Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2771.25 +4.00 2767.25 2772.50 2771.00 14 2904.00 / 2629.00 16:37:58 CT
16 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:08 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 172.50 - - 273000.0 - - 135.50 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:50 CT
16 Mar 2018
16:38:23 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 166.00 - - 274000.0 - - 139.00 - - 1 No Limit / 0.05 16:38:22 CT
16 Mar 2018
16:37:46 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 16 162.25 162.25 159.75 +2.50 162.25 275000.0 137.75 -4.75 142.50 137.75 137.75 28 No Limit / 0.05 16:37:33 CT
16 Mar 2018
16:37:44 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 153.75 - - 276000.0 - - 146.50 - - 1 No Limit / 0.05 16:37:56 CT
16 Mar 2018
16:38:22 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 2 148.50 148.50 147.75 +0.75 148.50 277000.0 - - 150.50 - - 1 No Limit / 0.05 16:37:46 CT
16 Mar 2018
16:37:31 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 1 - - 144.75 - - 277500.0 - - 152.50 - - 6 No Limit / 0.05 16:38:11 CT
16 Mar 2018
16:37:35 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 40 - - 141.75 - - 278000.0 - - 154.50 - - 40 No Limit / 0.05 16:37:48 CT
16 Mar 2018
16:38:21 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 135.75 - - 279000.0 - - 158.25 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:00 CT
16 Mar 2018
16:37:39 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 1 - - 130.00 - - 280000.0 155.00 -7.25 162.25 155.00 156.25 6 No Limit / 0.05 16:37:29 CT
16 Mar 2018
16:37:34 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 2 123.50 123.50 124.25 -0.75 123.50 281000.0 - - 166.50 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:53 CT
16 Mar 2018

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量