Asset Class Navigation

Japanese Yen 保证金

开始时间 期末
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/21/2020 08/20/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/21/2020 11/19/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/20/2020 02/17/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/18/2021 02/18/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/13/2020 02/25/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/26/2020 03/18/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 03/19/2020 04/16/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/17/2020 05/19/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/20/2020 06/18/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 06/19/2020 07/20/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/21/2020 08/20/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/21/2020 11/19/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/20/2020 02/17/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/18/2021 02/21/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/13/2020 02/25/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/26/2020 03/19/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 03/20/2020 04/16/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/17/2020 05/18/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/19/2020 06/18/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 06/19/2020 07/20/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/21/2020 08/20/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/21/2020 11/19/2020 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/20/2020 02/17/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/18/2021 02/18/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/13/2020 02/25/2020 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/26/2020 03/19/2020 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 03/20/2020 04/16/2020 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/17/2020 05/19/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/20/2020 06/18/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 06/19/2020 07/20/2020 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/21/2020 08/20/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/21/2020 11/19/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/20/2020 02/17/2021 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/18/2021 02/18/2022 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/13/2020 02/25/2020 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/26/2020 03/19/2020 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 03/20/2020 04/16/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/17/2020 05/19/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/20/2020 06/18/2020 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 06/19/2020 07/20/2020 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/21/2020 08/20/2020 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/21/2020 11/19/2020 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/20/2020 02/17/2021 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/18/2021 02/18/2022 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 02/12/2020 02/21/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 02/26/2020 03/19/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 03/20/2020 04/16/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 04/17/2020 05/19/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 05/20/2020 06/18/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 06/19/2020 07/20/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/21/2020 08/20/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/21/2020 11/19/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/20/2020 02/17/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 02/18/2021 02/18/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/13/2020 02/25/2020 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/26/2020 03/19/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 03/20/2020 04/16/2020 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/17/2020 05/19/2020 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/20/2020 06/18/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 06/19/2020 07/20/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/21/2020 08/20/2020 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/21/2020 11/19/2020 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/20/2020 02/17/2021 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/18/2021 02/18/2022 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/13/2020 02/25/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/26/2020 03/19/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 03/20/2020 04/16/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/17/2020 05/19/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/20/2020 06/18/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 06/19/2020 07/20/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/21/2020 08/20/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/21/2020 11/19/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/20/2020 02/10/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/18/2021 02/18/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/13/2020 02/25/2020 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/26/2020 03/19/2020 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 03/20/2020 04/16/2020 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 04/17/2020 05/18/2020 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/19/2020 06/18/2020 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 06/19/2020 07/20/2020 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/21/2020 08/20/2020 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/21/2020 11/19/2020 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/20/2020 02/17/2021 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/18/2021 02/18/2022 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/13/2020 02/25/2020 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/26/2020 03/19/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/20/2020 04/16/2020 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/17/2020 05/19/2020 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/20/2020 06/18/2020 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 06/19/2020 07/20/2020 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/21/2020 08/20/2020 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/21/2020 11/19/2020 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/20/2020 02/17/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/18/2021 02/18/2022 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/13/2020 02/25/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/26/2020 03/19/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/20/2020 04/16/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/17/2020 05/18/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/19/2020 06/18/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 06/19/2020 07/20/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/21/2020 08/20/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/21/2020 11/19/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/20/2020 02/17/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/18/2021 02/18/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/13/2020 02/25/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/26/2020 03/19/2020 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 03/20/2020 04/16/2020 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/17/2020 05/19/2020 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/20/2020 06/18/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 06/19/2020 07/20/2020 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/21/2020 08/20/2020 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/21/2020 11/19/2020 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/20/2020 02/17/2021 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/18/2021 02/18/2022 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/13/2020 02/25/2020 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/26/2020 03/19/2020 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 03/20/2020 04/16/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/17/2020 05/19/2020 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/20/2020 06/18/2020 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 06/19/2020 07/20/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/21/2020 08/20/2020 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/21/2020 11/19/2020 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/20/2020 02/17/2021 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/18/2021 02/18/2022 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/13/2020 02/25/2020 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/26/2020 03/19/2020 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 03/20/2020 04/16/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/17/2020 05/18/2020 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/19/2020 06/17/2020 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 06/18/2020 07/20/2020 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/21/2020 08/20/2020 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/21/2020 11/19/2020 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/20/2020 02/17/2021 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/18/2021 02/18/2022 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/13/2020 02/25/2020 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/26/2020 03/19/2020 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 03/20/2020 04/16/2020 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/17/2020 05/19/2020 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/20/2020 06/18/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 06/19/2020 07/20/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/21/2020 08/20/2020 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/21/2020 11/19/2020 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/20/2020 02/17/2021 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/18/2021 02/18/2022 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 02/2020 02/2025 1,000 USD 0.01
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED NIKKEI MARKER NIM 02/2020 12/2025 510,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED TOPIX FUTURES TPY 03/2020 03/2021 385,000 JPY 35.000%

日元/美元期货

CME日元期货提供世界第三大经济体的投资机会,同时为您提供机会防范货币风险,或者表达您对日本经济的看法。

日元代表亚洲货币基准,为日元/美元期货创造强大而且具有流动性的市场。

交易日元的优势

  • 在流动性充分的市场灵活交易
  • 中央清算产品的资本效率
  • 沿曲线提供直接和价差交易机会
  • 所有外汇产品提供保证金效率