Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6803.75 -20.00 6823.75 6836.50 6798.25 45,310 7163.50 / 6482.50 07:58:39 CT
18 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
08:29:25 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.05 7 70.00 61.00 46.00 +24.00 70.00 635000.0 0.25 -3.95 4.20 0.25 0.50 39 No Limit / 0.05 08:16:15 CT
15 Dec 2017
08:29:25 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.05 1 35.00 35.00 37.50 -2.50 35.00 636000.0 - - 5.75 - - 2 No Limit / 0.05 08:28:08 CT
15 Dec 2017
08:29:29 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.05 2 - - 29.75 - - 637000.0 1.50 -6.50 8.00 1.50 1.50 3 No Limit / 0.05 08:25:31 CT
15 Dec 2017
08:29:56 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.05 3 69.25 15.50 22.50 +46.75 69.25 638000.0 2.05 -8.70 10.75 2.05 4.00 14 No Limit / 0.05 07:16:13 CT
15 Dec 2017
08:29:43 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.05 27 32.25 12.00 16.25 +16.00 32.25 639000.0 3.55 -10.95 14.50 3.55 10.50 8 No Limit / 0.05 08:29:32 CT
15 Dec 2017
08:29:41 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.05 42 24.00 8.00 11.00 +13.00 24.00 640000.0 5.00 -14.25 19.25 5.00 15.00 20 No Limit / 0.05 08:29:45 CT
15 Dec 2017
08:29:29 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.05 18 13.50 6.00 6.75 +6.75 13.50 641000.0 4.80 -20.20 25.00 3.50 5.00 28 No Limit / 0.05 08:16:38 CT
15 Dec 2017
08:29:45 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.05 70 15.00 2.75 4.00 +11.00 15.00 642000.0 14.00 -18.25 32.25 14.00 14.00 1 No Limit / 0.05 08:28:31 CT
15 Dec 2017
08:29:45 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.05 25 2.00 2.00 2.35 -0.35 2.00 643000.0 25.00 -15.50 40.50 25.00 25.00 10 No Limit / 0.05 08:29:25 CT
15 Dec 2017
08:29:28 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.05 1 1.00 1.00 1.45 -0.45 1.00 644000.0 - - 49.75 - - 0 No Limit / 0.05 08:29:25 CT
15 Dec 2017