Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 6902.25 - - 0 - / 6421.00 10:52:27 CT
20 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 471.50 - - 686000.0 - - 429.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 465.75 - - 687000.0 - - 433.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 460.00 - - 688000.0 - - 438.00 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 454.25 - - 689000.0 - - 442.25 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 448.75 - - 690000.0 - - 446.50 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 443.25 - - 691000.0 - - 450.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 437.50 - - 692000.0 - - 455.00 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 432.00 - - 693000.0 - - 459.50 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 426.50 - - 694000.0 - - 463.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 421.00 - - 695000.0 - - 468.25 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018