Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 6803.75 - - 0 7125.50 / 6452.00 05:29:17 CT
17 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
05:19:26 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 381.75 - - 676000.0 - - 338.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:19:26 CT
17 Jan 2018
05:19:26 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 376.00 - - 677000.0 352.00 +9.50 342.50 352.00 352.00 1 No Limit / 0.05 05:19:26 CT
17 Jan 2018
05:19:26 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 370.25 - - 678000.0 - - 346.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:19:26 CT
17 Jan 2018
05:19:26 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 364.50 - - 679000.0 - - 350.75 - - 0 No Limit / 0.05 05:19:26 CT
17 Jan 2018
05:19:26 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 358.75 - - 680000.0 - - 355.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:19:26 CT
17 Jan 2018
05:19:26 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 353.25 - - 681000.0 - - 359.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:19:26 CT
17 Jan 2018
05:19:26 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 347.75 - - 682000.0 - - 363.75 - - 0 No Limit / 0.05 05:19:26 CT
17 Jan 2018
05:19:26 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 342.25 - - 683000.0 - - 368.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:19:26 CT
17 Jan 2018
05:19:26 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 336.75 - - 684000.0 - - 372.75 - - 0 No Limit / 0.05 05:19:26 CT
17 Jan 2018
05:19:26 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 331.50 - - 685000.0 - - 377.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:19:26 CT
17 Jan 2018