Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Futures Time & Sales Globex

Options
日历日期 时间 价格 规模 指标
12 Jan 2018 16:59:56 672550.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:55 672575.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:50 672575.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:47 672600.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:45 672625.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:39 672650.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:37 672625.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:37 672650.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:36 672675.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:25 672700.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:25 672700.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:25 672675.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:25 672725.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:25 672800.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:59:23 672875.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:58:22 672900.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:57:46 672900.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:56:47 672900.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:55:20 672900.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:55:20 672900.0 0 Indicative
12 Jan 2018 16:55:19 672900.0 0 Indicative

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货