Asset Class Navigation

RBOB Gasoline 保证金

开始时间 期末 维持
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2019

09/2019

10/2019
08/2019

09/2019

10/2019
820 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

09/2019
08/2019

09/2019
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2019

09/2019

10/2019

11/2019
08/2019

09/2019

10/2019

11/2019
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

10/2019
08/2019

10/2019
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2019

11/2019

02/2020
08/2019

11/2019

02/2020
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

11/2019
08/2019

11/2019
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2019

11/2019

02/2020

05/2020
08/2019

11/2019

02/2020

05/2020
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

12/2019
08/2019

12/2019
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

01/2020
08/2019

01/2020
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2019

02/2020

08/2020
08/2019

02/2020

08/2020
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

02/2020
08/2019

02/2020
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2019

02/2020

08/2020

02/2021
08/2019

02/2020

08/2020

02/2021
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

03/2020
08/2019

03/2020
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

04/2020
08/2019

04/2020
2,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

05/2020
08/2019

05/2020
2,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

06/2020
08/2019

06/2020
2,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

07/2020
08/2019

07/2020
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2019

08/2020

08/2021
08/2019

08/2020

08/2021
1,575 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

08/2020
08/2019

08/2020
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

09/2020
08/2019

09/2020
2,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

10/2020
08/2019

10/2020
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

11/2020
08/2019

11/2020
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

12/2020
08/2019

12/2020
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

01/2021
08/2019

01/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

02/2021
08/2019

02/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

03/2021
08/2019

03/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

04/2021
08/2019

04/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

05/2021
08/2019

05/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

06/2021
08/2019

06/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

07/2021
08/2019

07/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

08/2021
08/2019

08/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

09/2021
08/2019

09/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

10/2021
08/2019

10/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

11/2021
08/2019

11/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

12/2021
08/2019

12/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

01/2022
08/2019

01/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

02/2022
08/2019

02/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

03/2022
08/2019

03/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

04/2022
08/2019

04/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

05/2022
08/2019

05/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2019

06/2022
08/2019

01/2023
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2019

10/2019

11/2019
09/2019

10/2019

11/2019
280 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2019

10/2019

11/2019

12/2019
09/2019

10/2019

11/2019

12/2019
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

11/2019
09/2019

11/2019
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2019

12/2019

03/2020
09/2019

12/2019

03/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2019

12/2019

03/2020

06/2020
09/2019

12/2019

03/2020

06/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

01/2020
09/2019

01/2020
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

02/2020
09/2019

02/2020
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2019

03/2020

09/2020
09/2019

03/2020

09/2020
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

03/2020
09/2019

03/2020
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2019

03/2020

09/2020

03/2021
09/2019

03/2020

09/2020

03/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

04/2020
09/2019

04/2020
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

05/2020
09/2019

05/2020
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

06/2020
09/2019

06/2020
1,550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

07/2020
09/2019

07/2020
1,575 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

08/2020
09/2019

08/2020
1,625 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2019

09/2020

09/2021
09/2019

09/2020

09/2021
1,375 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

09/2020
09/2019

09/2020
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

10/2020
09/2019

10/2020
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

11/2020
09/2019

11/2020
1,725 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

12/2020
09/2019

12/2020
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

01/2021
09/2019

01/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

02/2021
09/2019

02/2021
1,725 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

03/2021
09/2019

03/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

04/2021
09/2019

04/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

05/2021
09/2019

05/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

06/2021
09/2019

06/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

07/2021
09/2019

07/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

08/2021
09/2019

08/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

09/2021
09/2019

09/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

10/2021
09/2019

10/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

11/2021
09/2019

11/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

12/2021
09/2019

12/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

01/2022
09/2019

01/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

02/2022
09/2019

02/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

03/2022
09/2019

03/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

04/2022
09/2019

04/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

05/2022
09/2019

05/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2019

06/2022
09/2019

01/2023
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2019

11/2019

12/2019
10/2019

11/2019

12/2019
270 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
375 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2019

11/2019

12/2019

01/2020
10/2019

11/2019

12/2019

01/2020
220 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

12/2019
10/2019

12/2019
675 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2019

01/2020

04/2020
10/2019

01/2020

04/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

01/2020
10/2019

01/2020
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2019

01/2020

04/2020

07/2020
10/2019

01/2020

04/2020

07/2020
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

02/2020
10/2019

02/2020
925 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

03/2020
10/2019

03/2020
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2019

04/2020

10/2020
10/2019

04/2020

10/2020
815 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

04/2020
10/2019

04/2020
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2019

04/2020

10/2020

04/2021
10/2019

04/2020

10/2020

04/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

05/2020
10/2019

05/2020
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

06/2020
10/2019

06/2020
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

07/2020
10/2019

07/2020
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

08/2020
10/2019

08/2020
1,375 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

09/2020
10/2019

09/2020
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2019

10/2020

10/2021
10/2019

10/2020

10/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

10/2020
10/2019

10/2020
1,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

11/2020
10/2019

11/2020
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

12/2020
10/2019

12/2020
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

01/2021
10/2019

01/2021
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

02/2021
10/2019

02/2021
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

03/2021
10/2019

03/2021
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

04/2021
10/2019

04/2021
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

05/2021
10/2019

05/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

06/2021
10/2019

06/2021
1,550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

07/2021
10/2019

07/2021
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

08/2021
10/2019

08/2021
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

09/2021
10/2019

09/2021
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

10/2021
10/2019

10/2021
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

11/2021
10/2019

11/2021
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

12/2021
10/2019

12/2021
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

01/2022
10/2019

01/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

02/2022
10/2019

02/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

03/2022
10/2019

03/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

04/2022
10/2019

04/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

05/2022
10/2019

05/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2019

06/2022
10/2019

01/2023
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

01/2020
160 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2019

12/2019

01/2020

02/2020
11/2019

12/2019

01/2020

02/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

01/2020
11/2019

01/2020
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2019

02/2020

05/2020
11/2019

02/2020

05/2020
375 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

02/2020
11/2019

02/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2019

02/2020

05/2020

08/2020
11/2019

02/2020

05/2020

08/2020
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

03/2020
11/2019

03/2020
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

04/2020
11/2019

04/2020
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2019

05/2020

11/2020
11/2019

05/2020

11/2020
680 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

05/2020
11/2019

05/2020
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2019

05/2020

11/2020

05/2021
11/2019

05/2020

11/2020

05/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

06/2020
11/2019

06/2020
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

07/2020
11/2019

07/2020
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

08/2020
11/2019

08/2020
1,025 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

09/2020
11/2019

09/2020
1,025 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

10/2020
11/2019

10/2020
1,025 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2019

11/2020

11/2021
11/2019

11/2020

11/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

11/2020
11/2019

11/2020
1,025 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

12/2020
11/2019

12/2020
1,025 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

01/2021
11/2019

01/2021
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

02/2021
11/2019

02/2021
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

03/2021
11/2019

03/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

04/2021
11/2019

04/2021
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

05/2021
11/2019

05/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

06/2021
11/2019

06/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

07/2021
11/2019

07/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

08/2021
11/2019

08/2021
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

09/2021
11/2019

09/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

10/2021
11/2019

10/2021
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

11/2021
11/2019

11/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

12/2021
11/2019

12/2021
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

01/2022
11/2019

01/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

02/2022
11/2019

02/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

03/2022
11/2019

03/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

04/2022
11/2019

04/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

05/2022
11/2019

05/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2019

06/2022
11/2019

01/2023
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
140 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

01/2020

02/2020

03/2020
12/2019

01/2020

02/2020

03/2020
140 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

02/2020
12/2019

02/2020
320 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
320 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

03/2020

06/2020

09/2020
12/2019

03/2020

06/2020

09/2020
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

04/2020
12/2019

04/2020
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

05/2020
12/2019

05/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2019

06/2020

12/2020
12/2019

06/2020

12/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

06/2020
12/2019

06/2020
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

06/2020

12/2020

06/2021
12/2019

06/2020

12/2020

06/2021
660 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

07/2020
12/2019

07/2020
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

08/2020
12/2019

08/2020
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

09/2020
12/2019

09/2020
825 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

10/2020
12/2019

10/2020
875 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

11/2020
12/2019

11/2020
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2019

12/2020

12/2021
12/2019

12/2020

12/2021
710 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

12/2020
12/2019

12/2020
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

01/2021
12/2019

01/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

02/2021
12/2019

02/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

03/2021
12/2019

03/2021
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

04/2021
12/2019

04/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

05/2021
12/2019

05/2021
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

06/2021
12/2019

06/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

07/2021
12/2019

07/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

08/2021
12/2019

08/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

09/2021
12/2019

09/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

10/2021
12/2019

10/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

11/2021
12/2019

11/2021
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

12/2021
12/2019

12/2021
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

01/2022
12/2019

01/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

02/2022
12/2019

02/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

03/2022
12/2019

03/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

04/2022
12/2019

04/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

05/2022
12/2019

05/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2019

06/2022
12/2019

01/2023
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
130 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2020

02/2020

03/2020

04/2020
01/2020

02/2020

03/2020

04/2020
140 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

03/2020
01/2020

03/2020
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2020

04/2020

07/2020
01/2020

04/2020

07/2020
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

04/2020
01/2020

04/2020
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2020

04/2020

07/2020

10/2020
01/2020

04/2020

07/2020

10/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

05/2020
01/2020

05/2020
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

06/2020
01/2020

06/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2020

07/2020

01/2021
01/2020

07/2020

01/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

07/2020
01/2020

07/2020
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2020

07/2020

01/2021

07/2021
01/2020

07/2020

01/2021

07/2021
520 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

08/2020
01/2020

08/2020
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

09/2020
01/2020

09/2020
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

10/2020
01/2020

10/2020
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

11/2020
01/2020

11/2020
875 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

12/2020
01/2020

12/2020
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2020

01/2021

01/2022
01/2020

01/2021

01/2022
710 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

01/2021
01/2020

01/2021
925 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

02/2021
01/2020

02/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

03/2021
01/2020

03/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

04/2021
01/2020

04/2021
1,125 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

05/2021
01/2020

05/2021
1,175 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

06/2021
01/2020

06/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

07/2021
01/2020

07/2021
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

08/2021
01/2020

08/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

09/2021
01/2020

09/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

10/2021
01/2020

10/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

11/2021
01/2020

11/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

12/2021
01/2020

12/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

01/2022
01/2020

01/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

02/2022
01/2020

02/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

03/2022
01/2020

03/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

04/2022
01/2020

04/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

05/2022
01/2020

05/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

06/2022
01/2020

01/2023
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2020

03/2020

04/2020

05/2020
02/2020

03/2020

04/2020

05/2020
140 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

04/2020
02/2020

03/2020

04/2020
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

04/2020
02/2020

04/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2020

05/2020

08/2020
02/2020

05/2020

08/2020
290 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

05/2020
02/2020

05/2020
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2020

05/2020

08/2020

11/2020
02/2020

05/2020

08/2020

11/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

06/2020
02/2020

06/2020
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

07/2020
02/2020

07/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2020

08/2020

02/2021
02/2020

08/2020

02/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

08/2020
02/2020

08/2020
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2020

08/2020

02/2021

08/2021
02/2020

08/2020

02/2021

08/2021
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

09/2020
02/2020

09/2020
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

10/2020
02/2020

10/2020
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

11/2020
02/2020

11/2020
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

12/2020
02/2020

12/2020
875 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

01/2021
02/2020

01/2021
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2020

02/2021

02/2022
02/2020

02/2021

02/2022
640 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

02/2021
02/2020

02/2021
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

03/2021
02/2020

03/2021
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

04/2021
02/2020

04/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

05/2021
02/2020

05/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

06/2021
02/2020

06/2021
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

07/2021
02/2020

07/2021
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

08/2021
02/2020

08/2021
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

09/2021
02/2020

09/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

10/2021
02/2020

10/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

11/2021
02/2020

11/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

12/2021
02/2020

12/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

01/2022
02/2020

01/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

02/2022
02/2020

02/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

03/2022
02/2020

03/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

04/2022
02/2020

04/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

05/2022
02/2020

05/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2020

06/2022
02/2020

01/2023
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2020

04/2020

05/2020
03/2020

04/2020

05/2020
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

04/2020

05/2020

06/2020
03/2020

04/2020

05/2020

06/2020
140 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

05/2020
03/2020

05/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
360 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

06/2020

09/2020

12/2020
03/2020

06/2020

09/2020

12/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

07/2020
03/2020

07/2020
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

08/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2020

09/2020

03/2021
03/2020

09/2020

03/2021
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

09/2020
03/2020

09/2020
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

09/2020

03/2021

09/2021
03/2020

09/2020

03/2021

09/2021
490 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

10/2020
03/2020

10/2020
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

11/2020
03/2020

11/2020
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

12/2020
03/2020

12/2020
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

01/2021
03/2020

01/2021
875 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

02/2021
03/2020

02/2021
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2020

03/2021

03/2022
03/2020

03/2021

03/2022
640 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

03/2021
03/2020

03/2021
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

04/2021
03/2020

04/2021
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

05/2021
03/2020

05/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

06/2021
03/2020

06/2021
1,075 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

07/2021
03/2020

07/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

08/2021
03/2020

08/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

09/2021
03/2020

09/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

10/2021
03/2020

10/2021
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

11/2021
03/2020

11/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

12/2021
03/2020

12/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

01/2022
03/2020

01/2022
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

02/2022
03/2020

02/2022
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

03/2022
03/2020

03/2022
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

04/2022
03/2020

04/2022
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

05/2022
03/2020

05/2022
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

06/2022
03/2020

01/2023
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2020

05/2020

06/2020
04/2020

05/2020

06/2020
170 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2020

05/2020

06/2020

07/2020
04/2020

05/2020

06/2020

07/2020
160 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

06/2020
04/2020

06/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2020

07/2020

10/2020
04/2020

07/2020

10/2020
320 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

07/2020
04/2020

07/2020
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2020

07/2020

10/2020

01/2021
04/2020

07/2020

10/2020

01/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

08/2020
04/2020

08/2020
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

09/2020
04/2020

09/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2020

10/2020

04/2021
04/2020

10/2020

04/2021
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

10/2020
04/2020

10/2020
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2020

10/2020

04/2021

10/2021
04/2020

10/2020

04/2021

10/2021
490 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

11/2020
04/2020

11/2020
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

12/2020
04/2020

12/2020
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

01/2021
04/2020

01/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

02/2021
04/2020

02/2021
875 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

03/2021
04/2020

03/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2020

04/2021

04/2022
04/2020

04/2021

04/2022
640 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

04/2021
04/2020

04/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

05/2021
04/2020

05/2021
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

06/2021
04/2020

06/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

07/2021
04/2020

07/2021
1,075 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

08/2021
04/2020

08/2021
1,175 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

09/2021
04/2020

09/2021
1,175 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

10/2021
04/2020

10/2021
1,175 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

11/2021
04/2020

11/2021
1,175 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

12/2021
04/2020

12/2021
1,175 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

01/2022
04/2020

01/2022
1,215 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

02/2022
04/2020

02/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

03/2022
04/2020

03/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

04/2022
04/2020

04/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

05/2022
04/2020

05/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

06/2022
04/2020

01/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
225 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
160 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

07/2020
05/2020

07/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2020

08/2020

11/2020
05/2020

08/2020

11/2020
320 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

08/2020

11/2020

02/2021
05/2020

08/2020

11/2020

02/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

09/2020
05/2020

09/2020
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2020

11/2020

05/2021
05/2020

11/2020

05/2021
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

11/2020
05/2020

11/2020
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

11/2020

05/2021

11/2021
05/2020

11/2020

05/2021

11/2021
470 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

12/2020
05/2020

12/2020
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

01/2021
05/2020

01/2021
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

02/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

03/2021
05/2020

03/2021
825 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

04/2021
05/2020

04/2021
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2020

05/2021

05/2022
05/2020

05/2021

05/2022
640 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

05/2021
05/2020

05/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

06/2021
05/2020

06/2021
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

07/2021
05/2020

07/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

08/2021
05/2020

08/2021
1,075 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

09/2021
05/2020

09/2021
1,075 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

10/2021
05/2020

10/2021
1,075 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

11/2021
05/2020

11/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

12/2021
05/2020

12/2021
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

01/2022
05/2020

01/2022
1,175 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

02/2022
05/2020

02/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

03/2022
05/2020

03/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

04/2022
05/2020

04/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

05/2022
05/2020

05/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

06/2022
05/2020

01/2023
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
225 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
160 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
320 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

09/2020

12/2020

03/2021
06/2020

09/2020

12/2020

03/2021
340 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
480 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

11/2020
06/2020

11/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2020

12/2020

06/2021
06/2020

12/2020

06/2021
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

12/2020

06/2021

12/2021
06/2020

12/2020

06/2021

12/2021
440 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

01/2021
06/2020

01/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

02/2021
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

03/2021
06/2020

03/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

04/2021
06/2020

04/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

05/2021
06/2020

05/2021
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2020

06/2021

06/2022
06/2020

06/2021

01/2023
620 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

06/2021
06/2020

06/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

07/2021
06/2020

07/2021
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

08/2021
06/2020

08/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

09/2021
06/2020

09/2021
1,075 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

10/2021
06/2020

10/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

11/2021
06/2020

11/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

12/2021
06/2020

12/2021
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

01/2022
06/2020

01/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

02/2022
06/2020

02/2022
1,275 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

03/2022
06/2020

03/2022
1,275 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

04/2022
06/2020

04/2022
1,275 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

05/2022
06/2020

05/2022
1,275 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

06/2022
06/2020

01/2023
1,275 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

09/2020
170 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

09/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2020

10/2020

01/2021
07/2020

10/2020

01/2021
320 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

10/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

10/2020

01/2021

04/2021
07/2020

10/2020

01/2021

04/2021
340 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

11/2020
480 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2020

01/2021

07/2021
07/2020

01/2021

07/2021
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

01/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

01/2021

07/2021

01/2022
07/2020

01/2021

07/2021

01/2022
440 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

02/2021
07/2020

02/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

03/2021
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

04/2021
07/2020

04/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

05/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

06/2021
07/2020

06/2021
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

07/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

08/2021
07/2020

08/2021
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

09/2021
1,025 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

10/2021
07/2020

10/2021
1,025 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

11/2021
07/2020

11/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

12/2021
07/2020

12/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

01/2022
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

02/2022
07/2020

02/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

03/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

04/2022
07/2020

04/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

05/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

06/2022
07/2020

01/2023
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

10/2020
08/2020

09/2020

10/2020
170 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
160 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2020

11/2020

02/2021
08/2020

11/2020

02/2021
320 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

11/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

11/2020

02/2021

05/2021
08/2020

11/2020

02/2021

05/2021
340 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
480 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

01/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2020

02/2021

08/2021
08/2020

02/2021

08/2021
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

02/2021
08/2020

02/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

02/2021

08/2021

02/2022
08/2020

02/2021

08/2021

02/2022
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

03/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

04/2021
08/2020

04/2021
725 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

05/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

06/2021
08/2020

06/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

07/2021
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

08/2021
08/2020

08/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

09/2021
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

10/2021
08/2020

10/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

11/2021
08/2020

11/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

12/2021
08/2020

12/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

01/2022
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

02/2022
08/2020

02/2022
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

03/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

04/2022
08/2020

04/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

05/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

06/2022
08/2020

01/2023
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

10/2020

11/2020
09/2020

10/2020

11/2020
170 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
220 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

11/2020
09/2020

11/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

12/2020

03/2021

06/2021
09/2020

12/2020

03/2021

06/2021
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

01/2021
09/2020

01/2021
480 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

02/2021
09/2020

02/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

03/2021

09/2021
09/2020

03/2021

09/2021
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

03/2021
09/2020

03/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

03/2021

09/2021

03/2022
09/2020

03/2021

09/2021

03/2022
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

04/2021
09/2020

04/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

05/2021
09/2020

05/2021
670 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

06/2021
09/2020

06/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

07/2021
09/2020

07/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

08/2021
09/2020

08/2021
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

09/2021
09/2020

09/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

10/2021
09/2020

10/2021
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

11/2021
09/2020

11/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2020

12/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

01/2022
09/2020

01/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

02/2022
09/2020

02/2022
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

03/2022
09/2020

03/2022
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

04/2022
09/2020

04/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

05/2022
09/2020

05/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

06/2022
09/2020

01/2023
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
170 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2020

01/2021

04/2021
10/2020

01/2021

04/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

01/2021
10/2020

01/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

01/2021

04/2021

07/2021
10/2020

01/2021

04/2021

07/2021
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

02/2021
10/2020

02/2021
480 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

03/2021
10/2020

03/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2020

04/2021

10/2021
10/2020

04/2021

10/2021
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

04/2021
10/2020

04/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

04/2021

10/2021

04/2022
10/2020

04/2021

10/2021

04/2022
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

05/2021
10/2020

05/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

06/2021
10/2020

06/2021
670 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

07/2021
10/2020

07/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

08/2021
10/2020

08/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

09/2021
10/2020

09/2021
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

10/2021
10/2020

10/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

11/2021
10/2020

11/2021
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

12/2021
10/2020

12/2021
950 USD