Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6767.00 +4.75 6762.25 6772.00 6744.75 23,298 7085.00 / 6411.50 01:20:01 CT
17 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
20:51:08 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 178.25 - - 672000.0 - - 136.00 - - 0 No Limit / 0.05 20:51:08 CT
16 Jan 2018
20:51:08 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 172.00 - - 673000.0 - - 140.00 - - 0 No Limit / 0.05 20:51:07 CT
16 Jan 2018
20:51:07 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 166.25 - - 674000.0 - - 144.00 - - 0 No Limit / 0.05 20:51:07 CT
16 Jan 2018
20:51:08 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 160.25 - - 675000.0 - - 148.00 - - 0 No Limit / 0.05 20:51:07 CT
16 Jan 2018
20:51:07 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 154.75 - - 676000.0 - - 152.50 - - 0 No Limit / 0.05 20:51:07 CT
16 Jan 2018
20:51:08 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 149.00 - - 677000.0 - - 156.75 - - 0 No Limit / 0.05 20:51:07 CT
16 Jan 2018
20:51:08 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 143.50 - - 678000.0 - - 161.25 - - 0 No Limit / 0.05 20:51:07 CT
16 Jan 2018
20:51:07 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 138.25 - - 679000.0 - - 166.00 - - 0 No Limit / 0.05 20:51:07 CT
16 Jan 2018
20:51:07 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 133.00 - - 680000.0 - - 170.75 - - 0 No Limit / 0.05 20:51:07 CT
16 Jan 2018
19:32:13 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 128.00 - - 681000.0 - - 175.50 - - 0 No Limit / 0.05 20:51:07 CT
16 Jan 2018