Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 7044.00 -2.50 7046.50 7059.25 7031.00 3,381 7384.50 / 6681.50 08:29:50 CT
16 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:01:00 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 8 50.00 33.75 50.50 -0.50 50.00 700000.0 1.00 -3.00 4.00 1.00 4.50 23 No Limit / 0.05 08:21:49 CT
16 Mar 2018
02:45:37 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 41.50 - - 701000.0 - - 5.00 - - 0 No Limit / 0.05 00:49:49 CT
16 Mar 2018
06:06:34 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 33.25 - - 702000.0 4.00 -2.75 6.75 4.00 4.00 1 No Limit / 0.05 03:38:30 CT
16 Mar 2018
07:14:32 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 2 - - 26.00 - - 703000.0 8.00 -1.50 9.50 8.00 8.00 1 No Limit / 0.05 21:59:01 CT
15 Mar 2018
08:23:27 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 4 8.00 8.00 19.75 -11.75 8.00 704000.0 - - 13.25 - - 0 No Limit / 0.05 18:15:58 CT
15 Mar 2018
08:23:35 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 18 10.00 5.00 15.00 -10.00 5.00 705000.0 6.00 -12.50 18.50 6.00 20.00 45 No Limit / 0.05 08:06:52 CT
16 Mar 2018
02:45:25 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 1 10.00 10.00 11.25 -1.25 10.00 706000.0 13.50 -11.25 24.75 13.50 13.50 8 No Limit / 0.05 07:19:13 CT
16 Mar 2018
07:18:03 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 8.50 - - 707000.0 - - 32.00 - - 7 No Limit / 0.05 07:19:13 CT
16 Mar 2018
08:29:53 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 3 9.00 9.00 6.75 +2.25 9.00 708000.0 - - 40.25 - - 3 No Limit / 0.05 08:00:09 CT
16 Mar 2018
08:16:27 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 5.25 - - 709000.0 - - 48.75 - - 3 No Limit / 0.05 08:00:09 CT
16 Mar 2018