Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 02/2021 03/2021 830 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 04/2021 07/2021 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 06/2020 06/2020 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 07/2020 07/2020 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 08/2020 08/2020 1,575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 09/2020 09/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 10/2020 10/2020 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 11/2020 12/2020 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 01/2021 01/2021 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 02/2021 03/2021 880 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 04/2021 07/2021 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 06/2020 06/2020 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 07/2020 03/2021 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 08/2020 09/2020 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 10/2020 10/2020 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 11/2020 12/2020 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 01/2021 01/2021 830 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 02/2021 02/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 04/2021 07/2021 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 06/2020 06/2020 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 07/2020 07/2020 1,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 08/2020 08/2020 2,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 09/2020 09/2020 1,425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 10/2020 10/2020 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 11/2020 11/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 12/2020 12/2020 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2021 01/2021 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 02/2021 03/2021 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2021 07/2021 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 08/2021 08/2021 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 09/2021 09/2021 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 10/2021 10/2021 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 11/2021 12/2021 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2022 05/2022 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 06/2022 06/2022 470 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 07/2022 07/2022 440 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 08/2022 08/2022 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 09/2022 12/2022 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 11/2022 03/2023 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2023 01/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 02/2023 07/2025 340 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2020 07/2020 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 08/2020 08/2020 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 09/2020 09/2020 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 10/2020 10/2020 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 11/2020 11/2020 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2020 12/2020 880 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2021 01/2021 830 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2021 02/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 03/2021 03/2021 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2021 11/2021 180 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2021 10/2022 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2022 11/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2022 02/2022 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 03/2022 01/2023 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2022 05/2022 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 06/2022 07/2023 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2022 03/2023 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 07/2020 07/2020 2,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 08/2020 08/2020 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 09/2020 09/2020 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2020 11/2020 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 12/2020 02/2021 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2021 03/2021 830 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2021 07/2024 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2021 11/2022 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2022 02/2022 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2022 03/2022 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2023 03/2023 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2020 07/2020 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2020 08/2020 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2020 09/2020 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 10/2020 10/2020 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2020 11/2020 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2020 03/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2021 01/2021 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2021 03/2021 830 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2021 12/2021 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2022 03/2023 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2022 02/2022 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2022 05/2023 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2022 07/2023 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2022 11/2022 160 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2023 02/2023 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2020 07/2020 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2020 08/2020 2,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2020 09/2020 1,425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2020 10/2020 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2020 11/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2020 12/2020 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2021 01/2021 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2021 03/2021 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2021 07/2021 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2021 08/2021 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2021 09/2021 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2021 10/2021 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2021 12/2021 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2022 05/2022 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2022 06/2022 470 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2022 07/2022 440 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2022 08/2022 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2022 12/2022 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2022 03/2023 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2023 01/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2023 07/2023 340 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 07/2020 07/2020 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2020 08/2020 1,575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2020 09/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2020 10/2020 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2020 12/2020 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2021 01/2021 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2021 03/2021 880 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2021 05/2022 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2021 03/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2021 07/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2022 12/2022 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2022 01/2023 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2020 07/2020 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2020 08/2020 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2020 09/2020 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2020 10/2020 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2020 12/2020 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2021 02/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2021 03/2021 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2021 02/2023 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2022 12/2022 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2022 07/2023 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2022 04/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 06/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2020 07/2020 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2020 09/2020 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2020 10/2020 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2020 12/2020 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2021 01/2021 830 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2021 02/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2021 03/2021 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2021 11/2021 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2021 04/2023 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2021 12/2021 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2022 11/2022 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2022 02/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2022 01/2023 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2022 07/2023 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2023 02/2023 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2023 03/2023 180 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 07/2020 08/2020 25 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 09/2020 02/2021 20 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 03/2021 12/2021 12 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2020 08/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2020 09/2020 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2020 10/2020 1,700 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2020 11/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2020 03/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2021 10/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2021 03/2022 755 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 07/2026 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2026 12/2032 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2020 08/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2020 09/2020 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2020 10/2020 1,700 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2020 11/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2020 03/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2021 10/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2021 03/2022 755 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 12/2023 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 07/2020 08/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 09/2020 09/2020 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 10/2020 10/2020 1,700 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2020 08/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2020 09/2020 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2020 10/2020 1,700 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2020 11/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2020 03/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2021 10/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2021 03/2022 755 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 12/2025 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 06/2020 06/2020 % 0.035
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 07/2020 07/2020 1,200 USD 0.035
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 08/2020 08/2020 500 USD 0.035
NYM NATURAL GAS HENRY HUB INDEX FUT IN 09/2020 10/2020 50 USD 0.035
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 08/2020 09/2020 5,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 10/2020 12/2020 4,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 01/2021 12/2022 4,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 08/2020 09/2020 4,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 10/2020 10/2020 4,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 11/2020 01/2021 4,450 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 02/2021 12/2022 3,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 08/2020 08/2020 3,300 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 09/2020 12/2020 3,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 01/2021 12/2025 2,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 08/2020 08/2020 2,333 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 09/2020 12/2023 5,000 USD 0.08
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 08/2020 08/2020 13,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 09/2020 10/2020 8,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 11/2020 01/2021 5,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 02/2021 08/2022 4,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 06/30/2020 07/05/2020 110 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 07/06/2020 08/31/2020 100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 07/2020 08/2020 4,300 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 09/2020 09/2020 3,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 10/2020 12/2023 3,700 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 07/2020 11/2020 400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 12/2020 07/2021 280 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 08/2021 12/2021 220 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2020 08/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2020 09/2020 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2020 10/2020 1,700 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2020 11/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2020 03/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2021 10/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 755 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 07/2026 565 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2026 12/2032 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2020 08/2020 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2020 09/2020 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2020 10/2020 1,700 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2020 11/2020 1,650 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2020 03/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2021 07/2021 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 07/2020 08/2020 355 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 09/2020 12/2021 250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 07/2020 01/2021 775 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 02/2021 12/2021 700 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 07/2020 08/2020 5,250 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 09/2020 12/2020 3,200 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 01/2021 09/2021 700 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 10/2021 12/2021 655 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 07/2020 01/2021 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 02/2021 12/2021 405 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2020 08/2020 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2020 09/2020 450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2020 10/2020 425 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2020 11/2020 412 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2020 03/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2021 10/2021 212 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2021 03/2022 188 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 07/2026 141 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2026 12/2032 156 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 08/2020 08/2020 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 09/2020 09/2020 450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 10/2020 10/2020 425 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2020 08/2020 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2020 09/2020 450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2020 10/2020 425 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2020 11/2020 412 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2020 03/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2021 10/2021 212 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2021 03/2022 188 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 07/2026 141 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2026 12/2032 156 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 07/2020 01/2021 1,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 02/2021 12/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS WAHA TEXAS BASIS FUT NW 07/2020 08/2020 2,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS WAHA TEXAS BASIS FUT NW 09/2020 12/2021 1,800 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 07/2020 08/2020 2,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 09/2020 09/2020 2,050 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 10/2020 10/2020 1,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS FUT NX 11/2020 12/2021 650 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 07/2020 12/2025 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 07/2020 08/2020 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 09/2020 09/2020 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 10/2020 12/2023 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 07/2020 08/2020 230 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 09/2020 12/2021 170 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 07/2020 09/2020 350 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 10/2020 03/2021 315 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 04/2021 12/2021 260 USD 0.05
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 07/2020 10/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 11/2020 12/2021 625 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 07/2020 08/2020 2,300 USD 0.025
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 09/2020 01/2021 1,960 USD 0.025
NYM NATURAL GAS PERMIAN BASIS FUT PM 02/2021 12/2021 660 USD 0.025
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2020 08/2020 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2020 09/2020 450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2020 10/2020 425 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2020 11/2020 412 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2020 03/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2021 10/2021 212 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2021 03/2022 188 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2022 10/2022 133 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 03/2023 137 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 12/2025 141 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS TCO BASIS FUT TC 07/2020 08/2020 290 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TCO BASIS FUT TC 09/2020 12/2021 185 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 07/2020 08/2020 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 09/2020 09/2020 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 10/2020 12/2023 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE4 BASIS FUT TR 07/2020 08/2020 65 USD 0.025
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE4 BASIS FUT TR 09/2020 12/2021 55 USD 0.025
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 06/30/2020 07/09/2020 110 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 07/10/2020 07/16/2020 100 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 07/17/2020 08/31/2020 86 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 07/2020 08/2020 3,400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 09/2020 09/2020 3,200 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 10/2020 12/2023 3,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 07/2020 08/2020 770 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 09/2020 09/2020 720 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 10/2020 10/2020 700 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 11/2020 04/2021 600 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 05/2021 12/2025 500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 07/2020 08/2020 1,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 09/2020 09/2020 900 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 10/2020 10/2020 850 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 11/2020 04/2021 750 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 05/2021 12/2025 600 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 06/2020 06/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 07/2020 08/2020 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 09/2020 03/2021 2,300 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 04/2021 06/2024 2,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 06/01/2020 06/30/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 07/01/2020 07/31/2020 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 07/01/2020 09/30/2020 62,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 07/01/2020 09/30/2020 72,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 06/2020 06/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 06/2020 06/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 06/2020 06/2024 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 06/2020 06/2024 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 06/2020 06/2023 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 06/2020 06/2023 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 07/2020 07/2023 25,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 06/2020 06/2020 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 07/2020 07/2020 50,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 08/2020 08/2020 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 09/2020 06/2024 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 06/2020 06/2020 % 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 07/2020 07/2020 5,000 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 08/2020 08/2020 4,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 09/2020 02/2025 4,400 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2020 06/2020 8 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2020 07/2020 240 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2020 08/2020 240 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2020 09/2020 230 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2020 10/2020 220 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2020 02/2021 210 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2021 07/2021 190 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2021 12/2023 180 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 06/01/2020 06/30/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 07/01/2020 07/31/2020 1,250 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 06/2020 06/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 07/2020 07/2020 4,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 08/2020 08/2020 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 09/2020 10/2020 3,300 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 11/2020 12/2024 3,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 06/01/2020 06/30/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 07/01/2020 07/31/2020 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 06/2020 06/2020 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 07/2020 08/2020 2,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2020 05/2021 2,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 06/2021 06/2022 2,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 07/2022 12/2024 2,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 07/2020 06/2023 6,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 07/2020 07/2020 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 08/2020 06/2023 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 06/01/2020 06/30/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 07/01/2020 07/31/2020 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 07/2020 08/2020 60,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 09/2020 10/2020 50,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 11/2020 07/2024 48,000 USD 2.500%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2020 06/2020 80 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2020 07/2020 2,400 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2020 08/2020 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2020 09/2020 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2020 10/2020 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2020 02/2021 2,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2021 07/2021 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2021 12/2024 1,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 06/01/2020 06/30/2020 % 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 07/01/2020 09/30/2020 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 06/2020 06/2020 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 07/2020 08/2020 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 09/2020 12/2023 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2020 07/2020 1,100 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 08/2020 08/2020 1,000 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2020 09/2020 900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2020 11/2020 800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2020 01/2021 700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 02/2021 06/2021 600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2021 12/2024 600 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 06/24/2020 08/31/2020 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 06/24/2020 08/31/2020 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 06/24/2020 08/31/2020 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 07/01/2020 07/31/2020 4,375 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 07/01/2020 07/31/2020 7,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 06/01/2020 07/31/2020 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 07/2020 07/2020 2,709 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 08/2020 06/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2020 06/2020 106 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2020 07/2020 3,200 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 08/2020 09/2020 3,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2020 12/2020 2,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2021 01/2021 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2021 02/2021 2,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2021 04/2021 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2021 09/2021 2,500 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2021 12/2024 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 07/01/2020 07/31/2020 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 07/2020 06/2022 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 07/01/2020 07/31/2020 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 07/2020 06/2022 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 07/2020 08/2020 3,500 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 09/2020 01/2021 2,600 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 02/2021 07/2021 2,350 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 06/2020 06/2020 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 07/2020 07/2020 5,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 08/2020 08/2020 4,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 09/2020 06/2023 4,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 07/2020 08/2020 6,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 09/2020 10/2020 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 11/2020 07/2023 4,800 USD 2.500%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 07/01/2020 07/31/2020 4,250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 06/2020 07/2020 3,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 08/2020 12/2022 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 07/2020 07/2020 4,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 08/2020 08/2020 4,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 09/2020 12/2023 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 07/2020 12/2022 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 07/2020 07/2020 4,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 08/2020 08/2020 4,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 09/2020 12/2024 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 06/2020 06/2020 % 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 07/2020 07/2020 5,800 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 08/2020 08/2020 5,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 09/2020 10/2020 4,700 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 11/2020 12/2023 4,600 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 06/2020 07/2020 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 08/2020 12/2022 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2020 06/2020 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 07/2020 07/2024 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 06/2020 06/2020 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 07/2020 07/2024 21,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 06/2020 06/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 07/2020 07/2020 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 08/2020 12/2022 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 06/01/2020 06/30/2020 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 07/01/2020 07/31/2020 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 06/2020 06/2020 % 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 07/2020 07/2020 58,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 08/2020 08/2020 50,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 09/2020 10/2020 47,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 11/2020 12/2023 46,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 06/01/2020 06/30/2020 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 07/01/2020 07/31/2020 6,250 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 06/2020 06/2020 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 07/2020 08/2020 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 09/2020 12/2023 35,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/01/2020 06/01/2020 354 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/02/2020 06/02/2020 371 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/03/2020 06/03/2020 390 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/04/2020 06/04/2020 410 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/05/2020 06/05/2020 433 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/08/2020 06/08/2020 458 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/09/2020 06/09/2020 487 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/10/2020 06/10/2020 519 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/11/2020 06/11/2020 556 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/12/2020 06/12/2020 599 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/15/2020 06/15/2020 649 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/16/2020 06/16/2020 708 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/17/2020 06/17/2020 780 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/18/2020 06/18/2020 866 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/19/2020 06/19/2020 975 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/22/2020 06/22/2020 1,114 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/23/2020 06/23/2020 1,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/24/2020 06/24/2020 1,560 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/25/2020 06/25/2020 1,950 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/26/2020 06/26/2020 2,599 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/29/2020 06/29/2020 3,900 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 06/30/2020 06/30/2020 7,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 07/01/2020 07/01/2020 11,581 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 07/02/2020 07/02/2020 12,133 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 07/06/2020 07/06/2020 12,739 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 07/07/2020 07/07/2020 12,696 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 07/08/2020 07/08/2020 12,648 USD 0.05