IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2021 11/2021 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2021 03/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2022 02/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2022 01/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 06/2022 03/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2022 02/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2022 01/2023 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2023 03/2023 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 06/2023 07/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2023 12/2023 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 04/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2021 05/2021 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2021 06/2021 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2021 09/2021 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2021 08/2021 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2021 10/2021 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2021 11/2021 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2021 02/2022 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2022 01/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2022 03/2022 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2022 04/2022 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2022 01/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2022 02/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2022 09/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2022 10/2022 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2022 01/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2022 12/2022 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2023 03/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 12/2023 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2024 03/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 04/2024 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2021 05/2021 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2021 06/2021 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2021 11/2021 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2021 03/2023 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2021 09/2021 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2021 12/2021 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2022 03/2022 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2022 02/2022 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2022 12/2023 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2022 09/2022 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2022 08/2022 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2022 02/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2022 12/2022 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2023 06/2023 190 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2024 03/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2024 04/2024 170 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2021 05/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2021 06/2021 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2021 08/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2021 09/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2021 10/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2022 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 03/2027 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2027 04/2027 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2027 12/2033 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2021 05/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2021 06/2021 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2021 08/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2021 09/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2021 10/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2022 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 12/2024 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 05/2021 05/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 06/2021 06/2021 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2021 05/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2021 06/2021 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2021 08/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2021 09/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2021 10/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2022 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 12/2026 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 05/2021 05/2021 11,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 06/2021 06/2021 6,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 07/2021 09/2021 4,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 10/2021 12/2023 3,400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 05/2021 06/2021 11,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 07/2021 07/2021 6,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 08/2021 10/2021 4,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 11/2021 12/2023 3,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 05/2021 05/2021 8,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 06/2021 06/2021 5,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 07/2021 09/2021 4,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 10/2021 12/2026 3,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 05/2021 05/2021 1,218,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 06/2021 06/2021 692,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 07/2021 09/2021 443,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 10/2021 12/2026 327,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 05/2021 05/2021 1,612 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 06/2021 12/2024 5,000 USD 0.08
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 04/2021 06/2021 13,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 07/2021 08/2021 8,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 09/2021 11/2021 5,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 12/2021 05/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 04/06/2021 04/11/2021 110 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 04/12/2021 05/31/2021 100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 05/2021 05/2021 5,800 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 06/2021 06/2021 4,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 07/2021 12/2024 3,400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2021 05/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2021 06/2021 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2021 08/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2021 09/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2021 10/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 03/2027 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2027 04/2027 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2027 12/2033 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2021 05/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2021 06/2021 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2021 08/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2021 09/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2021 10/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2022 04/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 04/2021 05/2021 355 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 06/2021 12/2021 250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2021 05/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2021 06/2021 450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2021 07/2021 437 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2021 08/2021 425 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2021 09/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2021 10/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2021 03/2022 431 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 03/2027 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2027 04/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2027 12/2033 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2021 05/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2021 06/2021 450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2021 07/2021 437 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2021 08/2021 425 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2021 09/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2021 10/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2021 03/2022 431 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 03/2027 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2027 04/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2027 02/2031 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 05/2021 05/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 06/2021 06/2021 450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 07/2021 07/2021 437 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2021 05/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2021 06/2021 450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2021 07/2021 437 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2021 08/2021 425 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2021 09/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2021 10/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2021 03/2022 431 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 03/2027 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2027 04/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2027 12/2033 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 04/2021 10/2021 2,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 11/2021 12/2021 650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 04/2021 12/2026 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 05/2021 05/2021 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 06/2021 06/2021 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 07/2021 12/2024 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FU PD 04/2021 12/2021 230 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 04/2021 05/2021 630 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 06/2021 06/2021 350 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 07/2021 12/2021 315 USD 0.05
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 04/2021 10/2021 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 11/2021 12/2021 625 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2021 05/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2021 06/2021 450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2021 07/2021 437 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2021 08/2021 425 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2021 09/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2021 10/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2021 03/2022 431 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 12/2026 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 05/2021 05/2021 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 06/2021 06/2021 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 07/2021 12/2024 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 04/06/2021 04/15/2021 110 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 04/16/2021 04/22/2021 100 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 04/23/2021 05/31/2021 86 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 05/2021 05/2021 5,200 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 06/2021 06/2021 4,700 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 07/2021 12/2024 3,100 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 04/2021 05/2021 1,100 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 06/2021 06/2021 1,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 07/2021 07/2021 650 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 08/2021 12/2026 550 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 04/2021 05/2021 1,300 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 06/2021 06/2021 1,100 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 07/2021 07/2021 750 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 08/2021 01/2022 700 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 02/2022 12/2026 600 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 03/2021 03/2021 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 04/2021 04/2021 2,416 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 05/2021 05/2021 2,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 06/2021 12/2021 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 01/2022 03/2025 1,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 03/01/2021 03/31/2021 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 04/01/2021 04/30/2021 3,309 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 03/01/2021 03/31/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 04/01/2021 04/30/2021 54,772 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 05/03/2021 06/30/2021 60,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/01/2021 03/31/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 04/01/2021 04/30/2021 50,038 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 05/04/2021 06/30/2021 53,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 03/2021 03/2024 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 03/2021 03/2024 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 03/2021 03/2025 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 03/2021 03/2025 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 03/2021 03/2024 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 03/2021 03/2024 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2021 03/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 04/2021 04/2021 20,833 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 05/2021 04/2024 25,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 03/2021 03/2021 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 04/2021 04/2021 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 05/2021 05/2021 46,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 06/2021 07/2021 35,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 08/2021 03/2025 28,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 03/2021 03/2021 % 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 04/2021 04/2021 3,916 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 05/2021 05/2021 4,500 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 06/2021 11/2025 4,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2021 03/2021 10 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2021 04/2021 277 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2021 05/2021 300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2021 06/2021 260 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2021 07/2021 220 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2021 09/2021 200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2021 10/2021 180 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2021 11/2021 170 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2021 01/2022 160 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2022 04/2022 150 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2022 07/2024 140 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2024 12/2024 130 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/01/2021 03/31/2021 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 04/01/2021 04/30/2021 1,026 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 03/2021 03/2021 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 04/2021 04/2021 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 05/2021 05/2021 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 06/2021 07/2021 2,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 08/2021 12/2025 2,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/01/2021 03/31/2021 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 04/01/2021 04/30/2021 3,423 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 03/2021 03/2021 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 04/2021 04/2021 3,333 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 05/2021 05/2021 3,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 06/2021 06/2021 2,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 07/2021 02/2022 2,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 03/2022 03/2023 1,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 04/2023 12/2025 1,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 03/2021 03/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 04/2021 04/2021 3,333 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 05/2021 03/2024 4,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 03/2021 03/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 04/2021 04/2021 3,666 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 05/2021 03/2024 3,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/01/2021 03/31/2021 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 04/01/2021 04/30/2021 3,309 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 04/2021 05/2021 44,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 06/2021 07/2021 38,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 08/2021 04/2025 30,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2021 03/2021 103 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2021 04/2021 2,773 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2021 05/2021 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2021 06/2021 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2021 07/2021 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2021 09/2021 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2021 10/2021 1,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2021 11/2021 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2021 01/2022 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2022 04/2022 1,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2022 07/2024 1,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2024 12/2025 1,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 03/01/2021 03/31/2021 % 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 04/01/2021 04/30/2021 52,365 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 05/04/2021 06/30/2021 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 03/2021 03/2021 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 04/2021 04/2021 39,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 05/2021 05/2021 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 06/2021 12/2024 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2021 03/2021 1,110 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2021 04/2021 1,100 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2021 05/2021 1,000 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2021 06/2021 900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2021 07/2021 800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 08/2021 09/2021 700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2021 10/2021 600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2021 12/2021 500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2022 03/2022 400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2022 12/2025 400 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 03/30/2021 05/28/2021 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 03/30/2021 05/28/2021 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 03/30/2021 05/28/2021 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 03/01/2021 03/31/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 04/01/2021 04/30/2021 5,020 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 03/01/2021 03/31/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 04/01/2021 04/30/2021 4,564 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 03/01/2021 04/30/2021 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 03/2021 03/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 04/2021 04/2021 2,032 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 05/2021 03/2025 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2021 03/2021 103 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2021 04/2021 2,773 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2021 05/2021 3,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2021 06/2021 2,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2021 07/2021 2,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 08/2021 08/2021 2,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2021 09/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2021 10/2021 2,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2021 11/2021 1,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2021 01/2022 1,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2022 06/2022 1,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2022 12/2025 1,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 03/01/2021 03/31/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 04/01/2021 04/30/2021 1,825 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 03/2021 03/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 04/2021 04/2021 1,250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 05/2021 03/2023 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 03/01/2021 03/31/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 04/01/2021 04/30/2021 2,282 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 03/2021 03/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 04/2021 04/2021 1,666 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 05/2021 03/2023 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 04/2021 05/2021 3,800 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 06/2021 10/2021 2,600 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 11/2021 04/2022 2,350 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 03/2021 03/2021 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 04/2021 04/2021 4,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 05/2021 05/2021 4,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 06/2021 07/2021 3,500 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 08/2021 03/2024 2,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 04/2021 05/2021 4,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 06/2021 07/2021 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 08/2021 04/2024 3,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 03/01/2021 03/31/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 04/01/2021 04/30/2021 4,792 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 03/2021 04/2021 6,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 05/2021 12/2023 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 03/2021 03/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 04/2021 04/2021 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 05/2021 05/2021 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 06/2021 12/2024 2,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 03/2021 03/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 04/2021 04/2021 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 05/2021 12/2023 6,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 03/2021 03/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 04/2021 04/2021 3,083 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 05/2021 05/2021 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 06/2021 12/2025 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 03/2021 03/2021 % 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 04/2021 04/2021 3,726 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 05/2021 05/2021 3,800 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 06/2021 07/2021 3,200 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 08/2021 12/2024 2,800 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 03/2021 04/2021 12,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 05/2021 12/2023 11,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2021 03/2021 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 04/2021 04/2021 17,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2021 04/2025 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 03/2021 03/2021 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 04/2021 04/2021 17,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 05/2021 04/2025 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 04/2021 04/2021 2,916 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 05/2021 12/2023 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 03/01/2021 03/31/2021 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 04/01/2021 04/30/2021 2,738 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 03/2021 03/2021 % 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 04/2021 04/2021 37,266 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 05/2021 05/2021 38,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 06/2021 07/2021 32,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 08/2021 12/2024 28,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/01/2021 03/31/2021 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 04/01/2021 04/30/2021 5,363 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 03/2021 03/2021 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 04/2021 04/2021 43,333 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 05/2021 05/2021 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 06/2021 12/2024 35,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/01/2021 03/01/2021 221 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/02/2021 03/02/2021 232 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/03/2021 03/03/2021 242 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/04/2021 03/04/2021 255 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/05/2021 03/05/2021 268 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/08/2021 03/08/2021 283 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/09/2021 03/09/2021 299 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/10/2021 03/10/2021 318 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/11/2021 03/11/2021 339 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/12/2021 03/12/2021 364 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/15/2021 03/15/2021 392 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/16/2021 03/16/2021 424 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/17/2021 03/17/2021 463 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/18/2021 03/18/2021 510 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/19/2021 03/19/2021 566 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/22/2021 03/22/2021 637 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/23/2021 03/23/2021 728 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/24/2021 03/24/2021 850 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/25/2021 03/25/2021 1,020 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/26/2021 03/26/2021 1,275 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/29/2021 03/29/2021 1,699 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/30/2021 03/30/2021 2,550 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/31/2021 03/31/2021 5,100 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/01/2021 04/01/2021 2,925 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/05/2021 04/05/2021 3,217 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/06/2021 04/06/2021 3,386 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/07/2021 04/07/2021 3,574 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/08/2021 04/08/2021 3,785 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/09/2021 04/09/2021 4,021 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/12/2021 04/12/2021 4,023 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/13/2021 04/13/2021 4,025 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/14/2021 04/14/2021 4,027 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/15/2021 04/15/2021 4,030 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/16/2021 04/16/2021 4,033 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/19/2021 04/19/2021 4,036 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/20/2021 04/20/2021 4,041 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/21/2021 04/30/2021 4,047 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/01/2021 03/01/2021 221 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/02/2021 03/02/2021 232 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/03/2021 03/03/2021 242 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/04/2021 03/04/2021 255 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/05/2021 03/05/2021 268 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/08/2021 03/08/2021 283 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/09/2021 03/09/2021 299 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/10/2021 03/10/2021 318 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/11/2021 03/11/2021 339 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/12/2021 03/12/2021 364 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/15/2021 03/15/2021 392 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/16/2021 03/16/2021 424 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/17/2021 03/17/2021 463 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/18/2021 03/18/2021 510 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/19/2021 03/19/2021 566 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/22/2021 03/22/2021 637 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/23/2021 03/23/2021 728 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/24/2021 03/24/2021 850 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/25/2021 03/25/2021 1,020 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/26/2021 03/26/2021 1,275 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/29/2021 03/29/2021 1,699 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/30/2021 03/30/2021 2,550 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/31/2021 03/31/2021 5,100 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/01/2021 04/01/2021 1,366 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/05/2021 04/05/2021 1,501 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/06/2021 04/06/2021 1,581 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/07/2021 04/07/2021 1,669 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/08/2021 04/08/2021 1,766 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/09/2021 04/09/2021 1,877 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/12/2021 04/12/2021 1,879 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/13/2021 04/13/2021 1,882 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/14/2021 04/14/2021 1,885 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/15/2021 04/15/2021 1,889 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/16/2021 04/16/2021 1,894 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/19/2021 04/19/2021 1,899 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/20/2021 04/20/2021 1,906 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/21/2021 04/30/2021 1,914 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/01/2021 03/31/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/01/2021 04/01/2021 223 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/05/2021 04/05/2021 245 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/06/2021 04/06/2021 258 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/07/2021 04/07/2021 272 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/08/2021 04/08/2021 288 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/09/2021 04/30/2021 306 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/01/2021 03/31/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 04/01/2021 04/30/2021 798 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2021 03/2021 208 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2021 04/2021 3,006 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2021 05/2021 2,083 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2021 06/2021 1,808 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2021 07/2021 1,790 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2021 08/2021 1,771 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2021 09/2021 1,763 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2021 10/2021 1,929 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2021 11/2021 1,527 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2021 12/2021 1,536 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 01/2022 01/2022 1,775 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 02/2022 02/2022 1,756 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2022 03/2022 1,745 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2022 04/2022 1,899 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2022 05/2022 1,889 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2022 06/2022 1,879 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2022 07/2022 1,868 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2022 08/2022 1,858 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2022 09/2022 1,855 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2022 10/2022 2,011 USD 0.08