E-MINI S&P 500 - 保证金

开始时间 期末 维持
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
370 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
A

B
06/2023

12/2023
06/2023

12/2023
550 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
A

B
06/2023

03/2024
06/2023

03/2025
1,550 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
A

B
06/2023

06/2025
06/2023

12/2027
1,600 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
300 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
A

B
09/2023

03/2024
09/2023

03/2025
1,450 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
A

B
09/2023

06/2025
09/2023

12/2027
1,850 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2025
1,450 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
A

B
12/2023

06/2025
12/2023

12/2027
1,750 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
B

A
03/2024

03/2024
03/2025

03/2025
750 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
A

B
03/2024

06/2025
03/2025

12/2027
1,500 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 1

1
B

A
06/2025

06/2025
12/2027

12/2027
1,500 USD

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量