Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6850.00 +65.75 6784.25 6856.25 6771.25 799 7181.75 / 6508.25 15:38:56 CT
17 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
14:10:14 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 290.75 - - 674000.0 - - 246.75 - - 0 No Limit / 0.05 14:10:00 CT
17 Jan 2018
14:10:14 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 284.75 - - 675000.0 - - 250.75 - - 0 No Limit / 0.05 14:10:00 CT
17 Jan 2018
14:10:14 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 278.75 - - 676000.0 - - 254.75 - - 0 No Limit / 0.05 14:08:46 CT
17 Jan 2018
14:10:14 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 1 - - 273.00 - - 677000.0 - - 258.75 - - 0 No Limit / 0.05 14:10:00 CT
17 Jan 2018
14:10:14 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 267.00 - - 678000.0 - - 263.00 - - 0 No Limit / 0.05 14:10:00 CT
17 Jan 2018
14:10:14 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 261.25 - - 679000.0 - - 267.00 - - 0 No Limit / 0.05 14:10:00 CT
17 Jan 2018
14:10:14 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 6 265.75 265.50 255.50 +10.00 265.50 680000.0 - - 271.25 - - 0 No Limit / 0.05 14:08:50 CT
17 Jan 2018
14:10:00 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 250.00 - - 681000.0 - - 275.50 - - 0 No Limit / 0.05 14:10:00 CT
17 Jan 2018
14:10:14 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 2 - - 244.25 - - 682000.0 - - 280.00 - - 0 No Limit / 0.05 14:10:00 CT
17 Jan 2018
14:10:14 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 238.75 - - 683000.0 - - 284.25 - - 0 No Limit / 0.05 14:10:00 CT
17 Jan 2018