Asset Class Navigation

RBOB Gasoline 保证金

开始时间 期末 维持
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2020

03/2020

04/2020
02/2020

03/2020

04/2020
675 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

03/2020
02/2020

03/2020
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2020

03/2020

04/2020

05/2020
02/2020

03/2020

04/2020

05/2020
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

04/2020
02/2020

04/2020
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2020

05/2020

08/2020
02/2020

05/2020

08/2020
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

05/2020
02/2020

05/2020
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2020

05/2020

08/2020

11/2020
02/2020

05/2020

08/2020

11/2020
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

06/2020
02/2020

06/2020
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

07/2020
02/2020

07/2020
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2020

08/2020

02/2021
02/2020

08/2020

02/2021
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

08/2020
02/2020

08/2020
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2020

08/2020

02/2021

08/2021
02/2020

08/2020

02/2021

08/2021
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

09/2020
02/2020

09/2020
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

10/2020
02/2020

10/2020
2,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

11/2020
02/2020

11/2020
2,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

12/2020
02/2020

12/2020
2,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

01/2021
02/2020

01/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2021

02/2022
02/2020

02/2021

02/2022
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

02/2021
02/2020

02/2021
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

03/2021
02/2020

03/2021
2,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

04/2021
02/2020

04/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

05/2021
02/2020

05/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

06/2021
02/2020

06/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

07/2021
02/2020

07/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

08/2021
02/2020

08/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

09/2021
02/2020

09/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

10/2021
02/2020

10/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

11/2021
02/2020

11/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

12/2021
02/2020

12/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

01/2022
02/2020

01/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

02/2022
02/2020

02/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

03/2022
02/2020

03/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

04/2022
02/2020

04/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

05/2022
02/2020

05/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

06/2022
02/2020

06/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

07/2022
02/2020

07/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

08/2022
02/2020

08/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

09/2022
02/2020

09/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

10/2022
02/2020

10/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

11/2022
02/2020

11/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2020

12/2022
02/2020

01/2024
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2020

04/2020

05/2020
03/2020

04/2020

05/2020
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

04/2020

05/2020

06/2020
03/2020

04/2020

05/2020

06/2020
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

05/2020
03/2020

05/2020
875 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

06/2020

09/2020

12/2020
03/2020

06/2020

09/2020

12/2020
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

07/2020
03/2020

07/2020
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

08/2020
1,525 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2020

09/2020

03/2021
03/2020

09/2020

03/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

09/2020
03/2020

09/2020
1,725 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

09/2020

03/2021

09/2021
03/2020

09/2020

03/2021

09/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

10/2020
03/2020

10/2020
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

11/2020
03/2020

11/2020
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

12/2020
03/2020

12/2020
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

01/2021
03/2020

01/2021
2,075 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

02/2021
03/2020

02/2021
2,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2020

03/2021

03/2022
03/2020

03/2021

03/2022
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

03/2021
03/2020

03/2021
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

04/2021
03/2020

04/2021
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

05/2021
03/2020

05/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

06/2021
03/2020

06/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

07/2021
03/2020

07/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

08/2021
03/2020

08/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

09/2021
03/2020

09/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

10/2021
03/2020

10/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

11/2021
03/2020

11/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

12/2021
03/2020

12/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

01/2022
03/2020

01/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

02/2022
03/2020

02/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

03/2022
03/2020

03/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

04/2022
03/2020

04/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

05/2022
03/2020

05/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

06/2022
03/2020

06/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

07/2022
03/2020

07/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

08/2022
03/2020

08/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

09/2022
03/2020

09/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

10/2022
03/2020

10/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

11/2022
03/2020

11/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2020

12/2022
03/2020

01/2024
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2020

05/2020

06/2020
04/2020

05/2020

06/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
375 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2020

05/2020

06/2020

07/2020
04/2020

05/2020

06/2020

07/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

06/2020
04/2020

06/2020
675 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2020

07/2020

10/2020
04/2020

07/2020

10/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

07/2020
04/2020

07/2020
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2020

07/2020

10/2020

01/2021
04/2020

07/2020

10/2020

01/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

08/2020
04/2020

08/2020
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

09/2020
04/2020

09/2020
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2020

10/2020

04/2021
04/2020

10/2020

04/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

10/2020
04/2020

10/2020
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2020

10/2020

04/2021

10/2021
04/2020

10/2020

04/2021

10/2021
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

11/2020
04/2020

11/2020
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

12/2020
04/2020

12/2020
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

01/2021
04/2020

01/2021
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

02/2021
04/2020

02/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

03/2021
04/2020

03/2021
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2020

04/2021

04/2022
04/2020

04/2021

04/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

04/2021
04/2020

04/2021
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

05/2021
04/2020

05/2021
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

06/2021
04/2020

06/2021
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

07/2021
04/2020

07/2021
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

08/2021
04/2020

08/2021
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

09/2021
04/2020

09/2021
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

10/2021
04/2020

10/2021
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

11/2021
04/2020

11/2021
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

12/2021
04/2020

12/2021
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

01/2022
04/2020

01/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

02/2022
04/2020

02/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

03/2022
04/2020

03/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

04/2022
04/2020

04/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

05/2022
04/2020

05/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

06/2022
04/2020

06/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

07/2022
04/2020

07/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

08/2022
04/2020

08/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

09/2022
04/2020

09/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

10/2022
04/2020

10/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

11/2022
04/2020

11/2022
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2020

12/2022
04/2020

01/2024
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

07/2020
05/2020

07/2020
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2020

08/2020

11/2020
05/2020

08/2020

11/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

08/2020

11/2020

02/2021
05/2020

08/2020

11/2020

02/2021
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

09/2020
05/2020

09/2020
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
825 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2020

11/2020

05/2021
05/2020

11/2020

05/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

11/2020
05/2020

11/2020
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

11/2020

05/2021

11/2021
05/2020

11/2020

05/2021

11/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

12/2020
05/2020

12/2020
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

01/2021
05/2020

01/2021
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

02/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

03/2021
05/2020

03/2021
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

04/2021
05/2020

04/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2020

05/2021

05/2022
05/2020

05/2021

05/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

05/2021
05/2020

05/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

06/2021
05/2020

06/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

07/2021
05/2020

07/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

08/2021
05/2020

08/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

09/2021
05/2020

09/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

10/2021
05/2020

10/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

11/2021
05/2020

11/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

12/2021
05/2020

12/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

01/2022
05/2020

01/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

02/2022
05/2020

02/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

03/2022
05/2020

03/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

04/2022
05/2020

04/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

05/2022
05/2020

05/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

06/2022
05/2020

06/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

07/2022
05/2020

07/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

08/2022
05/2020

08/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

09/2022
05/2020

09/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

10/2022
05/2020

10/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

11/2022
05/2020

11/2022
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2020

12/2022
05/2020

01/2024
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
140 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
475 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

09/2020

12/2020

03/2021
06/2020

09/2020

12/2020

03/2021
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

11/2020
06/2020

11/2020
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2020

12/2020

06/2021
06/2020

12/2020

06/2021
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

12/2020

06/2021

12/2021
06/2020

12/2020

06/2021

12/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

01/2021
06/2020

01/2021
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

02/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

03/2021
06/2020

03/2021
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

04/2021
06/2020

04/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

05/2021
06/2020

05/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2020

06/2021

06/2022
06/2020

06/2021

06/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

06/2021
06/2020

06/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

07/2021
06/2020

07/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

08/2021
06/2020

08/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

09/2021
06/2020

09/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

10/2021
06/2020

10/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

11/2021
06/2020

11/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

12/2021
06/2020

12/2021
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

01/2022
06/2020

01/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

02/2022
06/2020

02/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

03/2022
06/2020

03/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

04/2022
06/2020

04/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

05/2022
06/2020

05/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

06/2022
06/2020

06/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

07/2022
06/2020

07/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

08/2022
06/2020

08/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

09/2022
06/2020

09/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

10/2022
06/2020

10/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

11/2022
06/2020

11/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2020

12/2022
06/2020

01/2024
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

09/2020
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

09/2020
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2020

10/2020

01/2021
07/2020

10/2020

01/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

10/2020
475 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

10/2020

01/2021

04/2021
07/2020

10/2020

01/2021

04/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

11/2020
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2020

01/2021

07/2021
07/2020

01/2021

07/2021
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

01/2021
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

01/2021

07/2021

01/2022
07/2020

01/2021

07/2021

01/2022
775 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

02/2021
07/2020

02/2021
925 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

03/2021
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

04/2021
07/2020

04/2021
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

05/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

06/2021
07/2020

06/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2020

07/2021

07/2022
07/2020

07/2021

07/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

07/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

08/2021
07/2020

08/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

09/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

10/2021
07/2020

10/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

11/2021
07/2020

11/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

12/2021
07/2020

12/2021
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

01/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

02/2022
07/2020

02/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

03/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

04/2022
07/2020

04/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

05/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

06/2022
07/2020

06/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

07/2022
07/2020

07/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

08/2022
07/2020

08/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

09/2022
07/2020

09/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

10/2022
07/2020

10/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

11/2022
07/2020

11/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2020

12/2022
07/2020

01/2024
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

10/2020
08/2020

09/2020

10/2020
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2020

11/2020

02/2021
08/2020

11/2020

02/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

11/2020
475 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

11/2020

02/2021

05/2021
08/2020

11/2020

02/2021

05/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

01/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2020

02/2021

08/2021
08/2020

02/2021

08/2021
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

02/2021
08/2020

02/2021
775 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

02/2021

08/2021

02/2022
08/2020

02/2021

08/2021

02/2022
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

03/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

04/2021
08/2020

04/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

05/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

06/2021
08/2020

06/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

07/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2020

08/2021

08/2022
08/2020

08/2021

08/2022
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

08/2021
08/2020

08/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

09/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

10/2021
08/2020

10/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

11/2021
08/2020

11/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

12/2021
08/2020

12/2021
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

01/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

02/2022
08/2020

02/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

03/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

04/2022
08/2020

04/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

05/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

06/2022
08/2020

06/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

07/2022
08/2020

07/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

08/2022
08/2020

08/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

09/2022
08/2020

09/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

10/2022
08/2020

10/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

11/2022
08/2020

11/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2020

12/2022
08/2020

01/2024
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

10/2020

11/2020
09/2020

10/2020

11/2020
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

11/2020
09/2020

11/2020
325 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

12/2020

03/2021

06/2021
09/2020

12/2020

03/2021

06/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

01/2021
09/2020

01/2021
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

02/2021
09/2020

02/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

03/2021

09/2021
09/2020

03/2021

09/2021
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

03/2021
09/2020

03/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

03/2021

09/2021

03/2022
09/2020

03/2021

09/2021

03/2022
725 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

04/2021
09/2020

04/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

05/2021
09/2020

05/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

06/2021
09/2020

06/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

07/2021
09/2020

07/2021
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

08/2021
09/2020

08/2021
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

09/2021

09/2022
09/2020

09/2021

09/2022
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

09/2021
09/2020

09/2021
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

10/2021
09/2020

10/2021
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

11/2021
09/2020

11/2021
975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2020

12/2021
1,075 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

01/2022
09/2020

01/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

02/2022
09/2020

02/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

03/2022
09/2020

03/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

04/2022
09/2020

04/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

05/2022
09/2020

05/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

06/2022
09/2020

06/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

07/2022
09/2020

07/2022
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

08/2022
09/2020

08/2022
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

09/2022
09/2020

09/2022
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

10/2022
09/2020

10/2022
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

11/2022
09/2020

11/2022
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

12/2022
09/2020

01/2024
1,450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2020

01/2021

04/2021
10/2020

01/2021

04/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

01/2021
10/2020

01/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

01/2021

04/2021

07/2021
10/2020

01/2021

04/2021

07/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

02/2021
10/2020

02/2021
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

03/2021
10/2020

03/2021
625 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2020

04/2021

10/2021
10/2020

04/2021

10/2021
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

04/2021
10/2020

04/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

04/2021

10/2021

04/2022
10/2020

04/2021

10/2021

04/2022
725 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

05/2021
10/2020

05/2021
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

06/2021
10/2020

06/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

07/2021
10/2020

07/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

08/2021
10/2020

08/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

09/2021
10/2020

09/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2020

10/2021

10/2022
10/2020

10/2021

10/2022
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

10/2021
10/2020

10/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

11/2021
10/2020

11/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

12/2021
10/2020

12/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

01/2022
10/2020

01/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

02/2022
10/2020

02/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

03/2022
10/2020

03/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

04/2022
10/2020

04/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

05/2022
10/2020

05/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

06/2022
10/2020

06/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

07/2022
10/2020

07/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

08/2022
10/2020

08/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

09/2022
10/2020

09/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

10/2022
10/2020

10/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

11/2022
10/2020

11/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2020

12/2022
10/2020

01/2024
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

01/2021
11/2020

01/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2020

02/2021

05/2021
11/2020

02/2021

05/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

02/2021
11/2020

02/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

02/2021

05/2021

08/2021
11/2020

02/2021

05/2021

08/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

03/2021
11/2020

03/2021
475 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

04/2021
11/2020

04/2021
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2020

05/2021

11/2021
11/2020

05/2021

11/2021
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

05/2021
11/2020

05/2021
625 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

05/2021

11/2021

05/2022
11/2020

05/2021

11/2021

05/2022
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

06/2021
11/2020

06/2021
725 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

07/2021
11/2020

07/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

08/2021
11/2020

08/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

09/2021
11/2020

09/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

10/2021
11/2020

10/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2020

11/2021

11/2022
11/2020

11/2021

11/2022
775 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

11/2021
11/2020

11/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

12/2021
11/2020

12/2021
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

01/2022
11/2020

01/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

02/2022
11/2020

02/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

03/2022
11/2020

03/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

04/2022
11/2020

04/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

05/2022
11/2020

05/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

06/2022
11/2020

06/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

07/2022
11/2020

07/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

08/2022
11/2020

08/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

09/2022
11/2020

09/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

10/2022
11/2020

10/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

11/2022
11/2020

11/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

12/2022
11/2020

01/2024
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

02/2021
12/2020

01/2021

02/2021
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

02/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

03/2021

06/2021

09/2021
12/2020

03/2021

06/2021

09/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

04/2021
12/2020

04/2021
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

05/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2020

06/2021

12/2021
12/2020

06/2021

12/2021
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

06/2021
12/2020

06/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

06/2021

12/2021

06/2022
12/2020

06/2021

12/2021

06/2022
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

07/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

08/2021
12/2020

08/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

09/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

10/2021
12/2020

10/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

11/2021
12/2020

11/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2020

12/2021

12/2022
12/2020

12/2021

01/2024
620 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

01/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

02/2022
12/2020

02/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

03/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

04/2022
12/2020

04/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

05/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

06/2022
12/2020

06/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

07/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

08/2022
12/2020

08/2022
1,275 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

09/2022
12/2020

09/2022
1,275 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

10/2022
12/2020

10/2022
1,275 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

11/2022
12/2020

11/2022
1,275 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

01/2024
1,275 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2021

02/2021

03/2021
01/2021

02/2021

03/2021
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2021

02/2021

03/2021

04/2021
01/2021

02/2021

03/2021

04/2021
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

03/2021
01/2021

03/2021
325 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2021

04/2021

07/2021
01/2021

04/2021

07/2021
320 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

04/2021
01/2021

04/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2021

04/2021

07/2021

10/2021
01/2021

04/2021

07/2021

10/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

05/2021
01/2021

05/2021
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

06/2021
01/2021

06/2021
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2021

07/2021

01/2022
01/2021

07/2021

01/2022
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

07/2021
01/2021

07/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2021

07/2021

01/2022

07/2022
01/2021

07/2021

01/2022

07/2022
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

08/2021
01/2021

08/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

09/2021
01/2021

09/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

10/2021
01/2021

10/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

11/2021
01/2021

11/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

12/2021
01/2021

12/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

01/2022
01/2021

01/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

02/2022
01/2021

02/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

03/2022
01/2021

03/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

04/2022
01/2021

04/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

05/2022
01/2021

05/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

06/2022
01/2021

06/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

07/2022
01/2021

07/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

08/2022
01/2021

08/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

09/2022
01/2021

09/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

10/2022
01/2021

10/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

11/2022
01/2021

11/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

12/2022
01/2021

01/2024
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2021

03/2021

04/2021
02/2021

03/2021

04/2021
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

03/2021

04/2021

05/2021
02/2021

03/2021

04/2021

05/2021
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

04/2021
02/2021

04/2021
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2021

05/2021

08/2021
02/2021

05/2021

08/2021
320 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

05/2021
02/2021

05/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

05/2021

08/2021

11/2021
02/2021

05/2021

08/2021

11/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

06/2021
02/2021

06/2021
480 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

07/2021
02/2021

07/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2021

08/2021

02/2022
02/2021

08/2021

02/2022
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

08/2021
02/2021

08/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

08/2021

02/2022

08/2022
02/2021

08/2021

02/2022

08/2022
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

09/2021
02/2021

09/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

10/2021
02/2021

10/2021
725 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

11/2021
02/2021

11/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

12/2021
02/2021

12/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

01/2022
02/2021

01/2022
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

02/2022
02/2021

02/2022
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

03/2022
02/2021

03/2022
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

04/2022
02/2021

04/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

05/2022
02/2021

05/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

06/2022
02/2021

06/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

07/2022
02/2021

07/2022
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

08/2022
02/2021

08/2022
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

09/2022
02/2021

09/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

10/2022
02/2021

10/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

11/2022
02/2021

11/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

12/2022
02/2021

01/2024
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2021

04/2021

05/2021
03/2021

04/2021

05/2021
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

04/2021

05/2021

06/2021
03/2021

04/2021

05/2021

06/2021
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

05/2021
03/2021

05/2021
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

06/2021

09/2021

12/2021
03/2021

06/2021

09/2021

12/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

07/2021
03/2021

07/2021
480 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

08/2021
03/2021

08/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2021

09/2021

03/2022
03/2021

09/2021

03/2022
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

09/2021
03/2021

09/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

09/2021

03/2022

09/2022
03/2021

09/2021

03/2022

09/2022
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

10/2021
03/2021

10/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

11/2021
03/2021

11/2021
670 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

12/2021
03/2021

12/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

01/2022
03/2021

01/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

02/2022
03/2021

02/2022
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

03/2022
03/2021

03/2022
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

04/2022
03/2021

04/2022
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

05/2022
03/2021

05/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

06/2022
03/2021

06/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

07/2022
03/2021

07/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

08/2022
03/2021

08/2022
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

09/2022
03/2021

09/2022
1,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

10/2022
03/2021

10/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

11/2022
03/2021

11/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

12/2022
03/2021

01/2024
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
110 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

05/2021

06/2021

07/2021
04/2021

05/2021

06/2021

07/2021
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
180 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2021

07/2021

10/2021
04/2021

07/2021

10/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

07/2021
04/2021

07/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

07/2021

10/2021

01/2022
04/2021

07/2021

10/2021

01/2022
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

08/2021
04/2021

08/2021
480 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

09/2021
04/2021

09/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2021

10/2021

04/2022
04/2021

10/2021

04/2022
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

10/2021

04/2022

10/2022
04/2021

10/2021

04/2022

10/2022
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

10/2021
04/2021

10/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

11/2021
04/2021

11/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

12/2021
04/2021

12/2021
670 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

01/2022
04/2021

01/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

02/2022
04/2021

02/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

03/2022
04/2021

03/2022
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

04/2022
04/2021

04/2022
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

05/2022
04/2021

05/2022
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

06/2022
04/2021

06/2022
950 USD