Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6392.00 +2.50 6389.50 6398.00 6375.75 36,321 6708.50 / 6070.00 01:03:03 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
04:59:41 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 94.50 - - 634000.0 - - 45.00 - - 0 No Limit / 0.05 04:59:46 CT
23 Nov 2017
22:57:19 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 87.75 - - 635000.0 - - 48.25 - - 0 No Limit / 0.05 04:58:17 CT
23 Nov 2017
05:28:31 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 81.25 - - 636000.0 50.25 -1.50 51.75 50.25 50.25 1 No Limit / 0.05 07:34:35 CT
23 Nov 2017
04:59:42 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 75.00 - - 637000.0 - - 55.50 - - 0 No Limit / 0.05 04:59:46 CT
23 Nov 2017
04:59:41 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 69.00 - - 638000.0 - - 59.50 - - 0 No Limit / 0.05 04:59:42 CT
23 Nov 2017
04:59:42 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 63.25 - - 639000.0 - - 63.75 - - 0 No Limit / 0.05 04:59:42 CT
23 Nov 2017
04:59:46 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 57.75 - - 640000.0 - - 68.25 - - 0 No Limit / 0.05 04:59:46 CT
23 Nov 2017
04:59:42 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 52.75 - - 641000.0 - - 73.25 - - 0 No Limit / 0.05 04:59:46 CT
23 Nov 2017
04:59:42 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 47.75 - - 642000.0 - - 78.25 - - 0 No Limit / 0.05 04:59:41 CT
23 Nov 2017
04:59:42 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 43.25 - - 643000.0 - - 83.75 - - 0 No Limit / 0.05 04:59:46 CT
23 Nov 2017