Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6931.25 -18.25 6949.50 6941.25 6923.00 39 7262.25 / 6576.25 02:48:18 CT
20 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
01:10:28 CT
20 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 411.25 - - 690000.0 - - 362.25 - - 0 No Limit / 0.05 01:10:28 CT
20 Mar 2018
00:44:20 CT
20 Mar 2018
No Limit / 0.05 10 391.25 391.25 405.25 -14.00 391.25 691000.0 - - 366.00 - - 0 No Limit / 0.05 01:10:27 CT
20 Mar 2018
01:10:28 CT
20 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 399.25 - - 692000.0 - - 370.00 - - 0 No Limit / 0.05 01:10:27 CT
20 Mar 2018
01:10:28 CT
20 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 393.25 - - 693000.0 - - 373.75 - - 0 No Limit / 0.05 01:10:27 CT
20 Mar 2018
01:10:28 CT
20 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 387.25 - - 694000.0 - - 377.75 - - 0 No Limit / 0.05 01:10:27 CT
20 Mar 2018
01:10:28 CT
20 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 381.25 - - 695000.0 - - 381.75 - - 0 No Limit / 0.05 01:10:27 CT
20 Mar 2018
01:10:28 CT
20 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 375.50 - - 696000.0 - - 386.00 - - 0 No Limit / 0.05 01:10:27 CT
20 Mar 2018
01:13:51 CT
20 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 369.75 - - 697000.0 - - 390.00 - - 0 No Limit / 0.05 01:13:51 CT
20 Mar 2018
01:10:28 CT
20 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 364.00 - - 698000.0 - - 394.25 - - 0 No Limit / 0.05 01:13:51 CT
20 Mar 2018
01:10:28 CT
20 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 358.25 - - 699000.0 - - 398.50 - - 0 No Limit / 0.05 01:10:27 CT
20 Mar 2018