Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 7045.50 -25.00 7070.50 7084.75 7033.00 285,870 7391.25 / 6689.75 16:37:34 CT
16 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:57 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 25 288.00 274.00 302.00 -28.00 274.00 700000.0 233.75 +2.00 231.75 228.50 236.50 4 No Limit / 0.05 16:37:34 CT
16 Mar 2018
16:38:12 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 295.75 - - 701000.0 240.00 +4.50 235.50 237.75 240.00 4 No Limit / 0.05 16:38:01 CT
16 Mar 2018
16:38:24 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 289.50 - - 702000.0 - - 239.25 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:44 CT
16 Mar 2018
16:37:53 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 283.25 - - 703000.0 - - 243.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:24 CT
16 Mar 2018
16:37:50 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 277.00 - - 704000.0 246.25 -0.50 246.75 246.25 246.25 2 No Limit / 0.05 16:38:06 CT
16 Mar 2018
16:37:56 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 1 245.00 245.00 271.00 -26.00 245.00 705000.0 249.00 -1.50 250.50 249.00 249.00 1 No Limit / 0.05 16:38:04 CT
16 Mar 2018
16:37:54 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 265.00 - - 706000.0 - - 254.50 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:48 CT
16 Mar 2018
16:38:27 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 259.00 - - 707000.0 248.25 -10.25 258.50 248.25 248.25 3 No Limit / 0.05 16:37:30 CT
16 Mar 2018
16:37:28 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 253.25 - - 708000.0 - - 262.75 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:04 CT
16 Mar 2018
16:38:31 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.05 0 - - 247.50 - - 709000.0 - - 266.75 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:46 CT
16 Mar 2018