Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2597.75 +1.50 2596.25 2599.25 2594.50 68,709 2727.00 / 2468.00 02:52:33 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
20:46:36 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 33.25 - - 257500.0 11.50 -0.50 12.00 11.50 11.75 26 No Limit / 0.05 02:34:40 CT
22 Nov 2017
20:48:48 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 7 29.50 28.00 29.50 -1.50 28.00 258000.0 12.50 -0.50 13.00 12.25 13.50 12 No Limit / 0.05 02:18:40 CT
22 Nov 2017
20:48:53 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 25.50 25.50 25.75 -0.25 25.50 258500.0 14.25 -0.25 14.50 14.25 14.25 1 No Limit / 0.05 20:46:36 CT
21 Nov 2017
20:46:53 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 22.25 - - 259000.0 15.00 -1.00 16.00 15.00 16.50 8 No Limit / 0.05 01:00:38 CT
22 Nov 2017
02:10:56 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 22 20.25 18.25 19.00 +1.25 20.25 259500.0 17.00 -0.50 17.50 17.00 17.00 3 No Limit / 0.05 22:53:29 CT
21 Nov 2017
02:03:18 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 48 16.75 15.25 16.00 +0.25 16.25 260000.0 20.00 +0.50 19.50 20.00 20.25 253 No Limit / 0.05 21:15:42 CT
21 Nov 2017
02:37:13 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 53 13.50 13.00 13.25 +0.25 13.50 260500.0 - - 22.00 - - 40 No Limit / 0.05 02:37:13 CT
22 Nov 2017
21:10:12 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 4 11.25 10.75 10.75 +0.50 11.25 261000.0 - - 24.50 - - 0 No Limit / 0.05 20:46:36 CT
21 Nov 2017
20:46:36 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 8.50 8.50 8.75 -0.25 8.50 261500.0 - - 27.50 - - 1 No Limit / 0.05 20:47:43 CT
21 Nov 2017
02:20:53 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 97 6.75 6.75 7.00 -0.25 6.75 262000.0 - - 30.50 - - 0 No Limit / 0.05 20:46:36 CT
21 Nov 2017