Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Open Outcry

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.69 -0.005 97.695 97.695 97.685 37,483 98.195 / 97.195 02:57:16 CT
20 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 高/低限
16:22:27 CT
19 Mar 2018
- - - 5.4450 - - 922500.0 - - 0.0000 - - - 16:22:27 CT
19 Mar 2018
16:22:27 CT
19 Mar 2018
- - - 5.1950 - - 925000.0 - - 0.0000 - - - 16:22:27 CT
19 Mar 2018
16:22:27 CT
19 Mar 2018
- - - 4.9450 - - 927500.0 - - 0.0000 - - - 16:22:27 CT
19 Mar 2018
16:22:27 CT
19 Mar 2018
- - - 4.6950 - - 930000.0 - - 0.0000 - - - 16:22:27 CT
19 Mar 2018
16:22:27 CT
19 Mar 2018
- - - 4.4450 - - 932500.0 - - 0.0000 - - - 16:22:27 CT
19 Mar 2018
16:22:27 CT
19 Mar 2018
- - - 4.1950 - - 935000.0 - - 0.0000 - - - 16:22:27 CT
19 Mar 2018
16:22:27 CT
19 Mar 2018
- - - 3.9450 - - 937500.0 - - 0.0000 - - - 16:22:27 CT
19 Mar 2018
16:22:27 CT
19 Mar 2018
- - - 3.6950 - - 940000.0 - - 0.0000 - - - 16:22:27 CT
19 Mar 2018
16:22:27 CT
19 Mar 2018
- - - 3.4450 - - 942500.0 - - 0.0000 - - - 16:22:27 CT
19 Mar 2018
16:22:27 CT
19 Mar 2018
- - - 3.1950 - - 945000.0 - - 0.0000 - - - 16:22:27 CT
19 Mar 2018

欧洲美元利率期货

作为全球投资者的基准,欧洲美元期货提供对冲短期美元利率具有成本效率的宝贵工具。欧洲美元是存在美国之外商业银行的美元存款。

欧洲美元期货价格反映市场对未来特定日期三个月欧洲美元存款的利率预期。欧洲美元期货的最终结算价格由最后一个交易日三个月伦敦银行间拆借利率(LIBOR)确定。

交易欧洲美元的优势

  • 无与伦比的流动性——持续较窄的买卖价差
  • 较低的交易成本
  • 多样化的交易机会
  • 价格透明
  • 中期曲线提供较低的溢价和较高的时间衰减