HENRY HUB NATURAL GAS - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2025 07/2025 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2025 08/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2025 03/2026 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2025 11/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2025 12/2025 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2023 04/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2023 07/2023 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2023 08/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2023 09/2023 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2023 02/2024 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2023 12/2023 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2024 03/2024 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 09/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2024 01/2026 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2024 11/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2025 02/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2025 05/2025 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2025 03/2026 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2023 04/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 05/2023 605 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 06/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2023 07/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2023 08/2023 1,425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2023 09/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2023 03/2024 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2023 12/2023 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2024 02/2024 2,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 09/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2024 10/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2024 01/2026 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2024 05/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2025 02/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2025 03/2026 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2025 07/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2023 04/2023 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2023 05/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 355 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2023 08/2023 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2023 09/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2023 10/2023 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2023 11/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2023 12/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2024 02/2024 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2024 03/2024 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2024 04/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2024 06/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2024 07/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2024 09/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2024 01/2026 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2024 03/2026 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2025 03/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2025 02/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2025 12/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 04/2023 4,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2023 05/2023 3,800 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2023 06/2023 3,700 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2023 07/2023 3,600 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2023 08/2023 3,500 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2023 09/2023 3,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2023 10/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2023 11/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2023 12/2023 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 01/2024 01/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 02/2024 02/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2024 03/2024 2,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2024 06/2024 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2026 12/2035 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 04/2023 4,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2023 05/2023 3,800 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2023 06/2023 3,700 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2023 07/2023 3,600 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2023 08/2023 3,500 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2023 09/2023 3,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2023 10/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2023 11/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2023 12/2023 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 01/2024 01/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 02/2024 02/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2024 03/2024 2,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2024 04/2024 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2026 12/2026 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 04/2023 04/2023 4,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 05/2023 05/2023 3,800 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 06/2023 06/2023 3,700 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 04/2023 4,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2023 05/2023 3,800 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2023 06/2023 3,700 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2023 07/2023 3,600 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2023 08/2023 3,500 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2023 09/2023 3,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2023 10/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2023 11/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2023 12/2023 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 01/2024 01/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 02/2024 02/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2024 03/2024 2,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2024 06/2024 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2026 12/2028 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 05/2023 05/2023 34,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 06/2023 10/2025 34,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 07/2023 10/2023 33,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 11/2023 04/2024 38,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 05/2024 10/2024 31,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 11/2025 12/2025 30,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 05/2023 05/2023 34,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 06/2023 12/2025 34,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 07/2023 10/2023 33,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 11/2023 04/2024 38,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 05/2024 10/2024 31,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 05/2023 05/2023 34,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 06/2023 10/2025 34,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 07/2023 10/2023 33,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 11/2023 04/2024 38,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 05/2024 10/2024 31,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 11/2025 12/2028 30,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 05/2023 05/2023 4,900,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 06/2023 04/2024 4,800,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 07/2023 10/2025 4,500,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 05/2024 10/2024 4,400,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 11/2025 12/2028 4,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 03/05/2023 07/30/2023 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 08/06/2023 03/30/2025 70,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 03/22/2023 03/29/2023 1,600 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 03/30/2023 04/02/2023 1,400 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 04/03/2023 04/05/2023 1,300 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 04/06/2023 04/30/2023 1,100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 04/2023 04/2023 55,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 05/2023 12/2026 50,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 06/2023 09/2023 46,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2023 04/2023 4,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2023 05/2023 3,800 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2023 06/2023 3,700 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2023 07/2023 3,600 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2023 08/2023 3,500 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2023 09/2023 3,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2023 10/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2023 11/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2023 12/2023 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2024 01/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2024 02/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2024 03/2024 2,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2024 04/2024 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2026 12/2035 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2023 04/2023 4,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2023 05/2023 3,800 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2023 06/2023 3,700 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2023 07/2023 3,600 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2023 08/2023 3,500 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2023 09/2023 3,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2023 10/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2023 11/2023 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2023 12/2023 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 01/2024 01/2024 3,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2024 02/2024 3,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2024 03/2024 2,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 04/2023 1,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2023 05/2023 950 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2023 06/2023 925 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2023 07/2023 900 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2023 08/2023 875 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2023 09/2023 850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2023 10/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2023 11/2023 800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2023 12/2023 775 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 01/2024 01/2024 762 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 02/2024 02/2024 750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2024 03/2024 700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2024 06/2024 475 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2024 02/2025 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2025 03/2025 462 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2025 04/2025 437 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2025 11/2025 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2025 03/2026 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2026 12/2035 387 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 04/2023 1,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2023 05/2023 950 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2023 06/2023 925 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2023 07/2023 900 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2023 08/2023 875 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2023 09/2023 850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2023 10/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2023 11/2023 800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2023 12/2023 775 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2024 01/2024 762 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2024 02/2024 750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2024 03/2024 700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2024 06/2024 475 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2024 02/2025 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2025 03/2025 462 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2025 04/2025 437 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2025 11/2025 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2025 03/2026 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2026 01/2033 387 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 04/2023 04/2023 1,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 05/2023 05/2023 950 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 06/2023 06/2023 925 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 04/2023 1,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2023 05/2023 950 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2023 06/2023 925 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2023 07/2023 900 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2023 08/2023 875 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2023 09/2023 850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2023 10/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2023 11/2023 800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2023 12/2023 775 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2024 01/2024 762 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2024 02/2024 750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2024 03/2024 700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2024 06/2024 475 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2024 02/2025 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2025 03/2025 462 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2025 04/2025 437 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2025 11/2025 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2025 03/2026 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2026 12/2035 387 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 05/2023 05/2023 40,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 06/2023 06/2023 39,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 07/2023 10/2023 37,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 11/2023 04/2024 38,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 05/2024 10/2024 34,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 11/2024 12/2028 33,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 04/2023 12/2028 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 04/2023 04/2023 20,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 05/2023 05/2023 19,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 06/2023 12/2026 18,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 04/2023 1,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2023 05/2023 950 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2023 06/2023 925 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2023 07/2023 900 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2023 08/2023 875 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2023 09/2023 850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2023 10/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2023 11/2023 800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2023 12/2023 775 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 01/2024 01/2024 762 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2024 02/2024 750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2024 03/2024 700 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2024 06/2024 475 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2024 02/2025 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2025 03/2025 462 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2025 04/2025 437 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2025 11/2025 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2025 03/2026 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2026 12/2028 387 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 04/2023 04/2023 56,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 05/2023 05/2023 53,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 06/2023 09/2023 48,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 10/2023 03/2024 51,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 04/2024 09/2024 50,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 10/2024 12/2028 47,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 04/2023 04/2023 19,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 05/2023 05/2023 17,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 06/2023 12/2026 16,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 04/2023 04/2023 12,645 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 05/2023 05/2023 53,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 06/2023 09/2023 48,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 10/2023 03/2024 51,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 04/2024 09/2024 50,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 10/2024 12/2028 47,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 03/22/2023 03/29/2023 1,800 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 03/30/2023 04/05/2023 1,700 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 04/06/2023 04/30/2023 1,400 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 04/2023 04/2023 56,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 05/2023 05/2023 53,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 06/2023 09/2023 48,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 10/2023 03/2024 51,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 04/2024 09/2024 50,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 10/2024 12/2026 47,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 03/2023 04/2023 13,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 05/2023 05/2023 10,500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 06/2023 09/2024 10,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 10/2023 03/2024 12,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 10/2024 12/2033 11,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 04/2023 04/2023 13,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 05/2023 05/2023 10,500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 06/2023 09/2024 10,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 10/2023 03/2024 12,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 10/2024 12/2028 11,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 03/2023 03/2023 1,677 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 04/2023 04/2023 10,500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 05/2023 08/2024 10,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 09/2023 02/2024 12,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 09/2024 12/2028 11,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 03/2023 12/2028 12,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 05/2023 05/2023 11,500 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 06/2023 09/2023 11,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 10/2023 03/2024 13,000 GBP 25.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 03/2023 04/2023 7,200 USD 40.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 05/2023 05/2023 7,200 USD 35.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 06/2023 06/2023 7,200 USD 30.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 08/2023 12/2023 7,200 USD 26.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 02/2024 12/2028 7,200 USD 25.000%
CMX METALS ALUMINUM A-380 ALLOY PLATTS FUTURES A38 03/2023 06/2023 4,000 USD 35.000%
CMX METALS ALUMINUM A-380 ALLOY PLATTS FUTURES A38 07/2023 12/2024 3,000 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM METAL BULLETIN AEP 03/2023 03/2023 500 USD 35.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM METAL BULLETIN AEP 04/2023 04/2023 1,000 USD 25.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM METAL BULLETIN AEP 05/2023 11/2023 1,000 USD 50.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM METAL BULLETIN AEP 12/2023 12/2025 1,200 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES ALA 03/2023 12/2025 3,000 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES ALB 03/2023 12/2025 5,500 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 03/2023 06/2023 3,600 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 07/2023 02/2028 3,600 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 03/2023 03/2023 338 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 04/2023 02/2028 1,000 USD 15.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST #1 BUSHELING FERROUS S BUS 04/2023 03/2025 900 USD 30.000%
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) FUT COB 03/2023 03/2023 1,800 USD 35.000%
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) FUT COB 04/2023 05/2023 4,000 USD 30.000%
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) FUT COB 06/2023 08/2023 4,000 USD 25.000%
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) FUT COB 09/2023 12/2027 4,000 USD 20.000%
CMX METALS COPPER PREMIUM GRADE A CIF SHANGHAI CUP 03/2023 08/2024 240 USD 0.04
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID FUT EDP 03/2023 03/2023 600 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID FUT EDP 04/2023 12/2025 1,200 USD 30.000%
CMX METALS NORTH EURO HOT-ROLLED COIL STEEL EHR 03/2023 06/2023 1,100 EUR 35.000%
CMX METALS NORTH EURO HOT-ROLLED COIL STEEL EHR 07/2023 08/2024 1,100 EUR 20.000%
CMX METALS HMS 80/20 FERROUS SCRAP CFR TURKEY FSF 03/2023 03/2023 112 USD 0.08
CMX METALS HMS 80/20 FERROUS SCRAP CFR TURKEY FSF 04/2023 02/2025 500 USD 0.08
CMX METALS CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL GB 03/23/2023 06/08/2033 100 USD 0.04
CMX METALS CLEARED OTC LONDON GOLD FWD (CM) GBC 03/23/2023 04/07/2033 100 USD 0.04
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 03/2023 04/2023 8,000 USD 40.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 05/2023 05/2023 8,000 USD 25.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 06/2023 06/2023 8,000 USD 20.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 08/2023 08/2023 8,000 USD 18.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 10/2023 12/2028 8,000 USD 15.000%
CMX METALS GOLD LONDON TAM FIRST PM GCD 04/2023 04/2023 8,000 USD 40.000%
CMX METALS GOLD KILO FUTURES GCK 04/2023 08/2023 2,500 USD 0.04
CMX METALS GOLD KILO FUTURES GCK 10/2023 12/2023 2,500 USD 0.03
CMX METALS GOLD KILO FUTURES GCK 02/2024 02/2024 2,500 USD 0.02
CMX METALS COMEX 100 GOLD TRADE AT SETTLEMENT GCT 04/2023 04/2023 8,000 USD 40.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD TRADE AT SETTLEMENT GCT 06/2023 06/2023 8,000 USD 20.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD TRADE AT SETTLEMENT GCT 08/2023 08/2023 8,000 USD 18.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD TRADE AT SETTLEMENT GCT 12/2023 02/2024 8,000 USD 15.000%
CMX METALS GOLD/PLATINUM SPREAD FUTURE GPS 04/2023 06/2023 8,300 USD 0.038
CMX METALS LONDON SPOT GOLD FUTURES GSP 03/24/2023 03/30/2023 10,000 USD 0.04
CMX METALS GOLD/SILVER RATIO FUTURES GSR 04/2023 05/2023 9,600 USD 0.038
CMX METALS U.S. MIDWEST DOM STEEL PREM(CRU)FUT HDG 03/2023 06/2023 1,000 USD 35.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST DOM STEEL PREM(CRU)FUT HDG 07/2023 12/2026 1,000 USD 20.000%
CMX METALS COMEX COPPER FUTURES HG 03/2023 04/2023 6,100 USD 40.000%
CMX METALS COMEX COPPER FUTURES HG 05/2023 05/2023 6,100 USD 30.000%
CMX METALS COMEX COPPER FUTURES HG 06/2023 10/2023 6,100 USD 25.000%
CMX METALS COMEX COPPER FUTURES HG 11/2023 05/2028 6,100 USD 20.000%
CMX METALS COPPER SPOT TAS HG0 03/2023 03/2023 6,100 USD 40.000%
CMX METALS COPPER LONDON TAM HGF 05/2023 05/2023 6,100 USD 30.000%
CMX METALS COPPER LONDON MARKER HGK 05/2023 05/2023 6,100 USD 30.000%
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 03/2023 03/2023 1,061 USD 0.043
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 04/2023 06/2023 6,100 USD 0.038
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 07/2023 09/2023 6,100 USD 0.03
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 10/2023 01/2025 6,100 USD 0.02
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 03/2025 05/2025 5,520 USD 0.02
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 07/2025 12/2027 1,900 USD 0.02
CMX METALS COPPER TAS HGT 05/2023 05/2023 6,100 USD 30.000%
CMX METALS COPPER TAS HGT 07/2023 09/2023 6,100 USD 25.000%
CMX METALS COPPER TAS HGT 12/2023 12/2023 6,100 USD 20.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST DOMESTIC HOT-ROLLED CO HR 03/2023 12/2026 1,500 USD 30.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST HOT-ROLLED COIL STEEL HRP 03/2023 06/2023 600 USD 35.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST HOT-ROLLED COIL STEEL HRP 07/2023 12/2026 600 USD 20.000%
CMX METALS LEAD FUTURES LED 03/2023 03/2023 2,100 USD 35.000%
CMX METALS LEAD FUTURES LED 04/2023 05/2023 2,100 USD 30.000%
CMX METALS LEAD FUTURES LED 06/2023 08/2023 2,100 USD 25.000%
CMX METALS LEAD FUTURES LED 09/2023 02/2024 2,100 USD 20.000%
CMX METALS CLEARED OTC LONDON SILVER FWD(CM) LSF 03/23/2023 04/28/2023 2 USD 0.11
CMX METALS CLEARED OTC LONDON SILVER FWD(CM) LSF 05/02/2023 04/03/2028 2 USD 0.03
CMX METALS LITHIUM HYDROXIDE (FASTMARKETS) FUT LTH 03/2023 03/2023 5,500 USD 35.000%
CMX METALS LITHIUM HYDROXIDE (FASTMARKETS) FUT LTH 04/2023 05/2023 7,000 USD 30.000%
CMX METALS LITHIUM HYDROXIDE (FASTMARKETS) FUT LTH 06/2023 08/2023 7,000 USD 25.000%
CMX METALS LITHIUM HYDROXIDE (FASTMARKETS) FUT LTH 09/2023 02/2025 7,000 USD 20.000%
CMX METALS MICRO GOLD FUTURES MGC 04/2023 04/2023 800 USD 40.000%
CMX METALS MICRO GOLD FUTURES MGC 06/2023 06/2023 800 USD 20.000%
CMX METALS MICRO GOLD FUTURES MGC 08/2023 08/2023 800 USD 18.000%
CMX METALS MICRO GOLD FUTURES MGC 10/2023 12/2024 800 USD 15.000%
CMX METALS MICRO GOLD TAS MGT 04/2023 04/2023 800 USD 40.000%
CMX METALS MICRO GOLD TAS MGT 06/2023 06/2023 800 USD 20.000%
CMX METALS MICRO GOLD TAS MGT 08/2023 08/2023 800 USD 18.000%
CMX METALS COMEX MICRO COPPER FUTURES MHG 04/2023 04/2023 610 USD 40.000%
CMX METALS COMEX MICRO COPPER FUTURES MHG 05/2023 05/2023 610 USD 30.000%
CMX METALS COMEX MICRO COPPER FUTURES MHG 06/2023 10/2023 610 USD 25.000%
CMX METALS COMEX MICRO COPPER FUTURES MHG 11/2023 05/2028 610 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 03/2023 12/2025 300 USD 30.000%
CMX METALS MOLYBDENUM OXIDE PLATTS FUT MOX 03/2023 03/2023 4,900 USD 35.000%
CMX METALS MOLYBDENUM OXIDE PLATTS FUT MOX 04/2023 02/2024 4,000 USD 30.000%
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH F PAC 03/2023 03/2023 10,000 CNH 35.000%
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH F PAC 04/2023 05/2023 10,000 CNH 30.000%
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH F PAC 06/2023 08/2023 10,000 CNH 25.000%
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH F PAC 09/2023 02/2024 10,000 CNH 20.000%
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD F PAU 03/2023 03/2023 1,500 USD 35.000%
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD F PAU 04/2023 05/2023 1,500 USD 30.000%
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD F PAU 06/2023 08/2023 1,500 USD 25.000%
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD F PAU 09/2023 02/2024 1,500 USD 20.000%
CMX METALS E-MINI COPPER FUTURES QC 04/2023 04/2023 3,050 USD 40.000%
CMX METALS E-MINI COPPER FUTURES QC 05/2023 05/2023 3,050 USD 30.000%
CMX METALS E-MINI COPPER FUTURES QC 06/2023 10/2023 3,050 USD 25.000%
CMX METALS E-MINI COPPER FUTURES QC 11/2023 12/2027 3,050 USD 20.000%
CMX METALS COMEX MINY SILVER FUTURES QI 05/2023 05/2023 4,750 USD 30.000%
CMX METALS COMEX MINY SILVER FUTURES QI 07/2023 07/2023 4,750 USD 25.000%
CMX METALS COMEX MINY SILVER FUTURES QI 09/2023 03/2024 4,750 USD 20.000%
CMX METALS COMEX MINY SILVER FUTURES QI 05/2024 01/2025 4,750 USD 15.000%
CMX METALS E-MINI GOLD FUTURES QO 04/2023 04/2023 4,000 USD 40.000%
CMX METALS E-MINI GOLD FUTURES QO 06/2023 06/2023 4,000 USD 20.000%
CMX METALS E-MINI GOLD FUTURES QO 08/2023 08/2023 4,000 USD 18.000%
CMX METALS E-MINI GOLD FUTURES QO 10/2023 12/2024 4,000 USD 15.000%
CMX METALS SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES SGC 03/2023 05/2023 16,000 CNH 35.000%
CMX METALS SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES SGC 06/2023 02/2024 16,000 CNH 20.000%
CMX METALS SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES SGU 03/2023 05/2023 2,500 USD 35.000%
CMX METALS SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES SGU 06/2023 02/2024 2,500 USD 20.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST SHREDDED SCRAP (PLATTS SHR 04/2023 03/2025 700 USD 30.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 03/2023 04/2023 9,500 USD 45.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 05/2023 05/2023 9,500 USD 30.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 07/2023 07/2023 9,500 USD 25.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 09/2023 03/2024 9,500 USD 20.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 05/2024 12/2027 9,500 USD 15.000%
CMX METALS MICRO SILVER FUTURES SIL 03/2023 04/2023 1,900 USD 45.000%
CMX METALS MICRO SILVER FUTURES SIL 05/2023 05/2023 1,900 USD 30.000%
CMX METALS MICRO SILVER FUTURES SIL 07/2023 07/2023 1,900 USD 25.000%
CMX METALS MICRO SILVER FUTURES SIL 09/2023 01/2024 1,900 USD 20.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER TRADE AT SETTLE SIT 05/2023 05/2023 9,500 USD 30.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER TRADE AT SETTLE SIT 07/2023 07/2023 9,500 USD 25.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER TRADE AT SETTLE SIT 09/2023 03/2024 9,500 USD 20.000%
CMX METALS LONDON SPOT SILVER FUTURES SSP 03/24/2023 03/30/2023 11,000 USD 0.05
CMX METALS IRON ORE 62% FE CFR CHINA FUTURES TIO 03/2023 03/2023 1,392 USD 40.000%
CMX METALS IRON ORE 62% FE CFR CHINA FUTURES TIO 04/2023 06/2023 7,000 USD 25.000%
CMX METALS IRON ORE 62% FE CFR CHINA FUTURES TIO 07/2023 11/2023 6,500 USD 20.000%
CMX METALS IRON ORE 62% FE CFR CHINA FUTURES TIO 12/2023 12/2026 6,250 USD 20.000%
CMX METALS UXC URANIUM U3O8 FUTURES UX 03/2023 03/2028 1,200 USD 30.000%
CMX METALS ZINC FUTURES ZNC 03/2023 06/2023 3,600 USD 35.000%
CMX METALS ZINC FUTURES ZNC 07/2023 08/2023 3,600 USD 30.000%
CMX METALS ZINC FUTURES ZNC 09/2023 02/2024 3,600 USD 25.000%
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 03/2023 03/2023 20,000 USD 40.000%
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 04/2023 04/2023 19,500 USD 40.000%
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 05/2023 03/2024 19,000 USD 30.000%
NYM METALS MICRO PALLADIUM FUTURES PAM 03/2023 03/2023 2,000 USD 40.000%
NYM METALS MICRO PALLADIUM FUTURES PAM 04/2023 04/2023 1,950 USD 40.000%
NYM METALS MICRO PALLADIUM FUTURES PAM 05/2023 03/2024 1,900 USD 30.000%
NYM METALS PALLADIUM TAS PAT 06/2023 06/2023 19,000 USD 30.000%
NYM METALS PLATINUM FUTURES NYMEX PL 03/2023 03/2023 3,700 USD 40.000%
NYM METALS PLATINUM FUTURES NYMEX PL 04/2023 04/2024 3,700 USD 30.000%
NYM METALS MICRO PLATINUM FUTURES PLM 03/2023 03/2023 740 USD 40.000%
NYM METALS MICRO PLATINUM FUTURES PLM 04/2023 01/2024 740 USD 30.000%
NYM METALS PLATINUM FUTURES TAS PLT 04/2023 07/2023 3,700 USD 30.000%
NYM METALS PLATINUM/PALLADIUM SPREAD FUTURES PPS 04/2023 04/2023 22,000 USD 0.08
NYM METALS PLATINUM/PALLADIUM SPREAD FUTURES PPS 06/2023 06/2023 22,000 USD 0.04
CBT INTEREST RATES MICRO 10-YEAR YIELD FUTURES 10Y 03/2023 04/2023 390 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30 YR U.S. TREASURY BOND FUTURES 17 03/2023 12/2023 4,200 USD 50.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR 2.0% COUPON UMBS TBA FUT 20U 04/2023 06/2023 3,400 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 10Y TREASURY NOTE FUTURES 21 03/2023 12/2023 2,250 USD 50.000%
CBT INTEREST RATES 5 YR TREASURY NOTE FUTURES 25 03/2023 09/2023 1,700 USD 50.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR 2.5% COUPON UMBS TBA FUT 25U 04/2023 06/2023 3,300 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES 26 03/2023 03/2023 1,400 USD 50.000%
CBT INTEREST RATES 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES 26 06/2023 09/2023 1,450 USD 50.000%
CBT INTEREST RATES MICRO 2-YEAR YIELD FUTURES 2YY 03/2023 04/2023 420 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR 3.0% COUPON UMBS TBA FUT 30U 04/2023 06/2023 3,300 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES MICRO 30-YEAR YIELD FUTURES 30Y 03/2023 04/2023 300 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR 3.5% COUPON UMBS TBA FUT 35U 04/2023 06/2023 3,600 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 3 YEAR TREASURY NOTE FUTURE 3YR 03/2023 09/2023 2,000 USD 50.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR 4.0% COUPON UMBS TBA FUT 40U 04/2023 06/2023 3,500 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 03/2023 03/2023 550 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 04/2023 04/2023 900 USD 35.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 05/2023 05/2023 1,300 USD 35.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 06/2023 06/2023 1,650 USD 35.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 07/2023 02/2028 1,800 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR 4.5% COUPON UMBS TBA FUT 45U 04/2023 06/2023 3,200 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR 5.0% COUPON UMBS TBA FUT 50U 04/2023 06/2023 3,200 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR 5.5% COUPON UMBS TBA FUT 55U 04/2023 06/2023 3,200 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES MICRO 5-YEAR YIELD FUTURES 5YY 03/2023 04/2023 420 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR 6.0% COUPON UMBS TBA FUT 60U 04/2023 06/2023 3,200 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR 6.5% COUPON UMBS TBA 65U 05/2023 07/2023 3,200 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR SOFR MAC SWAP FUTURES B1S 06/2023 09/2023 5,000 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR USD MAC SWAP FUTURES B1U 06/2023 06/2023 5,000 USD 0.04
CBT INTEREST RATES 20-YEAR SOFR MAC SWAP FUTURES E1S 06/2023 09/2023 3,300 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 20-YEAR USD MAC SWAP FUTURES E1U 06/2023 06/2023 3,300 USD 0.04
CBT INTEREST RATES 5-YEAR SOFR MAC SWAP FUTURES F1S 06/2023 09/2023 1,500 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR USD MAC SWAP FUTURES F1U 06/2023 06/2023 1,500 USD 0.04
CBT INTEREST RATES 5-YEAR TREASURY INVOICE SWAP SPREAD FYA 03/2023 06/2023 50 USD 0.05
CBT INTEREST RATES 1-YEAR ERIS BSBY SWAP FUT KXA 06/2022 09/2023 250 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS BSBY SWAP FUT KXB 06/2022 09/2023 1,520 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS BSBY SWAP FUT KXC 06/2022 09/2023 775 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS BSBY SWAP FUT KXD 06/2022 09/2023 1,050 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS BSBY SWAP FUT KXT 06/2022 09/2023 550 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS BSBY SWAP FUT KXW 06/2022 09/2023 1,100 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS BSBY SWAP FUT KXY 06/2022 09/2023 1,800 USD 40.000%