Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 2820.50 - - 0 - / 2625.00 09:15:14 CT
20 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
09:14:57 CT
20 Jan 2018
- 0 - - 137.25 - - 278000.0 - - 97.00 - - 0 - 09:14:57 CT
20 Jan 2018
09:14:57 CT
20 Jan 2018
- 0 - - 130.50 - - 279000.0 - - 100.25 - - 0 - 09:14:57 CT
20 Jan 2018
09:14:57 CT
20 Jan 2018
- 0 - - 124.00 - - 280000.0 - - 103.75 - - 0 - 09:14:57 CT
20 Jan 2018
09:14:57 CT
20 Jan 2018
- 0 - - 117.50 - - 281000.0 - - 107.25 - - 0 - 09:14:57 CT
20 Jan 2018
09:14:57 CT
20 Jan 2018
- 0 - - 111.25 - - 282000.0 - - 110.75 - - 0 - 09:14:57 CT
20 Jan 2018
09:14:57 CT
20 Jan 2018
- 0 - - 108.25 - - 282500.0 - - 112.50 - - 0 - 09:14:57 CT
20 Jan 2018
09:14:57 CT
20 Jan 2018
- 0 - - 105.00 - - 283000.0 - - 114.50 - - 0 - 09:14:57 CT
20 Jan 2018
09:14:57 CT
20 Jan 2018
- 0 - - 99.00 - - 284000.0 - - 118.50 - - 0 - 09:14:57 CT
20 Jan 2018
09:14:57 CT
20 Jan 2018
- 0 - - 93.00 - - 285000.0 - - 122.50 - - 0 - 09:14:57 CT
20 Jan 2018
09:14:57 CT
20 Jan 2018
- 0 - - 87.50 - - 286000.0 - - 126.50 - - 0 - 09:14:57 CT
20 Jan 2018

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量