Asset Class Navigation

RBOB Gasoline Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1.7705 +0.0086 1.7619 1.7739 1.7555 6,886 1.9119 / 1.6119 01:02:56 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:45:00 CT
22 Nov 2017
- 0 - - 0.0689 - - 17200.0 - - 0.0324 - - 0 No Limit / 0.0001 18:18:19 CT
22 Nov 2017
18:18:36 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0001 0 - - 0.0680 - - 17300.0 - - 0.0361 - - 0 No Limit / 0.0001 18:19:00 CT
22 Nov 2017
18:18:21 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0001 0 - - 0.0621 - - 17400.0 - - 0.0402 - - 0 No Limit / 0.0001 18:18:45 CT
22 Nov 2017
18:19:02 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0001 0 - - 0.0565 - - 17500.0 - - 0.0446 - - 0 No Limit / 0.0001 18:18:09 CT
22 Nov 2017
18:18:12 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0001 0 - - 0.0513 - - 17600.0 - - 0.0494 - - 0 No Limit / 0.0001 18:18:59 CT
22 Nov 2017
18:18:46 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0001 0 - - 0.0464 - - 17700.0 - - 0.0545 - - 0 No Limit / 0.0001 18:18:42 CT
22 Nov 2017
18:18:28 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0001 0 - - 0.0419 - - 17800.0 - - 0.0600 - - 0 No Limit / 0.0001 18:18:10 CT
22 Nov 2017
18:18:26 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0001 0 - - 0.0377 - - 17900.0 - - 0.0816 - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017
18:17:52 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0001 0 - - 0.0339 - - 18000.0 - - 0.0719 - - 0 No Limit / 0.0001 18:18:22 CT
22 Nov 2017
18:18:03 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0001 0 - - 0.0304 - - 18100.0 - - 0.0784 - - 0 No Limit / 0.0001 18:17:46 CT
22 Nov 2017