17/2020 09/17/2020 16,632 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/18/2020 09/30/2020 18,480 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/01/2020 10/01/2020 2,748 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/02/2020 10/02/2020 2,746 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/05/2020 10/05/2020 2,743 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/06/2020 10/06/2020 2,740 USD 0.025