Asset Class Navigation

Japanese Yen 保证金

开始时间 期末 维持
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
B

A
03/2021

03/2021
06/2024

06/2024
20 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
08/2019

09/2019

10/2019
08/2019

09/2019

10/2019
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

09/2019
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2019

10/2019

11/2019
09/2019

10/2019

11/2019
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
10/2019

11/2019

12/2019
10/2019

11/2019

12/2019
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

03/2020
11/2019

12/2019

03/2020
26 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
25 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
26 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
4 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
B

A
07/2019

07/2019
06/2020

06/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
07/2019

09/2020
06/2020

09/2021
38 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
07/2019

12/2021
06/2020

06/2024
50 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2021

09/2021
17 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2021

06/2024
35 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
B

A
12/2021

12/2021
06/2024

06/2024
35 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
08/2019

09/2019

10/2019
08/2019

09/2019

10/2019
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

09/2019
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2019

10/2019

11/2019
09/2019

10/2019

11/2019
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
10/2019

11/2019

12/2019
10/2019

11/2019

12/2019
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

03/2020
11/2019

12/2019

03/2020
25 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
25 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
25 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
B

A
07/2019

07/2019
03/2020

03/2020
6 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
07/2019

06/2020
03/2020

12/2020
40 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
07/2019

03/2021
03/2020

06/2024
55 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
B

A
06/2020

06/2020
12/2020

12/2020
20 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2020

03/2021
12/2020

06/2024
35 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
B

A
03/2021

03/2021
06/2024

06/2024
35 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
08/2019

09/2019

10/2019
08/2019

09/2019

10/2019
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

09/2019
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2019

10/2019

11/2019
09/2019

10/2019

11/2019
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
10/2019

11/2019

12/2019
10/2019

11/2019

12/2019
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

03/2020
11/2019

12/2019

03/2020
13 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
13 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
13 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
B

A
07/2019

07/2019
06/2020

06/2020
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
07/2019

09/2020
06/2020

09/2021
18 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
07/2019

12/2021
06/2020

06/2024
30 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2021

09/2021
8 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2021

06/2024
20 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
B

A
12/2021

12/2021
06/2024

06/2024
20 USD
CME FX INRUSD FUTURES MIR 1

1
B

A
07/2019

07/2019
06/2021

06/2021
72 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
08/2019

09/2019

10/2019
08/2019

09/2019

10/2019
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

09/2019
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2019

10/2019

11/2019
09/2019

10/2019

11/2019
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
10/2019

11/2019

12/2019
10/2019

11/2019

12/2019
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

03/2020
11/2019

12/2019

03/2020
26 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
23 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
26 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
B

A
07/2019

07/2019
03/2020

03/2020
6 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
07/2019

06/2020
03/2020

12/2020
34 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
07/2019

03/2021
03/2020

06/2024
63 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
B

A
06/2020

06/2020
12/2020

12/2020
15 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2020

03/2021
12/2020

06/2024
45 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
B

A
03/2021

03/2021
06/2024

06/2024
45 USD
CME FX USD/OFFSHORE RMB (CNH) FUTURES MNH 1

1
B

A
07/2019

07/2019
10/2019

10/2019
300 CNH
CME FX USD/OFFSHORE RMB (CNH) FUTURES MNH 1

1
A

B
07/2019

11/2019
10/2019

06/2022
300 CNH
CME FX USD/OFFSHORE RMB (CNH) FUTURES MNH 1

1
B

A
11/2019

11/2019
06/2022

06/2022
300 CNH
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
08/2019

09/2019

10/2019
08/2019

09/2019

10/2019
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

09/2019
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
09/2019

10/2019

11/2019
09/2019

10/2019

11/2019
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
10/2019

11/2019

12/2019
10/2019

11/2019

12/2019
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

01/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

04/2020
02/2020

03/2020

04/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
03/2020

04/2020

05/2020
03/2020

04/2020

05/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
04/2020

05/2020

06/2020
04/2020

05/2020

06/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

09/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

12/2020
08/2020

09/2020

12/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
B

A
07/2019

07/2019
01/2020

01/2020
50 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
07/2019

02/2020
01/2020

07/2020
90 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
07/2019

08/2020
01/2020

12/2020
175 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
B

A
02/2020

02/2020
07/2020

07/2020
50 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
02/2020

08/2020
07/2020

12/2020
175 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
B

A
08/2020

08/2020
12/2020

12/2020
50 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2019

12/2019

03/2020
09/2019

12/2019

03/2020
36 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
36 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
37 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
B

A
09/2019

09/2019
06/2020

06/2020
10 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2019

09/2020
06/2020

06/2021
53 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2019

09/2021
06/2020

06/2024
88 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
B

A
09/2020

09/2020
06/2021

06/2021
25 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2020

09/2021
06/2021

06/2024
60 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
B

A
09/2021

09/2021
06/2024

06/2024
60 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
09/2019

12/2019

03/2020
09/2019

12/2019

03/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
70 USD
CME FX POLISH ZLOTY PZ 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
150 USD
CME FX CROSS RATE HUNGARIAN FORINT/ EURO FX R 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
450 EUR
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

09/2019
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
B

A
07/2019

07/2019
06/2021

06/2021
65 USD
CME FX CROSS RATE EURO FX/SWISS FRANC RF 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
200 CHF
CME FX CHINESE RENMINBI RMB 1

1
B

A
07/2019

07/2019
06/2022

06/2022
1,000 USD
CME FX CROSS RATE CHINESE RENMINBI/EURO RME 1

1
B

A
07/2019

07/2019
12/2020

12/2020
750 EUR
CME FX CROSS RATE EURO FX/BRITISH POUND RP 1

1
B

A
07/2019

07/2019
12/2020

12/2020
90 GBP
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
07/2019

07/2019
07/2020

07/2020
150 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
07/2019

09/2020
07/2020

06/2021
500 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
07/2019

09/2021
07/2020

06/2022
800 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
07/2019

09/2022
07/2020

06/2024
800 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
09/2020

09/2020
06/2021

06/2021
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
09/2020

09/2021
06/2021

06/2022
600 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
09/2020

09/2022
06/2021

06/2024
600 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
09/2021

09/2021
06/2022

06/2022
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
09/2021

09/2022
06/2022

06/2024
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
09/2022

09/2022
06/2024

06/2024
300 USD
CME FX CROSS RATE EURO FX/JAPANESE YEN RY 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
10,000 JPY
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
120 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
120 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
120 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
120 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
120 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
170 USD
CME FX INRUSD FUTURES SIR 1

1
B

A
07/2019

07/2019
06/2021

06/2021
360 USD
CME FX CROSS RATE SWISS FRANC/JAPANESE YEN SJ 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
40,000 JPY
CME FX TURKISH LIRA/US DOLLAR FUTURE TRL 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
2,000 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
100 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
100 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
100 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
100 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
100 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
140 USD
CME FX POLISH ZLOTY/EURO FX Z 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
350 EUR
CME FX USD/ZAR DELIVERABLE FUTURES ZAR 1

1
B

A
07/2019

07/2019
06/2021

06/2021
4,000 ZAR
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
07/2019

09/2019
08/2019

09/2019
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
07/2019

10/2019
08/2019

10/2019
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
07/2019

11/2019
08/2019

11/2019
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
07/2019

12/2019
08/2019

12/2019
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
07/2019

01/2020
08/2019

02/2020
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
07/2019

03/2020
08/2019

05/2020
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
07/2019

06/2020
08/2019

08/2020
365 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

11/2019
09/2019

11/2019
120 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2019

12/2019

06/2020

09/2020
09/2019

12/2019

08/2020

11/2020
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2019

12/2019

03/2020

06/2020
09/2019

12/2019

05/2020

08/2020
165 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
09/2019

12/2019

03/2020
09/2019

12/2019

05/2020
140 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2019

12/2019

03/2020

06/2020
09/2019

12/2019

05/2020

08/2020
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

01/2020
09/2019

02/2020
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2019

03/2020

09/2020

03/2021
09/2019

05/2020

11/2020

05/2021
325 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2019

03/2020

09/2020

03/2021
09/2019

05/2020

11/2020

05/2021
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
09/2019

03/2020

09/2020
09/2019

05/2020

11/2020
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

03/2020
09/2019

05/2020
305 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

06/2020
09/2019

08/2020
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2019

06/2020

03/2021

12/2021
09/2019

08/2020

05/2021

02/2022
320 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2019

06/2020

03/2021

12/2021
09/2019

08/2020

05/2021

02/2022
425 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
09/2019

06/2020

03/2021
09/2019

08/2020

05/2021
390 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

09/2020
09/2019

11/2020
375 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2019

09/2020

09/2021

09/2022
09/2019

11/2020

11/2021

11/2022
425 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
09/2019

09/2020

09/2021
09/2019

11/2020

11/2021
440 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

12/2020
09/2019

02/2021
375 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

03/2021
09/2019

05/2021
375 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2019

03/2021

09/2022

03/2024
09/2019

05/2021

11/2022

05/2024
530 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
09/2019

03/2021

09/2022
09/2019

05/2021

11/2022
500 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

06/2021
09/2019

08/2021
380 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

09/2021
09/2019

11/2021
360 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

12/2021
09/2019

02/2022
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

03/2022
09/2019

05/2022
360 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

06/2022
09/2019

08/2022
340 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

09/2022
09/2019

11/2022
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

12/2022
09/2019

02/2023
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

03/2023
09/2019

05/2023
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

06/2023
09/2019

08/2023
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

09/2023
09/2019

11/2023
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

12/2023
09/2019

02/2024
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

03/2024
09/2019

05/2024
335 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

06/2024
09/2019

08/2024
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

09/2024
09/2019

11/2024
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

12/2024
09/2019

02/2025
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

03/2025
09/2019

05/2025
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

06/2025
09/2019

08/2025
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

09/2025
09/2019

11/2025
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

12/2025
09/2019

02/2026
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

03/2026
09/2019

05/2026
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

06/2026
09/2019

08/2026
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

09/2026
09/2019

11/2026
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

12/2026
09/2019

02/2027
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

03/2027
09/2019

05/2027
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

06/2027
09/2019

08/2027
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

09/2027
09/2019

11/2027
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

12/2027
09/2019

02/2028
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

03/2028
09/2019

05/2028
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

06/2028
09/2019

08/2028
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

09/2028
09/2019

11/2028
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

12/2028
09/2019

02/2029
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

03/2029
09/2019

05/2029
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
09/2019

06/2029
09/2019

06/2029
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
95 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2019

12/2019
10/2019

12/2019
120 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2019

01/2020
10/2019

02/2020
165 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2019

03/2020
10/2019

05/2020
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
10/2019

06/2020
10/2019

08/2020
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
100 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

01/2020
11/2019

02/2020
125 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

03/2020
11/2019

05/2020
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

06/2020
11/2019

08/2020
290 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

02/2020
100 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

2

1
A

B

A

B
12/2019

03/2020

09/2020

12/2020
12/2019

05/2020

11/2020

02/2021
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

03/2020

06/2020

09/2020
12/2019

05/2020

08/2020

11/2020
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

05/2020

08/2020
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2019

03/2020

06/2020

09/2020
12/2019

05/2020

08/2020

11/2020
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

05/2020
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

06/2020

12/2020

06/2021
12/2019

08/2020

02/2021

08/2021
190 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2019

06/2020

12/2020
12/2019

08/2020

02/2021
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2019

06/2020

12/2020

06/2021
12/2019

08/2020

02/2021

08/2021
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2020
12/2019

08/2020
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2019

09/2020

06/2021

03/2022
12/2019

11/2020

08/2021

05/2022
245 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

09/2020

06/2021

03/2022
12/2019

11/2020

08/2021

05/2022
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2019

09/2020

06/2021
12/2019

11/2020

08/2021
250 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2020
12/2019

11/2020
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

12/2020

12/2021

12/2022
12/2019

02/2021

02/2022

02/2023
290 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2019

12/2020

12/2021
12/2019

02/2021

02/2022
290 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2020
12/2019

02/2021
260 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2021
12/2019

05/2021
275 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2019

06/2021

12/2022

06/2024
12/2019

08/2021

02/2023

08/2024
450 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2019

06/2021

12/2022
12/2019

08/2021

02/2023
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2021
12/2019

08/2021
295 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2021
12/2019

11/2021
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2021
12/2019

02/2022
300 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2022
12/2019

05/2022
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2022
12/2019

08/2022
265 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2022
12/2019

11/2022
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2022
12/2019

02/2023
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2023
12/2019

05/2023
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2023
12/2019

08/2023
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2023
12/2019

11/2023
300 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2023
12/2019

02/2024
300 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2024
12/2019

05/2024
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2024
12/2019

08/2024
315 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2024
12/2019

11/2024
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2024
12/2019

02/2025
325 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2025
12/2019

05/2025
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2025
12/2019

08/2025
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2025
12/2019

11/2025
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2025
12/2019

02/2026
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2026
12/2019

05/2026
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2026
12/2019

08/2026
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2026
12/2019

11/2026
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2026
12/2019

02/2027
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2027
12/2019

05/2027
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2027
12/2019

08/2027
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2027
12/2019

11/2027
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2027
12/2019

02/2028
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2028
12/2019

05/2028
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2028
12/2019

08/2028
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2028
12/2019

11/2028
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2028
12/2019

02/2029
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2029
12/2019

05/2029
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2029
12/2019

06/2029
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2020

03/2020
02/2020

05/2020
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2020

06/2020
02/2020

08/2020
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

2

1
A

B

A

B
03/2020

06/2020

12/2020

03/2021
05/2020

08/2020

02/2021

05/2021
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

06/2020

09/2020

12/2020
05/2020

08/2020

11/2020

02/2021
90 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
05/2020

08/2020

11/2020
75 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2020

06/2020

09/2020

12/2020
05/2020

08/2020

11/2020

02/2021
100 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2020
05/2020

08/2020
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2020

09/2020

03/2021

09/2021
05/2020

11/2020

05/2021

11/2021
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

09/2020

03/2021

09/2021
05/2020

11/2020

05/2021

11/2021
160 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2020

09/2020

03/2021
05/2020

11/2020

05/2021
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2020
05/2020

11/2020
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2020

12/2020

09/2021

06/2022
05/2020

02/2021

11/2021

08/2022
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

12/2020

09/2021

06/2022
05/2020

02/2021

11/2021

08/2022
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2020

12/2020

09/2021
05/2020

02/2021

11/2021
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2020
05/2020

02/2021
160 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

03/2021

03/2022

03/2023
05/2020

05/2021

05/2022

05/2023
250 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2020

03/2021

03/2022
05/2020

05/2021

05/2022
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2021
05/2020

05/2021
190 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2021
05/2020

08/2021
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2020

09/2021

03/2023

09/2024
05/2020

11/2021

05/2023

11/2024
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2020

09/2021

03/2023
05/2020

11/2021

05/2023
230 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2021
05/2020

11/2021
215 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2021
05/2020

02/2022
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2022
05/2020

05/2022
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2022
05/2020

08/2022
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2022
05/2020

11/2022
215 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2022
05/2020

02/2023
230 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2023
05/2020

05/2023
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2023
05/2020

08/2023
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2023
05/2020

11/2023
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2023
05/2020

02/2024
300 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2024
05/2020

05/2024
300 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2024
05/2020

08/2024
330 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2024
05/2020

11/2024
315 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2024
05/2020

02/2025
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2025
05/2020

05/2025
325 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2025
05/2020

08/2025
350 USD

日元/美元期货

CME日元期货提供世界第三大经济体的投资机会,同时为您提供机会防范货币风险,或者表达您对日本经济的看法。

日元代表亚洲货币基准,为日元/美元期货创造强大而且具有流动性的市场。

交易日元的优势

  • 在流动性充分的市场灵活交易
  • 中央清算产品的资本效率
  • 沿曲线提供直接和价差交易机会
  • 所有外汇产品提供保证金效率