Asset Class Navigation

Japanese Yen 保证金

开始时间 期末 维持
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 14

1
A

B
11/2020

11/2023
01/2021

04/2024
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 16

1
A

B
11/2020

05/2024
01/2021

10/2024
13,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 17

1
A

B
11/2020

11/2024
01/2021

04/2025
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 19

1
A

B
11/2020

05/2025
01/2021

10/2025
17,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 21

1
A

B
11/2020

11/2025
01/2021

04/2026
17,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 22

1
A

B
11/2020

05/2026
01/2021

10/2026
28,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 24

1
A

B
11/2020

11/2026
01/2021

04/2027
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 26

1
A

B
11/2020

05/2027
01/2021

10/2027
21,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 27

1
A

B
11/2020

11/2027
01/2021

04/2028
21,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 29

1
A

B
11/2020

05/2028
01/2021

10/2028
22,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 30

1
A

B
11/2020

11/2028
01/2021

04/2029
23,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 32

1
A

B
11/2020

05/2029
01/2021

10/2029
23,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 33

1
A

B
11/2020

11/2029
01/2021

04/2030
24,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 34

1
A

B
11/2020

05/2030
01/2021

11/2030
24,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
02/2021

02/2021
04/2021

04/2021
1,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
02/2021

05/2021
04/2021

07/2021
1,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
02/2021

08/2021
04/2021

10/2021
3,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

2
A

B
02/2021

11/2021
04/2021

01/2022
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
02/2021

02/2022
04/2021

04/2022
4,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
02/2021

05/2022
04/2021

07/2022
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
02/2021

08/2022
04/2021

10/2022
7,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

2
A

B
02/2021

11/2022
04/2021

01/2023
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
02/2021

02/2023
04/2021

04/2023
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
02/2021

05/2023
04/2021

07/2023
10,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
02/2021

08/2023
04/2021

10/2023
12,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

1
A

B
02/2021

11/2023
04/2021

04/2024
14,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

1
A

B
02/2021

05/2024
04/2021

10/2024
17,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

1
A

B
02/2021

11/2024
04/2021

04/2025
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

1
A

B
02/2021

05/2025
04/2021

10/2025
21,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

1
A

B
02/2021

11/2025
04/2021

04/2026
21,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 11

1
A

B
02/2021

05/2026
04/2021

10/2026
24,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 12

1
A

B
02/2021

11/2026
04/2021

04/2027
26,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 13

1
A

B
02/2021

05/2027
04/2021

10/2027
28,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 14

1
A

B
02/2021

11/2027
04/2021

04/2028
28,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 14

1
A

B
02/2021

05/2028
04/2021

10/2028
30,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 15

1
A

B
02/2021

11/2028
04/2021

04/2029
33,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 16

1
A

B
02/2021

05/2029
04/2021

10/2029
34,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 17

1
A

B
02/2021

11/2029
04/2021

04/2030
37,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 17

1
A

B
02/2021

05/2030
04/2021

11/2030
39,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
05/2021

05/2021
07/2021

07/2021
1,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
05/2021

08/2021
07/2021

10/2021
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

3
A

B
05/2021

11/2021
07/2021

01/2022
2,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
05/2021

02/2022
07/2021

04/2022
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

3
A

B
05/2021

05/2022
07/2021

07/2022
5,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
05/2021

08/2022
07/2021

10/2022
5,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
05/2021

11/2022
07/2021

01/2023
6,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

3
A

B
05/2021

02/2023
07/2021

04/2023
8,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
05/2021

05/2023
07/2021

07/2023
9,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
05/2021

08/2023
07/2021

10/2023
9,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

2
A

B
05/2021

11/2023
07/2021

04/2024
12,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
05/2021

05/2024
07/2021

10/2024
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
05/2021

11/2024
07/2021

04/2025
15,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
05/2021

05/2025
07/2021

10/2025
18,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

1
A

B
05/2021

11/2025
07/2021

04/2026
200,580 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

1
A

B
05/2021

05/2026
07/2021

10/2026
22,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

1
A

B
05/2021

11/2026
07/2021

04/2027
23,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

1
A

B
05/2021

05/2027
07/2021

10/2027
26,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

1
A

B
05/2021

11/2027
07/2021

04/2028
27,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

1
A

B
05/2021

05/2028
07/2021

10/2028
29,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

1
A

B
05/2021

11/2028
07/2021

04/2029
32,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 11

1
A

B
05/2021

05/2029
07/2021

10/2029
35,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 11

1
A

B
05/2021

11/2029
07/2021

04/2030
35,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 11

1
A

B
05/2021

05/2030
07/2021

11/2030
28,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
08/2021

08/2021
10/2021

10/2021
1,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

4
A

B
08/2021

11/2021
10/2021

01/2022
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
08/2021

02/2022
10/2021

04/2022
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

4
A

B
08/2021

05/2022
10/2021

07/2022
4,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
08/2021

08/2022
10/2021

10/2022
5,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
08/2021

11/2022
10/2021

01/2023
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

2
A

B
08/2021

02/2023
10/2021

04/2023
7,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
08/2021

05/2023
10/2021

07/2023
7,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
08/2021

08/2023
10/2021

10/2023
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

3
A

B
08/2021

11/2023
10/2021

04/2024
10,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
08/2021

05/2024
10/2021

10/2024
11,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

2
A

B
08/2021

11/2024
10/2021

04/2025
14,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

2
A

B
08/2021

05/2025
10/2021

10/2025
15,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
08/2021

11/2025
10/2021

04/2026
18,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
08/2021

05/2026
10/2021

10/2026
19,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
08/2021

11/2026
10/2021

04/2027
21,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
08/2021

05/2027
10/2021

10/2027
24,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

1
A

B
08/2021

11/2027
10/2021

04/2028
25,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

1
A

B
08/2021

05/2028
10/2021

10/2028
28,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

1
A

B
08/2021

11/2028
10/2021

04/2029
30,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

1
A

B
08/2021

05/2029
10/2021

10/2029
31,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

1
A

B
08/2021

11/2029
10/2021

04/2030
34,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

1
A

B
08/2021

05/2030
10/2021

11/2030
35,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
11/2021

11/2021
01/2022

01/2022
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

5
A

B
11/2021

02/2022
01/2022

04/2022
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

5
A

B
11/2021

05/2022
01/2022

07/2022
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

5
A

B
11/2021

08/2022
01/2022

10/2022
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

5
A

B
11/2021

11/2022
01/2022

01/2023
4,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
11/2021

02/2023
01/2022

04/2023
5,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
11/2021

05/2023
01/2022

07/2023
6,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

3
A

B
11/2021

08/2023
01/2022

10/2023
6,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
11/2021

11/2023
01/2022

04/2024
8,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
11/2021

05/2024
01/2022

10/2024
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
11/2021

11/2024
01/2022

04/2025
11,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
11/2021

05/2025
01/2022

10/2025
12,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
11/2021

11/2025
01/2022

04/2026
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

2
A

B
11/2021

05/2026
01/2022

10/2026
17,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
11/2021

11/2026
01/2022

04/2027
19,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
11/2021

05/2027
01/2022

10/2027
21,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
11/2021

11/2027
01/2022

04/2028
23,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
11/2021

05/2028
01/2022

10/2028
25,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
11/2021

11/2028
01/2022

04/2029
27,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
11/2021

05/2029
01/2022

10/2029
28,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

1
A

B
11/2021

11/2029
01/2022

04/2030
30,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

1
A

B
11/2021

05/2030
01/2022

11/2030
31,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
02/2022

02/2022
04/2022

04/2022
1,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

6
A

B
02/2022

05/2022
04/2022

07/2022
2,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
02/2022

08/2022
04/2022

10/2022
3,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
02/2022

11/2022
04/2022

01/2023
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

3
A

B
02/2022

02/2023
04/2022

04/2023
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

5
A

B
02/2022

05/2023
04/2022

07/2023
4,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
02/2022

08/2023
04/2022

10/2023
4,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
02/2022

11/2023
04/2022

04/2024
7,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
02/2022

05/2024
04/2022

10/2024
7,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
02/2022

11/2024
04/2022

04/2025
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

3
A

B
02/2022

05/2025
04/2022

10/2025
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
02/2022

11/2025
04/2022

04/2026
13,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
02/2022

05/2026
04/2022

10/2026
14,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
02/2022

11/2026
04/2022

04/2027
16,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

2
A

B
02/2022

05/2027
04/2022

10/2027
20,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

2
A

B
02/2022

11/2027
04/2022

04/2028
21,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
02/2022

05/2028
04/2022

10/2028
24,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
02/2022

11/2028
04/2022

04/2029
24,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
02/2022

05/2029
04/2022

10/2029
25,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
02/2022

11/2029
04/2022

04/2030
29,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

1
A

B
02/2022

05/2030
04/2022

11/2030
30,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
05/2022

05/2022
07/2022

07/2022
1,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

7
A

B
05/2022

08/2022
07/2022

10/2022
2,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

7
A

B
05/2022

11/2022
07/2022

01/2023
4,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

7
A

B
05/2022

02/2023
07/2022

04/2023
4,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

5
A

B
05/2022

05/2023
07/2022

07/2023
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

3
A

B
05/2022

08/2023
07/2022

10/2023
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
05/2022

11/2023
07/2022

04/2024
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
05/2022

05/2024
07/2022

10/2024
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

2
A

B
05/2022

11/2024
07/2022

04/2025
8,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
05/2022

05/2025
07/2022

10/2025
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
05/2022

11/2025
07/2022

04/2026
11,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

3
A

B
05/2022

05/2026
07/2022

10/2026
13,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
05/2022

11/2026
07/2022

04/2027
17,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
05/2022

05/2027
07/2022

10/2027
18,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
05/2022

11/2027
07/2022

04/2028
19,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
05/2022

05/2028
07/2022

10/2028
22,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

2
A

B
05/2022

11/2028
07/2022

04/2029
23,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

2
A

B
05/2022

05/2029
07/2022

10/2029
25,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
05/2022

11/2029
07/2022

04/2030
27,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

1
A

B
05/2022

05/2030
07/2022

11/2030
28,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
08/2022

08/2022
10/2022

10/2022
1,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

8
A

B
08/2022

11/2022
10/2022

01/2023
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

4
A

B
08/2022

02/2023
10/2022

04/2023
3,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
08/2022

05/2023
10/2022

07/2023
5,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
08/2022

08/2023
10/2022

10/2023
4,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

4
A

B
08/2022

11/2023
10/2022

04/2024
5,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
08/2022

05/2024
10/2022

10/2024
6,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
08/2022

11/2024
10/2022

04/2025
8,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

3
A

B
08/2022

05/2025
10/2022

10/2025
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
08/2022

11/2025
10/2022

04/2026
11,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
08/2022

05/2026
10/2022

10/2026
13,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
08/2022

11/2026
10/2022

04/2027
15,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

3
A

B
08/2022

05/2027
10/2022

10/2027
16,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
08/2022

11/2027
10/2022

04/2028
19,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
08/2022

05/2028
10/2022

10/2028
20,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
08/2022

11/2028
10/2022

04/2029
22,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
08/2022

05/2029
10/2022

10/2029
24,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
08/2022

11/2029
10/2022

04/2030
24,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

2
A

B
08/2022

05/2030
10/2022

11/2030
26,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
11/2022

11/2022
01/2023

01/2023
1,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
11/2022

02/2023
01/2023

04/2023
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

5
A

B
11/2022

05/2023
01/2023

07/2023
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
11/2022

08/2023
01/2023

10/2023
4,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
11/2022

11/2023
01/2023

04/2024
5,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

4
A

B
11/2022

05/2024
01/2023

10/2024
5,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
11/2022

11/2024
01/2023

04/2025
6,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
11/2022

05/2025
01/2023

10/2025
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

3
A

B
11/2022

11/2025
01/2023

04/2026
10,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

2
A

B
11/2022

05/2026
01/2023

10/2026
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
11/2022

11/2026
01/2023

04/2027
14,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
11/2022

05/2027
01/2023

10/2027
16,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
11/2022

11/2027
01/2023

04/2028
17,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

3
A

B
11/2022

05/2028
01/2023

10/2028
19,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

3
A

B
11/2022

11/2028
01/2023

04/2029
21,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
11/2022

05/2029
01/2023

10/2029
24,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
11/2022

11/2029
01/2023

04/2030
25,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

1
A

B
11/2022

05/2030
01/2023

11/2030
26,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
02/2023

02/2023
04/2023

04/2023
1,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
02/2023

05/2023
04/2023

07/2023
2,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

5
A

B
02/2023

08/2023
04/2023

10/2023
3,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

5
A

B
02/2023

11/2023
04/2023

04/2024
5,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

5
A

B
02/2023

05/2024
04/2023

10/2024
5,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

4
A

B
02/2023

11/2024
04/2023

04/2025
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
02/2023

05/2025
04/2023

10/2025
6,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
02/2023

11/2025
04/2023

04/2026
8,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
02/2023

05/2026
04/2023

10/2026
10,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

2
A

B
02/2023

11/2026
04/2023

04/2027
14,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
02/2023

05/2027
04/2023

10/2027
15,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
02/2023

11/2027
04/2023

04/2028
16,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
02/2023

05/2028
04/2023

10/2028
18,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
02/2023

11/2028
04/2023

04/2029
19,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

3
A

B
02/2023

05/2029
04/2023

10/2029
20,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

3
A

B
02/2023

11/2029
04/2023

04/2030
22,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

2
A

B
02/2023

05/2030
04/2023

11/2030
26,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
05/2023

05/2023
07/2023

07/2023
1,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
05/2023

08/2023
07/2023

10/2023
2,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

4
A

B
05/2023

11/2023
07/2023

04/2024
4,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

7
A

B
05/2023

05/2024
07/2023

10/2024
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

5
A

B
05/2023

11/2024
07/2023

04/2025
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

4
A

B
05/2023

05/2025
07/2023

10/2025
6,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
05/2023

11/2025
07/2023

04/2026
7,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
05/2023

05/2026
07/2023

10/2026
10,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
05/2023

11/2026
07/2023

04/2027
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

3
A

B
05/2023

05/2027
07/2023

10/2027
14,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

2
A

B
05/2023

11/2027
07/2023

04/2028
17,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
05/2023

05/2028
07/2023

10/2028
17,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
05/2023

11/2028
07/2023

04/2029
18,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
05/2023

05/2029
07/2023

10/2029
19,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
05/2023

11/2029
07/2023

04/2030
20,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

3
A

B
05/2023

05/2030
07/2023

11/2030
22,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
08/2023

08/2023
10/2023

10/2023
2,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

6
A

B
08/2023

11/2023
10/2023

04/2024
3,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
08/2023

05/2024
10/2023

10/2024
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

7
A

B
08/2023

11/2024
10/2023

04/2025
7,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

5
A

B
08/2023

05/2025
10/2023

10/2025
7,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

4
A

B
08/2023

11/2025
10/2023

04/2026
8,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

5
A

B
08/2023

05/2026
10/2023

10/2026
9,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
08/2023

11/2026
10/2023

04/2027
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
08/2023

05/2027
10/2023

10/2027
12,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

3
A

B
08/2023

11/2027
10/2023

04/2028
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

2
A

B
08/2023

05/2028
10/2023

10/2028
17,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

2
A

B
08/2023

11/2028
10/2023

04/2029
19,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
08/2023

05/2029
10/2023

10/2029
20,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

3
A

B
08/2023

11/2029
10/2023

04/2030
20,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

1
A

B
08/2023

05/2030
10/2023

11/2030
21,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
11/2023

11/2023
04/2024

04/2024
2,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

7
A

B
11/2023

05/2024
04/2024

10/2024
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

4
A

B
11/2023

11/2024
04/2024

04/2025
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

5
A

B
11/2023

05/2025
04/2024

10/2025
8,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
11/2023

11/2025
04/2024

04/2026
9,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

3
A

B
11/2023

05/2026
04/2024

10/2026
9,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

4
A

B
11/2023

11/2026
04/2024

04/2027
8,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

5
A

B
11/2023

05/2027
04/2024

10/2027
9,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
11/2023

11/2027
04/2024

04/2028
10,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
11/2023

05/2028
04/2024

10/2028
11,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
11/2023

11/2028
04/2024

04/2029
13,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

3
A

B
11/2023

05/2029
04/2024

10/2029
15,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

2
A

B
11/2023

11/2029
04/2024

04/2030
16,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

2
A

B
11/2023

05/2030
04/2024

11/2030
20,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
05/2024

05/2024
10/2024

10/2024
2,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
05/2024

11/2024
10/2024

04/2025
4,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

4
A

B
05/2024

05/2025
10/2024

10/2025
6,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
05/2024

11/2025
10/2024

04/2026
7,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

7
A

B
05/2024

05/2026
10/2024

10/2026
9,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
05/2024

11/2026
10/2024

04/2027
10,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

3
A

B
05/2024

05/2027
10/2024

10/2027
9,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

4
A

B
05/2024

11/2027
10/2024

04/2028
9,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

5
A

B
05/2024

05/2028
10/2024

10/2028
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
05/2024

11/2028
10/2024

04/2029
12,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
05/2024

05/2029
10/2024

10/2029
13,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
05/2024

11/2029
10/2024

04/2030
14,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

4
A

B
05/2024

05/2030
10/2024

11/2030
14,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
11/2024

11/2024
04/2025

04/2025
2,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
11/2024

05/2025
04/2025

10/2025
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

5
A

B
11/2024

11/2025
04/2025

04/2026
4,540 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

7
A

B
11/2024

05/2026
04/2025

10/2026
7,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

5
A

B
11/2024

11/2026
04/2025

04/2027
8,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
11/2024

05/2027
04/2025

10/2027
11,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

5
A

B
11/2024

11/2027
04/2025

04/2028
11,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

3
A

B
11/2024

05/2028
04/2025

10/2028
10,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

4
A

B
11/2024

11/2028
04/2025

04/2029
11,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

5
A

B
11/2024

05/2029
04/2025

10/2029
12,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
11/2024

11/2029
04/2025

04/2030
11,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 2

1
A

B
11/2024

05/2030
04/2025

11/2030
13,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
05/2025

05/2025
10/2025

10/2025
2,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
05/2025

11/2025
10/2025

04/2026
3,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

6
A

B
05/2025

05/2026
10/2025

10/2026
5,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

4
A

B
05/2025

11/2026
10/2025

04/2027
6,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
05/2025

05/2027
10/2025

10/2027
7,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

7
A

B
05/2025

11/2027
10/2025

04/2028
9,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
05/2025

05/2028
10/2025

10/2028
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

5
A

B
05/2025

11/2028
10/2025

04/2029
13,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

3
A

B
05/2025

05/2029
10/2025

10/2029
13,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

4
A

B
05/2025

11/2029
10/2025

04/2030
13,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

5
A

B
05/2025

05/2030
10/2025

11/2030
13,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
11/2025

11/2025
04/2026

04/2026
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
11/2025

05/2026
04/2026

10/2026
2,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

6
A

B
11/2025

11/2026
04/2026

04/2027
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

4
A

B
11/2025

05/2027
04/2026

10/2027
5,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
11/2025

11/2027
04/2026

04/2028
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

5
A

B
11/2025

05/2028
04/2026

10/2028
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

7
A

B
11/2025

11/2028
04/2026

04/2029
10,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
11/2025

05/2029
04/2026

10/2029
14,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

5
A

B
11/2025

11/2029
04/2026

04/2030
13,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

5
A

B
11/2025

05/2030
04/2026

11/2030
13,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
05/2026

05/2026
10/2026

10/2026
2,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
05/2026

11/2026
10/2026

04/2027
3,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

7
A

B
05/2026

05/2027
10/2026

10/2027
4,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

5
A

B
05/2026

11/2027
10/2026

04/2028
6,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

7
A

B
05/2026

05/2028
10/2026

10/2028
8,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
05/2026

11/2028
10/2026

04/2029
9,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

5
A

B
05/2026

05/2029
10/2026

10/2029
11,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
05/2026

11/2029
10/2026

04/2030
12,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 3

2
A

B
05/2026

05/2030
10/2026

11/2030
15,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
11/2026

11/2026
04/2027

04/2027
2,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
11/2026

05/2027
04/2027

10/2027
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

8
A

B
11/2026

11/2027
04/2027

04/2028
4,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

5
A

B
11/2026

05/2028
04/2027

10/2028
6,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

4
A

B
11/2026

11/2028
04/2027

04/2029
8,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
11/2026

05/2029
04/2027

10/2029
10,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

5
A

B
11/2026

11/2029
04/2027

04/2030
11,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

7
A

B
11/2026

05/2030
04/2027

11/2030
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
05/2027

05/2027
10/2027

10/2027
2,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
05/2027

11/2027
10/2027

04/2028
3,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

8
A

B
05/2027

05/2028
10/2027

10/2028
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

6
A

B
05/2027

11/2028
10/2027

04/2029
7,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

4
A

B
05/2027

05/2029
10/2027

10/2029
9,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 9

7
A

B
05/2027

11/2029
10/2027

04/2030
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 4

3
A

B
05/2027

05/2030
10/2027

11/2030
12,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
11/2027

11/2027
04/2028

04/2028
2,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
11/2027

05/2028
04/2028

10/2028
3,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
11/2027

11/2028
04/2028

04/2029
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 7

6
A

B
11/2027

05/2029
04/2028

10/2029
7,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

5
A

B
11/2027

11/2029
04/2028

04/2030
8,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 5

4
A

B
11/2027

05/2030
04/2028

11/2030
11,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
05/2028

05/2028
10/2028

10/2028
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
A

B
05/2028

11/2028
10/2028

04/2029
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
05/2028

05/2029
10/2028

10/2029
5,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

7
A

B
05/2028

11/2029
10/2028

04/2030
7,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 6

5
A

B
05/2028

05/2030
10/2028

11/2030
9,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
11/2028

11/2028
04/2029

04/2029
3,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
A

B
11/2028

05/2029
04/2029

10/2029
3,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
11/2028

11/2029
04/2029

04/2030
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 8

7
A

B
11/2028

05/2030
04/2029

11/2030
8,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
05/2029

05/2029
10/2029

10/2029
3,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
A

B
05/2029

11/2029
10/2029

04/2030
5,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 10

9
A

B
05/2029

05/2030
10/2029

11/2030
7,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
11/2029

11/2029
04/2030

04/2030
3,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
A

B
11/2029

05/2030
04/2030

11/2030
5,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0025 1

1
B

A
05/2030

05/2030
11/2030

11/2030
3,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 1

1
B

A
11/2020

11/2020
01/2021

01/2021
1,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 2

1
A

B
11/2020

02/2021
01/2021

04/2021
800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 3

1
A

B
11/2020

05/2021
01/2021

07/2021
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

1
A

B
11/2020

08/2021
01/2021

10/2021
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
11/2020

11/2021
01/2021

01/2022
2,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
11/2020

02/2022
01/2021

04/2022
3,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

1
A

B
11/2020

05/2022
01/2021

07/2022
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

1
A

B
11/2020

08/2022
01/2021

10/2022
4,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

1
A

B
11/2020

11/2022
01/2021

01/2023
4,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 10

1
A

B
11/2020

02/2023
01/2021

04/2023
6,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 11

1
A

B
11/2020

05/2023
01/2021

07/2023
7,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 12

1
A

B
11/2020

08/2023
01/2021

10/2023
9,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 14

1
A

B
11/2020

11/2023
01/2021

04/2024
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 16

1
A

B
11/2020

05/2024
01/2021

10/2024
13,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 17

1
A

B
11/2020

11/2024
01/2021

04/2025
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 19

1
A

B
11/2020

05/2025
01/2021

10/2025
17,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 21

1
A

B
11/2020

11/2025
01/2021

04/2026
17,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 22

1
A

B
11/2020

05/2026
01/2021

10/2026
28,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 24

1
A

B
11/2020

11/2026
01/2021

04/2027
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 26

1
A

B
11/2020

05/2027
01/2021

10/2027
21,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 27

1
A

B
11/2020

11/2027
01/2021

04/2028
21,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 29

1
A

B
11/2020

05/2028
01/2021

10/2028
22,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 30

1
A

B
11/2020

11/2028
01/2021

04/2029
23,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 32

1
A

B
11/2020

05/2029
01/2021

10/2029
23,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 33

1
A

B
11/2020

11/2029
01/2021

04/2030
24,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 34

1
A

B
11/2020

05/2030
01/2021

11/2030
24,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 1

1
B

A
02/2021

02/2021
04/2021

04/2021
1,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 3

2
A

B
02/2021

05/2021
04/2021

07/2021
1,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 2

1
A

B
02/2021

08/2021
04/2021

10/2021
3,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

2
A

B
02/2021

11/2021
04/2021

01/2022
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 3

1
A

B
02/2021

02/2022
04/2021

04/2022
4,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

2
A

B
02/2021

05/2022
04/2021

07/2022
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

1
A

B
02/2021

08/2022
04/2021

10/2022
7,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

2
A

B
02/2021

11/2022
04/2021

01/2023
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
02/2021

02/2023
04/2021

04/2023
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
02/2021

05/2023
04/2021

07/2023
10,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
02/2021

08/2023
04/2021

10/2023
12,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

1
A

B
02/2021

11/2023
04/2021

04/2024
14,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

1
A

B
02/2021

05/2024
04/2021

10/2024
17,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

1
A

B
02/2021

11/2024
04/2021

04/2025
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 10

1
A

B
02/2021

05/2025
04/2021

10/2025
21,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 10

1
A

B
02/2021

11/2025
04/2021

04/2026
21,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 11

1
A

B
02/2021

05/2026
04/2021

10/2026
24,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 12

1
A

B
02/2021

11/2026
04/2021

04/2027
26,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 13

1
A

B
02/2021

05/2027
04/2021

10/2027
28,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 14

1
A

B
02/2021

11/2027
04/2021

04/2028
28,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 14

1
A

B
02/2021

05/2028
04/2021

10/2028
30,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 15

1
A

B
02/2021

11/2028
04/2021

04/2029
33,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 16

1
A

B
02/2021

05/2029
04/2021

10/2029
34,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 17

1
A

B
02/2021

11/2029
04/2021

04/2030
37,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 17

1
A

B
02/2021

05/2030
04/2021

11/2030
39,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 1

1
B

A
05/2021

05/2021
07/2021

07/2021
1,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

3
A

B
05/2021

08/2021
07/2021

10/2021
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

3
A

B
05/2021

11/2021
07/2021

01/2022
2,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 2

1
A

B
05/2021

02/2022
07/2021

04/2022
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

3
A

B
05/2021

05/2022
07/2021

07/2022
5,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

3
A

B
05/2021

08/2022
07/2021

10/2022
5,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 3

1
A

B
05/2021

11/2022
07/2021

01/2023
6,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 10

3
A

B
05/2021

02/2023
07/2021

04/2023
8,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

2
A

B
05/2021

05/2023
07/2021

07/2023
9,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

1
A

B
05/2021

08/2023
07/2021

10/2023
9,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

2
A

B
05/2021

11/2023
07/2021

04/2024
12,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
05/2021

05/2024
07/2021

10/2024
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
05/2021

11/2024
07/2021

04/2025
15,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
05/2021

05/2025
07/2021

10/2025
18,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

1
A

B
05/2021

11/2025
07/2021

04/2026
200,580 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

1
A

B
05/2021

05/2026
07/2021

10/2026
22,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

1
A

B
05/2021

11/2026
07/2021

04/2027
23,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

1
A

B
05/2021

05/2027
07/2021

10/2027
26,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

1
A

B
05/2021

11/2027
07/2021

04/2028
27,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 10

1
A

B
05/2021

05/2028
07/2021

10/2028
29,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 10

1
A

B
05/2021

11/2028
07/2021

04/2029
32,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 11

1
A

B
05/2021

05/2029
07/2021

10/2029
35,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 11

1
A

B
05/2021

11/2029
07/2021

04/2030
35,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 11

1
A

B
05/2021

05/2030
07/2021

11/2030
28,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 1

1
B

A
08/2021

08/2021
10/2021

10/2021
1,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

4
A

B
08/2021

11/2021
10/2021

01/2022
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 3

2
A

B
08/2021

02/2022
10/2021

04/2022
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

4
A

B
08/2021

05/2022
10/2021

07/2022
4,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 2

1
A

B
08/2021

08/2022
10/2021

10/2022
5,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

4
A

B
08/2021

11/2022
10/2021

01/2023
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

2
A

B
08/2021

02/2023
10/2021

04/2023
7,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

3
A

B
08/2021

05/2023
10/2021

07/2023
7,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 3

1
A

B
08/2021

08/2023
10/2021

10/2023
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 10

3
A

B
08/2021

11/2023
10/2021

04/2024
10,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

1
A

B
08/2021

05/2024
10/2021

10/2024
11,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

2
A

B
08/2021

11/2024
10/2021

04/2025
14,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

2
A

B
08/2021

05/2025
10/2021

10/2025
15,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
08/2021

11/2025
10/2021

04/2026
18,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
08/2021

05/2026
10/2021

10/2026
19,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
08/2021

11/2026
10/2021

04/2027
21,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
08/2021

05/2027
10/2021

10/2027
24,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

1
A

B
08/2021

11/2027
10/2021

04/2028
25,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

1
A

B
08/2021

05/2028
10/2021

10/2028
28,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

1
A

B
08/2021

11/2028
10/2021

04/2029
30,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

1
A

B
08/2021

05/2029
10/2021

10/2029
31,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

1
A

B
08/2021

11/2029
10/2021

04/2030
34,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

1
A

B
08/2021

05/2030
10/2021

11/2030
35,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 1

1
B

A
11/2021

11/2021
01/2022

01/2022
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

5
A

B
11/2021

02/2022
01/2022

04/2022
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

5
A

B
11/2021

05/2022
01/2022

07/2022
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

5
A

B
11/2021

08/2022
01/2022

10/2022
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

5
A

B
11/2021

11/2022
01/2022

01/2023
4,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 2

1
A

B
11/2021

02/2023
01/2022

04/2023
5,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

4
A

B
11/2021

05/2023
01/2022

07/2023
6,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

3
A

B
11/2021

08/2023
01/2022

10/2023
6,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

3
A

B
11/2021

11/2023
01/2022

04/2024
8,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 3

1
A

B
11/2021

05/2024
01/2022

10/2024
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

2
A

B
11/2021

11/2024
01/2022

04/2025
11,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

1
A

B
11/2021

05/2025
01/2022

10/2025
12,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

1
A

B
11/2021

11/2025
01/2022

04/2026
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

2
A

B
11/2021

05/2026
01/2022

10/2026
17,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
11/2021

11/2026
01/2022

04/2027
19,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
11/2021

05/2027
01/2022

10/2027
21,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
11/2021

11/2027
01/2022

04/2028
23,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
11/2021

05/2028
01/2022

10/2028
25,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
11/2021

11/2028
01/2022

04/2029
27,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
11/2021

05/2029
01/2022

10/2029
28,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

1
A

B
11/2021

11/2029
01/2022

04/2030
30,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

1
A

B
11/2021

05/2030
01/2022

11/2030
31,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 1

1
B

A
02/2022

02/2022
04/2022

04/2022
1,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

6
A

B
02/2022

05/2022
04/2022

07/2022
2,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

3
A

B
02/2022

08/2022
04/2022

10/2022
3,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 3

2
A

B
02/2022

11/2022
04/2022

01/2023
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

3
A

B
02/2022

02/2023
04/2022

04/2023
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

5
A

B
02/2022

05/2023
04/2022

07/2023
4,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 2

1
A

B
02/2022

08/2023
04/2022

10/2023
4,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

4
A

B
02/2022

11/2023
04/2022

04/2024
7,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

3
A

B
02/2022

05/2024
04/2022

10/2024
7,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 3

1
A

B
02/2022

11/2024
04/2022

04/2025
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 10

3
A

B
02/2022

05/2025
04/2022

10/2025
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

2
A

B
02/2022

11/2025
04/2022

04/2026
13,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

2
A

B
02/2022

05/2026
04/2022

10/2026
14,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

1
A

B
02/2022

11/2026
04/2022

04/2027
16,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

2
A

B
02/2022

05/2027
04/2022

10/2027
20,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

2
A

B
02/2022

11/2027
04/2022

04/2028
21,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
02/2022

05/2028
04/2022

10/2028
24,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
02/2022

11/2028
04/2022

04/2029
24,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
02/2022

05/2029
04/2022

10/2029
25,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
02/2022

11/2029
04/2022

04/2030
29,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 6

1
A

B
02/2022

05/2030
04/2022

11/2030
30,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 1

1
B

A
05/2022

05/2022
07/2022

07/2022
1,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

7
A

B
05/2022

08/2022
07/2022

10/2022
2,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

7
A

B
05/2022

11/2022
07/2022

01/2023
4,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 10

7
A

B
05/2022

02/2023
07/2022

04/2023
4,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

5
A

B
05/2022

05/2023
07/2022

07/2023
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

3
A

B
05/2022

08/2023
07/2022

10/2023
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 2

1
A

B
05/2022

11/2023
07/2022

04/2024
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

4
A

B
05/2022

05/2024
07/2022

10/2024
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

2
A

B
05/2022

11/2024
07/2022

04/2025
8,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 8

3
A

B
05/2022

05/2025
07/2022

10/2025
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 3

1
A

B
05/2022

11/2025
07/2022

04/2026
11,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 10

3
A

B
05/2022

05/2026
07/2022

10/2026
13,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

2
A

B
05/2022

11/2026
07/2022

04/2027
17,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 7

2
A

B
05/2022

05/2027
07/2022

10/2027
18,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

1
A

B
05/2022

11/2027
07/2022

04/2028
19,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 4

1
A

B
05/2022

05/2028
07/2022

10/2028
22,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

2
A

B
05/2022

11/2028
07/2022

04/2029
23,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 9

2
A

B
05/2022

05/2029
07/2022

10/2029
25,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
05/2022

11/2029
07/2022

04/2030
27,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES ZD0026 5

1
A

B
05/2022

05/2030
07/2022

11/2030
28,800 USD

日元/美元期货

CME日元期货提供世界第三大经济体的投资机会,同时为您提供机会防范货币风险,或者表达您对日本经济的看法。

日元代表亚洲货币基准,为日元/美元期货创造强大而且具有流动性的市场。

交易日元的优势

  • 在流动性充分的市场灵活交易
  • 中央清算产品的资本效率
  • 沿曲线提供直接和价差交易机会
  • 所有外汇产品提供保证金效率