HENRY HUB NATURAL GAS - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 08/2024 07/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 09/2024 03/2026 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 10/2024 03/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2024 01/2026 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2025 02/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 08/2025 10/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2026 04/2026 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2023 04/2023 4,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 05/2023 03/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2023 04/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 07/2023 04/2027 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 08/2023 02/2027 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 09/2023 04/2026 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2023 10/2023 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2023 12/2023 270 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2024 01/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2024 02/2024 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2024 03/2024 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2024 10/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2024 02/2026 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 07/2025 11/2026 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2026 03/2026 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 05/2026 05/2026 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2026 12/2026 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2027 01/2027 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2023 04/2023 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2023 08/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2023 09/2023 3,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2023 12/2023 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2023 11/2023 3,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2024 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2024 03/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2024 05/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2024 06/2024 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2024 03/2026 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2025 06/2025 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2025 08/2025 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2025 09/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2025 04/2026 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2025 12/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2026 01/2026 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2023 04/2023 3,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2023 05/2023 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2023 03/2026 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2023 07/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2023 09/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2023 10/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2023 05/2025 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2023 12/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2024 01/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2024 02/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2024 03/2024 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2024 01/2026 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2024 07/2025 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2024 04/2026 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2024 12/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2025 03/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2025 04/2025 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2025 11/2025 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2023 04/2023 3,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2023 05/2023 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2023 06/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2023 08/2023 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2023 09/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2023 10/2023 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2023 11/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2023 12/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2024 02/2024 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2024 03/2024 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2024 04/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2024 06/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2024 07/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2024 04/2026 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2024 01/2026 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2024 03/2026 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2025 03/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2025 02/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2025 12/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2023 04/2023 3,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 05/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 06/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2023 07/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2023 08/2023 1,425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2023 09/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2023 03/2024 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2023 12/2023 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2024 02/2024 2,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 09/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2024 04/2026 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2024 01/2026 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2024 05/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2025 02/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2025 03/2025 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2025 03/2026 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2025 07/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2023 04/2023 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2023 07/2023 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2023 08/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2023 09/2023 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2023 02/2024 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2023 12/2023 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2024 03/2024 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 10/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2024 12/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2024 02/2026 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2025 03/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2025 06/2025 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2025 04/2026 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2023 05/2023 4,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2023 06/2023 3,800 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2023 07/2023 3,700 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2023 08/2023 3,600 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2023 09/2023 3,500 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2023 10/2023 3,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2023 12/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2024 01/2024 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2024 02/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2024 03/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2024 04/2024 1,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2024 05/2024 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2026 12/2035 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2023 05/2023 4,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2023 06/2023 3,800 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2023 07/2023 3,700 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2023 08/2023 3,600 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2023 09/2023 3,500 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2023 10/2023 3,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2023 12/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 01/2024 01/2024 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2024 02/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2024 03/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2024 04/2024 1,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 03/24/2023 03/30/2023 1,600 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 03/31/2023 04/04/2023 1,400 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 04/05/2023 04/11/2023 1,300 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 04/12/2023 04/30/2023 1,100 GBP 0.08
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 03/2023 03/2023 23 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 04/2023 04/2023 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 05/2023 06/2023 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 07/2023 12/2028 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 03/2023 03/2023 464 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 04/2023 04/2023 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 05/2023 07/2023 850 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 08/2023 12/2028 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 04/2023 04/2023 85 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 05/2023 05/2023 80 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 06/2023 07/2023 75 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 08/2023 02/2024 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 03/2024 12/2028 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 04/2023 04/2023 1,600 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 05/2023 05/2023 1,500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 06/2023 08/2023 1,400 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 09/2023 02/2024 600 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 03/2024 12/2028 525 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 03/2023 03/2023 19 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 04/2023 04/2023 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 05/2023 12/2028 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 03/2023 03/2023 425 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 04/2023 04/2023 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 05/2023 06/2023 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 07/2023 12/2028 225 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 03/2023 03/2023 17 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 04/2023 04/2023 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 05/2023 06/2023 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 07/2023 01/2024 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 02/2024 12/2028 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 03/2023 03/2023 290 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 04/2023 04/2023 750 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 05/2023 07/2023 450 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 08/2023 01/2024 220 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 02/2024 12/2028 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 03/2023 03/2023 19 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 04/2023 12/2028 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 03/2023 03/2023 464 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 04/2023 04/2023 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 05/2023 12/2028 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 03/2023 03/2023 464 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 04/2023 04/2023 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 05/2023 06/2023 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 07/2023 12/2028 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 03/2023 03/2023 19 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 04/2023 04/2023 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 05/2023 12/2028 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 03/2023 03/2023 19 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 04/2023 04/2023 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 05/2023 06/2023 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 07/2023 12/2028 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 03/2023 03/2023 464 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 04/2023 04/2023 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 05/2023 06/2023 500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 07/2023 12/2028 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 03/2023 03/2023 19 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 04/2023 04/2023 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 05/2023 12/2028 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 03/2023 03/2023 464 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 04/2023 04/2023 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 05/2023 07/2023 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 08/2023 12/2028 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 03/08/2023 03/30/2023 8,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 03/31/2023 04/28/2023 7,000 USD 0.05
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 03/2023 03/2023 5,800 USD 40.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 04/2023 04/2023 5,700 USD 35.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 05/2023 02/2026 5,000 USD 30.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 03/2023 03/2023 580 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 04/2023 04/2023 2,900 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 05/2023 02/2026 2,800 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NEW YORK HUB ZONE J PEAK DAILY JN 03/08/2023 04/28/2023 4,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (PLATTS) FUT 1Q 03/2023 02/2026 8,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 03/2023 03/2023 2,177 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 04/2023 02/2026 11,250 USD 0.05
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 04/2023 12/2028 100 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/01/2023 03/01/2023 688 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/02/2023 03/02/2023 718 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/03/2023 03/03/2023 752 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/06/2023 03/06/2023 789 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/07/2023 03/07/2023 830 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/08/2023 03/08/2023 879 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/09/2023 03/09/2023 929 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/10/2023 03/10/2023 992 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/13/2023 03/13/2023 1,056 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/14/2023 03/14/2023 1,133 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/15/2023 03/15/2023 1,219 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/16/2023 03/16/2023 1,319 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/17/2023 03/17/2023 1,439 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/20/2023 03/20/2023 1,582 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/21/2023 03/21/2023 1,759 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/22/2023 03/22/2023 1,984 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/23/2023 03/23/2023 2,263 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/24/2023 03/24/2023 2,644 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/27/2023 03/27/2023 3,169 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/28/2023 03/28/2023 3,968 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/29/2023 03/29/2023 5,288 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/30/2023 03/30/2023 7,937 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/31/2023 03/31/2023 7,912 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/03/2023 04/03/2023 2,357 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/04/2023 04/04/2023 2,357 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/05/2023 04/05/2023 2,357 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/06/2023 04/06/2023 2,357 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/11/2023 04/11/2023 2,356 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/12/2023 04/12/2023 2,356 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/13/2023 04/13/2023 2,356 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/14/2023 04/14/2023 2,356 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/17/2023 04/17/2023 2,355 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/18/2023 04/18/2023 2,355 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/19/2023 04/19/2023 2,354 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/20/2023 04/20/2023 2,353 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/21/2023 04/21/2023 2,352 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/24/2023 04/24/2023 2,351 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/25/2023 04/25/2023 2,349 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/26/2023 04/26/2023 2,345 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/27/2023 04/27/2023 2,338 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/28/2023 04/28/2023 2,317 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/02/2023 05/02/2023 2,191 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/03/2023 05/03/2023 2,190 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/04/2023 05/04/2023 2,189 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/05/2023 05/05/2023 2,188 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/09/2023 05/09/2023 2,186 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/10/2023 05/10/2023 2,185 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/11/2023 05/11/2023 2,183 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/12/2023 05/12/2023 2,181 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/15/2023 05/15/2023 2,179 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/16/2023 05/16/2023 2,177 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/17/2023 05/17/2023 2,173 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/18/2023 05/18/2023 2,169 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/19/2023 05/19/2023 2,164 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/22/2023 05/22/2023 2,158 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/23/2023 05/23/2023 2,149 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/24/2023 05/24/2023 2,137 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/25/2023 05/25/2023 2,119 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/26/2023 05/26/2023 2,089 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/30/2023 05/30/2023 2,029 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/31/2023 05/31/2023 1,850 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 03/01/2023 03/31/2023 1,187 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 04/03/2023 04/28/2023 2,700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 03/01/2023 03/31/2023 1,319 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 04/03/2023 04/28/2023 3,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 03/01/2023 03/31/2023 1,935 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 04/03/2023 04/28/2023 4,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 03/2023 03/2023 2,129 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 04/2023 12/2026 11,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 03/01/2023 03/31/2023 5,279 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 04/03/2023 04/28/2023 12,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 03/2023 03/2023 9,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 04/2023 04/2023 8,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 05/2023 12/2026 6,000 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 03/01/2023 03/31/2023 1,583 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 04/03/2023 04/28/2023 2,900 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 03/01/2023 03/31/2023 3,959 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 04/03/2023 04/28/2023 9,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2023 03/2023 522 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2023 04/2023 5,481 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2023 05/2023 4,921 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2023 06/2023 4,728 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2023 07/2023 4,707 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2023 08/2023 4,672 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2023 09/2023 4,226 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2023 10/2023 3,953 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2023 11/2023 3,925 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2023 12/2023 3,875 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2024 01/2024 3,841 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2024 02/2024 3,387 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2024 03/2024 3,126 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2024 04/2024 3,094 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2024 05/2024 3,066 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2024 06/2024 3,038 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2024 07/2024 3,010 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2024 08/2024 2,982 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2024 09/2024 2,958 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2024 12/2026 2,926 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2024 11/2026 2,930 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 03/2023 03/2023 1,548 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 04/2023 08/2023 7,800 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 09/2023 06/2027 7,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 03/2023 03/2023 483 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 04/2023 02/2026 2,300 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2023 04/2023 7,900 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2023 05/2023 7,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2023 06/2023 6,700 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2023 07/2023 6,600 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2023 08/2023 6,500 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2023 09/2023 6,400 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2023 10/2023 6,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2023 11/2023 6,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2023 12/2023 5,900 USD 11.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2024 01/2024 5,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2024 02/2024 5,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2024 03/2024 5,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2024 04/2024 5,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2024 05/2024 5,300 USD 9.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2024 06/2024 5,200 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2024 07/2024 5,100 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2024 08/2024 5,000 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2024 09/2024 4,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2024 10/2024 4,800 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2024 01/2027 4,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/01/2023 03/01/2023 687 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/02/2023 03/02/2023 717 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/03/2023 03/03/2023 752 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/06/2023 03/06/2023 790 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/07/2023 03/07/2023 831 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/08/2023 03/08/2023 877 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/09/2023 03/09/2023 929 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/10/2023 03/10/2023 987 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/13/2023 03/13/2023 1,053 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/14/2023 03/14/2023 1,128 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/15/2023 03/15/2023 1,215 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/16/2023 03/16/2023 1,316 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/17/2023 03/17/2023 1,435 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/20/2023 03/20/2023 1,580 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/21/2023 03/21/2023 1,755 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/22/2023 03/22/2023 1,975 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/23/2023 03/23/2023 2,257 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/24/2023 03/24/2023 2,633 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/27/2023 03/27/2023 3,160 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/28/2023 03/28/2023 3,950 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/29/2023 03/29/2023 5,266 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 03/30/2023 03/31/2023 7,900 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 04/03/2023 04/28/2023 7,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2023 03/2023 489 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2023 04/2023 4,580 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2023 05/2023 3,657 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2023 06/2023 3,565 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2023 07/2023 3,448 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2023 08/2023 3,387 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2023 09/2023 2,748 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2023 10/2023 2,648 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2023 11/2023 2,598 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2023 12/2023 2,522 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2024 01/2024 2,474 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2024 02/2024 2,436 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2024 03/2024 1,343 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2024 04/2024 1,322 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2024 05/2024 1,301 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2024 06/2024 1,273 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2024 07/2024 1,245 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2024 08/2024 1,244 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2024 09/2024 1,633 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2024 10/2024 1,595 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2024 11/2024 1,576 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2024 12/2024 1,557 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2025 01/2025 1,548 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2025 02/2025 1,559 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2025 03/2025 1,770 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2025 04/2025 1,759 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2025 05/2025 1,748 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2025 06/2025 1,737 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2025 07/2025 1,726 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2025 08/2025 1,715 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2025 09/2025 1,704 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2025 10/2025 1,693 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2025 11/2025 1,682 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2025 12/2025 1,670 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2026 01/2026 1,660 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2026 02/2026 1,649 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2026 03/2026 1,638 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2026 04/2026 1,627 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2026 05/2026 1,616 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2026 06/2026 1,605 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2026 07/2026 1,594 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2026 12/2026 1,584 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2023 04/2023 7,900 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2023 05/2023 7,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2023 06/2023 6,700 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2023 07/2023 6,600 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2023 08/2023 6,500 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2023 09/2023 6,400 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2023 10/2023 6,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2023 11/2023 6,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2023 12/2023 5,900 USD 11.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2024 01/2024 5,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2024 02/2024 5,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2024 03/2024 5,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2024 04/2024 5,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2024 05/2024 5,300 USD 9.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2024 06/2024 5,200 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2024 07/2024 5,100 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2024 08/2024 5,000 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2024 09/2024 4,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2024 10/2024 4,800 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2024 12/2025 4,700 USD 6.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/01/2023 03/01/2023 476 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/02/2023 03/02/2023 497 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/03/2023 03/03/2023 521 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/06/2023 03/06/2023 548 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/07/2023 03/07/2023 577 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/08/2023 03/08/2023 608 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/09/2023 03/09/2023 644 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/10/2023 03/10/2023 685 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/13/2023 03/13/2023 730 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/14/2023 03/14/2023 783 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/15/2023 03/15/2023 842 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/16/2023 03/16/2023 913 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/17/2023 03/17/2023 995 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/20/2023 03/20/2023 1,096 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/21/2023 03/21/2023 1,217 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/22/2023 03/22/2023 1,370 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/23/2023 03/23/2023 1,565 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/24/2023 03/24/2023 1,826 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/27/2023 03/27/2023 2,192 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/28/2023 03/28/2023 2,740 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/29/2023 03/29/2023 3,653 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/30/2023 03/31/2023 5,480 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/03/2023 04/03/2023 5,018 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/04/2023 04/04/2023 5,019 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/05/2023 04/05/2023 5,021 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/06/2023 04/06/2023 5,023 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/10/2023 04/10/2023 5,027 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/11/2023 04/11/2023 5,029 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/12/2023 04/12/2023 5,032 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/13/2023 04/13/2023 5,036 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/14/2023 04/14/2023 5,040 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/17/2023 04/17/2023 5,044 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/18/2023 04/18/2023 5,050 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/19/2023 04/19/2023 5,058 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/20/2023 04/20/2023 5,067 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/21/2023 04/28/2023 5,080 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2023 03/2023 476 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2023 04/2023 5,018 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2023 05/2023 4,444 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2023 06/2023 3,607 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2023 07/2023 3,508 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2023 08/2023 3,435 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2023 09/2023 2,757 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2023 10/2023 2,642 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2023 11/2023 2,591 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2023 12/2023 2,516 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2024 01/2024 2,466 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2024 02/2024 2,416 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2024 03/2024 1,988 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2024 04/2024 1,947 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2024 05/2024 1,907 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2024 06/2024 1,876 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2024 07/2024 1,844 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2024 08/2024 1,812 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2024 09/2024 1,908 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2024 10/2024 2,167 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2024 11/2024 2,154 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2024 12/2024 2,140 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2025 01/2025 2,127 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2025 02/2025 2,114 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2025 03/2025 1,859 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2025 04/2025 1,848 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2025 05/2025 1,836 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2025 06/2025 1,825 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2025 07/2025 1,813 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2025 08/2025 1,801 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2025 09/2025 1,790 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2025 10/2025 1,778 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2025 11/2025 1,767 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2025 12/2025 1,755 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2026 01/2026 1,743 USD 25.000%