Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2780.25 -2.25 2782.50 2783.25 2779.25 9,973 2916.00 / 2639.00 17:28:16 CT
16 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
17:21:38 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 57.50 - - 276000.0 - - 35.00 - - 0 No Limit / 0.05 17:04:47 CT
16 Jan 2018
17:21:38 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 54.25 - - 276500.0 - - 36.75 - - 0 No Limit / 0.05 17:21:38 CT
16 Jan 2018
17:20:56 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 51.00 - - 277000.0 39.00 +0.50 38.50 39.00 39.00 1 No Limit / 0.05 17:26:37 CT
16 Jan 2018
17:21:33 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 47.75 - - 277500.0 41.00 +0.75 40.25 41.00 41.00 1 No Limit / 0.05 17:07:35 CT
16 Jan 2018
17:26:26 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 9 44.00 44.00 44.75 -0.75 44.00 278000.0 - - 42.00 - - 0 No Limit / 0.05 17:04:47 CT
16 Jan 2018
17:21:22 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 41.75 - - 278500.0 - - 44.00 - - 0 No Limit / 0.05 17:21:38 CT
16 Jan 2018
17:04:47 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 39.00 - - 279000.0 - - 46.25 - - 0 No Limit / 0.05 17:21:38 CT
16 Jan 2018
17:21:38 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 36.00 - - 279500.0 - - 48.50 - - 0 No Limit / 0.05 17:21:38 CT
16 Jan 2018
17:21:22 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 33.50 - - 280000.0 - - 51.00 - - 0 No Limit / 0.05 17:21:16 CT
16 Jan 2018
17:20:56 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 31.00 - - 280500.0 - - 53.50 - - 0 No Limit / 0.05 17:21:38 CT
16 Jan 2018

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量