Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6933.00 +2.00 6931.00 6958.00 6919.75 33,343 7260.50 / 6570.00 06:01:53 CT
23 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
05:39:07 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 177.25 - - 689000.0 - - 136.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:39:07 CT
23 Jan 2018
05:39:07 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 171.25 - - 690000.0 - - 140.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:39:07 CT
23 Jan 2018
05:39:07 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 165.50 - - 691000.0 - - 144.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:39:07 CT
23 Jan 2018
05:39:08 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 1 163.75 163.75 159.75 +4.00 163.75 692000.0 - - 148.75 - - 0 No Limit / 0.05 05:39:07 CT
23 Jan 2018
05:39:07 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 1 153.00 153.00 154.00 -1.00 153.00 693000.0 - - 153.00 - - 0 No Limit / 0.05 05:39:07 CT
23 Jan 2018
05:39:07 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 148.50 - - 694000.0 - - 157.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:39:07 CT
23 Jan 2018
05:39:07 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 1 148.50 148.50 143.00 +5.50 148.50 695000.0 - - 162.00 - - 0 No Limit / 0.05 05:39:07 CT
23 Jan 2018
05:39:07 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 1 142.75 142.75 137.75 +5.00 142.75 696000.0 - - 166.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:39:07 CT
23 Jan 2018
05:34:53 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 1 128.00 128.00 132.50 -4.50 128.00 697000.0 - - 171.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:39:07 CT
23 Jan 2018
05:39:07 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 127.25 - - 698000.0 - - 176.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:39:07 CT
23 Jan 2018