IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末 维持
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2026

02/2029
02/2026

02/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2026

03/2029
02/2026

03/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2026

04/2029
02/2026

12/2035
1,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

04/2026
03/2026

04/2026
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
03/2026

04/2026

05/2026
03/2026

04/2026

05/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

05/2026
03/2026

05/2026
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

07/2026
03/2026

07/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

08/2026
03/2026

08/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

09/2026
03/2026

09/2026
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

10/2026
03/2026

10/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

11/2026
03/2026

11/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

12/2026
03/2026

12/2026
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

01/2027
03/2026

01/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

02/2027
03/2026

02/2027
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

03/2027
03/2026

03/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

04/2027
03/2026

04/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

05/2027
03/2026

05/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

06/2027
03/2026

06/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

07/2027
03/2026

07/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

08/2027
03/2026

08/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

09/2027
03/2026

09/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

10/2027
03/2026

10/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

11/2027
03/2026

11/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

12/2027
03/2026

12/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

01/2028
03/2026

01/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

02/2028
03/2026

02/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

03/2028
03/2026

03/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

04/2028
03/2026

04/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

05/2028
03/2026

05/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

06/2028
03/2026

06/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

07/2028
03/2026

07/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

08/2028
03/2026

08/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

09/2028
03/2026

09/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

10/2028
03/2026

10/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

11/2028
03/2026

11/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

12/2028
03/2026

12/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

01/2029
03/2026

01/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

02/2029
03/2026

02/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

03/2029
03/2026

03/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2026

04/2029
03/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

05/2026
04/2026

05/2026
175 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
04/2026

05/2026

06/2026
04/2026

05/2026

06/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

06/2026
04/2026

06/2026
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

07/2026
04/2026

07/2026
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

08/2026
04/2026

08/2026
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

09/2026
04/2026

09/2026
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

10/2026
04/2026

10/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

11/2026
04/2026

11/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

12/2026
04/2026

12/2026
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

01/2027
04/2026

01/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

02/2027
04/2026

02/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

03/2027
04/2026

03/2027
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

04/2027
04/2026

04/2027
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

05/2027
04/2026

05/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

06/2027
04/2026

06/2027
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

07/2027
04/2026

07/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

08/2027
04/2026

08/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

09/2027
04/2026

09/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

10/2027
04/2026

10/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

11/2027
04/2026

11/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

12/2027
04/2026

12/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

01/2028
04/2026

01/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

02/2028
04/2026

02/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

03/2028
04/2026

03/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

04/2028
04/2026

04/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

05/2028
04/2026

05/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

06/2028
04/2026

06/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

07/2028
04/2026

07/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

08/2028
04/2026

08/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

09/2028
04/2026

09/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

10/2028
04/2026

10/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

11/2028
04/2026

11/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

12/2028
04/2026

12/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

01/2029
04/2026

01/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

02/2029
04/2026

02/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

03/2029
04/2026

03/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2026

04/2029
04/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

06/2026
05/2026

06/2026
125 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
05/2026

06/2026

07/2026
05/2026

06/2026

07/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

07/2026
05/2026

07/2026
175 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

08/2026
05/2026

08/2026
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

09/2026
05/2026

09/2026
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

10/2026
05/2026

10/2026
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

11/2026
05/2026

11/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

12/2026
05/2026

12/2026
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

01/2027
05/2026

01/2027
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

02/2027
05/2026

02/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

03/2027
05/2026

03/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

04/2027
05/2026

04/2027
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

05/2027
05/2026

05/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

06/2027
05/2026

06/2027
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

07/2027
05/2026

07/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

08/2027
05/2026

08/2027
725 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

09/2027
05/2026

09/2027
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

10/2027
05/2026

10/2027
775 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

11/2027
05/2026

11/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

12/2027
05/2026

12/2027
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

01/2028
05/2026

01/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

02/2028
05/2026

02/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

03/2028
05/2026

03/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

04/2028
05/2026

04/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

05/2028
05/2026

05/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

06/2028
05/2026

06/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

07/2028
05/2026

07/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

08/2028
05/2026

08/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

09/2028
05/2026

09/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

10/2028
05/2026

10/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

11/2028
05/2026

11/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

12/2028
05/2026

12/2028
875 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

01/2029
05/2026

01/2029
875 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

02/2029
05/2026

02/2029
875 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

03/2029
05/2026

03/2029
875 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2026

04/2029
05/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
06/2026

07/2026

08/2026
06/2026

07/2026

08/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

07/2026
06/2026

07/2026
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

08/2026
06/2026

08/2026
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

10/2026
06/2026

10/2026
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

11/2026
06/2026

11/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

12/2026
06/2026

12/2026
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

01/2027
06/2026

01/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

02/2027
06/2026

02/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

03/2027
06/2026

03/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

04/2027
06/2026

04/2027
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

05/2027
06/2026

05/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

06/2027
06/2026

06/2027
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

07/2027
06/2026

07/2027
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

08/2027
06/2026

08/2027
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

09/2027
06/2026

09/2027
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

10/2027
06/2026

10/2027
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

11/2027
06/2026

11/2027
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

12/2027
06/2026

12/2027
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

01/2028
06/2026

01/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

02/2028
06/2026

02/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

03/2028
06/2026

03/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

04/2028
06/2026

04/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

05/2028
06/2026

05/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

06/2028
06/2026

06/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

07/2028
06/2026

07/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

08/2028
06/2026

08/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

09/2028
06/2026

09/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

10/2028
06/2026

10/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

11/2028
06/2026

11/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

12/2028
06/2026

12/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

01/2029
06/2026

01/2029
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

02/2029
06/2026

02/2029
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

03/2029
06/2026

03/2029
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2026

04/2029
06/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
07/2026

08/2026

09/2026
07/2026

08/2026

09/2026
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

08/2026
07/2026

08/2026
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

09/2026
07/2026

09/2026
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

10/2026
07/2026

10/2026
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

11/2026
07/2026

11/2026
375 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

12/2026
07/2026

12/2026
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

01/2027
07/2026

01/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

02/2027
07/2026

02/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

03/2027
07/2026

03/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

04/2027
07/2026

04/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

05/2027
07/2026

05/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

06/2027
07/2026

06/2027
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

07/2027
07/2026

07/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

08/2027
07/2026

08/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

09/2027
07/2026

09/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

10/2027
07/2026

10/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

11/2027
07/2026

11/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

12/2027
07/2026

12/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

01/2028
07/2026

01/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

02/2028
07/2026

02/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

03/2028
07/2026

03/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

04/2028
07/2026

04/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

05/2028
07/2026

05/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

06/2028
07/2026

06/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

07/2028
07/2026

07/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

08/2028
07/2026

08/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

09/2028
07/2026

09/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

10/2028
07/2026

10/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

11/2028
07/2026

11/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

12/2028
07/2026

12/2028
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

01/2029
07/2026

01/2029
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

02/2029
07/2026

02/2029
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

03/2029
07/2026

03/2029
825 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2026

04/2029
07/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
08/2026

09/2026

10/2026
08/2026

09/2026

10/2026
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

09/2026
08/2026

09/2026
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

10/2026
08/2026

10/2026
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

11/2026
08/2026

11/2026
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

12/2026
08/2026

12/2026
375 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

01/2027
08/2026

01/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

02/2027
08/2026

02/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

03/2027
08/2026

03/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

04/2027
08/2026

04/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

05/2027
08/2026

05/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

06/2027
08/2026

06/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

07/2027
08/2026

07/2027
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

08/2027
08/2026

08/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

09/2027
08/2026

09/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

10/2027
08/2026

10/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

11/2027
08/2026

11/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

12/2027
08/2026

12/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

01/2028
08/2026

01/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

02/2028
08/2026

02/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

03/2028
08/2026

03/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

04/2028
08/2026

04/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

05/2028
08/2026

05/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

06/2028
08/2026

06/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

07/2028
08/2026

07/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

08/2028
08/2026

08/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

09/2028
08/2026

09/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

10/2028
08/2026

10/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

11/2028
08/2026

11/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

12/2028
08/2026

12/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

01/2029
08/2026

01/2029
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

02/2029
08/2026

02/2029
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

03/2029
08/2026

03/2029
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
08/2026

04/2029
08/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
09/2026

10/2026

11/2026
09/2026

10/2026

11/2026
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

10/2026
09/2026

10/2026
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

11/2026
09/2026

11/2026
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
375 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

01/2027
09/2026

01/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

02/2027
09/2026

02/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

03/2027
09/2026

03/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

04/2027
09/2026

04/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

05/2027
09/2026

05/2027
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

06/2027
09/2026

06/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

07/2027
09/2026

07/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

08/2027
09/2026

08/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

09/2027
09/2026

09/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

10/2027
09/2026

10/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

11/2027
09/2026

11/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

12/2027
09/2026

12/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

01/2028
09/2026

01/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

02/2028
09/2026

02/2028
725 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

03/2028
09/2026

03/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

04/2028
09/2026

04/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

05/2028
09/2026

05/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

06/2028
09/2026

06/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

07/2028
09/2026

07/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

08/2028
09/2026

08/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

09/2028
09/2026

09/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

10/2028
09/2026

10/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

11/2028
09/2026

11/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

12/2028
09/2026

12/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

01/2029
09/2026

01/2029
720 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

02/2029
09/2026

02/2029
740 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

03/2029
09/2026

03/2029
780 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
09/2026

04/2029
09/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

11/2026
10/2026

11/2026
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
10/2026

11/2026

12/2026
10/2026

11/2026

12/2026
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

12/2026
10/2026

12/2026
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

01/2027
10/2026

01/2027
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

02/2027
10/2026

02/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

03/2027
10/2026

03/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

04/2027
10/2026

04/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

05/2027
10/2026

05/2027
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

06/2027
10/2026

06/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

07/2027
10/2026

07/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

08/2027
10/2026

08/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

09/2027
10/2026

09/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

10/2027
10/2026

10/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

11/2027
10/2026

11/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

12/2027
10/2026

12/2027
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

01/2028
10/2026

01/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

02/2028
10/2026

02/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

03/2028
10/2026

03/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

04/2028
10/2026

04/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

05/2028
10/2026

05/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

06/2028
10/2026

06/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

07/2028
10/2026

07/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

08/2028
10/2026

08/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

09/2028
10/2026

09/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

10/2028
10/2026

10/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

11/2028
10/2026

11/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

12/2028
10/2026

12/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

01/2029
10/2026

01/2029
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

02/2029
10/2026

02/2029
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

03/2029
10/2026

03/2029
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
10/2026

04/2029
10/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
11/2026

12/2026

01/2027
11/2026

12/2026

01/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

12/2026
11/2026

12/2026
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

01/2027
11/2026

01/2027
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

02/2027
11/2026

02/2027
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

03/2027
11/2026

03/2027
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

04/2027
11/2026

04/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

05/2027
11/2026

05/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

06/2027
11/2026

06/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

07/2027
11/2026

07/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

08/2027
11/2026

08/2027
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

09/2027
11/2026

09/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

10/2027
11/2026

10/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

11/2027
11/2026

11/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

12/2027
11/2026

12/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

01/2028
11/2026

01/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

02/2028
11/2026

02/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

03/2028
11/2026

03/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

04/2028
11/2026

04/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

05/2028
11/2026

05/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

06/2028
11/2026

06/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

07/2028
11/2026

07/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

08/2028
11/2026

08/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

09/2028
11/2026

09/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

10/2028
11/2026

10/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

11/2028
11/2026

11/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

12/2028
11/2026

12/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

01/2029
11/2026

01/2029
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

02/2029
11/2026

02/2029
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

03/2029
11/2026

03/2029
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
11/2026

04/2029
11/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

01/2027
12/2026

01/2027
140 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
12/2026

01/2027

02/2027
12/2026

01/2027

02/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

02/2027
12/2026

02/2027
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

04/2027
12/2026

04/2027
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

05/2027
12/2026

05/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

06/2027
12/2026

06/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

07/2027
12/2026

07/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

08/2027
12/2026

08/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

09/2027
12/2026

09/2027
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

10/2027
12/2026

10/2027
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

11/2027
12/2026

11/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

12/2027
12/2026

12/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

01/2028
12/2026

01/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

02/2028
12/2026

02/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

03/2028
12/2026

03/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

04/2028
12/2026

04/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

05/2028
12/2026

05/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

06/2028
12/2026

06/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

07/2028
12/2026

07/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

08/2028
12/2026

08/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

09/2028
12/2026

09/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

10/2028
12/2026

10/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

11/2028
12/2026

11/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

12/2028
12/2026

12/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

01/2029
12/2026

01/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

02/2029
12/2026

02/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

03/2029
12/2026

03/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
12/2026

04/2029
12/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

02/2027
01/2027

02/2027
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
01/2027

02/2027

03/2027
01/2027

02/2027

03/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

03/2027
01/2027

03/2027
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

04/2027
01/2027

04/2027
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

05/2027
01/2027

05/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

06/2027
01/2027

06/2027
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

07/2027
01/2027

07/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

08/2027
01/2027

08/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

09/2027
01/2027

09/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

10/2027
01/2027

10/2027
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

11/2027
01/2027

11/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

12/2027
01/2027

12/2027
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

01/2028
01/2027

01/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

02/2028
01/2027

02/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

03/2028
01/2027

03/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

04/2028
01/2027

04/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

05/2028
01/2027

05/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

06/2028
01/2027

06/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

07/2028
01/2027

07/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

08/2028
01/2027

08/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

09/2028
01/2027

09/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

10/2028
01/2027

10/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

11/2028
01/2027

11/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

12/2028
01/2027

12/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

01/2029
01/2027

01/2029
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

02/2029
01/2027

02/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

03/2029
01/2027

03/2029
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
01/2027

04/2029
01/2027

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

03/2027
02/2027

03/2027
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
02/2027

03/2027

04/2027
02/2027

03/2027

04/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

04/2027
02/2027

04/2027
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

05/2027
02/2027

05/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

06/2027
02/2027

06/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

07/2027
02/2027

07/2027
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

08/2027
02/2027

08/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

09/2027
02/2027

09/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

10/2027
02/2027

10/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

11/2027
02/2027

11/2027
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

12/2027
02/2027

12/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

01/2028
02/2027

01/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

02/2028
02/2027

02/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

03/2028
02/2027

03/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

04/2028
02/2027

04/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

05/2028
02/2027

05/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

06/2028
02/2027

06/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

07/2028
02/2027

07/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

08/2028
02/2027

08/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

09/2028
02/2027

09/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

10/2028
02/2027

10/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

11/2028
02/2027

11/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

12/2028
02/2027

12/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

01/2029
02/2027

01/2029
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

02/2029
02/2027

02/2029
675 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

03/2029
02/2027

03/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
02/2027

04/2029
02/2027

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

04/2027
03/2027

04/2027
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
03/2027

04/2027

05/2027
03/2027

04/2027

05/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

05/2027
03/2027

05/2027
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

07/2027
03/2027

07/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

08/2027
03/2027

08/2027
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

09/2027
03/2027

09/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

10/2027
03/2027

10/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

11/2027
03/2027

11/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

12/2027
03/2027

12/2027
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

01/2028
03/2027

01/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

02/2028
03/2027

02/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

03/2028
03/2027

03/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

04/2028
03/2027

04/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

05/2028
03/2027

05/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

06/2028
03/2027

06/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

07/2028
03/2027

07/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

08/2028
03/2027

08/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

09/2028
03/2027

09/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

10/2028
03/2027

10/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

11/2028
03/2027

11/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

12/2028
03/2027

12/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

01/2029
03/2027

01/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

02/2029
03/2027

02/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

03/2029
03/2027

03/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
03/2027

04/2029
03/2027

12/2035
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
04/2027

05/2027

06/2027
04/2027

05/2027

06/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

05/2027
04/2027

05/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

06/2027
04/2027

06/2027
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

07/2027
04/2027

07/2027
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

08/2027
04/2027

08/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

09/2027
04/2027

09/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

10/2027
04/2027

10/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

11/2027
04/2027

11/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

12/2027
04/2027

12/2027
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

01/2028
04/2027

01/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

02/2028
04/2027

02/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

03/2028
04/2027

03/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

04/2028
04/2027

04/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

05/2028
04/2027

05/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

06/2028
04/2027

06/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

07/2028
04/2027

07/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

08/2028
04/2027

08/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

09/2028
04/2027

09/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

10/2028
04/2027

10/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

11/2028
04/2027

11/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

12/2028
04/2027

12/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

01/2029
04/2027

01/2029
675 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

02/2029
04/2027

02/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

03/2029
04/2027

03/2029
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
04/2027

04/2029
04/2027

12/2035
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
05/2027

06/2027

07/2027
05/2027

06/2027

07/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

06/2027
05/2027

06/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

07/2027
05/2027

07/2027
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

08/2027
05/2027

08/2027
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

09/2027
05/2027

09/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

10/2027
05/2027

10/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

11/2027
05/2027

11/2027
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

12/2027
05/2027

12/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

01/2028
05/2027

01/2028
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

02/2028
05/2027

02/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

03/2028
05/2027

03/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

04/2028
05/2027

04/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

05/2028
05/2027

05/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

06/2028
05/2027

06/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

07/2028
05/2027

07/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

08/2028
05/2027

08/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

09/2028
05/2027

09/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

10/2028
05/2027

10/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

11/2028
05/2027

11/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

12/2028
05/2027

12/2028
625 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

01/2029
05/2027

01/2029
675 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

02/2029
05/2027

02/2029
675 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

03/2029
05/2027

03/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
05/2027

04/2029
05/2027

12/2035
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
06/2027

07/2027

08/2027
06/2027

07/2027

08/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

07/2027
06/2027

07/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

08/2027
06/2027

08/2027
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

09/2027
06/2027

09/2027
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

10/2027
06/2027

10/2027
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

11/2027
06/2027

11/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

12/2027
06/2027

12/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

01/2028
06/2027

01/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

02/2028
06/2027

02/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

03/2028
06/2027

03/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

04/2028
06/2027

04/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

05/2028
06/2027

05/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

06/2028
06/2027

06/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

07/2028
06/2027

07/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

08/2028
06/2027

08/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

09/2028
06/2027

09/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

10/2028
06/2027

10/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

11/2028
06/2027

11/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

12/2028
06/2027

12/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

01/2029
06/2027

01/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

02/2029
06/2027

02/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

03/2029
06/2027

03/2029
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
06/2027

04/2029
06/2027

12/2035
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

2

1
A

B

A
07/2027

08/2027

09/2027
07/2027

08/2027

09/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2027

08/2027
07/2027

08/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2027

09/2027
07/2027

09/2027
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2027

10/2027
07/2027

10/2027
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2027

11/2027
07/2027

11/2027
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2027

12/2027
07/2027

12/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2027

01/2028
07/2027

01/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2027

02/2028
07/2027

02/2028
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 1

1
A

B
07/2027

03/2028
07/2027

03/2028
500 USD