Asset Class Navigation

Nikkei/USD Futures Calendar

月份 产品代码 第一次交易
上次交易
结算 第一次持有
最后一次持有
第一个头寸
最后一个头寸
第一次通知
最后一次通知
第一次交割
最后一次交割
Jun 2018 NKM18 09 Jun 2017
07 Jun 2018
08 Jun 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2018 NKU18 08 Sep 2017
13 Sep 2018
14 Sep 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2018 NKZ18 08 Dec 2017
13 Dec 2018
14 Dec 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2019 NKH19 09 Mar 2018
07 Mar 2019
08 Mar 2019 -
-
-
-
-
-
-
-

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货