Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 6845.75 - - 0 - / 6364.50 10:52:27 CT
20 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 181.25 - - 680000.0 - - 135.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 175.25 - - 681000.0 - - 139.50 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 169.25 - - 682000.0 - - 143.50 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 163.25 - - 683000.0 - - 147.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 157.50 - - 684000.0 - - 151.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 152.00 - - 685000.0 - - 156.25 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 146.50 - - 686000.0 - - 160.50 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 141.00 - - 687000.0 - - 165.25 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 135.75 - - 688000.0 - - 169.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018
10:52:08 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 130.50 - - 689000.0 - - 174.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:52:08 CT
20 Jan 2018