Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6932.50 -197.00 7129.50 6932.50 6932.50 1 7321.50 / 6620.00 15:00:49 CT
19 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
13:38:53 CT
19 Mar 2018
No Limit 0 - - 0.00 - - 708000.0 - - 0.00 - - 0 No Limit 13:38:53 CT
19 Mar 2018
13:38:53 CT
19 Mar 2018
No Limit 0 - - 0.00 - - 709000.0 - - 0.00 - - 0 No Limit 13:38:53 CT
19 Mar 2018
13:38:53 CT
19 Mar 2018
No Limit 0 - - 0.00 - - 710000.0 - - 0.00 - - 0 No Limit 13:38:53 CT
19 Mar 2018
13:38:53 CT
19 Mar 2018
No Limit 0 - - 0.00 - - 711000.0 - - 0.00 - - 0 No Limit 13:38:53 CT
19 Mar 2018
13:38:53 CT
19 Mar 2018
No Limit 0 - - 0.00 - - 712000.0 - - 0.00 - - 0 No Limit 13:40:38 CT
19 Mar 2018
13:38:53 CT
19 Mar 2018
No Limit 0 - - 0.00 - - 713000.0 - - 0.00 - - 0 No Limit 13:38:53 CT
19 Mar 2018
13:38:53 CT
19 Mar 2018
No Limit 0 - - 0.00 - - 714000.0 - - 0.00 - - 0 No Limit 13:40:38 CT
19 Mar 2018
13:38:53 CT
19 Mar 2018
No Limit 0 - - 0.00 - - 715000.0 - - 0.00 - - 0 No Limit 13:38:53 CT
19 Mar 2018
13:38:53 CT
19 Mar 2018
No Limit 0 - - 0.00 - - 716000.0 - - 0.00 - - 0 No Limit 13:38:53 CT
19 Mar 2018
13:38:53 CT
19 Mar 2018
No Limit 0 - - 0.00 - - 717000.0 - - 0.00 - - 0 No Limit 13:38:53 CT
19 Mar 2018