Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2021 12/2021 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2022 05/2022 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2022 06/2022 470 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2022 07/2022 440 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2022 08/2022 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2022 12/2022 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2022 03/2023 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2023 01/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2023 07/2023 340 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2020 07/2020 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2020 08/2020 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2020 09/2020 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 10/2020 10/2020 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2020 11/2020 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2020 03/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2021 01/2021 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2021 03/2021 830 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2021 12/2021 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2022 03/2023 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2022 02/2022 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2022 05/2023 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2022 07/2023 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2022 11/2022 160 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2023 02/2023 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2020 07/2020 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2020 09/2020 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2020 10/2020 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2020 12/2020 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2021 01/2021 830 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2021 02/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2021 03/2021 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2021 11/2021 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2021 04/2023 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2021 12/2021 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2022 11/2022 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2022 02/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2022 01/2023 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2022 07/2023 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2023 02/2023 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2023 03/2023 180 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2020 07/2020 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2020 08/2020 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2020 09/2020 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2020 10/2020 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2020 12/2020 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2021 02/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2021 03/2021 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2021 02/2023 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2022 12/2022 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2022 07/2023 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2022 04/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 06/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 07/2020 07/2020 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2020 08/2020 1,575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2020 09/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2020 10/2020 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2020 12/2020 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2021 01/2021 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2021 03/2021 880 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2021 05/2022 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2021 03/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2021 07/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2022 12/2022 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2022 01/2023 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2020 08/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2020 09/2020 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2020 10/2020 1,700 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2020 11/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2020 03/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2021 10/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 755 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 07/2026 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2026 12/2032 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 07/2020 08/2020 230 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 09/2020 12/2021 170 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2020 08/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2020 09/2020 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2020 10/2020 1,700 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2020 11/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2020 03/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2021 07/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 06/30/2020 07/05/2020 110 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 07/06/2020 08/31/2020 100 GBP 0.08
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 06/2020 06/2020 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 07/2020 07/2020 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 08/2020 09/2020 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 10/2020 12/2025 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 06/2020 06/2020 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 07/2020 07/2020 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 08/2020 10/2020 850 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 11/2020 12/2025 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 07/2020 08/2020 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 09/2020 09/2020 26 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 10/2020 11/2020 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 12/2020 06/2021 11 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 07/2021 12/2025 9 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 07/2020 08/2020 850 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 09/2020 09/2020 600 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 10/2020 12/2020 400 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 01/2021 12/2025 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 06/2020 06/2020 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 07/2020 07/2020 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 08/2020 12/2025 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 06/2020 06/2020 183 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 07/2020 07/2020 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 08/2020 09/2020 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 10/2020 12/2025 225 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 06/2020 06/2020 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 07/2020 07/2020 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 08/2020 09/2020 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 10/2020 04/2021 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 05/2021 12/2025 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 06/2020 06/2020 125 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 07/2020 07/2020 750 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 08/2020 10/2020 450 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 11/2020 04/2021 220 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 05/2021 12/2025 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 06/2020 06/2020 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 07/2020 12/2025 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 06/2020 06/2020 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 07/2020 07/2020 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 08/2020 12/2025 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 06/2020 06/2020 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 07/2020 07/2020 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 08/2020 09/2020 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 10/2020 12/2025 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 06/2020 06/2020 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 07/2020 07/2020 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 08/2020 12/2025 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 06/2020 06/2020 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 07/2020 07/2020 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 08/2020 09/2020 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 10/2020 12/2025 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 06/2020 12/2025 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 07/2020 07/2020 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 08/2020 09/2020 500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 06/2020 06/2020 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 07/2020 07/2020 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 08/2020 12/2025 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 06/2020 06/2020 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 07/2020 07/2020 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 08/2020 10/2020 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 11/2020 12/2025 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 06/12/2020 07/03/2020 5,600 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 07/06/2020 08/31/2020 5,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT NYT 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT NYT 07/01/2020 07/31/2020 6,100 USD 0.08
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 06/2020 07/2020 4,750 USD 25.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 08/2020 06/2023 4,250 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 07/2020 07/2020 2,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 08/2020 08/2020 2,250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 09/2020 06/2023 1,900 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HEATING OIL PLATTS FUT YF 06/2020 06/2020 % 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HEATING OIL PLATTS FUT YF 07/2020 06/2023 3,800 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEW YORK HUB ZONE J PEAK DAILY JN 06/12/2020 08/31/2020 4,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (ARGUS) FUT 4Y 06/2020 06/2023 3,150 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (PLATTS) FUT 1Q 06/2020 06/2023 3,150 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 06/2020 06/2020 % 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 07/2020 06/2023 4,000 USD 0.05
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 07/2020 12/2025 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 07/2020 01/2021 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 02/2021 12/2021 405 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 07/2020 01/2021 1,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 02/2021 12/2021 500 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/01/2020 06/01/2020 286 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/02/2020 06/02/2020 299 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/03/2020 06/03/2020 315 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/04/2020 06/04/2020 331 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/05/2020 06/05/2020 350 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/08/2020 06/08/2020 370 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/09/2020 06/09/2020 393 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/10/2020 06/10/2020 419 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/11/2020 06/11/2020 449 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/12/2020 06/12/2020 484 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/15/2020 06/15/2020 524 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/16/2020 06/16/2020 572 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/17/2020 06/17/2020 630 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/18/2020 06/18/2020 699 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/19/2020 06/19/2020 787 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/22/2020 06/22/2020 900 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/23/2020 06/23/2020 1,050 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/24/2020 06/24/2020 1,260 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/25/2020 06/25/2020 1,575 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/26/2020 06/26/2020 2,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/29/2020 06/29/2020 3,150 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/30/2020 06/30/2020 6,300 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/01/2020 07/01/2020 5,006 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/02/2020 07/02/2020 5,243 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/03/2020 07/06/2020 5,508 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/07/2020 07/07/2020 5,507 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/08/2020 07/08/2020 5,506 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/09/2020 07/09/2020 5,505 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/10/2020 07/10/2020 5,505 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/13/2020 07/13/2020 5,503 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/14/2020 07/14/2020 5,502 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/15/2020 07/15/2020 5,501 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/16/2020 07/16/2020 5,499 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/17/2020 07/17/2020 5,497 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/20/2020 07/20/2020 5,495 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/21/2020 07/21/2020 5,492 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/22/2020 07/22/2020 5,489 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/23/2020 07/23/2020 5,484 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/24/2020 07/24/2020 5,478 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/27/2020 07/27/2020 5,470 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/28/2020 07/28/2020 5,458 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/29/2020 07/29/2020 5,437 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/30/2020 07/30/2020 5,395 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/31/2020 07/31/2020 5,270 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/03/2020 08/03/2020 1,525 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/04/2020 08/04/2020 1,526 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/05/2020 08/05/2020 1,527 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/06/2020 08/06/2020 1,528 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/07/2020 08/07/2020 1,530 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/10/2020 08/10/2020 1,532 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/11/2020 08/11/2020 1,534 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/12/2020 08/12/2020 1,537 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/13/2020 08/13/2020 1,539 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/14/2020 08/14/2020 1,543 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/17/2020 08/17/2020 1,547 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/18/2020 08/18/2020 1,552 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/19/2020 08/19/2020 1,558 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/20/2020 08/20/2020 1,566 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/21/2020 08/21/2020 1,577 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/24/2020 08/24/2020 1,592 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/25/2020 08/25/2020 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/26/2020 08/26/2020 1,651 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/27/2020 08/27/2020 1,726 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/28/2020 08/28/2020 1,950 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/01/2020 09/01/2020 1,551 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/02/2020 09/02/2020 1,551 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/03/2020 09/03/2020 1,551 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/04/2020 09/04/2020 1,552 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/07/2020 09/08/2020 1,552 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/09/2020 09/09/2020 1,552 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/10/2020 09/10/2020 1,553 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/11/2020 09/11/2020 1,553 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/14/2020 09/14/2020 1,553 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/15/2020 09/15/2020 1,554 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/16/2020 09/16/2020 1,555 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/17/2020 09/17/2020 1,555 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/18/2020 09/18/2020 1,556 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/21/2020 09/21/2020 1,557 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/22/2020 09/22/2020 1,559 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/23/2020 09/23/2020 1,561 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/24/2020 09/24/2020 1,564 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/25/2020 09/25/2020 1,568 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/28/2020 09/28/2020 1,575 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/29/2020 09/29/2020 1,589 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/30/2020 09/30/2020 1,632 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 07/01/2020 07/31/2020 500 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 07/01/2020 07/31/2020 2,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 07/01/2020 07/31/2020 4,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 3% FUEL OIL V GULF COAST NO6 3% FOC 06/2020 08/2020 650 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 3% FUEL OIL V GULF COAST NO6 3% FOC 09/2020 12/2020 420 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT H1 06/2020 06/2020 % 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT H1 07/2020 12/2020 6,200 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 06/2020 06/2020 % 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 07/2020 12/2023 4,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 06/01/2020 06/30/2020 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 07/01/2020 07/31/2020 1,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 06/2020 08/2020 1,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 09/2020 12/2023 1,800 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 07/01/2020 07/31/2020 2,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 06/01/2020 06/30/2020 % 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 07/01/2020 07/31/2020 7,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2020 06/2020 198 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2020 07/2020 2,354 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2020 08/2020 2,492 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2020 09/2020 2,411 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2020 10/2020 2,367 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2020 11/2020 2,333 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2020 12/2020 2,236 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2021 01/2021 2,172 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2021 02/2021 2,153 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2021 03/2021 2,128 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2021 04/2021 2,103 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2021 05/2021 2,037 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2021 06/2021 2,010 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2021 03/2022 1,973 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2022 01/2022 1,975 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2022 04/2022 1,950 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2022 05/2022 1,923 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2022 06/2022 1,898 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2022 07/2022 1,900 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2022 08/2022 1,873 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2022 06/2023 1,835 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2023 01/2023 1,838 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2023 12/2023 1,816 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2023 11/2023 1,814 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 06/2020 06/2020 % 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 07/2020 07/2020 5,800 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 08/2020 12/2020 5,600 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 01/2021 10/2024 5,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 06/2020 06/2020 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 07/2020 07/2020 3,750 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 08/2020 06/2023 2,950 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2020 08/2020 6,050 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2020 09/2020 5,700 USD 27.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2020 10/2020 5,375 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2020 11/2020 5,200 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2020 12/2020 5,050 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2021 01/2021 4,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2021 02/2021 4,825 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2021 03/2021 4,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2021 04/2021 4,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2021 05/2021 4,550 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2021 07/2021 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2021 04/2022 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2022 05/2022 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2022 06/2022 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2022 08/2022 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2022 09/2022 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2022 07/2023 3,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2023 01/2024 3,663 USD 12.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HO (PLATTS) VS NY HRBR ULSD YH 06/2020 06/2020 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HO (PLATTS) VS NY HRBR ULSD YH 07/2020 07/2020 1,500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HO (PLATTS) VS NY HRBR ULSD YH 08/2020 12/2021 1,250 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 06/01/2020 06/30/2020 % 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 07/01/2020 07/01/2020 5,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 07/02/2020 07/02/2020 5,762 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 07/06/2020 07/31/2020 6,050 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2020 06/2020 283 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2020 07/2020 2,555 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2020 08/2020 1,844 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2020 09/2020 1,728 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2020 10/2020 1,574 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2020 11/2020 1,541 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2020 12/2020 1,598 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2021 01/2021 1,450 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2021 02/2021 1,416 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2021 03/2021 1,390 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2021 04/2021 1,609 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2021 05/2021 1,555 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2021 06/2021 1,544 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2021 07/2021 1,154 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2021 08/2021 1,140 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2021 09/2021 1,129 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2021 10/2021 1,119 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2021 11/2021 1,109 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2021 12/2021 1,137 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2022 01/2022 1,486 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2022 02/2022 1,476 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2022 03/2022 1,467 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2022 04/2022 1,438 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2022 05/2022 1,410 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2022 06/2022 1,426 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2022 07/2022 1,870 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2022 08/2022 1,818 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2022 09/2022 1,754 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2022 10/2022 1,741 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2022 06/2023 1,729 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2020 08/2020 6,050 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2020 09/2020 5,700 USD 30.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2020 10/2020 5,375 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2020 11/2020 5,200 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2020 12/2020 5,050 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2021 01/2021 4,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2021 02/2021 4,825 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2021 03/2021 4,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2021 04/2021 4,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2021 05/2021 4,550 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2021 07/2021 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2021 10/2021 4,300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2021 04/2022 4,300 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2022 05/2022 4,200 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2022 06/2022 4,100 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2022 08/2022 4,000 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2022 09/2022 3,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2022 12/2022 3,750 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/01/2020 06/01/2020 354 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/02/2020 06/02/2020 371 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/03/2020 06/03/2020 390 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/04/2020 06/04/2020 410 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/05/2020 06/05/2020 433 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/08/2020 06/08/2020 458 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/09/2020 06/09/2020 487 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/10/2020 06/10/2020 519 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/11/2020 06/11/2020 556 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/12/2020 06/12/2020 599 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/15/2020 06/15/2020 649 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/16/2020 06/16/2020 708 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/17/2020 06/17/2020 780 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/18/2020 06/18/2020 866 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/19/2020 06/19/2020 975 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/22/2020 06/22/2020 1,114 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/23/2020 06/23/2020 1,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/24/2020 06/24/2020 1,560 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/25/2020 06/25/2020 1,950 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/26/2020 06/26/2020 2,599 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/29/2020 06/29/2020 3,900 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/30/2020 06/30/2020 7,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/01/2020 07/01/2020 5,656 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/02/2020 07/02/2020 5,925 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/06/2020 07/06/2020 6,222 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/07/2020 07/07/2020 6,184 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/08/2020 07/08/2020 6,143 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/09/2020 07/09/2020 6,097 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/10/2020 07/10/2020 6,046 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/13/2020 07/13/2020 5,987 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/14/2020 07/14/2020 5,920 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/15/2020 07/15/2020 5,843 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/16/2020 07/16/2020 5,753 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/17/2020 07/17/2020 5,646 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/20/2020 07/20/2020 5,519 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/21/2020 07/21/2020 5,362 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 07/22/2020 07/31/2020 5,167 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2020 06/2020 351 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2020 07/2020 5,655 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2020 08/2020 3,749 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2020 09/2020 3,517 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2020 10/2020 2,645 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2020 11/2020 2,397 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2020 12/2020 2,675 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2021 01/2021 2,142 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2021 02/2021 2,109 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2021 03/2021 2,097 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2021 04/2021 2,102 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2021 05/2021 2,048 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2021 06/2021 2,227 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2021 07/2021 1,607 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2021 08/2021 1,592 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2021 09/2021 1,581 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2021 10/2021 1,569 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2021 11/2021 1,558 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2021 12/2021 1,904 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2022 01/2022 2,521 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2022 02/2022 2,509 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2022 03/2022 2,503 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2022 04/2022 2,466 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2022 05/2022 2,421 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2022 06/2022 2,376 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2022 07/2022 1,755 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2022 08/2022 1,723 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2022 09/2022 1,682 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2022 10/2022 1,677 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2022 11/2022 1,671 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2022 12/2022 1,663 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2023 01/2023 1,649 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2023 02/2023 1,637 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2023 03/2023 1,630 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2023 04/2023 1,625 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2023 05/2023 1,619 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2023 06/2023 1,615 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2023 08/2023 1,595 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2023 09/2023 1,593 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2023 10/2023 1,588 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2023 11/2023 1,582 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2023 12/2023 1,576 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2020 06/2020 % 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2020 07/2020 5,499 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2020 08/2020 5,700 USD 30.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2020 09/2020 5,375 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2020 10/2020 5,200 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2020 11/2020 5,050 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2020 12/2020 4,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2021 01/2021 4,825 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2021 02/2021 4,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2021 03/2021 4,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2021 04/2021 4,550 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2021 06/2021 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2021 03/2022 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2022 04/2022 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2022 05/2022 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2022 07/2022 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2022 08/2022 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2022 06/2023 3,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2023 12/2023 3,664 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 07/2020 08/2020 6,050 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 09/2020 09/2020 5,700 USD 27.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 10/2020 10/2020 5,375 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2020 08/2020 6,050 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2020 09/2020 5,700 USD 30.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2020 10/2020 5,375 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2020 11/2020 5,200 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2020 12/2020 5,050 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 01/2021 01/2021 4,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2021 02/2021 4,825 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2021 03/2021 4,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2021 04/2021 4,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2021 05/2021 4,550 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2021 07/2021 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2021 04/2022 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2022 05/2022 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2022 06/2022 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2022 08/2022 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2022 09/2022 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2022 12/2022 3,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 07/2020 08/2020 6,050 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 09/2020 09/2020 5,700 USD 27.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 10/2020 10/2020 5,375 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 11/2020 11/2020 5,200 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 12/2020 12/2020 5,050 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 01/2021 01/2021 4,950 USD 15.000%