Asset Class Navigation

Japanese Yen 保证金

开始时间 期末
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/20/2018 01/11/2019 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/14/2019 02/08/2019 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/11/2019 03/14/2019 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 03/15/2019 04/11/2019 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/12/2019 05/15/2019 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/16/2019 06/13/2019 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 06/14/2019 09/13/2019 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/16/2019 12/12/2019 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/13/2019 12/16/2020 4,650 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/10/2018 01/10/2019 2,790 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 01/11/2019 02/11/2019 2,890 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 02/12/2019 03/13/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 03/14/2019 04/11/2019 3,110 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 04/12/2019 05/10/2019 3,220 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 05/13/2019 06/11/2019 3,320 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 06/12/2019 09/09/2019 3,630 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 09/10/2019 12/06/2019 3,950 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/09/2019 12/16/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/10/2018 12/20/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/21/2018 01/11/2019 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/14/2019 02/01/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/11/2019 03/14/2019 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 03/15/2019 04/11/2019 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/12/2019 05/15/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/16/2019 06/13/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 06/14/2019 09/12/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/16/2019 12/12/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/13/2019 12/16/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/10/2018 12/20/2018 2,350 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/21/2018 01/11/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 01/14/2019 02/08/2019 2,480 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 02/11/2019 03/14/2019 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 03/15/2019 04/11/2019 2,630 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 04/12/2019 05/15/2019 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 05/16/2019 06/13/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 06/14/2019 09/13/2019 3,020 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 09/16/2019 12/12/2019 3,270 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/13/2019 12/16/2020 4,400 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/10/2018 12/19/2018 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/20/2018 01/11/2019 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/14/2019 02/08/2019 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/11/2019 03/14/2019 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 03/15/2019 04/11/2019 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 04/12/2019 05/14/2019 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/15/2019 06/13/2019 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 06/14/2019 09/13/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/16/2019 12/12/2019 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/13/2019 12/16/2020 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/10/2018 12/19/2018 2,640 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/20/2018 01/11/2019 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 01/14/2019 02/08/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/11/2019 03/13/2019 2,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 03/14/2019 04/11/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 04/12/2019 05/15/2019 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 05/16/2019 06/13/2019 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 06/14/2019 09/13/2019 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 09/16/2019 12/12/2019 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/13/2019 12/16/2020 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/10/2018 12/20/2018 3,070 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/21/2018 01/11/2019 3,170 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 01/14/2019 02/08/2019 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 02/11/2019 03/14/2019 3,440 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 03/15/2019 04/11/2019 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 04/12/2019 05/15/2019 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 05/16/2019 06/13/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 06/14/2019 09/13/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 09/16/2019 12/12/2019 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/13/2019 12/16/2020 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/10/2018 12/19/2018 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/20/2018 01/11/2019 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 01/14/2019 02/08/2019 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/11/2019 03/14/2019 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 03/15/2019 04/11/2019 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 04/12/2019 05/15/2019 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 05/16/2019 06/13/2019 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 06/14/2019 09/13/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 09/16/2019 12/12/2019 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/13/2019 12/16/2020 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/10/2018 12/20/2018 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/21/2018 01/11/2019 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 01/14/2019 02/08/2019 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/11/2019 03/14/2019 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 03/15/2019 04/11/2019 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 04/12/2019 05/15/2019 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 05/16/2019 06/13/2019 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 06/14/2019 09/13/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 09/16/2019 12/12/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/13/2019 12/16/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/10/2018 12/19/2018 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/20/2018 01/11/2019 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 01/14/2019 02/08/2019 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/11/2019 03/13/2019 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 03/14/2019 04/10/2019 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 04/11/2019 05/14/2019 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 05/15/2019 06/12/2019 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 06/13/2019 09/13/2019 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/16/2019 12/11/2019 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/12/2019 12/16/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/10/2018 12/19/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/20/2018 01/10/2019 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 01/11/2019 02/07/2019 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/08/2019 03/14/2019 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 03/15/2019 04/11/2019 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 04/12/2019 05/15/2019 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/16/2019 06/13/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 06/14/2019 09/12/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/13/2019 12/12/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/13/2019 12/16/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/10/2018 12/19/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/20/2018 01/10/2019 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/11/2019 02/07/2019 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/08/2019 03/14/2019 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 03/15/2019 04/11/2019 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/12/2019 05/15/2019 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/16/2019 06/13/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 06/14/2019 09/12/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/13/2019 12/12/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/13/2019 12/18/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/10/2018 12/20/2018 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/21/2018 01/11/2019 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 01/14/2019 02/08/2019 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/11/2019 03/14/2019 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 03/15/2019 04/11/2019 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 04/12/2019 05/15/2019 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 05/16/2019 06/13/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 06/14/2019 09/11/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/16/2019 12/12/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/13/2019 12/16/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/10/2018 12/20/2018 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/21/2018 01/11/2019 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/14/2019 02/08/2019 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/11/2019 03/13/2019 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/14/2019 04/11/2019 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/12/2019 05/15/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/16/2019 06/13/2019 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 06/14/2019 09/12/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/13/2019 12/12/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/13/2019 12/16/2020 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/10/2018 12/19/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/20/2018 01/11/2019 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/14/2019 02/08/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/11/2019 03/14/2019 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/15/2019 04/11/2019 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/12/2019 05/14/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/15/2019 06/13/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 06/14/2019 09/13/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/16/2019 12/12/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/13/2019 12/16/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/10/2018 12/20/2018 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/21/2018 01/11/2019 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/14/2019 02/08/2019 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/11/2019 03/14/2019 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 03/15/2019 04/11/2019 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/12/2019 05/15/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 05/16/2019 06/13/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 06/14/2019 09/13/2019 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/16/2019 12/12/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/13/2019 12/16/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/10/2018 12/20/2018 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/21/2018 01/14/2019 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/15/2019 02/11/2019 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/12/2019 03/15/2019 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 03/18/2019 04/12/2019 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/15/2019 05/16/2019 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 05/17/2019 06/14/2019 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 06/17/2019 09/16/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/17/2019 12/13/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/16/2019 12/16/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/10/2018 12/20/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/21/2018 01/11/2019 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/14/2019 02/08/2019 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/11/2019 03/14/2019 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 03/15/2019 04/11/2019 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/12/2019 05/15/2019 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/16/2019 06/13/2019 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 06/14/2019 09/13/2019 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/16/2019 12/12/2019 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/13/2019 12/16/2020 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/10/2018 12/21/2018 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/24/2018 01/14/2019 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 01/15/2019 02/11/2019 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/12/2019 03/15/2019 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 03/18/2019 04/12/2019 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 04/15/2019 05/16/2019 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 05/17/2019 06/14/2019 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 06/17/2019 09/16/2019 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 09/17/2019 12/13/2019 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/16/2019 12/16/2020 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/10/2018 12/20/2018 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/21/2018 01/11/2019 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/14/2019 02/08/2019 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/11/2019 03/14/2019 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 03/15/2019 04/11/2019 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/12/2019 05/15/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/16/2019 06/13/2019 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 06/14/2019 09/13/2019 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/16/2019 12/12/2019 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/13/2019 12/16/2020 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/10/2018 12/20/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/21/2018 01/11/2019 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/14/2019 02/08/2019 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/11/2019 03/14/2019 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 03/15/2019 04/11/2019 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/12/2019 05/15/2019 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/16/2019 06/13/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 06/14/2019 09/13/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/16/2019 12/12/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/13/2019 12/16/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/10/2018 12/20/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/21/2018 01/11/2019 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 01/14/2019 02/08/2019 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/11/2019 03/14/2019 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 03/15/2019 04/11/2019 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 04/12/2019 05/15/2019 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 05/16/2019 06/13/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 06/14/2019 09/13/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 09/16/2019 12/12/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/13/2019 12/18/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/10/2018 12/19/2018 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/20/2018 01/11/2019 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/14/2019 02/08/2019 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/11/2019 03/14/2019 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 03/15/2019 04/11/2019 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/12/2019 05/15/2019 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/16/2019 06/13/2019 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 06/14/2019 09/13/2019 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/16/2019 12/12/2019 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/13/2019 12/16/2020 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/10/2018 12/20/2018 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/21/2018 01/11/2019 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/14/2019 02/08/2019 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/11/2019 03/14/2019 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 03/15/2019 04/10/2019 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/11/2019 05/15/2019 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/16/2019 06/13/2019 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 06/14/2019 09/13/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/16/2019 12/12/2019 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/13/2019 12/16/2020 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/10/2018 12/20/2018 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/21/2018 01/11/2019 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/14/2019 02/08/2019 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/11/2019 03/14/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 03/15/2019 04/11/2019 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/12/2019 05/15/2019 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/16/2019 06/13/2019 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 06/14/2019 09/13/2019 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/16/2019 12/12/2019 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/13/2019 12/16/2020 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/10/2018 12/20/2018 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/21/2018 01/11/2019 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 01/14/2019 02/08/2019 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/11/2019 03/14/2019 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 03/15/2019 04/11/2019 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 04/12/2019 05/15/2019 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 05/16/2019 06/13/2019 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 06/14/2019 09/12/2019 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/16/2019 12/12/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/13/2019 12/16/2020 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/10/2018 12/20/2018 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/21/2018 01/11/2019 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/14/2019 02/08/2019 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/11/2019 03/14/2019 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 03/15/2019 04/11/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/12/2019 05/15/2019 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/16/2019 06/12/2019 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 06/13/2019 09/13/2019 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/16/2019 12/11/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/12/2019 12/16/2020 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE BOSTON CSI HOUSING INDEX FUTURES BOS 02/2019 11/2023 1,250 USD 0.01
CME REAL ESTATE CHICAGO CSI HOUSING INDEX FUTURE CHI 02/2019 11/2023 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE COMP CITIES CSI HOUSING INDEX FUT CUS 02/2019 11/2023 999 USD 0.01
CME REAL ESTATE DENVER CSI HOUSING INDEX FUTURES DEN 02/2019 11/2023 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE LAS VEGAS CSI HOUSING INDEX FUTURES LAV 02/2019 11/2023 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT LAX 02/2019 11/2023 1,000 USD 25.000%
CME REAL ESTATE MIAMI CSI HOUSING INDEX FUTURES MIA 02/2019 11/2023 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES NYM 02/2019 11/2023 800 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN DIEGO CSI HOUSING INDEX FUTURE SDG 02/2019 11/2023 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN FRANCISCO CSI HOUSING INDEX FUT SFR 02/2019 11/2023 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 02/2019 11/2023 1,000 USD 0.01
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 11/2018 11/2018 807 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 12/2018 12/2018 1,050 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 01/2019 01/2019 1,212 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 02/2019 11/2021 1,041 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2019 03/2019 606 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2019 04/2019 792 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2019 02/2020 636 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2020 03/2020 588 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2020 04/2020 642 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2020 02/2021 1,002 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2021 04/2021 720 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2021 10/2021 1,092 GBP 30
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0X 03/2019 03/2019 1,113 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0Z 02/2019 02/2019 683 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2018 11/2018 995 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 12/2018 12/2018 1,200 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 01/2019 02/2020 702 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 02/2019 02/2019 672 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2019 03/2019 588 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2019 04/2019 843 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2020 03/2020 657 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2020 04/2020 729 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2020 02/2021 987 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2021 04/2021 798 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2021 10/2021 1,224 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2021 11/2021 1,326 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2X 03/2019 03/2019 1,523 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2Z 02/2019 02/2019 968 EUR 25.000%
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2019 09/2019 546 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2019 10/2019 534 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2020 10/2021 300 GBP 30
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0K 09/2019 09/2019 733 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0N 08/2019 08/2019 441 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2019 09/2019 347 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2019 10/2019 322 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2020 10/2021 243 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2K 09/2019 09/2019 671 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2N 08/2019 08/2019 387 EUR 25.000%
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 12/2018 02/2019 108 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2019 03/2019 34 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2019 04/2019 74 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2019 02/2020 106 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2020 03/2020 96 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2020 04/2020 40 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2020 02/2021 100 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2021 03/2021 76 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2021 04/2021 46 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2021 10/2021 28 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 11/2021 11/2021 464 USD 30
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0X 03/2019 03/2019 1,208 USD 250
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0Z 02/2019 02/2019 948 USD 250
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2018 12/2018 2,815 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 01/2019 01/2019 3,285 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2019 02/2019 2,455 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2019 11/2021 1,540 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2019 04/2019 490 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2019 02/2020 560 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2020 03/2020 375 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2020 04/2020 250 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2020 02/2021 495 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2021 03/2021 605 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2021 04/2021 500 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1X 03/2019 03/2019 2,413 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1Z 02/2019 02/2019 1,536 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2018 12/2018 3,011 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2019 01/2019 3,516 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2019 02/2019 2,933 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2019 11/2021 2,201 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2019 04/2019 1,415 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2019 02/2020 1,318 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2020 03/2020 1,205 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2020 04/2020 870 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2020 11/2020 2,204 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2020 12/2020 2,144 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2021 01/2021 2,214 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2021 02/2021 2,182 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2021 03/2021 2,322 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2021 04/2021 1,926 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2X 03/2019 03/2019 2,930 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2Z 02/2019 02/2019 1,925 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2018 12/2018 2,850 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2019 01/2019 3,237 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2019 02/2019 2,640 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2019 11/2021 1,875 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2019 04/2019 951 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2019 02/2020 924 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2020 03/2020 807 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2020 04/2020 507 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2020 11/2020 1,896 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2020 12/2020 1,845 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2021 01/2021 1,911 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2021 02/2021 1,866 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2021 03/2021 2,370 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2021 04/2021 1,485 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3X 03/2019 03/2019 2,914 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3Z 02/2019 02/2019 1,914 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2018 12/2018 2,340 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 01/2019 01/2019 2,898 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2019 02/2019 2,466 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2019 11/2021 2,037 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2019 04/2019 1,083 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2019 02/2020 1,047 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2020 03/2020 945 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2020 04/2020 711 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2020 11/2020 2,040 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2020 12/2020 2,034 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 01/2021 01/2021 2,052 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2021 02/2021 2,061 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2021 03/2021 2,304 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2021 04/2021 1,422 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4X 03/2019 03/2019 1,686 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4Z 02/2019 02/2019 1,132 USD 25.000%
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 12/2018 12/2018 2,664 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 01/2019 01/2019 2,708 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 02/2019 02/2019 1,916 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2019 11/2021 1,052 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2019 04/2019 144 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 10/2019 02/2020 346 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2020 03/2020 231 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2020 04/2020 77 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 12/2020 01/2021 951 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 02/2021 02/2021 1,061 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2021 03/2021 576 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2021 04/2021 749 USD 30
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5X 03/2019 03/2019 2,115 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5Z 02/2019 02/2019 1,501 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 12/2018 12/2018 2,898 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 01/2019 01/2019 3,241 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 02/2019 02/2019 2,667 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2019 11/2021 2,004 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2019 04/2019 1,084 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2019 02/2020 1,130 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2020 03/2020 1,048 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2020 04/2020 24 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2020 11/2020 2,008 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 12/2020 12/2020 1,989 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 01/2021 01/2021 2,035 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 02/2021 02/2021 2,019 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2021 03/2021 2,073 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2021 04/2021 1,737 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQX 03/2019 03/2019 4,376 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQZ 02/2019 02/2019 3,017 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 12/2018 04/2020 492 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 02/2019 02/2019 494 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2019 03/2019 276 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2019 04/2019 221 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2019 02/2020 453 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2020 03/2020 424 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2020 02/2021 455 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2021 03/2021 448 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2021 04/2021 367 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2021 10/2021 84 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 11/2021 11/2021 861 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSX 03/2019 03/2019 1,371 USD 250
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSZ 02/2019 02/2019 921 USD 250
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2019 09/2019 262 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2019 10/2019 359 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2020 07/2020 747 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 08/2020 08/2020 792 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 09/2020 09/2020 666 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2020 10/2020 270 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2021 10/2021 271 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD K0K 09/2019 09/2019 1,524 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD FUTURE K0N 08/2019 08/2019 807 USD 25.000%
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2019 09/2019 194 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 10/2019 10/2019 451 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2020 07/2020 843 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 08/2020 08/2020 863 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 09/2020 09/2020 754 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 10/2020 10/2020 362 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2021 10/2021 219 USD 30
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1K 09/2019 09/2019 1,727 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1N 08/2019 08/2019 1,074 USD 25.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2019 09/2019 76 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 10/2019 10/2019 128 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2020 07/2020 609 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 08/2020 08/2020 546 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 09/2020 09/2020 1,027 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 10/2020 10/2020 151 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2021 10/2021 82 USD 30.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2K 09/2019 09/2019 2,164 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2N 08/2019 08/2019 1,320 USD 25.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2019 09/2019 141 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 10/2019 10/2019 365 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2020 07/2020 973 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 08/2020 08/2020 935 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 09/2020 09/2020 820 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 10/2020 10/2020 269 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2021 10/2021 160 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3K 09/2019 09/2019 1,450 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3N 08/2019 08/2019 908 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2019 09/2019 149 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2019 10/2019 231 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2020 06/2020 956 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 07/2020 07/2020 961 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 08/2020 08/2020 913 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 09/2020 09/2020 1,037 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2020 10/2020 447 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2021 10/2021 159 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4K 09/2019 09/2019 1,446 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4N 08/2019 08/2019 834 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2019 09/2019 338 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2019 10/2019 570 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2020 07/2020 900 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 08/2020 08/2020 890 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 09/2020 09/2020 934 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2020 10/2020 408 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2021 10/2021 360 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5K 09/2019 09/2019 2,643 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5N 08/2019 08/2019 1,473 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2019 09/2019 51 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 10/2019 10/2019 9 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2020 10/2021 47 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQK 09/2019 09/2019 1,664 USD 250
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQN 08/2019 08/2019 1,006 USD 250
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2019 09/2019 264 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2019 10/2019 62 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2020 07/2020 999 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 08/2020 08/2020 1,166 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 09/2020 09/2020 1,193 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2020 10/2020 168 USD 25.000%

日元/美元期货

CME日元期货提供世界第三大经济体的投资机会,同时为您提供机会防范货币风险,或者表达您对日本经济的看法。

日元代表亚洲货币基准,为日元/美元期货创造强大而且具有流动性的市场。

交易日元的优势

  • 在流动性充分的市场灵活交易
  • 中央清算产品的资本效率
  • 沿曲线提供直接和价差交易机会
  • 所有外汇产品提供保证金效率