Asset Class Navigation

Copper Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 3.1390 +0.0020 3.1370 3.1465 3.1305 10,550 3.3370 / 2.9370 23:33:48 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:24 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 450.0 - - 1.3630 - - 0 No Limit / 0.0005 18:19:01 CT
22 Nov 2017
18:18:40 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 475.0 - - 1.6130 - - 0 No Limit / 0.0005 18:18:33 CT
22 Nov 2017
18:18:55 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 500.0 - - 1.8630 - - 0 No Limit / 0.0005 18:18:01 CT
22 Nov 2017
18:18:23 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 525.0 - - 2.1130 - - 0 No Limit / 0.0005 18:18:34 CT
22 Nov 2017
18:18:29 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 550.0 - - 2.3630 - - 0 No Limit / 0.0005 18:17:58 CT
22 Nov 2017
18:18:58 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 575.0 - - 2.6130 - - 0 No Limit / 0.0005 18:18:18 CT
22 Nov 2017
18:18:59 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 580.0 - - 2.6630 - - 0 No Limit / 0.0005 18:18:59 CT
22 Nov 2017
18:18:08 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 600.0 - - 2.8630 - - 0 No Limit / 0.0005 18:18:18 CT
22 Nov 2017
18:18:10 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 625.0 - - 3.1130 - - 0 No Limit / 0.0005 18:18:10 CT
22 Nov 2017
18:17:47 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 650.0 - - 3.3630 - - 0 No Limit / 0.0005 18:18:03 CT
22 Nov 2017