Asset Class Navigation

Nikkei/Yen Futures Calendar

月份 产品代码 第一次交易
上次交易
结算 第一次持有
最后一次持有
第一个头寸
最后一个头寸
第一次通知
最后一次通知
第一次交割
最后一次交割
Apr 2018 N1J18 10 Nov 2017
12 Apr 2018
13 Apr 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2018 N1K18 12 Jan 2018
10 May 2018
11 May 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2018 N1M18 12 Jun 2015
07 Jun 2018
08 Jun 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2018 N1N18 09 Feb 2018
12 Jul 2018
13 Jul 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2018 N1Q18 13 Apr 2018
09 Aug 2018
10 Aug 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2018 N1U18 11 Sep 2015
13 Sep 2018
14 Sep 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2018 N1Z18 11 Dec 2015
13 Dec 2018
14 Dec 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2019 N1H19 11 Mar 2016
07 Mar 2019
08 Mar 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2019 N1M19 10 Jun 2016
13 Jun 2019
14 Jun 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2019 N1U19 09 Sep 2016
12 Sep 2019
13 Sep 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2019 N1Z19 09 Dec 2016
12 Dec 2019
13 Dec 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2020 N1H20 10 Mar 2017
12 Mar 2020
13 Mar 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2020 N1M20 09 Jun 2017
11 Jun 2020
12 Jun 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2020 N1U20 08 Sep 2017
10 Sep 2020
11 Sep 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2020 N1Z20 08 Dec 2017
10 Dec 2020
11 Dec 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2021 N1H21 09 Mar 2018
11 Mar 2021
12 Mar 2021 -
-
-
-
-
-
-
-

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货