Asset Class Navigation

RBOB Gasoline 保证金

开始时间 期末 维持
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
1,825 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

11/2020
10/2020

11/2020
2,475 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

11/2020

12/2020

01/2021
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

12/2020
10/2020

12/2020
2,575 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

01/2021

04/2021
10/2020

01/2021

04/2021
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

01/2021
10/2020

01/2021
2,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

01/2021

04/2021

07/2021
10/2020

01/2021

04/2021

07/2021
2,725 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

02/2021
10/2020

02/2021
2,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

03/2021
10/2020

03/2021
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

04/2021

10/2021
10/2020

04/2021

10/2021
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

04/2021
10/2020

04/2021
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

04/2021

10/2021

04/2022
10/2020

04/2021

10/2021

04/2022
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

05/2021
10/2020

05/2021
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

06/2021
10/2020

06/2021
2,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

07/2021
10/2020

07/2021
3,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

08/2021
10/2020

08/2021
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

09/2021
10/2020

09/2021
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2020

10/2021

10/2022
10/2020

10/2021

10/2022
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

10/2021
10/2020

10/2021
3,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

11/2021
10/2020

11/2021
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

12/2021
10/2020

12/2021
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

01/2022
10/2020

01/2022
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

02/2022
10/2020

02/2022
4,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

03/2022
10/2020

03/2022
4,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

04/2022
10/2020

04/2022
4,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

05/2022
10/2020

05/2022
4,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

06/2022
10/2020

06/2022
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

07/2022
10/2020

07/2022
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

08/2022
10/2020

08/2022
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

09/2022
10/2020

09/2022
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

10/2022
10/2020

10/2022
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

11/2022
10/2020

11/2022
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

12/2022
10/2020

12/2022
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

01/2023
10/2020

01/2023
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

02/2023
10/2020

02/2023
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

03/2023
10/2020

03/2023
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

04/2023
10/2020

04/2023
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

05/2023
10/2020

05/2023
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

06/2023
10/2020

06/2023
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

07/2023
10/2020

07/2023
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2020

08/2023
10/2020

01/2024
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
525 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

01/2021
11/2020

01/2021
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2020

02/2021

05/2021
11/2020

02/2021

05/2021
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

02/2021
11/2020

02/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

02/2021

05/2021

08/2021
11/2020

02/2021

05/2021

08/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

03/2021
11/2020

03/2021
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

04/2021
11/2020

04/2021
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2020

05/2021

11/2021
11/2020

05/2021

11/2021
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

05/2021
11/2020

05/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

05/2021

11/2021

05/2022
11/2020

05/2021

11/2021

05/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

06/2021
11/2020

06/2021
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

07/2021
11/2020

07/2021
2,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

08/2021
11/2020

08/2021
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

09/2021
11/2020

09/2021
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

10/2021
11/2020

10/2021
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2020

11/2021

11/2022
11/2020

11/2021

11/2022
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

11/2021
11/2020

11/2021
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

12/2021
11/2020

12/2021
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

01/2022
11/2020

01/2022
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

02/2022
11/2020

02/2022
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

03/2022
11/2020

03/2022
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

04/2022
11/2020

04/2022
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

05/2022
11/2020

05/2022
4,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

06/2022
11/2020

06/2022
4,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

07/2022
11/2020

07/2022
4,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

08/2022
11/2020

08/2022
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

09/2022
11/2020

09/2022
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

10/2022
11/2020

10/2022
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

11/2022
11/2020

11/2022
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

12/2022
11/2020

12/2022
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

01/2023
11/2020

01/2023
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

02/2023
11/2020

02/2023
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

03/2023
11/2020

03/2023
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

04/2023
11/2020

04/2023
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

05/2023
11/2020

05/2023
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

06/2023
11/2020

06/2023
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

07/2023
11/2020

07/2023
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2020

08/2023
11/2020

01/2024
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

02/2021
12/2020

01/2021

02/2021
425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

02/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

03/2021

06/2021

09/2021
12/2020

03/2021

06/2021

09/2021
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

04/2021
12/2020

04/2021
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

05/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2020

06/2021

12/2021
12/2020

06/2021

12/2021
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

06/2021
12/2020

06/2021
2,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

06/2021

12/2021

06/2022
12/2020

06/2021

12/2021

06/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

07/2021
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

08/2021
12/2020

08/2021
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

09/2021
2,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

10/2021
12/2020

10/2021
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

11/2021
12/2020

11/2021
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2020

12/2021

12/2022
12/2020

12/2021

12/2022
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

01/2022
3,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

02/2022
12/2020

02/2022
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

03/2022
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

04/2022
12/2020

04/2022
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

05/2022
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

06/2022
12/2020

06/2022
4,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

07/2022
4,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

08/2022
12/2020

08/2022
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

09/2022
12/2020

09/2022
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

10/2022
12/2020

10/2022
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

11/2022
12/2020

11/2022
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

12/2022
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

01/2023
12/2020

01/2023
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

02/2023
12/2020

02/2023
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

03/2023
12/2020

03/2023
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

04/2023
12/2020

04/2023
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

05/2023
12/2020

05/2023
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

06/2023
12/2020

06/2023
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

07/2023
12/2020

07/2023
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2020

08/2023
12/2020

01/2024
4,425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2021

02/2021

03/2021
01/2021

02/2021

03/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2021

02/2021

03/2021

04/2021
01/2021

02/2021

03/2021

04/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

03/2021
01/2021

03/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2021

04/2021

07/2021
01/2021

04/2021

07/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

04/2021
01/2021

04/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2021

04/2021

07/2021

10/2021
01/2021

04/2021

07/2021

10/2021
1,975 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

05/2021
01/2021

05/2021
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

06/2021
01/2021

06/2021
2,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2021

07/2021

01/2022
01/2021

07/2021

01/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

07/2021
01/2021

07/2021
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2021

07/2021

01/2022

07/2022
01/2021

07/2021

01/2022

07/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

08/2021
01/2021

08/2021
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

09/2021
01/2021

09/2021
2,550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

10/2021
01/2021

10/2021
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

11/2021
01/2021

11/2021
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

12/2021
01/2021

12/2021
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
01/2021

01/2022

01/2023
01/2021

01/2022

01/2023
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

01/2022
01/2021

01/2022
3,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

02/2022
01/2021

02/2022
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

03/2022
01/2021

03/2022
3,325 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

04/2022
01/2021

04/2022
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

05/2022
01/2021

05/2022
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

06/2022
01/2021

06/2022
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

07/2022
01/2021

07/2022
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

08/2022
01/2021

08/2022
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

09/2022
01/2021

09/2022
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

10/2022
01/2021

10/2022
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

11/2022
01/2021

11/2022
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

12/2022
01/2021

12/2022
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

01/2023
01/2021

01/2023
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

02/2023
01/2021

02/2023
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

03/2023
01/2021

03/2023
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

04/2023
01/2021

04/2023
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

05/2023
01/2021

05/2023
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

06/2023
01/2021

06/2023
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

07/2023
01/2021

07/2023
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
01/2021

08/2023
01/2021

01/2024
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

03/2021

04/2021

05/2021
02/2021

03/2021

04/2021

05/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2021

03/2021

04/2021
02/2021

03/2021

04/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

04/2021
02/2021

04/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2021

05/2021

08/2021
02/2021

05/2021

08/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

05/2021
02/2021

05/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

05/2021

08/2021

11/2021
02/2021

05/2021

08/2021

11/2021
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

06/2021
02/2021

06/2021
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

07/2021
02/2021

07/2021
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2021

08/2021

02/2022
02/2021

08/2021

02/2022
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

08/2021
02/2021

08/2021
2,225 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

08/2021

02/2022

08/2022
02/2021

08/2021

02/2022

08/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

09/2021
02/2021

09/2021
2,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

10/2021
02/2021

10/2021
2,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

11/2021
02/2021

11/2021
2,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

12/2021
02/2021

12/2021
2,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

01/2022
02/2021

01/2022
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
02/2021

02/2022

02/2023
02/2021

02/2022

02/2023
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

02/2022
02/2021

02/2022
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

03/2022
02/2021

03/2022
2,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

04/2022
02/2021

04/2022
2,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

05/2022
02/2021

05/2022
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

06/2022
02/2021

06/2022
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

07/2022
02/2021

07/2022
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

08/2022
02/2021

08/2022
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

09/2022
02/2021

09/2022
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

10/2022
02/2021

10/2022
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

11/2022
02/2021

11/2022
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

12/2022
02/2021

12/2022
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

01/2023
02/2021

01/2023
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

02/2023
02/2021

02/2023
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

03/2023
02/2021

03/2023
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

04/2023
02/2021

04/2023
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

05/2023
02/2021

05/2023
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

06/2023
02/2021

06/2023
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

07/2023
02/2021

07/2023
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
02/2021

08/2023
02/2021

01/2024
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

04/2021

05/2021

06/2021
03/2021

04/2021

05/2021

06/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2021

04/2021

05/2021
03/2021

04/2021

05/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

05/2021
03/2021

05/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
1,325 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

06/2021

09/2021

12/2021
03/2021

06/2021

09/2021

12/2021
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

07/2021
03/2021

07/2021
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

08/2021
03/2021

08/2021
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2021

09/2021

03/2022
03/2021

09/2021

03/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

09/2021
03/2021

09/2021
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

09/2021

03/2022

09/2022
03/2021

09/2021

03/2022

09/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

10/2021
03/2021

10/2021
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

11/2021
03/2021

11/2021
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

12/2021
03/2021

12/2021
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

01/2022
03/2021

01/2022
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

02/2022
03/2021

02/2022
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
03/2021

03/2022

03/2023
03/2021

03/2022

03/2023
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

03/2022
03/2021

03/2022
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

04/2022
03/2021

04/2022
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

05/2022
03/2021

05/2022
2,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

06/2022
03/2021

06/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

07/2022
03/2021

07/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

08/2022
03/2021

08/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

09/2022
03/2021

09/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

10/2022
03/2021

10/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

11/2022
03/2021

11/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

12/2022
03/2021

12/2022
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

01/2023
03/2021

01/2023
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

02/2023
03/2021

02/2023
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

03/2023
03/2021

03/2023
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

04/2023
03/2021

04/2023
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

05/2023
03/2021

05/2023
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

06/2023
03/2021

06/2023
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

07/2023
03/2021

07/2023
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
03/2021

08/2023
03/2021

01/2024
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
475 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

05/2021

06/2021

07/2021
04/2021

05/2021

06/2021

07/2021
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2021

07/2021

10/2021
04/2021

07/2021

10/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

07/2021
04/2021

07/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

07/2021

10/2021

01/2022
04/2021

07/2021

10/2021

01/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

08/2021
04/2021

08/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

09/2021
04/2021

09/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2021

10/2021

04/2022
04/2021

10/2021

04/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

10/2021
04/2021

10/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

10/2021

04/2022

10/2022
04/2021

10/2021

04/2022

10/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

11/2021
04/2021

11/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

12/2021
04/2021

12/2021
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

01/2022
04/2021

01/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

02/2022
04/2021

02/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

03/2022
04/2021

03/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
04/2021

04/2022

04/2023
04/2021

04/2022

04/2023
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

04/2022
04/2021

04/2022
1,550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

05/2022
04/2021

05/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

06/2022
04/2021

06/2022
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

07/2022
04/2021

07/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

08/2022
04/2021

08/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

09/2022
04/2021

09/2022
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

10/2022
04/2021

10/2022
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

11/2022
04/2021

11/2022
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

12/2022
04/2021

12/2022
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

01/2023
04/2021

01/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

02/2023
04/2021

02/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

03/2023
04/2021

03/2023
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

04/2023
04/2021

04/2023
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

05/2023
04/2021

05/2023
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

06/2023
04/2021

06/2023
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

07/2023
04/2021

07/2023
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
04/2021

08/2023
04/2021

01/2024
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2021

06/2021

07/2021

08/2021
05/2021

06/2021

07/2021

08/2021
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

07/2021
05/2021

07/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2021

08/2021

11/2021
05/2021

08/2021

11/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

08/2021
05/2021

08/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2021

08/2021

11/2021

02/2022
05/2021

08/2021

11/2021

02/2022
875 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

09/2021
05/2021

09/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

10/2021
05/2021

10/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2021

11/2021

05/2022
05/2021

11/2021

05/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

11/2021
05/2021

11/2021
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2021

11/2021

05/2022

11/2022
05/2021

11/2021

05/2022

11/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

12/2021
05/2021

12/2021
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

01/2022
05/2021

01/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

02/2022
05/2021

02/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

03/2022
05/2021

03/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

04/2022
05/2021

04/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
05/2021

05/2022

05/2023
05/2021

05/2022

05/2023
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

05/2022
05/2021

05/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

06/2022
05/2021

06/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

07/2022
05/2021

07/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

08/2022
05/2021

08/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

09/2022
05/2021

09/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

10/2022
05/2021

10/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

11/2022
05/2021

11/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

12/2022
05/2021

12/2022
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

01/2023
05/2021

01/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

02/2023
05/2021

02/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

03/2023
05/2021

03/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

04/2023
05/2021

04/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

05/2023
05/2021

05/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

06/2023
05/2021

06/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

07/2023
05/2021

07/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
05/2021

08/2023
05/2021

01/2024
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2021

07/2021

08/2021

09/2021
06/2021

07/2021

08/2021

09/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

08/2021
06/2021

08/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2021

09/2021

12/2021

03/2022
06/2021

09/2021

12/2021

03/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

10/2021
06/2021

10/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

11/2021
06/2021

11/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2021

12/2021

06/2022
06/2021

12/2021

06/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

12/2021
06/2021

12/2021
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2021

12/2021

06/2022

12/2022
06/2021

12/2021

06/2022

12/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

01/2022
06/2021

01/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

02/2022
06/2021

02/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

03/2022
06/2021

03/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

04/2022
06/2021

04/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

05/2022
06/2021

05/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
06/2021

06/2022

06/2023
06/2021

06/2022

06/2023
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

06/2022
06/2021

06/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

07/2022
06/2021

07/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

08/2022
06/2021

08/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

09/2022
06/2021

09/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

10/2022
06/2021

10/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

11/2022
06/2021

11/2022
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

12/2022
06/2021

12/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

01/2023
06/2021

01/2023
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

02/2023
06/2021

02/2023
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

03/2023
06/2021

03/2023
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

04/2023
06/2021

04/2023
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

05/2023
06/2021

05/2023
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

06/2023
06/2021

06/2023
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

07/2023
06/2021

07/2023
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
06/2021

08/2023
06/2021

01/2024
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

09/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2021

08/2021

09/2021

10/2021
07/2021

08/2021

09/2021

10/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

09/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2021

10/2021

01/2022
07/2021

10/2021

01/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

10/2021
07/2021

10/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2021

10/2021

01/2022

04/2022
07/2021

10/2021

01/2022

04/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

11/2021
07/2021

11/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

12/2021
07/2021

12/2021
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2021

01/2022

07/2022
07/2021

01/2022

07/2022
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

01/2022
07/2021

01/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2021

01/2022

07/2022

01/2023
07/2021

01/2022

07/2022

01/2023
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

02/2022
07/2021

02/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

03/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

04/2022
07/2021

04/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

05/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

06/2022
07/2021

06/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
07/2021

07/2022

07/2023
07/2021

07/2022

07/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

07/2022
07/2021

07/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

08/2022
07/2021

08/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

09/2022
07/2021

09/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

10/2022
07/2021

10/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

11/2022
07/2021

11/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

12/2022
07/2021

12/2022
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

01/2023
07/2021

01/2023
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

02/2023
07/2021

02/2023
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

03/2023
07/2021

03/2023
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

04/2023
07/2021

04/2023
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

05/2023
07/2021

05/2023
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

06/2023
07/2021

06/2023
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

07/2023
07/2021

07/2023
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
07/2021

08/2023
07/2021

01/2024
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2021

09/2021

10/2021

11/2021
08/2021

09/2021

10/2021

11/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

10/2021
08/2021

09/2021

10/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

10/2021
08/2021

10/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2021

11/2021

02/2022
08/2021

11/2021

02/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

11/2021
08/2021

11/2021
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2021

11/2021

02/2022

05/2022
08/2021

11/2021

02/2022

05/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

12/2021
08/2021

12/2021
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

01/2022
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2021

02/2022

08/2022
08/2021

02/2022

08/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

02/2022
08/2021

02/2022
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2021

02/2022

08/2022

02/2023
08/2021

02/2022

08/2022

02/2023
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

03/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

04/2022
08/2021

04/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

05/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

06/2022
08/2021

06/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

07/2022
08/2021

07/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
08/2021

08/2022

08/2023
08/2021

08/2022

01/2024
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

08/2022
08/2021

08/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

09/2022
08/2021

09/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

10/2022
08/2021

10/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

11/2022
08/2021

11/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

12/2022
08/2021

12/2022
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

01/2023
08/2021

01/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

02/2023
08/2021

02/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

03/2023
08/2021

03/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

04/2023
08/2021

04/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

05/2023
08/2021

05/2023
1,550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

06/2023
08/2021

06/2023
1,550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

07/2023
08/2021

07/2023
1,550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
08/2021

08/2023
08/2021

01/2024
1,550 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2021

10/2021

11/2021

12/2021
09/2021

10/2021

11/2021

12/2021
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2021

10/2021

11/2021
09/2021

10/2021

11/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

11/2021
09/2021

11/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2021

12/2021

03/2022

06/2022
09/2021

12/2021

03/2022

06/2022
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

01/2022
09/2021

01/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

02/2022
09/2021

02/2022
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
09/2021

03/2022

09/2022
09/2021

03/2022

09/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

03/2022
09/2021

03/2022
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2021

03/2022

09/2022

03/2023
09/2021

03/2022

09/2022

03/2023
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

04/2022
09/2021

04/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

05/2022
09/2021

05/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

06/2022
09/2021

06/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

07/2022
09/2021

07/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

08/2022
09/2021

08/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

09/2022
09/2021

09/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

10/2022
09/2021

10/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

11/2022
09/2021

11/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2021

12/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

01/2023
09/2021

01/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

02/2023
09/2021

02/2023
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

03/2023
09/2021

03/2023
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

04/2023
09/2021

04/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

05/2023
09/2021

05/2023
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

06/2023
09/2021

06/2023
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

07/2023
09/2021

07/2023
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
09/2021

08/2023
09/2021

01/2024
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
425 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2021

11/2021

12/2021
10/2021

11/2021

12/2021
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

12/2021
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2021

01/2022

04/2022
10/2021

01/2022

04/2022
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

01/2022
10/2021

01/2022
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2021

01/2022

04/2022

07/2022
10/2021

01/2022

04/2022

07/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

02/2022
10/2021

02/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

03/2022
10/2021

03/2022
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
10/2021

04/2022

10/2022
10/2021

04/2022

10/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

04/2022
10/2021

04/2022
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2021

04/2022

10/2022

04/2023
10/2021

04/2022

10/2022

04/2023
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

05/2022
10/2021

05/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

06/2022
10/2021

06/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

07/2022
10/2021

07/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

08/2022
10/2021

08/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

09/2022
10/2021

09/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

10/2022
10/2021

10/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

11/2022
10/2021

11/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

12/2022
10/2021

12/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

01/2023
10/2021

01/2023
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

02/2023
10/2021

02/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

03/2023
10/2021

03/2023
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

04/2023
10/2021

04/2023
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

05/2023
10/2021

05/2023
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

06/2023
10/2021

06/2023
2,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

07/2023
10/2021

07/2023
2,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
10/2021

08/2023
10/2021

01/2024
2,150 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2021

12/2021

01/2022

02/2022
11/2021

12/2021

01/2022

02/2022
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
375 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2021

12/2021

01/2022
11/2021

12/2021

01/2022
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

01/2022
11/2021

01/2022
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2021

02/2022

05/2022
11/2021

02/2022

05/2022
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

02/2022
11/2021

02/2022
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2021

02/2022

05/2022

08/2022
11/2021

02/2022

05/2022

08/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

03/2022
11/2021

03/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

04/2022
11/2021

04/2022
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
11/2021

05/2022

11/2022
11/2021

05/2022

11/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

05/2022
11/2021

05/2022
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2021

05/2022

11/2022

05/2023
11/2021

05/2022

11/2022

05/2023
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

06/2022
11/2021

06/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

07/2022
11/2021

07/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

08/2022
11/2021

08/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

09/2022
11/2021

09/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

10/2022
11/2021

10/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

11/2022
11/2021

11/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

12/2022
11/2021

12/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

01/2023
11/2021

01/2023
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

02/2023
11/2021

02/2023
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

03/2023
11/2021

03/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

04/2023
11/2021

04/2023
1,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

05/2023
11/2021

05/2023
2,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

06/2023
11/2021

06/2023
2,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

07/2023
11/2021

07/2023
2,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
11/2021

08/2023
11/2021

01/2024
2,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
375 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2021

01/2022

02/2022

03/2022
12/2021

01/2022

02/2022

03/2022
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2021

01/2022

02/2022
12/2021

01/2022

02/2022
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

02/2022
12/2021

02/2022
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2021

03/2022

06/2022

09/2022
12/2021

03/2022

06/2022

09/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

04/2022
12/2021

04/2022
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

05/2022
12/2021

05/2022
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

2

1
A

B

A
12/2021

06/2022

12/2022
12/2021

06/2022

12/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

06/2022
12/2021

06/2022
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2021

06/2022

12/2022

06/2023
12/2021

06/2022

12/2022

06/2023
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

07/2022
12/2021

07/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

08/2022
12/2021

08/2022
1,050 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

09/2022
12/2021

09/2022
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

10/2022
12/2021

10/2022
1,350 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

11/2022
12/2021

11/2022
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

12/2022
12/2021

12/2022
1,250 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

01/2023
12/2021

01/2023
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 1

1
A

B
12/2021

02/2023
12/2021

02/2023
1,200 USD