IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2023 08/2023 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2023 09/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2023 03/2024 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2023 11/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2023 12/2023 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2024 01/2024 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2024 02/2024 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2024 11/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2024 06/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2024 07/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2024 09/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2024 10/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2024 03/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2025 01/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2025 02/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2025 06/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2025 10/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2022 10/2022 9,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2022 11/2022 7,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2022 12/2022 8,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2023 01/2023 7,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2023 02/2023 7,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2023 03/2023 5,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2023 04/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 06/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2023 10/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2023 08/2023 1,405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2023 09/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2023 02/2024 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2023 12/2023 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2024 03/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 11/2024 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2024 08/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2024 09/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2025 01/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2025 02/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2025 05/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2025 06/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2025 07/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2025 10/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2025 09/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2022 10/2022 5,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2022 11/2022 7,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2022 12/2022 8,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2023 01/2023 7,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2023 02/2023 7,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2023 03/2023 5,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2023 04/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2023 07/2023 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2023 08/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2023 09/2023 1,555 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2023 10/2023 2,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2023 11/2023 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2023 12/2023 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2024 02/2024 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2024 03/2024 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 09/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2024 11/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2024 06/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2025 01/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2025 02/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2025 10/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2022 11/2022 12,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2022 12/2022 12,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2023 01/2023 12,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2023 02/2023 12,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2023 03/2023 9,700 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 04/2023 5,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2023 06/2023 5,350 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2023 07/2023 5,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2023 08/2023 5,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2023 09/2023 4,950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2023 10/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2023 11/2023 3,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2023 12/2023 3,775 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2024 01/2024 3,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2024 02/2024 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2024 03/2024 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2024 02/2025 2,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2025 03/2025 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2025 04/2025 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2025 05/2025 2,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2025 11/2025 2,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2025 03/2026 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2026 12/2034 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2022 11/2022 12,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2022 12/2022 12,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 01/2023 01/2023 12,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2023 02/2023 12,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2023 03/2023 9,700 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2023 04/2023 5,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2023 06/2023 5,350 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2023 07/2023 5,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2023 08/2023 5,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2023 09/2023 4,950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2023 10/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 09/23/2022 09/29/2022 1,300 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 09/30/2022 10/04/2022 1,200 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 10/05/2022 10/31/2022 1,100 GBP 0.08
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 09/2022 09/2022 18 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 10/2022 10/2022 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 11/2022 12/2022 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 01/2023 12/2027 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 09/2022 09/2022 360 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 10/2022 10/2022 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 11/2022 01/2023 850 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 02/2023 12/2027 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 10/2022 10/2022 85 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 11/2022 11/2022 80 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 12/2022 01/2023 75 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 02/2023 08/2023 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 09/2023 12/2027 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 10/2022 10/2022 1,600 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 11/2022 11/2022 1,500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 12/2022 02/2023 1,400 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 03/2023 08/2023 600 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 09/2023 12/2027 525 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 09/2022 09/2022 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 10/2022 10/2022 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 11/2022 12/2027 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 09/2022 09/2022 330 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 10/2022 10/2022 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 11/2022 12/2022 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 01/2023 12/2027 225 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 09/2022 09/2022 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 10/2022 10/2022 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 11/2022 12/2022 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 01/2023 07/2023 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 08/2023 12/2027 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 09/2022 09/2022 225 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 10/2022 10/2022 750 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 11/2022 01/2023 450 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 02/2023 07/2023 220 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 08/2023 12/2027 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 09/2022 09/2022 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 10/2022 12/2027 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 09/2022 09/2022 360 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 10/2022 10/2022 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 11/2022 12/2027 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 09/2022 09/2022 360 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 10/2022 10/2022 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 11/2022 12/2022 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 01/2023 12/2027 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 09/2022 09/2022 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 10/2022 10/2022 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 11/2022 12/2027 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 09/2022 09/2022 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 10/2022 10/2022 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 11/2022 12/2022 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 01/2023 12/2027 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 09/2022 09/2022 360 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 10/2022 10/2022 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 11/2022 12/2022 500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 01/2023 12/2027 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 09/2022 09/2022 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 10/2022 10/2022 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 11/2022 12/2027 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 09/2022 09/2022 360 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 10/2022 10/2022 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 11/2022 01/2023 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 02/2023 12/2027 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 09/07/2022 09/29/2022 8,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 09/30/2022 10/31/2022 7,000 USD 0.05
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 09/2022 09/2022 7,500 USD 40.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 10/2022 10/2022 7,000 USD 35.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 11/2022 08/2025 6,200 USD 30.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 09/2022 09/2022 600 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 10/2022 10/2022 2,900 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 11/2022 08/2025 2,800 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NEW YORK HUB ZONE J PEAK DAILY JN 09/07/2022 10/31/2022 4,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (PLATTS) FUT 1Q 09/2022 08/2025 7,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 09/2022 09/2022 2,250 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 10/2022 08/2025 11,250 USD 0.05
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 10/2022 12/2027 100 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/01/2022 09/01/2022 910 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/02/2022 09/02/2022 954 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/05/2022 09/05/2022 1,005 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/06/2022 09/06/2022 1,064 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/07/2022 09/07/2022 1,124 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/08/2022 09/08/2022 1,199 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/09/2022 09/09/2022 1,277 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/12/2022 09/12/2022 1,371 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/13/2022 09/13/2022 1,475 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/14/2022 09/14/2022 1,596 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/15/2022 09/15/2022 1,741 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/16/2022 09/16/2022 1,914 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/19/2022 09/20/2022 2,128 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/21/2022 09/21/2022 2,399 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/22/2022 09/22/2022 2,737 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/23/2022 09/23/2022 3,198 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/26/2022 09/26/2022 3,834 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/27/2022 09/27/2022 4,799 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/28/2022 09/28/2022 6,395 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/29/2022 09/29/2022 9,599 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/30/2022 09/30/2022 9,549 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/03/2022 10/03/2022 2,667 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/04/2022 10/04/2022 2,667 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/05/2022 10/05/2022 2,667 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/06/2022 10/06/2022 2,666 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/07/2022 10/07/2022 2,666 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/10/2022 10/10/2022 2,666 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/11/2022 10/11/2022 2,666 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/12/2022 10/12/2022 2,665 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/13/2022 10/13/2022 2,665 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/14/2022 10/14/2022 2,665 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/17/2022 10/17/2022 2,665 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/18/2022 10/18/2022 2,664 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/19/2022 10/19/2022 2,663 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/20/2022 10/20/2022 2,662 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/21/2022 10/21/2022 2,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/24/2022 10/24/2022 2,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/25/2022 10/25/2022 2,658 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/26/2022 10/26/2022 2,655 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/27/2022 10/27/2022 2,651 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/28/2022 10/28/2022 2,641 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/31/2022 10/31/2022 2,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/01/2022 11/01/2022 2,342 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/02/2022 11/02/2022 2,342 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/03/2022 11/03/2022 2,342 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/04/2022 11/04/2022 2,342 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/07/2022 11/07/2022 2,342 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/08/2022 11/08/2022 2,342 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/09/2022 11/09/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/10/2022 11/10/2022 2,342 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/11/2022 11/11/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/14/2022 11/14/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/15/2022 11/15/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/16/2022 11/16/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/17/2022 11/17/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/18/2022 11/18/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/21/2022 11/21/2022 2,340 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/22/2022 11/22/2022 2,340 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/23/2022 11/23/2022 2,340 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/24/2022 11/24/2022 2,339 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/25/2022 11/25/2022 2,338 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/28/2022 11/28/2022 2,337 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/29/2022 11/29/2022 2,334 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/30/2022 11/30/2022 2,326 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 09/01/2022 09/30/2022 804 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 10/03/2022 10/31/2022 1,800 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 09/01/2022 09/30/2022 894 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 10/03/2022 10/31/2022 2,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 09/01/2022 09/30/2022 1,967 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 10/03/2022 10/31/2022 4,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 09/2022 09/2022 2,200 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 10/2022 12/2025 11,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 09/01/2022 09/30/2022 5,366 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 10/03/2022 10/31/2022 12,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 09/2022 09/2022 11,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 10/2022 10/2022 8,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 11/2022 12/2025 6,000 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 09/01/2022 09/30/2022 1,073 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 10/03/2022 10/31/2022 2,200 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 09/01/2022 09/30/2022 4,024 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 10/03/2022 10/31/2022 9,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2022 09/2022 671 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2022 10/2022 6,448 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2022 11/2022 5,740 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2022 12/2022 5,372 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2023 01/2023 5,267 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2023 02/2023 5,120 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2023 03/2023 4,586 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2023 04/2023 4,233 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2023 05/2023 4,093 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2023 06/2023 4,037 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2023 07/2023 4,015 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2023 08/2023 3,520 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2023 09/2023 3,294 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2023 11/2023 3,262 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2023 12/2023 3,266 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2024 01/2024 3,234 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2024 02/2024 3,238 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2024 03/2024 3,210 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2024 05/2024 3,206 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2024 07/2024 3,178 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2024 10/2024 3,150 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2024 09/2024 3,154 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2024 06/2025 3,126 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2024 12/2025 3,122 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 09/2022 09/2022 1,600 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 10/2022 02/2023 78,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 03/2023 12/2026 7,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 09/2022 09/2022 500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 10/2022 08/2025 2,300 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2022 10/2022 12,250 USD 48.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2022 11/2022 11,200 USD 32.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2022 12/2022 9,900 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2023 01/2023 8,900 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2023 02/2023 8,500 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2023 03/2023 8,000 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2023 04/2023 7,600 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2023 05/2023 7,000 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2023 06/2023 6,500 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2023 07/2023 6,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2023 08/2023 6,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2023 09/2023 6,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2023 10/2023 6,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2023 11/2023 5,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2023 01/2024 5,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2024 03/2024 5,800 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2024 04/2024 5,700 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2024 06/2024 5,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2024 08/2024 5,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2024 11/2024 5,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2024 01/2026 5,400 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/01/2022 09/01/2022 1,166 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/02/2022 09/02/2022 1,225 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/06/2022 09/06/2022 1,289 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/07/2022 09/07/2022 1,360 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/08/2022 09/08/2022 1,440 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/09/2022 09/09/2022 1,531 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/12/2022 09/12/2022 1,632 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/13/2022 09/13/2022 1,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/14/2022 09/14/2022 1,884 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/15/2022 09/15/2022 2,042 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/16/2022 09/16/2022 2,225 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/19/2022 09/19/2022 2,450 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/20/2022 09/20/2022 2,721 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/21/2022 09/21/2022 3,062 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/22/2022 09/22/2022 3,499 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/23/2022 09/23/2022 4,082 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/26/2022 09/26/2022 4,900 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/27/2022 09/27/2022 6,125 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/28/2022 09/28/2022 8,167 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/29/2022 09/30/2022 12,250 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 10/03/2022 10/31/2022 11,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2022 09/2022 964 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2022 10/2022 7,594 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2022 11/2022 5,218 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2022 12/2022 4,881 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2023 01/2023 4,675 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2023 02/2023 4,435 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2023 03/2023 3,521 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2023 04/2023 3,296 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2023 05/2023 3,096 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2023 06/2023 2,971 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2023 07/2023 2,872 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2023 08/2023 2,798 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2023 09/2023 1,539 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2023 10/2023 1,511 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2023 11/2023 1,504 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2023 12/2023 1,496 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2024 01/2024 1,469 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2024 02/2024 1,481 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2024 03/2024 1,937 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2024 04/2024 1,918 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2024 05/2024 1,899 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2024 06/2024 1,860 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2024 07/2024 1,842 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2024 08/2024 1,825 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2024 09/2024 2,066 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2024 10/2024 2,045 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2024 11/2024 2,000 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2024 12/2024 1,978 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2025 01/2025 1,968 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2025 02/2025 1,957 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2025 03/2025 1,946 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2025 08/2025 1,936 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2022 10/2022 12,250 USD 48.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2022 11/2022 11,200 USD 32.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2022 12/2022 9,900 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2023 01/2023 8,900 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2023 02/2023 8,500 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2023 03/2023 8,000 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2023 04/2023 7,600 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2023 05/2023 7,000 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2023 06/2023 6,500 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2023 07/2023 6,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2023 08/2023 6,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2023 09/2023 6,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2023 10/2023 6,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2023 11/2023 5,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2023 01/2024 5,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2024 03/2024 5,800 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2024 04/2024 5,700 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2024 06/2024 5,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2024 08/2024 5,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2024 11/2024 5,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2024 12/2024 5,400 USD 6.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/01/2022 09/01/2022 985 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/02/2022 09/02/2022 1,035 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/06/2022 09/06/2022 1,089 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/07/2022 09/07/2022 1,149 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/08/2022 09/08/2022 1,217 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/09/2022 09/09/2022 1,293 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/12/2022 09/12/2022 1,379 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/13/2022 09/13/2022 1,479 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/14/2022 09/14/2022 1,591 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/15/2022 09/15/2022 1,725 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/16/2022 09/16/2022 1,880 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/19/2022 09/19/2022 2,070 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/20/2022 09/20/2022 2,299 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/21/2022 09/21/2022 2,587 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/22/2022 09/22/2022 2,956 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/23/2022 09/23/2022 3,449 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/26/2022 09/26/2022 4,140 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/27/2022 09/27/2022 5,175 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/28/2022 09/28/2022 6,900 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/29/2022 09/30/2022 10,350 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/03/2022 10/03/2022 7,786 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/04/2022 10/04/2022 7,783 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/05/2022 10/05/2022 7,778 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/06/2022 10/06/2022 7,774 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/07/2022 10/07/2022 7,769 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/10/2022 10/10/2022 7,763 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/11/2022 10/11/2022 7,757 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/12/2022 10/12/2022 7,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/13/2022 10/13/2022 7,741 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/14/2022 10/14/2022 7,731 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/17/2022 10/17/2022 7,720 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/18/2022 10/18/2022 7,706 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/19/2022 10/19/2022 7,688 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/20/2022 10/20/2022 7,667 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/21/2022 10/31/2022 7,640 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2022 09/2022 983 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2022 10/2022 7,786 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2022 11/2022 6,387 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2022 12/2022 4,960 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2023 01/2023 5,055 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2023 02/2023 5,296 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2023 03/2023 3,648 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2023 04/2023 3,434 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2023 05/2023 3,261 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2023 06/2023 3,155 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2023 07/2023 3,082 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2023 08/2023 3,013 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2023 09/2023 2,477 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2023 10/2023 2,425 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2023 11/2023 2,394 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2023 12/2023 2,361 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2024 01/2024 2,310 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2024 02/2024 2,277 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2024 03/2024 2,384 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2024 04/2024 2,719 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2024 05/2024 2,678 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2024 06/2024 2,617 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2024 07/2024 2,587 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2024 08/2024 2,520 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2024 09/2024 2,201 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2024 10/2024 2,178 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2024 11/2024 2,132 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2024 12/2024 2,108 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2025 01/2025 2,084 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2025 02/2025 2,062 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2025 03/2025 2,043 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2025 04/2025 2,032 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2025 05/2025 2,020 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2025 06/2025 2,009 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2025 07/2025 1,997 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2025 08/2025 1,985 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2025 09/2025 1,974 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2025 10/2025 1,962 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2025 11/2025 1,951 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2025 12/2025 1,939 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2022 09/2022 1,163 USD 48.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2022 10/2022 11,200 USD 32.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2022 11/2022 9,900 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2022 12/2022 8,900 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2023 01/2023 8,500 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2023 02/2023 8,000 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2023 03/2023 7,600 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2023 04/2023 7,000 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2023 05/2023 6,500 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2023 06/2023 6,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2023 07/2023 6,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2023 08/2023 6,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2023 09/2023 6,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2023 10/2023 5,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2023 12/2023 5,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2024 02/2024 5,800 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2024 03/2024 5,700 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2024 05/2024 5,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2024 07/2024 5,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2024 10/2024 5,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2024 12/2025 5,400 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 10/2022 10/2022 12,250 USD 48.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 11/2022 11/2022 11,200 USD 32.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 12/2022 12/2022 9,900 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2022 10/2022 12,250 USD 48.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2022 11/2022 11,200 USD 32.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2022 12/2022 9,900 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 01/2023 01/2023 8,900 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2023 02/2023 8,500 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2023 03/2023 8,000 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2023 04/2023 7,600 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2023 05/2023 7,000 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2023 06/2023 6,500 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2023 07/2023 6,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2023 08/2023 6,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2023 09/2023 6,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2023 10/2023 6,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2023 11/2023 5,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2023 01/2024 5,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2024 03/2024 5,800 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2024 04/2024 5,700 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2024 06/2024 5,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2024 08/2024 5,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2024 11/2024 5,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2024 12/2024 5,400 USD 6.000%