Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2020 03/2022 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2021 01/2021 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2021 03/2021 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2021 11/2021 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2021 01/2023 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2022 12/2022 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2020 02/2020 1,525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2020 03/2020 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2020 08/2021 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2020 10/2020 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2020 11/2020 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2020 12/2020 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2021 01/2021 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2021 03/2021 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2021 01/2023 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2020 02/2020 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2020 03/2020 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2020 07/2021 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2020 09/2020 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2020 12/2020 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2020 11/2020 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2021 01/2021 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2021 03/2021 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2021 04/2021 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2021 01/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2019 02/2020 1,800 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2020 03/2020 1,750 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2020 04/2020 1,400 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2020 05/2020 1,225 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2020 10/2020 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2020 03/2021 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2021 10/2021 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 585 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 12/2032 615 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 02/2020 02/2020 230 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 03/2020 12/2021 170 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2020 02/2020 1,800 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2020 03/2020 1,750 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2020 04/2020 1,400 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2020 05/2020 1,225 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2020 10/2020 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2020 01/2021 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 01/13/2020 01/16/2020 90 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 01/17/2020 01/22/2020 78 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 01/23/2020 02/29/2020 85 GBP 0.08
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 01/2020 01/2020 42 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 02/2020 02/2020 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 03/2020 04/2020 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 05/2020 12/2025 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 01/2020 01/2020 851 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 02/2020 02/2020 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 03/2020 05/2020 850 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 06/2020 12/2025 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 02/2020 02/2020 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 03/2020 03/2020 26 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 04/2020 05/2020 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 06/2020 12/2020 11 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 01/2021 12/2025 9 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 02/2020 02/2020 850 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 03/2020 03/2020 600 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 04/2020 06/2020 400 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 07/2020 12/2025 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 01/2020 01/2020 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 02/2020 02/2020 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 03/2020 12/2025 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 01/2020 01/2020 780 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 02/2020 02/2020 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 03/2020 04/2020 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 05/2020 12/2025 225 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 01/2020 01/2020 31 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 02/2020 02/2020 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 03/2020 04/2020 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 05/2020 11/2020 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 12/2020 12/2025 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 01/2020 01/2020 532 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 02/2020 02/2020 750 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 03/2020 05/2020 450 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 06/2020 11/2020 220 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 12/2020 12/2025 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 01/2020 01/2020 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 02/2020 12/2025 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 01/2020 01/2020 851 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 02/2020 02/2020 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 03/2020 12/2025 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 01/2020 01/2020 851 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 02/2020 02/2020 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 03/2020 04/2020 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 05/2020 12/2025 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 01/2020 01/2020 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 02/2020 02/2020 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 03/2020 12/2025 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 01/2020 01/2020 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 02/2020 02/2020 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 03/2020 04/2020 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 05/2020 12/2025 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 01/2020 01/2020 851 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 02/2020 02/2020 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 03/2020 04/2020 500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 05/2020 12/2025 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 01/2020 01/2020 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 02/2020 02/2020 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 03/2020 12/2025 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 01/2020 01/2020 851 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 02/2020 02/2020 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 03/2020 05/2020 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 06/2020 12/2025 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 12/24/2019 01/17/2020 5,600 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 01/20/2020 02/28/2020 5,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT NYT 01/02/2020 01/31/2020 4,775 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT NYT 02/03/2020 02/28/2020 6,100 USD 0.08
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 01/2020 01/2020 3,650 USD 0.05
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 02/2020 12/2022 3,400 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 01/2020 01/2020 1,470 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 02/2020 02/2020 2,250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 03/2020 12/2022 1,900 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HEATING OIL PLATTS FUT YF 01/2020 01/2020 2,329 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HEATING OIL PLATTS FUT YF 02/2020 12/2022 3,800 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEW YORK HUB ZONE J PEAK DAILY JN 12/24/2019 02/28/2020 4,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (ARGUS) FUT 4Y 01/2020 12/2022 3,150 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (PLATTS) FUT 1Q 01/2020 12/2022 3,150 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 01/2020 01/2020 2,451 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 02/2020 12/2022 4,000 USD 0.05
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 02/2020 12/2025 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 02/2020 07/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 08/2020 12/2021 405 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FU PE 02/2020 02/2020 900 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FU PE 03/2020 12/2021 750 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NORTHERN ROCKIES PIPE FUT XR 02/2020 02/2020 2,050 USD 32.000%
NYM NATURAL GAS NORTHERN ROCKIES PIPE FUT XR 03/2020 03/2020 2,038 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS NORTHERN ROCKIES PIPE FUT XR 04/2020 04/2020 1,950 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS NORTHERN ROCKIES PIPE FUT XR 05/2020 05/2020 1,906 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS NORTHERN ROCKIES PIPE FUT XR 06/2020 07/2020 1,894 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS NORTHERN ROCKIES PIPE FUT XR 08/2020 10/2020 794 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS NORTHERN ROCKIES PIPE FUT XR 11/2020 03/2021 788 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS NORTHERN ROCKIES PIPE FUT XR 04/2021 10/2021 656 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS NORTHERN ROCKIES PIPE FUT XR 11/2021 12/2021 663 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 02/2020 07/2020 1,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 08/2020 12/2021 500 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/02/2020 01/02/2020 2,053 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/03/2020 01/03/2020 2,158 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/06/2020 01/06/2020 2,270 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/07/2020 01/07/2020 2,396 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/08/2020 01/08/2020 2,537 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/09/2020 01/09/2020 2,698 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/10/2020 01/10/2020 2,876 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/13/2020 01/13/2020 3,080 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/14/2020 01/14/2020 3,318 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/15/2020 01/15/2020 3,595 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/16/2020 01/16/2020 3,924 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/17/2020 01/17/2020 3,923 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/20/2020 01/21/2020 3,922 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/22/2020 01/22/2020 3,921 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/23/2020 01/23/2020 3,920 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/24/2020 01/24/2020 3,918 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/27/2020 01/27/2020 3,916 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/28/2020 01/28/2020 3,912 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/29/2020 01/29/2020 3,906 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/30/2020 01/30/2020 3,893 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/31/2020 01/31/2020 3,856 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/03/2020 02/03/2020 1,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/04/2020 02/04/2020 1,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/05/2020 02/05/2020 1,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/06/2020 02/06/2020 1,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/07/2020 02/07/2020 1,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/10/2020 02/10/2020 1,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/11/2020 02/11/2020 1,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/12/2020 02/12/2020 1,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/13/2020 02/13/2020 1,099 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/14/2020 02/14/2020 1,098 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/17/2020 02/18/2020 1,098 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/19/2020 02/19/2020 1,098 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/20/2020 02/20/2020 1,098 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/21/2020 02/21/2020 1,097 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/24/2020 02/24/2020 1,097 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/25/2020 02/25/2020 1,096 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/26/2020 02/26/2020 1,095 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/27/2020 02/27/2020 1,093 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/28/2020 02/28/2020 1,086 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/02/2020 03/02/2020 931 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/03/2020 03/03/2020 930 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/04/2020 03/04/2020 930 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/05/2020 03/05/2020 930 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/06/2020 03/06/2020 930 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/09/2020 03/09/2020 930 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/10/2020 03/10/2020 929 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/11/2020 03/11/2020 929 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/12/2020 03/12/2020 928 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/13/2020 03/13/2020 928 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/16/2020 03/16/2020 927 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/17/2020 03/17/2020 927 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/18/2020 03/18/2020 926 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/19/2020 03/19/2020 925 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/20/2020 03/20/2020 924 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/23/2020 03/23/2020 922 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/24/2020 03/24/2020 920 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/25/2020 03/25/2020 917 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/26/2020 03/26/2020 913 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/27/2020 03/27/2020 906 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/30/2020 03/30/2020 891 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/31/2020 03/31/2020 848 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 01/02/2020 01/31/2020 391 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 02/03/2020 02/28/2020 500 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 01/02/2020 01/31/2020 1,565 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 02/03/2020 02/28/2020 2,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 01/02/2020 01/31/2020 3,444 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 3% FUEL OIL V GULF COAST NO6 3% FOC 01/2020 02/2020 800 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 3% FUEL OIL V GULF COAST NO6 3% FOC 03/2020 12/2020 620 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 3% FUEL OIL V GULF COAST NO6 3% FOC 01/2021 12/2022 670 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT H1 01/2020 01/2020 3,800 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT H1 02/2020 12/2022 6,200 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 01/2020 01/2020 2,574 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 02/2020 12/2023 4,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 01/02/2020 01/31/2020 1,370 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 02/03/2020 02/28/2020 1,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 01/2020 01/2020 820 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 02/2020 02/2020 760 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 03/2020 12/2023 760 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 01/02/2020 01/31/2020 1,878 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 01/02/2020 01/31/2020 5,480 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 02/03/2020 02/28/2020 7,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2020 01/2020 898 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2020 02/2020 1,853 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2020 03/2020 1,834 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2020 04/2020 1,822 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2020 05/2020 1,812 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2020 06/2020 1,797 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2020 07/2020 1,760 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2020 10/2020 1,751 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2020 11/2020 1,753 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2020 12/2020 1,744 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2021 01/2021 1,738 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2021 02/2021 1,732 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2021 03/2021 1,719 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2021 04/2021 1,707 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2021 05/2021 1,697 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2021 06/2021 1,682 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2021 07/2021 1,676 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2021 08/2021 1,669 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2021 09/2021 1,663 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2021 12/2021 1,657 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2022 01/2022 1,647 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2022 03/2022 1,638 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2022 04/2022 1,622 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2022 05/2022 1,607 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2022 06/2022 1,594 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2022 07/2022 1,584 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2022 11/2023 1,569 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2023 12/2023 1,572 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2024 12/2024 6,238 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2024 11/2024 6,241 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 01/2020 01/2020 2,880 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 02/2020 06/2020 4,700 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 07/2020 04/2024 4,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 01/2020 01/2020 2,298 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 02/2020 12/2022 2,950 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2020 02/2020 4,100 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2020 03/2020 4,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2020 04/2020 3,950 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2020 05/2020 3,900 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2020 06/2020 3,850 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2020 07/2020 3,800 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2020 08/2020 3,750 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2020 12/2020 3,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2021 01/2021 3,725 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2021 02/2021 3,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2021 03/2021 3,675 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2021 04/2021 3,625 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2021 05/2021 3,575 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2021 06/2021 3,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2021 07/2021 3,475 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2021 08/2021 3,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2021 09/2021 3,425 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2021 10/2021 3,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2021 01/2022 3,375 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2022 02/2022 3,325 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2022 04/2022 3,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2022 05/2022 3,225 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2022 06/2022 3,175 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2022 07/2022 3,125 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2022 08/2022 3,075 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2022 01/2024 3,025 USD 12.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HO (PLATTS) VS NY HRBR ULSD YH 01/2020 01/2020 919 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HO (PLATTS) VS NY HRBR ULSD YH 02/2020 12/2021 1,250 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/02/2020 01/02/2020 2,147 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/03/2020 01/03/2020 2,255 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/06/2020 01/06/2020 2,373 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/07/2020 01/07/2020 2,505 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/08/2020 01/08/2020 2,652 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/09/2020 01/09/2020 2,818 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/10/2020 01/10/2020 3,006 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/13/2020 01/13/2020 3,221 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/14/2020 01/14/2020 3,469 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/15/2020 01/15/2020 3,758 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 01/16/2020 01/31/2020 4,100 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 02/03/2020 02/28/2020 4,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2020 01/2020 646 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2020 02/2020 1,299 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2020 03/2020 1,274 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2020 04/2020 1,169 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2020 05/2020 1,154 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2020 06/2020 1,210 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2020 07/2020 964 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2020 08/2020 954 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2020 09/2020 952 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2020 10/2020 1,079 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2020 11/2020 1,068 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2020 12/2020 1,069 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2021 01/2021 972 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2021 02/2021 958 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2021 03/2021 941 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2021 04/2021 927 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2021 05/2021 913 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2021 06/2021 907 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2021 07/2021 1,079 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2021 08/2021 1,065 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2021 09/2021 1,053 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2021 10/2021 1,040 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2021 11/2021 1,032 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2021 12/2021 1,094 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2022 01/2022 1,539 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2022 02/2022 1,520 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2022 03/2022 1,507 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2022 04/2022 1,474 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2022 05/2022 1,448 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2022 06/2022 1,422 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2022 07/2022 1,397 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2022 12/2022 1,384 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2020 02/2020 4,100 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2020 03/2020 4,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2020 04/2020 3,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2020 05/2020 3,900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2020 06/2020 3,850 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2020 07/2020 3,800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2020 08/2020 3,750 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2020 12/2020 3,750 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2021 01/2021 3,725 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2021 02/2021 3,700 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2021 03/2021 3,675 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2021 04/2021 3,625 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2021 05/2021 3,575 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2021 06/2021 3,525 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2021 07/2021 3,475 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2021 08/2021 3,450 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2021 09/2021 3,425 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2021 10/2021 3,400 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2021 01/2022 3,375 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2022 02/2022 3,325 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2022 04/2022 3,300 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2022 05/2022 3,225 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2022 06/2022 3,175 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2022 07/2022 3,125 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2022 08/2022 3,075 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2022 12/2022 3,025 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/02/2020 01/02/2020 848 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/03/2020 01/03/2020 890 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/06/2020 01/06/2020 937 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/07/2020 01/07/2020 989 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/08/2020 01/08/2020 1,047 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/09/2020 01/09/2020 1,113 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/10/2020 01/10/2020 1,187 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/13/2020 01/13/2020 1,272 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/14/2020 01/14/2020 1,370 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/15/2020 01/15/2020 1,484 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/16/2020 01/16/2020 1,619 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/17/2020 01/17/2020 1,624 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/21/2020 01/21/2020 1,630 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 01/22/2020 01/31/2020 1,638 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/03/2020 02/03/2020 1,459 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/04/2020 02/04/2020 1,459 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/05/2020 02/05/2020 1,459 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/06/2020 02/06/2020 1,459 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/07/2020 02/07/2020 1,459 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/10/2020 02/10/2020 1,458 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/11/2020 02/11/2020 1,458 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/12/2020 02/12/2020 1,458 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/13/2020 02/13/2020 1,457 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/14/2020 02/14/2020 1,457 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/18/2020 02/18/2020 1,456 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/19/2020 02/19/2020 1,455 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/20/2020 02/20/2020 1,454 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 02/21/2020 02/28/2020 1,453 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2020 01/2020 773 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2020 02/2020 1,459 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2020 03/2020 1,365 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2020 04/2020 1,296 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2020 05/2020 1,380 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2020 06/2020 1,457 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2020 07/2020 1,149 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2020 08/2020 1,141 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2020 09/2020 1,153 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2020 10/2020 1,195 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2020 11/2020 1,187 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2020 12/2020 1,240 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2021 01/2021 956 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2021 02/2021 947 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2021 03/2021 932 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2021 04/2021 917 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2021 05/2021 904 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2021 06/2021 925 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2021 07/2021 1,004 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2021 08/2021 993 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2021 09/2021 981 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2021 10/2021 970 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2021 11/2021 966 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2021 12/2021 1,028 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2022 01/2022 1,010 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2022 02/2022 1,002 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2022 03/2022 997 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2022 04/2022 980 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2022 05/2022 967 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2022 06/2022 954 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2022 07/2022 942 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2022 08/2022 929 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2022 09/2022 924 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2022 10/2022 920 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2022 11/2022 916 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2022 12/2022 912 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2023 01/2023 908 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2023 02/2023 904 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2023 03/2023 899 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2023 04/2023 895 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2023 05/2023 891 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2023 12/2023 888 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2020 01/2020 1,951 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2020 02/2020 4,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2020 03/2020 3,950 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2020 04/2020 3,900 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2020 05/2020 3,850 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2020 06/2020 3,800 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2020 07/2020 3,750 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2020 11/2020 3,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2020 12/2020 3,725 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2021 01/2021 3,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2021 02/2021 3,675 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2021 03/2021 3,625 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2021 04/2021 3,575 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2021 05/2021 3,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2021 06/2021 3,475 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2021 07/2021 3,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2021 08/2021 3,425 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2021 09/2021 3,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2021 12/2021 3,375 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2022 01/2022 3,325 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2022 03/2022 3,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2022 04/2022 3,225 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2022 05/2022 3,175 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2022 06/2022 3,125 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2022 07/2022 3,075 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2022 12/2023 3,025 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 02/2020 02/2020 4,100 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 03/2020 03/2020 4,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 04/2020 04/2020 3,950 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2020 02/2020 4,100 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2020 03/2020 4,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2020 04/2020 3,950 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2020 05/2020 3,900 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2020 06/2020 3,850 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2020 07/2020 3,800 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2020 08/2020 3,750 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2020 12/2020 3,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 01/2021 01/2021 3,725 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2021 02/2021 3,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2021 03/2021 3,675 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2021 04/2021 3,625 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2021 05/2021 3,575 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2021 06/2021 3,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2021 07/2021 3,475 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2021 08/2021 3,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2021 09/2021 3,425 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2021 10/2021 3,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2021 01/2022 3,375 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2022 02/2022 3,325 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2022 04/2022 3,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2022 05/2022 3,225 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2022 06/2022 3,175 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2022 07/2022 3,125 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2022 08/2022 3,075 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2022 12/2022 3,025 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 02/2020 02/2020 4,100 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 03/2020 03/2020 4,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 04/2020 04/2020 3,950 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 05/2020 05/2020 3,900 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 06/2020 06/2020 3,850 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 07/2020 07/2020 3,800 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 08/2020 08/2020 3,750 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 01/2020 01/2020 3,451 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 02/2020 02/2020 2,502 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 03/2020 03/2020 2,485 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 04/2020 04/2020 2,467 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 05/2020 05/2020 2,450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 06/2020 06/2020 2,432 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 07/2020 11/2020 2,415 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 12/2020 12/2020 2,406 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 01/2021 01/2021 2,397 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 02/2021 02/2021 2,388 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 03/2021 03/2021 2,371 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 04/2021 04/2021 2,353 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 05/2021 05/2021 2,336 USD 0.05