HENRY HUB NATURAL GAS - 保证金

开始时间 期末 维持
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
06/2023

08/2023
06/2023

08/2023
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
08/2023

10/2023
08/2023

10/2023
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
12/2023

02/2024
12/2023

02/2024
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
02/2024

04/2024
02/2024

04/2024
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
04/2024

06/2024
04/2024

06/2024
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
06/2024

08/2024
06/2024

08/2024
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
08/2024

12/2024
08/2024

12/2024
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
12/2024

06/2025
12/2024

06/2025
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
06/2025

12/2025
06/2025

12/2025
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
12/2025

06/2026
12/2025

06/2026
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
06/2026

12/2026
06/2026

12/2026
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
12/2026

06/2027
12/2026

06/2027
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
06/2027

12/2027
06/2027

12/2027
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
12/2027

06/2028
12/2027

06/2028
20 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2022

12/2022
30 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
09/2022

02/2023
12/2022

08/2023
30 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
09/2022

10/2023
12/2022

06/2024
107 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
09/2022

08/2024
12/2022

12/2025
132 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
09/2022

06/2026
12/2022

06/2028
177 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
B

A
02/2023

02/2023
08/2023

08/2023
30 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
02/2023

10/2023
08/2023

06/2024
97 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
02/2023

08/2024
08/2023

12/2025
122 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
02/2023

06/2026
08/2023

06/2028
157 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
B

A
10/2023

10/2023
06/2024

06/2024
35 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
10/2023

08/2024
06/2024

12/2025
65 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
10/2023

06/2026
06/2024

06/2028
100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
B

A
08/2024

08/2024
12/2025

12/2025
35 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
A

B
08/2024

06/2026
12/2025

06/2028
60 USD
CMX METALS GOLD FUTURES MGT 1

1
B

A
06/2026

06/2026
06/2028

06/2028
35 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

11/2022
10/2022

11/2022
75 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

12/2022
10/2022

12/2022
82 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

01/2023
10/2022

01/2023
82 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

02/2023
10/2022

02/2023
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

03/2023
10/2022

03/2023
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

04/2023
10/2022

04/2023
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

05/2023
10/2022

05/2023
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

06/2023
10/2022

06/2023
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

07/2023
10/2022

07/2023
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

08/2023
10/2022

08/2023
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

09/2023
10/2022

09/2023
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

10/2023
10/2022

10/2023
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

11/2023
10/2022

11/2023
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

12/2023
10/2022

12/2023
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

01/2024
10/2022

01/2024
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

02/2024
10/2022

02/2024
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

03/2024
10/2022

03/2024
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

04/2024
10/2022

04/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

05/2024
10/2022

05/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

06/2024
10/2022

06/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

07/2024
10/2022

07/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

08/2024
10/2022

08/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

09/2024
10/2022

11/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

12/2024
10/2022

02/2025
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

03/2025
10/2022

04/2025
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

05/2025
10/2022

06/2025
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

07/2025
10/2022

08/2025
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

09/2025
10/2022

11/2025
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

12/2025
10/2022

02/2026
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

03/2026
10/2022

04/2026
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

05/2026
10/2022

06/2026
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

07/2026
10/2022

08/2026
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

09/2026
10/2022

11/2026
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

12/2026
10/2022

02/2027
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

03/2027
10/2022

04/2027
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

05/2027
10/2022

06/2027
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2022

07/2027
10/2022

12/2027
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

01/2023
11/2022

01/2023
55 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

02/2023
11/2022

02/2023
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

03/2023
11/2022

03/2023
75 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

04/2023
11/2022

04/2023
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

05/2023
11/2022

05/2023
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

06/2023
11/2022

06/2023
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

07/2023
11/2022

07/2023
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

08/2023
11/2022

08/2023
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

09/2023
11/2022

09/2023
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

10/2023
11/2022

10/2023
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

11/2023
11/2022

11/2023
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

12/2023
11/2022

12/2023
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

01/2024
11/2022

01/2024
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

02/2024
11/2022

02/2024
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

03/2024
11/2022

03/2024
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

04/2024
11/2022

04/2024
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

05/2024
11/2022

05/2024
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

06/2024
11/2022

06/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

07/2024
11/2022

07/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

08/2024
11/2022

08/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

09/2024
11/2022

11/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

12/2024
11/2022

02/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

03/2025
11/2022

04/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

05/2025
11/2022

06/2025
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

07/2025
11/2022

08/2025
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

09/2025
11/2022

11/2025
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

12/2025
11/2022

02/2026
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

03/2026
11/2022

04/2026
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

05/2026
11/2022

06/2026
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

07/2026
11/2022

08/2026
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

09/2026
11/2022

11/2026
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

12/2026
11/2022

02/2027
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

03/2027
11/2022

04/2027
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

05/2027
11/2022

06/2027
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2022

07/2027
11/2022

12/2027
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

04/2023
12/2022

04/2023
75 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

05/2023
12/2022

05/2023
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

06/2023
12/2022

06/2023
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

07/2023
12/2022

07/2023
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

08/2023
12/2022

08/2023
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

09/2023
12/2022

09/2023
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

10/2023
12/2022

10/2023
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

11/2023
12/2022

11/2023
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

12/2023
12/2022

12/2023
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

01/2024
12/2022

01/2024
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

02/2024
12/2022

02/2024
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

03/2024
12/2022

03/2024
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

04/2024
12/2022

04/2024
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

05/2024
12/2022

05/2024
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

06/2024
12/2022

06/2024
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

07/2024
12/2022

07/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

08/2024
12/2022

08/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

09/2024
12/2022

11/2024
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

12/2024
12/2022

02/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

03/2025
12/2022

04/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

05/2025
12/2022

06/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

07/2025
12/2022

08/2025
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

09/2025
12/2022

11/2025
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

12/2025
12/2022

02/2026
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

03/2026
12/2022

04/2026
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

05/2026
12/2022

06/2026
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

07/2026
12/2022

08/2026
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

09/2026
12/2022

11/2026
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

12/2026
12/2022

02/2027
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

03/2027
12/2022

04/2027
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

05/2027
12/2022

06/2027
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2022

07/2027
12/2022

12/2027
240 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

03/2023
01/2023

03/2023
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

04/2023
01/2023

04/2023
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

05/2023
01/2023

05/2023
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

06/2023
01/2023

06/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

07/2023
01/2023

07/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

08/2023
01/2023

08/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

09/2023
01/2023

09/2023
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

10/2023
01/2023

10/2023
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

11/2023
01/2023

11/2023
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

12/2023
01/2023

12/2023
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

01/2024
01/2023

01/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

02/2024
01/2023

02/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

03/2024
01/2023

03/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

04/2024
01/2023

04/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

05/2024
01/2023

05/2024
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

06/2024
01/2023

06/2024
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

07/2024
01/2023

07/2024
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

08/2024
01/2023

08/2024
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

09/2024
01/2023

11/2024
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

12/2024
01/2023

02/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

03/2025
01/2023

04/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

05/2025
01/2023

06/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

07/2025
01/2023

08/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

09/2025
01/2023

11/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

12/2025
01/2023

02/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

03/2026
01/2023

04/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

05/2026
01/2023

06/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

07/2026
01/2023

08/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

09/2026
01/2023

11/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

12/2026
01/2023

02/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

03/2027
01/2023

04/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

05/2027
01/2023

06/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2023

07/2027
01/2023

12/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

05/2023
02/2023

05/2023
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

06/2023
02/2023

06/2023
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

07/2023
02/2023

07/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

08/2023
02/2023

08/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

09/2023
02/2023

09/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

10/2023
02/2023

10/2023
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

11/2023
02/2023

11/2023
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

12/2023
02/2023

12/2023
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

01/2024
02/2023

01/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

02/2024
02/2023

02/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

03/2024
02/2023

03/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

04/2024
02/2023

04/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

05/2024
02/2023

05/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

06/2024
02/2023

06/2024
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

07/2024
02/2023

07/2024
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

08/2024
02/2023

08/2024
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

09/2024
02/2023

11/2024
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

12/2024
02/2023

02/2025
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

03/2025
02/2023

04/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

05/2025
02/2023

06/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

07/2025
02/2023

08/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

09/2025
02/2023

11/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

12/2025
02/2023

02/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

03/2026
02/2023

04/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

05/2026
02/2023

06/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

07/2026
02/2023

08/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

09/2026
02/2023

11/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

12/2026
02/2023

02/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

03/2027
02/2023

04/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

05/2027
02/2023

06/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2023

07/2027
02/2023

12/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

05/2023
03/2023

05/2023
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

07/2023
03/2023

07/2023
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

08/2023
03/2023

08/2023
55 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

09/2023
03/2023

09/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

10/2023
03/2023

10/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

11/2023
03/2023

11/2023
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

12/2023
03/2023

12/2023
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

01/2024
03/2023

01/2024
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

02/2024
03/2023

02/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

03/2024
03/2023

03/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

04/2024
03/2023

04/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

05/2024
03/2023

05/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

06/2024
03/2023

06/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

07/2024
03/2023

07/2024
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

08/2024
03/2023

08/2024
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

09/2024
03/2023

11/2024
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

12/2024
03/2023

02/2025
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

03/2025
03/2023

04/2025
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

05/2025
03/2023

06/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

07/2025
03/2023

08/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

09/2025
03/2023

11/2025
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

12/2025
03/2023

02/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

03/2026
03/2023

04/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

05/2026
03/2023

06/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

07/2026
03/2023

08/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

09/2026
03/2023

11/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

12/2026
03/2023

02/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

03/2027
03/2023

04/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

05/2027
03/2023

06/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2023

07/2027
03/2023

12/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

06/2023
04/2023

06/2023
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

07/2023
04/2023

07/2023
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

08/2023
04/2023

08/2023
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

09/2023
04/2023

09/2023
55 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

10/2023
04/2023

10/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

11/2023
04/2023

11/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

12/2023
04/2023

12/2023
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

01/2024
04/2023

01/2024
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

02/2024
04/2023

02/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

03/2024
04/2023

03/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

04/2024
04/2023

04/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

05/2024
04/2023

05/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

06/2024
04/2023

06/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

07/2024
04/2023

07/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

08/2024
04/2023

08/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

09/2024
04/2023

11/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

12/2024
04/2023

02/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

03/2025
04/2023

04/2025
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

05/2025
04/2023

06/2025
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

07/2025
04/2023

08/2025
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

09/2025
04/2023

11/2025
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

12/2025
04/2023

02/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

03/2026
04/2023

04/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

05/2026
04/2023

06/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

07/2026
04/2023

08/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

09/2026
04/2023

11/2026
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

12/2026
04/2023

02/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

03/2027
04/2023

04/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

05/2027
04/2023

06/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2023

07/2027
04/2023

12/2027
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

06/2023
05/2023

06/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

07/2023
05/2023

07/2023
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

08/2023
05/2023

08/2023
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

09/2023
05/2023

09/2023
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

10/2023
05/2023

10/2023
55 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

11/2023
05/2023

11/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

12/2023
05/2023

12/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

01/2024
05/2023

01/2024
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

02/2024
05/2023

02/2024
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

03/2024
05/2023

03/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

04/2024
05/2023

04/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

05/2024
05/2023

05/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

06/2024
05/2023

06/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

07/2024
05/2023

07/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

08/2024
05/2023

08/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

09/2024
05/2023

11/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

12/2024
05/2023

02/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

03/2025
05/2023

04/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

05/2025
05/2023

06/2025
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

07/2025
05/2023

08/2025
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

09/2025
05/2023

11/2025
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

12/2025
05/2023

02/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

03/2026
05/2023

04/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

05/2026
05/2023

06/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

07/2026
05/2023

08/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

09/2026
05/2023

11/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

12/2026
05/2023

02/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

03/2027
05/2023

04/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

05/2027
05/2023

06/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2023

07/2027
05/2023

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

08/2023
06/2023

08/2023
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

10/2023
06/2023

10/2023
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

11/2023
06/2023

11/2023
55 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

12/2023
06/2023

12/2023
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

01/2024
06/2023

01/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

02/2024
06/2023

02/2024
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

03/2024
06/2023

03/2024
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

04/2024
06/2023

04/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

05/2024
06/2023

05/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

06/2024
06/2023

06/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

07/2024
06/2023

07/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

08/2024
06/2023

08/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

09/2024
06/2023

11/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

12/2024
06/2023

02/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

03/2025
06/2023

04/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

05/2025
06/2023

06/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

07/2025
06/2023

08/2025
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

09/2025
06/2023

11/2025
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

12/2025
06/2023

02/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

03/2026
06/2023

04/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

05/2026
06/2023

06/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

07/2026
06/2023

08/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

09/2026
06/2023

11/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

12/2026
06/2023

02/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

03/2027
06/2023

04/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

05/2027
06/2023

06/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2023

07/2027
06/2023

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

09/2023
07/2023

09/2023
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

10/2023
07/2023

10/2023
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

11/2023
07/2023

11/2023
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

12/2023
07/2023

12/2023
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

01/2024
07/2023

01/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

02/2024
07/2023

02/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

03/2024
07/2023

03/2024
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

04/2024
07/2023

04/2024
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

05/2024
07/2023

05/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

06/2024
07/2023

06/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

07/2024
07/2023

07/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

08/2024
07/2023

08/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

09/2024
07/2023

11/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

12/2024
07/2023

02/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

03/2025
07/2023

04/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

05/2025
07/2023

06/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

07/2025
07/2023

08/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

09/2025
07/2023

11/2025
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

12/2025
07/2023

02/2026
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

03/2026
07/2023

04/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

05/2026
07/2023

06/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

07/2026
07/2023

08/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

09/2026
07/2023

11/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

12/2026
07/2023

02/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

03/2027
07/2023

04/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

05/2027
07/2023

06/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2023

07/2027
07/2023

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

10/2023
08/2023

10/2023
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

11/2023
08/2023

11/2023
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

12/2023
08/2023

12/2023
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

01/2024
08/2023

01/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

02/2024
08/2023

02/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

03/2024
08/2023

03/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

04/2024
08/2023

04/2024
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

05/2024
08/2023

05/2024
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

06/2024
08/2023

06/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

07/2024
08/2023

07/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

08/2024
08/2023

08/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

09/2024
08/2023

11/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

12/2024
08/2023

02/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

03/2025
08/2023

04/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

05/2025
08/2023

06/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

07/2025
08/2023

08/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

09/2025
08/2023

11/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

12/2025
08/2023

02/2026
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

03/2026
08/2023

04/2026
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

05/2026
08/2023

06/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

07/2026
08/2023

08/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

09/2026
08/2023

11/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

12/2026
08/2023

02/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

03/2027
08/2023

04/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

05/2027
08/2023

06/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2023

07/2027
08/2023

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

11/2023
09/2023

11/2023
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

01/2024
09/2023

01/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

02/2024
09/2023

02/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

03/2024
09/2023

03/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

04/2024
09/2023

04/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

05/2024
09/2023

05/2024
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

06/2024
09/2023

06/2024
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

07/2024
09/2023

07/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

08/2024
09/2023

08/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

09/2024
09/2023

11/2024
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

12/2024
09/2023

02/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

03/2025
09/2023

04/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

05/2025
09/2023

06/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

07/2025
09/2023

08/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

09/2025
09/2023

11/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

12/2025
09/2023

02/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

03/2026
09/2023

04/2026
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

05/2026
09/2023

06/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

07/2026
09/2023

08/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

09/2026
09/2023

11/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

12/2026
09/2023

02/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

03/2027
09/2023

04/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

05/2027
09/2023

06/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2023

07/2027
09/2023

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

11/2023
10/2023

11/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

01/2024
10/2023

01/2024
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

02/2024
10/2023

02/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

03/2024
10/2023

03/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

04/2024
10/2023

04/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

05/2024
10/2023

05/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

06/2024
10/2023

06/2024
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

07/2024
10/2023

07/2024
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

08/2024
10/2023

08/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

09/2024
10/2023

11/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

12/2024
10/2023

02/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

03/2025
10/2023

04/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

05/2025
10/2023

06/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

07/2025
10/2023

08/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

09/2025
10/2023

11/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

12/2025
10/2023

02/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

03/2026
10/2023

04/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

05/2026
10/2023

06/2026
165 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

07/2026
10/2023

08/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

09/2026
10/2023

11/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

12/2026
10/2023

02/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

03/2027
10/2023

04/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

05/2027
10/2023

06/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
10/2023

07/2027
10/2023

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

12/2023
11/2023

12/2023
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

01/2024
11/2023

01/2024
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

02/2024
11/2023

02/2024
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

03/2024
11/2023

03/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

04/2024
11/2023

04/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

05/2024
11/2023

05/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

06/2024
11/2023

06/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

07/2024
11/2023

07/2024
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

08/2024
11/2023

08/2024
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

09/2024
11/2023

11/2024
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

12/2024
11/2023

02/2025
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

03/2025
11/2023

04/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

05/2025
11/2023

06/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

07/2025
11/2023

08/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

09/2025
11/2023

11/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

12/2025
11/2023

02/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

03/2026
11/2023

04/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

05/2026
11/2023

06/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

07/2026
11/2023

08/2026
165 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

09/2026
11/2023

11/2026
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

12/2026
11/2023

02/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

03/2027
11/2023

04/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

05/2027
11/2023

06/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
11/2023

07/2027
11/2023

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

01/2024
12/2023

01/2024
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

02/2024
12/2023

02/2024
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

04/2024
12/2023

04/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

05/2024
12/2023

05/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

06/2024
12/2023

06/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

07/2024
12/2023

07/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

08/2024
12/2023

08/2024
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

09/2024
12/2023

11/2024
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

12/2024
12/2023

02/2025
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

03/2025
12/2023

04/2025
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

05/2025
12/2023

06/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

07/2025
12/2023

08/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

09/2025
12/2023

11/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

12/2025
12/2023

02/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

03/2026
12/2023

04/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

05/2026
12/2023

06/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

07/2026
12/2023

08/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

09/2026
12/2023

11/2026
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

12/2026
12/2023

02/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

03/2027
12/2023

04/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

05/2027
12/2023

06/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2023

07/2027
12/2023

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

02/2024
01/2024

02/2024
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

03/2024
01/2024

03/2024
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

04/2024
01/2024

04/2024
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

05/2024
01/2024

05/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

06/2024
01/2024

06/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

07/2024
01/2024

07/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

08/2024
01/2024

08/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

09/2024
01/2024

11/2024
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

12/2024
01/2024

02/2025
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

03/2025
01/2024

04/2025
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

05/2025
01/2024

06/2025
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

07/2025
01/2024

08/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

09/2025
01/2024

11/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

12/2025
01/2024

02/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

03/2026
01/2024

04/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

05/2026
01/2024

06/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

07/2026
01/2024

08/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

09/2026
01/2024

11/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

12/2026
01/2024

02/2027
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

03/2027
01/2024

04/2027
180 USD