IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 12/2021 05/2022 925,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 06/2022 12/2026 550,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 07/2021 07/2021 967 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 08/2021 12/2024 5,000 USD 0.08
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 06/2021 07/2023 13,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 06/08/2021 06/13/2021 110 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 06/14/2021 07/31/2021 100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 07/2021 07/2021 8,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 08/2021 08/2021 8,200 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 09/2021 12/2024 6,400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2021 07/2021 2,050 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2021 08/2021 1,900 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2021 09/2021 1,850 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2021 10/2021 1,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 05/2027 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2027 06/2027 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2027 12/2033 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2021 07/2021 2,050 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2021 08/2021 1,900 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2021 09/2021 1,850 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2021 10/2021 1,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2021 03/2022 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2022 06/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 07/2021 07/2021 355 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 08/2021 12/2021 250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2021 07/2021 512 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2021 08/2021 475 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2021 09/2021 462 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2021 10/2021 450 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2021 03/2022 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 05/2027 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2027 06/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2027 12/2033 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2021 07/2021 512 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2021 08/2021 475 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2021 09/2021 462 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2021 10/2021 450 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2021 03/2022 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 05/2027 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2027 06/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2027 04/2031 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 07/2021 07/2021 512 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 08/2021 08/2021 475 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 09/2021 09/2021 462 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2021 07/2021 512 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2021 08/2021 475 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2021 09/2021 462 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2021 10/2021 450 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2021 03/2022 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 05/2027 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2027 06/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2027 12/2033 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 07/2021 12/2026 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 07/2021 07/2021 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 08/2021 08/2021 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 09/2021 12/2024 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 07/2021 07/2021 630 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 08/2021 08/2021 350 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 09/2021 12/2021 315 USD 0.05
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 07/2021 10/2021 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 11/2021 12/2021 625 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2021 07/2021 512 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2021 08/2021 475 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2021 09/2021 462 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2021 10/2021 450 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2021 03/2022 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 12/2026 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 07/2021 07/2021 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 08/2021 08/2021 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 09/2021 12/2024 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 06/08/2021 06/17/2021 110 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 06/18/2021 06/24/2021 100 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 06/25/2021 07/31/2021 86 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 07/2021 07/2021 9,800 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 08/2021 08/2021 9,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 09/2021 03/2022 9,100 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 04/2022 08/2022 8,100 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 09/2022 12/2024 5,400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 06/2021 07/2021 2,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 08/2021 08/2021 1,950 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 09/2021 09/2021 1,900 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 10/2021 03/2022 1,850 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 04/2022 08/2022 1,650 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 09/2022 12/2026 1,100 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 06/2021 07/2021 1,950 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 08/2021 08/2021 1,800 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 09/2021 09/2021 1,500 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 10/2021 03/2022 1,400 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 04/2022 12/2026 1,300 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 06/2021 06/2021 2,030 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 07/2021 07/2021 2,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 08/2021 02/2022 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 03/2022 05/2025 1,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/01/2021 06/30/2021 3,032 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/01/2021 06/01/2021 30,547 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/02/2021 06/02/2021 32,001 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/03/2021 06/03/2021 33,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/04/2021 06/04/2021 35,366 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/07/2021 06/07/2021 37,334 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/08/2021 06/08/2021 39,528 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/09/2021 06/09/2021 42,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/10/2021 06/10/2021 44,798 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/11/2021 06/30/2021 48,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 07/01/2021 07/30/2021 46,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 08/02/2021 08/31/2021 35,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/01/2021 06/01/2021 27,365 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/02/2021 06/02/2021 28,668 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/03/2021 06/03/2021 30,100 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/04/2021 06/04/2021 31,682 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/07/2021 06/07/2021 33,445 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/08/2021 06/08/2021 35,410 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/09/2021 06/09/2021 37,625 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/10/2021 06/10/2021 40,131 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/11/2021 06/30/2021 43,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 07/01/2021 07/30/2021 38,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 08/02/2021 08/31/2021 32,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 05/2021 05/2024 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 05/2021 05/2024 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 05/2021 05/2025 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 05/2021 05/2025 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 05/2021 05/2024 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 05/2021 05/2024 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2021 06/2021 17,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 07/2021 06/2024 25,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 06/2021 06/2021 28,368 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 07/2021 07/2021 46,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 08/2021 09/2021 35,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 10/2021 05/2025 28,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 06/2021 06/2021 3,290 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 07/2021 07/2021 4,500 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 08/2021 01/2026 4,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2021 06/2021 234 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2021 07/2021 300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2021 08/2021 260 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2021 09/2021 220 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2021 11/2021 200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2021 12/2021 180 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2022 01/2022 170 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2022 03/2022 160 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2022 06/2022 150 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2022 09/2024 140 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2024 12/2024 130 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 06/01/2021 06/30/2021 941 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 06/2021 06/2021 2,333 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 07/2021 07/2021 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 08/2021 09/2021 2,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 10/2021 12/2025 2,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 06/01/2021 06/30/2021 3,137 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 06/2021 06/2021 2,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 07/2021 07/2021 3,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 08/2021 08/2021 2,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2021 04/2022 2,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 05/2022 05/2023 1,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 06/2023 12/2025 1,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 06/2021 06/2021 2,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 07/2021 05/2024 4,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 06/2021 06/2021 3,080 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 07/2021 05/2024 3,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 06/01/2021 06/30/2021 3,032 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 07/2021 07/2021 44,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 08/2021 09/2021 38,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 10/2021 06/2025 30,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2021 06/2021 2,346 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2021 07/2021 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2021 08/2021 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2021 09/2021 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2021 11/2021 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2021 12/2021 1,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2022 01/2022 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2022 03/2022 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2022 06/2022 1,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2022 09/2024 1,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2024 12/2025 1,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 06/01/2021 06/30/2021 47,062 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 07/01/2021 08/31/2021 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 06/2021 06/2021 31,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 07/2021 07/2021 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 08/2021 12/2024 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2021 06/2021 1,100 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2021 07/2021 1,000 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 08/2021 08/2021 900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2021 09/2021 800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2021 11/2021 700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2021 12/2021 600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2022 02/2022 500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2022 05/2022 400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2022 12/2025 400 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 06/02/2021 07/30/2021 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 06/02/2021 07/30/2021 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 06/02/2021 07/30/2021 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 06/01/2021 06/30/2021 4,601 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 06/01/2021 06/30/2021 4,183 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 06/01/2021 06/30/2021 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 05/2021 05/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 06/2021 06/2021 1,838 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 07/2021 05/2025 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2021 06/2021 2,346 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2021 07/2021 3,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 08/2021 08/2021 2,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2021 09/2021 2,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2021 10/2021 2,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2021 11/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2021 12/2021 2,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2022 01/2022 1,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2022 03/2022 1,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2022 08/2022 1,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2022 12/2025 1,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 06/01/2021 06/30/2021 1,673 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 06/2021 06/2021 1,050 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 07/2021 05/2023 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 06/01/2021 06/30/2021 2,091 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 06/2021 06/2021 1,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 07/2021 05/2023 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 07/2021 07/2021 3,800 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 08/2021 12/2021 2,600 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 01/2022 06/2022 2,350 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 06/2021 06/2021 28,368 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 07/2021 07/2021 46,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 08/2021 09/2021 35,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 10/2021 05/2024 28,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 07/2021 07/2021 4,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 08/2021 09/2021 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 10/2021 06/2024 3,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 06/01/2021 06/30/2021 7,320 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 05/2021 06/2021 10,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 07/2021 12/2023 8,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC FUT MBH 06/2021 12/2023 9,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC BALMO FUT MBJ 06/07/2021 06/30/2021 9,412 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC BALMO FUT MBJ 07/01/2021 07/30/2021 11,250 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 06/2021 06/2021 2,520 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 07/2021 07/2021 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 08/2021 12/2024 2,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 06/2021 06/2021 6,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 07/2021 12/2023 8,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 06/2021 06/2021 2,590 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 07/2021 07/2021 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 08/2021 12/2025 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 06/2021 06/2021 25,413 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 07/2021 07/2021 38,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 08/2021 09/2021 32,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 10/2021 12/2024 28,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 06/2021 06/2021 12,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 07/2021 12/2023 11,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2021 06/2021 14,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 07/2021 06/2025 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 06/2021 06/2021 14,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 07/2021 06/2025 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 06/2021 06/2021 2,450 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 07/2021 12/2023 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 06/01/2021 06/30/2021 2,509 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 06/2021 06/2021 25,413 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 07/2021 07/2021 38,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 08/2021 09/2021 32,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 10/2021 12/2024 28,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 06/01/2021 06/30/2021 4,915 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 06/2021 12/2024 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 07/2021 07/2021 50,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/01/2021 06/01/2021 2,700 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/02/2021 06/02/2021 2,828 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/03/2021 06/03/2021 2,969 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/04/2021 06/04/2021 3,126 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/07/2021 06/07/2021 3,299 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/08/2021 06/08/2021 3,493 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/09/2021 06/09/2021 3,712 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/10/2021 06/10/2021 3,959 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/11/2021 06/11/2021 4,242 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/14/2021 06/14/2021 4,244 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/15/2021 06/15/2021 4,246 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/16/2021 06/16/2021 4,249 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/17/2021 06/17/2021 4,252 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/18/2021 06/18/2021 4,256 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/21/2021 06/21/2021 4,260 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/22/2021 06/22/2021 4,266 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/23/2021 06/30/2021 4,275 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/01/2021 06/01/2021 1,215 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/02/2021 06/02/2021 1,272 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/03/2021 06/03/2021 1,336 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/04/2021 06/04/2021 1,407 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/07/2021 06/07/2021 1,485 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/08/2021 06/08/2021 1,572 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/09/2021 06/09/2021 1,670 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/10/2021 06/10/2021 1,781 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/11/2021 06/11/2021 1,908 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/14/2021 06/14/2021 1,911 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/15/2021 06/15/2021 1,914 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/16/2021 06/16/2021 1,917 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/17/2021 06/17/2021 1,921 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/18/2021 06/18/2021 1,927 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/21/2021 06/21/2021 1,933 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/22/2021 06/22/2021 1,941 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/23/2021 06/30/2021 1,952 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 06/01/2021 06/01/2021 195 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 06/02/2021 06/02/2021 204 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 06/03/2021 06/03/2021 214 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 06/04/2021 06/04/2021 226 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 06/07/2021 06/07/2021 238 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 06/08/2021 06/08/2021 252 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 06/09/2021 06/09/2021 268 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 06/10/2021 06/10/2021 286 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 06/11/2021 06/30/2021 306 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 06/01/2021 06/30/2021 920 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2021 06/2021 2,896 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2021 07/2021 1,459 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2021 08/2021 1,396 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2021 09/2021 1,297 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2021 10/2021 1,378 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2021 11/2021 1,378 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2021 12/2021 1,638 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 01/2022 01/2022 1,336 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 02/2022 02/2022 1,337 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2022 03/2022 1,588 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2022 04/2022 1,386 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2022 05/2022 1,389 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2022 06/2022 1,719 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2022 07/2022 1,709 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2022 08/2022 1,700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2022 09/2022 1,690 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2022 10/2022 1,681 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2022 11/2022 1,688 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2022 12/2022 2,011 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 06/2021 06/2021 1,050 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 07/2021 05/2022 1,500 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 05/2021 05/2021 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 06/2021 06/2021 4,500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 07/2021 09/2021 4,600 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 10/2021 12/2023 3,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 06/2021 06/2021 2,200 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 07/2021 07/2021 1,250 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 08/2021 05/2024 1,200 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 06/2021 06/2021 2,100 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 07/2021 05/2024 3,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 06/2021 06/2021 25,200 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 07/2021 07/2021 36,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 08/2021 12/2023 30,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 06/01/2021 06/30/2021 1,589 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 07/01/2021 08/31/2021 2,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/01/2021 06/01/2021 2,830 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/02/2021 06/02/2021 2,965 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/03/2021 06/03/2021 3,116 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/04/2021 06/04/2021 3,279 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/07/2021 06/07/2021 3,461 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/08/2021 06/08/2021 3,664 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/09/2021 06/09/2021 3,895 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/10/2021 06/10/2021 4,153 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/11/2021 06/11/2021 4,451 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/14/2021 06/14/2021 4,451 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/15/2021 06/15/2021 4,450 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/16/2021 06/16/2021 4,450 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/17/2021 06/17/2021 4,449 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/18/2021 06/18/2021 4,448 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/21/2021 06/21/2021 4,447 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/22/2021 06/22/2021 4,446 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/23/2021 06/23/2021 4,444 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/24/2021 06/24/2021 4,442 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/25/2021 06/25/2021 4,438 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/28/2021 06/28/2021 4,432 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/29/2021 06/29/2021 4,419 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 06/30/2021 06/30/2021 4,382 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/01/2021 07/01/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/02/2021 07/02/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/05/2021 07/06/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/07/2021 07/07/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/08/2021 07/08/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/09/2021 07/09/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/12/2021 07/12/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/13/2021 07/13/2021 1,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/14/2021 07/14/2021 1,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/15/2021 07/15/2021 1,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/16/2021 07/16/2021 1,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/19/2021 07/19/2021 1,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/20/2021 07/20/2021 1,659 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/21/2021 07/21/2021 1,659 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/22/2021 07/22/2021 1,658 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/23/2021 07/23/2021 1,658 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/26/2021 07/26/2021 1,657 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/27/2021 07/27/2021 1,655 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/28/2021 07/28/2021 1,653 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/29/2021 07/29/2021 1,648 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 07/30/2021 07/30/2021 1,634 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/02/2021 08/02/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/03/2021 08/03/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/04/2021 08/04/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/05/2021 08/05/2021 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/06/2021 08/06/2021 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/09/2021 08/09/2021 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/10/2021 08/10/2021 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/11/2021 08/11/2021 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/12/2021 08/12/2021 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/13/2021 08/13/2021 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/16/2021 08/16/2021 1,462 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/17/2021 08/17/2021 1,462 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/18/2021 08/18/2021 1,462 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/19/2021 08/19/2021 1,461 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/20/2021 08/20/2021 1,461 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/23/2021 08/23/2021 1,460 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/24/2021 08/24/2021 1,460 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/25/2021 08/25/2021 1,458 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/26/2021 08/26/2021 1,457 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/27/2021 08/27/2021 1,454 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 08/31/2021 08/31/2021 1,448 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 06/01/2021 06/01/2021 4,047 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 06/02/2021 06/02/2021 4,240 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 06/03/2021 06/03/2021 4,452 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 06/04/2021 06/04/2021 4,686 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 06/07/2021 06/07/2021 4,946 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 06/08/2021 06/08/2021 5,237 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 06/09/2021 06/09/2021 5,565 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 06/10/2021 06/10/2021 5,935 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 06/11/2021 06/30/2021 6,360 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 07/01/2021 07/01/2021 3,634 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 07/02/2021 07/02/2021 3,631 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 07/05/2021 07/06/2021 3,627 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 07/07/2021 07/07/2021 3,622 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 07/08/2021 07/08/2021 3,617 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 07/09/2021 07/09/2021 3,611 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 07/12/2021 08/31/2021 3,605 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 08/02/2021 08/11/2021 3,607 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 06/2021 11/2021 2,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 12/2021 12/2023 1,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 06/2021 06/2021 4,890 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 07/2021 07/2021 2,878 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 08/2021 08/2021 2,852 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 09/2021 09/2021 2,835 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 10/2021 10/2021 2,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 11/2021 11/2021 2,773 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 12/2021 12/2021 2,765 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 01/2022 01/2022 2,747 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 02/2022 02/2022 2,712 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 03/2022 03/2022 2,686 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 04/2022 04/2022 2,660 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 05/2022 05/2022 2,642 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 06/2022 06/2022 2,607 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 07/2022 07/2022 2,572 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 08/2022 08/2022 2,537 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 09/2022 09/2022 2,502 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 10/2022 10/2022 2,467 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 11/2022 11/2022 2,450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 12/2022 12/2022 2,432 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 01/2023 02/2023 2,397 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 03/2023 12/2023 2,380 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM 63 06/01/2021 06/30/2021 3,932 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM 63 07/01/2021 08/31/2021 3,750 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 06/01/2021 06/01/2021 5,040 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 06/02/2021 06/02/2021 5,280 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 06/03/2021 06/03/2021 5,544 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 06/04/2021 06/04/2021 5,835 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 06/07/2021 06/07/2021 6,160 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 06/08/2021 06/08/2021 6,522 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 06/09/2021 06/09/2021 6,930 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 06/10/2021 06/10/2021 7,391 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 06/11/2021 06/30/2021 7,920 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 07/01/2021 07/01/2021 4,544 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 07/02/2021 07/02/2021 4,541 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 07/05/2021 07/06/2021 4,537 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 07/07/2021 07/07/2021 4,532 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 07/08/2021 07/08/2021 4,527 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 07/09/2021 07/09/2021 4,521 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 07/12/2021 08/31/2021 4,515 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 08/02/2021 08/11/2021 4,518 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 06/01/2021 06/01/2021 11,760 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 06/02/2021 06/02/2021 12,320 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 06/03/2021 06/03/2021 12,936 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 06/04/2021 06/04/2021 13,616 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 06/07/2021 06/07/2021 14,373 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 06/08/2021 06/08/2021 15,218 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 06/09/2021 06/09/2021 16,170 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 06/10/2021 06/10/2021 17,247 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 06/11/2021 06/30/2021 18,480 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 07/01/2021 07/01/2021 2,746 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 07/02/2021 07/02/2021 2,743 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 07/05/2021 07/06/2021 2,740 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 07/07/2021 07/07/2021 2,737 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 07/08/2021 07/08/2021 2,733 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 07/09/2021 07/09/2021 2,729 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 07/12/2021 08/31/2021 2,725 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 08/02/2021 08/11/2021 2,727 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/01/2021 06/01/2021 2,698 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/02/2021 06/02/2021 2,826 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/03/2021 06/03/2021 2,967 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/04/2021 06/04/2021 3,123 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/07/2021 06/07/2021 3,297 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/08/2021 06/08/2021 3,491 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/09/2021 06/09/2021 3,709 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/10/2021 06/10/2021 3,957 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/11/2021 06/11/2021 4,239 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/14/2021 06/14/2021 4,239 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/15/2021 06/15/2021 4,239 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/16/2021 06/16/2021 4,238 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 06/17/2021 06/17/2021 4,238 USD 0.08