Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6809.00 +18.50 6790.50 6815.00 6774.75 51,146 7124.25 / 6446.75 07:23:45 CT
21 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
01:21:48 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 1 - - 153.50 - - 675000.0 100.50 -12.50 113.00 100.50 100.50 3 No Limit / 0.05 01:04:48 CT
21 Feb 2018
22:39:00 CT
20 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 147.25 - - 676000.0 - - 116.75 - - 0 No Limit / 0.05 22:39:00 CT
20 Feb 2018
22:39:01 CT
20 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 141.00 - - 677000.0 117.00 -3.50 120.50 107.50 117.00 4 No Limit / 0.05 06:40:21 CT
21 Feb 2018
22:38:59 CT
20 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 134.75 - - 678000.0 - - 124.25 - - 1 No Limit / 0.05 22:38:59 CT
20 Feb 2018
22:39:00 CT
20 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 128.75 - - 679000.0 - - 128.25 - - 0 No Limit / 0.05 22:39:00 CT
20 Feb 2018
22:39:00 CT
20 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 122.75 - - 680000.0 125.00 -7.25 132.25 125.00 125.00 1 No Limit / 0.05 22:39:00 CT
20 Feb 2018
22:38:59 CT
20 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 117.00 - - 681000.0 - - 136.50 - - 0 No Limit / 0.05 22:38:59 CT
20 Feb 2018
06:40:37 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 4 119.00 111.75 111.50 +0.25 111.75 682000.0 - - 141.00 - - 0 No Limit / 0.05 22:38:59 CT
20 Feb 2018
22:39:00 CT
20 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 106.00 - - 683000.0 - - 145.50 - - 0 No Limit / 0.05 22:38:59 CT
20 Feb 2018
22:38:59 CT
20 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 100.75 - - 684000.0 - - 150.25 - - 0 No Limit / 0.05 22:39:00 CT
20 Feb 2018