Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 2809.50 - - 0 2953.50 / 2674.50 19:00:36 CT
18 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:13:22 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 165.50 - - 277000.0 - - 126.50 - - 0 No Limit / 0.05 18:18:17 CT
18 Jan 2018
18:12:17 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 162.25 - - 277500.0 - - 128.25 - - 0 No Limit / 0.05 18:18:17 CT
18 Jan 2018
18:27:30 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 159.00 - - 278000.0 - - 130.00 - - 0 No Limit / 0.05 19:00:11 CT
18 Jan 2018
18:13:21 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 152.75 - - 279000.0 - - 133.50 - - 0 No Limit / 0.05 19:00:11 CT
18 Jan 2018
18:12:26 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 146.50 - - 280000.0 - - 137.00 - - 0 No Limit / 0.05 18:18:17 CT
18 Jan 2018
19:00:12 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 140.25 - - 281000.0 - - 140.75 - - 0 No Limit / 0.05 18:18:17 CT
18 Jan 2018
18:26:55 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 134.25 - - 282000.0 - - 144.75 - - 0 No Limit / 0.05 19:00:12 CT
18 Jan 2018
19:00:12 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 131.50 - - 282500.0 - - 146.75 - - 0 No Limit / 0.05 18:18:17 CT
18 Jan 2018
19:02:48 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 128.50 - - 283000.0 - - 148.75 - - 0 No Limit / 0.05 18:24:31 CT
18 Jan 2018
19:00:12 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 122.50 - - 284000.0 - - 152.75 - - 0 No Limit / 0.05 19:03:13 CT
18 Jan 2018

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量