IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2022 01/2022 1,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2022 02/2022 1,200 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2022 03/2022 1,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2022 04/2022 550 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2022 05/2022 450 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2022 10/2022 425 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2022 12/2022 387 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2023 03/2023 387 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 09/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2027 07/2031 243 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 10/2021 10/2021 1,200 USD 33.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 11/2021 11/2021 1,200 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 12/2021 12/2021 1,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2021 10/2021 1,200 USD 33.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2021 11/2021 1,200 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2021 12/2021 1,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2022 01/2022 1,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2022 02/2022 1,200 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2022 03/2022 1,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2022 04/2022 550 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2022 05/2022 450 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2022 10/2022 425 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 12/2022 387 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2023 03/2023 387 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 09/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2027 12/2033 243 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 10/2021 12/2026 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 10/2021 10/2021 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 11/2021 11/2021 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 12/2021 12/2024 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 10/2021 10/2021 630 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 11/2021 11/2021 530 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 12/2021 12/2021 490 USD 0.05
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 10/2021 12/2021 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2021 10/2021 1,200 USD 33.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2021 11/2021 1,200 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2021 12/2021 1,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 01/2022 01/2022 1,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2022 02/2022 1,200 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2022 03/2022 1,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2022 04/2022 550 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2022 05/2022 450 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2022 10/2022 425 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 12/2022 387 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 01/2023 03/2023 387 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 12/2026 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 10/2021 10/2021 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 11/2021 11/2021 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 12/2021 12/2024 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 10/2021 10/2021 10,476 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 11/2021 11/2021 42,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 12/2021 03/2022 41,200 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 04/2022 11/2022 10,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 12/2022 12/2026 7,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 09/21/2021 09/30/2021 110 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 10/01/2021 10/07/2021 100 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 10/08/2021 10/31/2021 86 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 10/2021 10/2021 44,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 11/2021 11/2021 42,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 12/2021 03/2022 41,200 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 04/2022 11/2022 10,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 12/2022 12/2024 7,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 09/2021 10/2021 9,600 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 11/2021 11/2021 9,100 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 12/2021 03/2022 8,800 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 04/2022 11/2022 2,200 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 12/2022 12/2031 1,600 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 10/2021 10/2021 9,600 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 11/2021 11/2021 9,100 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 12/2021 03/2022 8,800 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 04/2022 11/2022 2,200 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 12/2022 12/2026 1,600 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 09/2021 09/2021 1,858 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 10/2021 10/2021 9,100 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 11/2021 02/2022 8,800 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 03/2022 10/2022 2,200 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 11/2022 12/2026 1,600 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 09/2021 10/2021 9,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 11/2021 11/2021 8,300 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 12/2021 12/2021 7,900 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 01/2022 06/2022 6,900 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 07/2022 12/2026 2,250 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 09/2021 09/2021 551 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 10/2021 10/2021 2,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 11/2021 05/2022 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 06/2022 08/2025 1,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/01/2021 09/01/2021 690 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/02/2021 09/02/2021 725 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/03/2021 09/03/2021 763 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/07/2021 09/07/2021 805 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/08/2021 09/08/2021 852 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/09/2021 09/09/2021 906 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/10/2021 09/10/2021 966 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/13/2021 09/13/2021 1,035 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/14/2021 09/14/2021 1,115 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/15/2021 09/15/2021 1,208 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/16/2021 09/16/2021 1,318 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/17/2021 09/17/2021 1,450 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/20/2021 09/20/2021 1,611 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/21/2021 09/21/2021 1,812 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/22/2021 09/22/2021 2,071 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/23/2021 09/23/2021 2,416 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/24/2021 09/30/2021 2,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 10/01/2021 10/29/2021 2,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/01/2021 09/01/2021 9,546 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/02/2021 09/02/2021 10,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/03/2021 09/03/2021 10,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/06/2021 09/06/2021 11,054 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/07/2021 09/07/2021 11,667 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/08/2021 09/08/2021 12,348 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/09/2021 09/09/2021 13,125 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/10/2021 09/10/2021 13,998 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/13/2021 09/13/2021 14,998 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/14/2021 09/14/2021 16,153 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/15/2021 09/15/2021 17,501 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/16/2021 09/16/2021 19,089 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/17/2021 09/17/2021 21,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/20/2021 09/20/2021 23,335 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/21/2021 09/21/2021 26,250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/22/2021 09/22/2021 30,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/23/2021 09/23/2021 34,998 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/24/2021 09/30/2021 42,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 10/01/2021 10/29/2021 40,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/01/2021 11/30/2021 33,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/01/2021 09/01/2021 9,773 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/02/2021 09/02/2021 10,238 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/03/2021 09/03/2021 10,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/06/2021 09/06/2021 11,317 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/07/2021 09/07/2021 11,945 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/08/2021 09/08/2021 12,642 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/09/2021 09/09/2021 13,437 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/10/2021 09/10/2021 14,331 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/13/2021 09/13/2021 15,355 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/14/2021 09/14/2021 16,537 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/15/2021 09/15/2021 17,918 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/16/2021 09/16/2021 19,543 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/17/2021 09/17/2021 21,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/20/2021 09/20/2021 23,890 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/21/2021 09/21/2021 26,875 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/22/2021 09/22/2021 30,714 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/23/2021 09/23/2021 35,831 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/24/2021 09/30/2021 43,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 10/01/2021 10/29/2021 38,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/01/2021 11/30/2021 32,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 09/2021 08/2024 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 09/2021 08/2024 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 09/2021 08/2025 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 09/2021 08/2025 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 09/2021 08/2024 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 09/2021 08/2024 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 09/2021 09/2021 13,397 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 10/2021 10/2021 24,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 11/2021 11/2021 20,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2021 12/2021 19,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 01/2022 02/2022 17,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2022 03/2022 17,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 04/2022 04/2022 16,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 05/2022 05/2022 16,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2022 06/2022 15,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 07/2022 11/2022 15,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2022 09/2024 14,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 09/2021 09/2021 7,980 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 10/2021 10/2021 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 11/2021 12/2021 33,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 01/2022 08/2025 28,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 09/2021 09/2021 893 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 10/2021 10/2021 4,500 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 11/2021 04/2026 4,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2021 09/2021 646 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2021 10/2021 3,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2021 11/2021 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2021 12/2021 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2022 02/2022 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2022 03/2022 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2022 04/2022 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2022 05/2022 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2022 06/2022 1,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2022 11/2022 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2022 12/2024 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/01/2021 09/01/2021 309 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/02/2021 09/02/2021 325 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/03/2021 09/03/2021 342 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/07/2021 09/07/2021 361 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/08/2021 09/08/2021 382 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/09/2021 09/09/2021 406 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/10/2021 09/10/2021 433 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/13/2021 09/13/2021 464 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/14/2021 09/14/2021 499 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/15/2021 09/15/2021 541 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/16/2021 09/16/2021 590 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/17/2021 09/17/2021 650 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/20/2021 09/20/2021 722 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/21/2021 09/21/2021 812 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/22/2021 09/22/2021 928 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/23/2021 09/23/2021 1,083 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/24/2021 09/30/2021 1,300 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/01/2021 10/29/2021 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 09/2021 09/2021 816 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 10/2021 10/2021 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 11/2021 12/2021 2,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 01/2022 12/2025 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/01/2021 09/01/2021 761 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/02/2021 09/02/2021 800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/03/2021 09/03/2021 842 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/07/2021 09/07/2021 888 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/08/2021 09/08/2021 940 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/09/2021 09/09/2021 1,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/10/2021 09/10/2021 1,066 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/13/2021 09/13/2021 1,142 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/14/2021 09/14/2021 1,230 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/15/2021 09/15/2021 1,333 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/16/2021 09/16/2021 1,454 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/17/2021 09/17/2021 1,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/20/2021 09/20/2021 1,777 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/21/2021 09/21/2021 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/22/2021 09/22/2021 2,285 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/23/2021 09/23/2021 2,666 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/24/2021 09/30/2021 3,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/01/2021 10/29/2021 3,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2021 09/2021 1,333 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2021 10/2021 3,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 11/2021 11/2021 2,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 12/2021 07/2022 2,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 08/2022 08/2023 1,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2023 12/2025 1,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 09/2021 09/2021 1,333 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 10/2021 08/2024 4,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 09/2021 09/2021 1,466 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 10/2021 08/2024 3,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/01/2021 09/01/2021 809 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/02/2021 09/02/2021 850 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/03/2021 09/03/2021 894 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/07/2021 09/07/2021 944 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/08/2021 09/08/2021 999 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/09/2021 09/09/2021 1,062 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/10/2021 09/10/2021 1,133 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/13/2021 09/13/2021 1,214 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/14/2021 09/14/2021 1,307 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/15/2021 09/15/2021 1,416 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/16/2021 09/16/2021 1,545 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/17/2021 09/17/2021 1,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/20/2021 09/20/2021 1,889 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/21/2021 09/21/2021 2,125 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/22/2021 09/22/2021 2,428 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/23/2021 09/23/2021 2,833 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/24/2021 09/30/2021 3,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/01/2021 10/29/2021 3,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 10/2021 10/2021 40,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 11/2021 12/2021 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 01/2022 09/2025 28,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2021 09/2021 646 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2021 10/2021 3,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2021 11/2021 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2021 12/2021 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2022 02/2022 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2022 03/2022 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2022 04/2022 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2022 05/2022 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2022 06/2022 1,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2022 11/2022 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2022 12/2024 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2025 12/2025 1,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 09/01/2021 09/30/2021 32,475 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 10/01/2021 11/30/2021 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 09/2021 09/2021 15,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 10/2021 10/2021 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 11/2021 12/2024 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2021 09/2021 247 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2021 10/2021 1,200 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2021 11/2021 1,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2021 01/2022 1,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 02/2022 02/2022 900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2022 03/2022 800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2022 04/2022 700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2022 05/2022 600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2022 08/2022 500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2022 12/2025 500 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 09/15/2021 10/29/2021 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 09/15/2021 10/29/2021 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 09/15/2021 10/29/2021 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 09/01/2021 09/30/2021 3,175 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 10/01/2021 10/29/2021 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 09/01/2021 09/30/2021 2,886 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 10/01/2021 10/29/2021 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 09/01/2021 10/29/2021 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 09/2021 09/2021 580 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 10/2021 08/2025 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2021 09/2021 608 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2021 10/2021 3,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2021 11/2021 2,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2021 12/2021 2,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2022 01/2022 2,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2022 02/2022 2,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2022 03/2022 2,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2022 04/2022 2,100 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2022 06/2022 2,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2022 11/2022 1,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2022 02/2023 1,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2023 12/2025 1,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 09/01/2021 09/30/2021 1,154 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 10/01/2021 10/29/2021 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 09/2021 09/2021 500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 10/2021 08/2023 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 09/01/2021 09/30/2021 1,443 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 10/01/2021 10/29/2021 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 09/2021 09/2021 666 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 10/2021 08/2023 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 10/2021 10/2021 3,800 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 11/2021 03/2022 2,600 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 04/2022 09/2022 2,350 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 09/2021 09/2021 7,980 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 10/2021 10/2021 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 11/2021 12/2021 33,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 01/2022 08/2024 28,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 10/2021 10/2021 4,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 11/2021 12/2021 3,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 01/2022 09/2024 2,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 09/01/2021 09/30/2021 5,051 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 10/01/2021 10/29/2021 8,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 09/2021 09/2021 10,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 10/2021 12/2023 8,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC FUT MBH 09/2021 12/2023 9,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC BALMO FUT MBJ 09/01/2021 09/30/2021 6,495 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC BALMO FUT MBJ 10/01/2021 10/29/2021 11,250 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 09/2021 09/2021 1,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 10/2021 10/2021 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 11/2021 12/2024 2,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 09/2021 09/2021 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 10/2021 12/2023 8,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 09/2021 09/2021 1,233 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 10/2021 10/2021 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 11/2021 12/2025 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 09/2021 09/2021 8,170 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 10/2021 10/2021 38,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 11/2021 12/2021 32,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 01/2022 12/2024 28,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 09/2021 09/2021 12,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 10/2021 12/2023 11,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 09/2021 09/2021 13,789 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2021 10/2021 24,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 11/2021 11/2021 21,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 12/2021 12/2021 19,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2022 02/2022 17,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2022 03/2022 17,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 04/2022 04/2022 16,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2022 05/2022 16,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2022 06/2022 15,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 07/2022 11/2022 15,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 12/2022 12/2024 14,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2025 08/2025 14,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 09/2025 09/2025 46,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 09/2021 09/2021 12,977 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 10/2021 10/2021 22,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 11/2021 12/2021 19,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 01/2022 05/2022 18,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 06/2022 08/2025 14,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 09/2025 09/2025 28,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 09/2021 09/2021 1,166 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 10/2021 12/2023 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 09/01/2021 09/30/2021 1,732 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 10/01/2021 10/29/2021 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 09/2021 09/2021 8,170 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 10/2021 10/2021 38,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 11/2021 12/2021 32,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 01/2022 12/2024 28,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/01/2021 09/01/2021 1,119 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/02/2021 09/02/2021 1,175 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/03/2021 09/03/2021 1,237 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/07/2021 09/07/2021 1,305 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/08/2021 09/08/2021 1,381 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/09/2021 09/09/2021 1,468 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/10/2021 09/10/2021 1,566 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/13/2021 09/13/2021 1,678 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/14/2021 09/14/2021 1,807 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/15/2021 09/15/2021 1,958 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/16/2021 09/16/2021 2,136 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/17/2021 09/17/2021 2,350 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/20/2021 09/20/2021 2,611 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/21/2021 09/21/2021 2,937 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/22/2021 09/22/2021 3,357 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/23/2021 09/23/2021 3,916 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/24/2021 09/30/2021 4,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/01/2021 10/29/2021 4,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 09/2021 09/2021 2,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 10/2021 10/2021 2,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 11/2021 05/2022 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 06/2022 08/2025 1,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 09/2021 09/2021 4,700 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 10/2021 10/2021 4,500 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 11/2021 02/2026 4,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 09/2021 09/2021 3,400 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 10/2021 10/2021 3,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 11/2021 11/2021 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 12/2021 12/2021 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2022 02/2022 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 03/2022 03/2022 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 04/2022 04/2022 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 05/2022 05/2022 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2022 06/2022 1,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 07/2022 11/2022 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 12/2022 12/2024 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2025 12/2025 1,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 09/2021 09/2021 1,300 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 10/2021 10/2021 1,200 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2021 11/2021 1,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 12/2021 01/2022 1,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 02/2022 02/2022 900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 03/2022 03/2022 800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 04/2022 04/2022 700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 05/2022 05/2022 600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 06/2022 08/2022 500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 09/2022 12/2025 500 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 09/2021 09/2021 3,200 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 10/2021 10/2021 3,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 11/2021 11/2021 2,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 12/2021 12/2021 2,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 01/2022 01/2022 2,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 02/2022 02/2022 2,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2022 03/2022 2,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 04/2022 04/2022 2,100 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2022 06/2022 2,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 07/2022 11/2022 1,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 12/2022 02/2023 1,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2023 12/2025 1,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 09/2021 09/2021 16,666 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 10/2021 10/2021 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 11/2021 12/2024 35,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/01/2021 09/01/2021 547 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/02/2021 09/02/2021 574 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/03/2021 09/03/2021 605 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/07/2021 09/07/2021 638 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/08/2021 09/08/2021 675 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/09/2021 09/09/2021 718 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/10/2021 09/10/2021 766 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/13/2021 09/13/2021 820 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/14/2021 09/14/2021 884 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/15/2021 09/15/2021 957 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/16/2021 09/16/2021 1,044 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/17/2021 09/17/2021 1,149 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/20/2021 09/20/2021 1,277 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/21/2021 09/21/2021 1,436 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/22/2021 09/22/2021 1,642 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/23/2021 09/23/2021 1,915 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/24/2021 09/30/2021 2,299 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/01/2021 10/01/2021 1,903 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/04/2021 10/04/2021 1,900 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/05/2021 10/05/2021 1,896 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/06/2021 10/06/2021 1,891 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/07/2021 10/07/2021 1,887 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/08/2021 10/08/2021 1,881 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/11/2021 10/11/2021 1,874 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/12/2021 10/12/2021 1,867 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/13/2021 10/13/2021 1,859 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/14/2021 10/14/2021 1,849 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/15/2021 10/15/2021 1,838 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/18/2021 10/18/2021 1,824 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/19/2021 10/19/2021 1,807 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/20/2021 10/20/2021 1,786 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/21/2021 10/29/2021 1,759 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/01/2021 09/01/2021 456 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/02/2021 09/02/2021 479 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/03/2021 09/03/2021 504 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/07/2021 09/07/2021 532 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/08/2021 09/08/2021 563 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/09/2021 09/09/2021 599 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/10/2021 09/10/2021 638 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/13/2021 09/13/2021 684 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/14/2021 09/14/2021 737 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/15/2021 09/15/2021 798 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/16/2021 09/16/2021 871 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/17/2021 09/17/2021 958 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/20/2021 09/20/2021 1,065 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/21/2021 09/21/2021 1,198 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/22/2021 09/22/2021 1,369 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/23/2021 09/23/2021 1,597 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/24/2021 09/30/2021 1,917 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/01/2021 10/01/2021 1,799 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/04/2021 10/04/2021 1,794 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/05/2021 10/05/2021 1,788 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/06/2021 10/06/2021 1,781 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/07/2021 10/07/2021 1,774 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/08/2021 10/08/2021 1,765 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/11/2021 10/11/2021 1,756 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/12/2021 10/12/2021 1,745 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/13/2021 10/13/2021 1,732 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/14/2021 10/14/2021 1,718 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/15/2021 10/15/2021 1,701 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/18/2021 10/18/2021 1,680 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/19/2021 10/19/2021 1,654 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/20/2021 10/20/2021 1,623 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/21/2021 10/29/2021 1,582 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/01/2021 09/01/2021 78 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/02/2021 09/02/2021 82 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/03/2021 09/03/2021 87 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/07/2021 09/07/2021 92 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/08/2021 09/08/2021 97 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/09/2021 09/09/2021 103 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/10/2021 09/10/2021 110 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/13/2021 09/13/2021 118 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/14/2021 09/14/2021 127 USD 0.05