HENRY HUB NATURAL GAS - 保证金

开始时间 期末
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2023 02/2023 3,628 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2023 03/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2023 04/2023 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2023 05/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2023 06/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2023 07/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 08/2023 08/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2023 09/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2023 11/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2023 01/2024 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2024 02/2024 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2024 03/2024 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2024 04/2024 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2024 12/2027 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 01/03/2023 01/31/2023 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 02/01/2023 02/28/2023 1,851 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 01/2023 01/2023 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 02/2023 02/2023 1,285 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 03/2023 01/2025 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 01/03/2023 01/31/2023 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 02/01/2023 02/28/2023 2,314 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 01/2023 01/2023 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 02/2023 02/2023 1,714 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 03/2023 01/2025 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 02/2023 03/2023 5,500 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 04/2023 08/2023 5,000 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 09/2023 02/2024 4,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 01/2023 01/2023 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 02/2023 02/2023 38,656 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 03/2023 03/2023 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 04/2023 05/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 06/2023 08/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 09/2023 01/2026 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 02/2023 03/2023 5,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 04/2023 05/2023 5,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 06/2023 08/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 09/2023 02/2026 4,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM MBB 01/03/2023 01/31/2023 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM MBB 02/01/2023 02/28/2023 3,471 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P MBE 01/2023 02/2023 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P MBE 03/2023 12/2025 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 01/2023 01/2023 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 02/2023 02/2023 4,114 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 03/2023 03/2023 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 04/2023 12/2026 3,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 01/2023 01/2023 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 02/2023 02/2023 2,571 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 03/2023 12/2025 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 01/2023 01/2023 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 02/2023 02/2023 4,285 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 03/2023 03/2023 4,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 04/2023 12/2027 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 01/2023 01/2023 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 02/2023 02/2023 46,545 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 03/2023 03/2023 54,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 04/2023 05/2023 51,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 06/2023 08/2023 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 09/2023 12/2026 41,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ETHYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURES NA2 01/2023 12/2025 7,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURE NA3 01/2023 12/2025 6,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 01/2023 02/2023 5,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 03/2023 12/2025 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2023 01/2023 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 02/2023 02/2023 26,893 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2023 03/2023 33,820 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 04/2023 04/2023 31,960 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2023 05/2023 31,040 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2023 06/2023 27,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 07/2023 07/2023 26,880 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 08/2023 08/2023 25,960 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 09/2023 09/2023 22,940 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2023 10/2023 22,480 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 11/2023 11/2023 22,020 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 12/2023 04/2024 21,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2024 01/2027 20,640 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 02/2027 02/2027 57,560 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 01/2023 01/2023 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 02/2023 02/2023 33,614 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 03/2023 03/2023 24,580 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 04/2023 05/2023 22,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 06/2023 08/2023 21,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 09/2023 10/2023 20,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 11/2023 01/2027 15,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 02/2027 02/2027 34,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 01/2023 01/2023 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 02/2023 12/2025 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 01/03/2023 01/31/2023 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 02/01/2023 02/28/2023 2,777 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 01/2023 01/2023 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 02/2023 02/2023 46,545 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 03/2023 03/2023 54,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 04/2023 05/2023 51,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 06/2023 08/2023 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 09/2023 12/2026 41,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 01/03/2023 01/31/2023 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 02/01/2023 02/01/2023 4,815 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 02/02/2023 02/02/2023 5,083 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 02/03/2023 02/03/2023 5,382 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 02/06/2023 02/06/2023 5,718 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 02/07/2023 02/28/2023 6,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 01/2023 02/2023 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 03/2023 03/2023 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 04/2023 10/2023 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 11/2023 01/2027 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 01/2023 02/2023 6,100 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 03/2023 03/2023 6,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 04/2023 12/2026 5,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2023 02/2023 3,800 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 03/2023 03/2023 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 04/2023 04/2023 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 05/2023 05/2023 3,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2023 06/2023 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 07/2023 07/2023 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 08/2023 08/2023 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 09/2023 09/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 10/2023 10/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 11/2023 11/2023 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 12/2023 04/2024 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 05/2024 12/2027 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 01/2023 02/2023 2,200 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 03/2023 03/2023 2,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 04/2023 04/2023 1,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 05/2023 05/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 06/2023 06/2023 1,700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 07/2023 07/2023 1,650 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 08/2023 08/2023 1,600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 09/2023 09/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 10/2023 10/2023 1,450 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2023 11/2023 1,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 12/2023 12/2023 1,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 01/2024 01/2024 1,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 02/2024 02/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 03/2024 03/2024 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 04/2024 12/2027 1,000 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 01/2023 02/2023 4,600 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2023 03/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 04/2023 04/2023 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2023 05/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 06/2023 06/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 07/2023 07/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 08/2023 08/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 09/2023 09/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 10/2023 11/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 12/2023 01/2024 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 02/2024 02/2024 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2024 03/2024 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 04/2024 04/2024 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2024 12/2027 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 01/2023 01/2023 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 02/2023 02/2023 42,857 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 03/2023 03/2023 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 04/2023 12/2026 35,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2024 01/2024 6,488 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2025 01/2025 5,226 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2026 01/2026 4,692 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2027 01/2034 4,656 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2023 04/2023 7,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2024 04/2024 3,325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2025 04/2025 2,988 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2026 04/2032 2,716 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2023 11/2023 3,788 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2024 11/2024 2,363 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2025 11/2025 2,025 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2026 11/2032 1,940 USD 0.1
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 01/2023 01/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 02/2023 02/2023 3,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 03/2023 03/2023 3,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 04/2023 04/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 05/2023 05/2023 605 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 06/2023 06/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 07/2023 07/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 08/2023 08/2023 1,425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 09/2023 09/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 10/2023 10/2023 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 11/2023 12/2023 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 01/2024 02/2024 2,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 01/2023 02/2023 % 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 03/2023 03/2023 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 04/2023 04/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 05/2023 05/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 06/2023 09/2023 155 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 08/2023 05/2026 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 10/2023 10/2023 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 11/2023 12/2023 270 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 01/2024 01/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 02/2024 02/2024 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 03/2024 03/2024 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 04/2024 10/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 05/2024 02/2026 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 06/2024 10/2026 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 11/2024 11/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 02/2025 03/2027 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 03/2025 03/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 04/2025 12/2026 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 07/2025 02/2028 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 03/2026 03/2026 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 01/2027 01/2027 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 01/2023 01/2023 % 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 02/2023 02/2023 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 03/2023 03/2023 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 04/2023 04/2023 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 05/2023 05/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 07/2023 07/2023 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 08/2023 08/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 09/2023 10/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 11/2023 11/2023 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 12/2023 12/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 01/2024 01/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 02/2024 02/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 01/2023 01/2023 3,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 02/2023 02/2023 3,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 03/2023 03/2023 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 04/2023 04/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 05/2023 07/2023 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 08/2023 08/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 09/2023 09/2023 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 10/2023 02/2024 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 11/2023 12/2023 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 01/2023 02/2024 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 02/2023 02/2023 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 03/2023 03/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 04/2023 04/2023 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 05/2023 05/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 07/2023 07/2023 355 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 08/2023 08/2023 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 09/2023 09/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 10/2023 10/2023 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 11/2023 11/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 12/2023 12/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2023 01/2023 3,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 02/2023 02/2023 3,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 03/2023 03/2023 4,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2023 08/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 09/2023 09/2023 3,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 10/2023 12/2023 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 11/2023 11/2023 3,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2024 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 03/2024 03/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2024 05/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 06/2024 06/2024 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 07/2024 01/2026 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 03/2025 11/2027 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2025 11/2025 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 06/2025 06/2025 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 07/2025 08/2027 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 08/2025 02/2026 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 09/2025 02/2028 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 03/2026 03/2026 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2026 09/2027 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 05/2026 05/2026 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 12/2026 04/2027 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 03/2027 03/2027 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 03/2023 03/2023 3,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2023 04/2023 925 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 05/2023 05/2023 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 06/2023 06/2023 505 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2023 09/2023 1,305 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 08/2023 10/2023 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 11/2023 11/2023 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2023 12/2023 2,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2024 02/2024 2,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 03/2024 03/2024 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2024 12/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2024 07/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 08/2024 06/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2024 04/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2025 01/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2025 02/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2025 08/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 09/2025 02/2026 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 11/2025 11/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2023 03/2023 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2023 04/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 05/2023 05/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2023 09/2023 155 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 08/2023 05/2026 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2023 10/2023 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2023 12/2023 270 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2024 01/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2024 02/2024 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2024 03/2024 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2024 10/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 05/2024 02/2026 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2024 10/2026 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2024 11/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2025 02/2027 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2025 03/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2025 12/2026 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 07/2025 11/2026 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2026 03/2026 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2027 01/2027 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2023 03/2023 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2023 04/2023 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2023 05/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2023 09/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2023 08/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2023 10/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2023 11/2023 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2023 12/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2024 01/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2024 02/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2024 03/2024 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2024 01/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2024 06/2024 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2024 11/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2024 02/2026 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2025 02/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2025 03/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2025 01/2026 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2025 06/2025 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2025 07/2025 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2023 03/2023 4,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2023 08/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2023 09/2023 3,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2023 12/2023 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2023 11/2023 3,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2024 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2024 03/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2024 05/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2024 06/2024 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2024 01/2026 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2025 03/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2025 11/2025 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2025 06/2025 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2025 07/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2025 02/2026 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2025 10/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2023 03/2023 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2023 04/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2023 07/2023 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2023 08/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2023 09/2023 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2023 02/2024 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2023 12/2023 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2024 03/2024 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 02/2026 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2024 11/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2024 07/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2025 11/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2025 02/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2025 12/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2023 03/2023 3,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2023 04/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 05/2023 605 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 06/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2023 07/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2023 08/2023 1,425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2023 09/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2023 03/2024 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2023 12/2023 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2024 02/2024 2,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 09/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2024 07/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2024 02/2026 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2024 11/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2025 01/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2025 02/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2025 12/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2025 08/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2023 03/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2023 04/2023 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2023 05/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 355 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2023 08/2023 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2023 09/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2023 10/2023 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2023 11/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2023 12/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2024 02/2024 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2024 03/2024 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2024 11/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2024 06/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2024 07/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2024 11/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2024 03/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2025 01/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2025 02/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2025 08/2025 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2025 02/2026 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2023 03/2023 5,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 04/2023 4,400 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2023 05/2023 4,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2023 06/2023 4,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2023 07/2023 4,000 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2023 08/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2023 09/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2023 10/2023 3,700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2023 11/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2023 12/2023 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 01/2024 01/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 02/2024 02/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2024 03/2024 2,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2024 05/2024 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2026 12/2035 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2023 03/2023 5,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 04/2023 4,400 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2023 05/2023 4,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2023 06/2023 4,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2023 07/2023 4,000 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2023 08/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2023 09/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2023 10/2023 3,700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2023 11/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2023 12/2023 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 01/2024 01/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 02/2024 02/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2024 03/2024 2,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2026 12/2026 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 03/2023 03/2023 5,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 04/2023 04/2023 4,400 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 05/2023 05/2023 4,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2023 03/2023 5,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 04/2023 4,400 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2023 05/2023 4,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2023 06/2023 4,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2023 07/2023 4,000 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2023 08/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2023 09/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2023 10/2023 3,700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2023 11/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2023 12/2023 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 01/2024 01/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 02/2024 02/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2024 03/2024 2,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2024 05/2024 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2026 12/2028 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 03/2023 03/2023 118,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 04/2023 04/2023 92,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 05/2023 10/2023 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 11/2023 04/2024 95,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 05/2024 10/2024 82,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 11/2024 12/2025 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 03/2023 04/2023 118,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 05/2023 05/2023 92,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 06/2023 11/2023 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 12/2023 05/2024 95,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 06/2024 12/2025 82,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 03/2023 03/2023 118,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 04/2023 04/2023 92,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 05/2023 10/2023 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 11/2023 04/2024 95,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 05/2024 10/2024 82,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 11/2024 12/2028 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 03/2023 03/2023 15,500,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 04/2023 04/2023 12,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 05/2023 05/2023 11,700,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 06/2023 10/2023 11,500,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 11/2023 04/2024 12,350,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 05/2024 10/2024 10,500,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 11/2024 12/2028 10,400,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 01/15/2023 06/25/2023 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 07/02/2023 02/23/2025 70,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 02/01/2023 02/08/2023 1,600 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 02/09/2023 02/12/2023 1,400 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 02/13/2023 02/16/2023 1,300 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 02/17/2023 03/31/2023 1,100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 02/2023 03/2023 63,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 04/2023 04/2023 60,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 05/2023 05/2023 55,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 06/2023 12/2026 50,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2023 03/2023 5,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 04/2023 4,400 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2023 05/2023 4,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2023 06/2023 4,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2023 07/2023 4,000 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2023 08/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2023 09/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2023 10/2023 3,700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2023 11/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2023 12/2023 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2024 01/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2024 02/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2024 03/2024 2,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2026 12/2035 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2023 03/2023 5,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2023 04/2023 4,400 USD 24.000%