HENRY HUB NATURAL GAS - 保证金

开始时间 期末 维持
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
01/2024

07/2027
01/2024

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

03/2024
02/2024

03/2024
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

04/2024
02/2024

04/2024
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

05/2024
02/2024

05/2024
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

06/2024
02/2024

06/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

07/2024
02/2024

07/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

08/2024
02/2024

08/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

09/2024
02/2024

11/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

12/2024
02/2024

02/2025
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

03/2025
02/2024

04/2025
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

05/2025
02/2024

06/2025
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

07/2025
02/2024

08/2025
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

09/2025
02/2024

11/2025
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

12/2025
02/2024

02/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

03/2026
02/2024

04/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

05/2026
02/2024

06/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

07/2026
02/2024

08/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

09/2026
02/2024

11/2026
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

12/2026
02/2024

02/2027
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

03/2027
02/2024

04/2027
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

05/2027
02/2024

06/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
02/2024

07/2027
02/2024

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

04/2024
03/2024

04/2024
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

05/2024
03/2024

05/2024
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

07/2024
03/2024

07/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

08/2024
03/2024

08/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

09/2024
03/2024

11/2024
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

12/2024
03/2024

02/2025
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

03/2025
03/2024

04/2025
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

05/2025
03/2024

06/2025
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

07/2025
03/2024

08/2025
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

09/2025
03/2024

11/2025
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

12/2025
03/2024

02/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

03/2026
03/2024

04/2026
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

05/2026
03/2024

06/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

07/2026
03/2024

08/2026
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

09/2026
03/2024

11/2026
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

12/2026
03/2024

02/2027
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

03/2027
03/2024

04/2027
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

05/2027
03/2024

06/2027
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2024

07/2027
03/2024

12/2027
180 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

05/2024
04/2024

05/2024
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

06/2024
04/2024

06/2024
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

07/2024
04/2024

07/2024
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

08/2024
04/2024

08/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

09/2024
04/2024

11/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

12/2024
04/2024

02/2025
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

03/2025
04/2024

04/2025
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

05/2025
04/2024

06/2025
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

07/2025
04/2024

08/2025
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

09/2025
04/2024

11/2025
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

12/2025
04/2024

02/2026
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

03/2026
04/2024

04/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

05/2026
04/2024

06/2026
130 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

07/2026
04/2024

08/2026
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

09/2026
04/2024

11/2026
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

12/2026
04/2024

02/2027
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

03/2027
04/2024

04/2027
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

05/2027
04/2024

06/2027
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
04/2024

07/2027
04/2024

12/2027
160 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

06/2024
05/2024

06/2024
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

07/2024
05/2024

07/2024
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

08/2024
05/2024

08/2024
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

09/2024
05/2024

11/2024
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

12/2024
05/2024

02/2025
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

03/2025
05/2024

04/2025
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

05/2025
05/2024

06/2025
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

07/2025
05/2024

08/2025
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

09/2025
05/2024

11/2025
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

12/2025
05/2024

02/2026
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

03/2026
05/2024

04/2026
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

05/2026
05/2024

06/2026
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

07/2026
05/2024

08/2026
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

09/2026
05/2024

11/2026
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

12/2026
05/2024

02/2027
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

03/2027
05/2024

04/2027
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

05/2027
05/2024

06/2027
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2024

07/2027
05/2024

12/2027
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

07/2024
06/2024

07/2024
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

08/2024
06/2024

08/2024
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

11/2024
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

12/2024
06/2024

02/2025
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

03/2025
06/2024

04/2025
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

05/2025
06/2024

06/2025
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

07/2025
06/2024

08/2025
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

09/2025
06/2024

11/2025
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

12/2025
06/2024

02/2026
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

03/2026
06/2024

04/2026
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

05/2026
06/2024

06/2026
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

07/2026
06/2024

08/2026
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

09/2026
06/2024

11/2026
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

12/2026
06/2024

02/2027
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

03/2027
06/2024

04/2027
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

05/2027
06/2024

06/2027
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
06/2024

07/2027
06/2024

12/2027
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

08/2024
07/2024

08/2024
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

09/2024
07/2024

11/2024
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

12/2024
07/2024

02/2025
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

03/2025
07/2024

04/2025
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

05/2025
07/2024

06/2025
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

07/2025
07/2024

08/2025
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

09/2025
07/2024

11/2025
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

12/2025
07/2024

02/2026
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

03/2026
07/2024

04/2026
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

05/2026
07/2024

06/2026
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

07/2026
07/2024

08/2026
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

09/2026
07/2024

11/2026
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

12/2026
07/2024

02/2027
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

03/2027
07/2024

04/2027
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

05/2027
07/2024

06/2027
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2024

07/2027
07/2024

12/2027
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

09/2024
08/2024

11/2024
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

12/2024
08/2024

02/2025
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

03/2025
08/2024

04/2025
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

05/2025
08/2024

06/2025
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

07/2025
08/2024

08/2025
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

09/2025
08/2024

11/2025
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

12/2025
08/2024

02/2026
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

03/2026
08/2024

04/2026
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

05/2026
08/2024

06/2026
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

07/2026
08/2024

08/2026
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

09/2026
08/2024

11/2026
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

12/2026
08/2024

02/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

03/2027
08/2024

04/2027
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

05/2027
08/2024

06/2027
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
08/2024

07/2027
08/2024

12/2027
140 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

12/2024
11/2024

02/2025
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

03/2025
11/2024

04/2025
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

05/2025
11/2024

06/2025
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

07/2025
11/2024

08/2025
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

09/2025
11/2024

11/2025
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

12/2025
11/2024

02/2026
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

03/2026
11/2024

04/2026
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

05/2026
11/2024

06/2026
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

07/2026
11/2024

08/2026
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

09/2026
11/2024

11/2026
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

12/2026
11/2024

02/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

03/2027
11/2024

04/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

05/2027
11/2024

06/2027
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2024

07/2027
11/2024

12/2027
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

03/2025
02/2025

04/2025
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

05/2025
02/2025

06/2025
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

07/2025
02/2025

08/2025
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

09/2025
02/2025

11/2025
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

12/2025
02/2025

02/2026
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

03/2026
02/2025

04/2026
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

05/2026
02/2025

06/2026
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

07/2026
02/2025

08/2026
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

09/2026
02/2025

11/2026
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

12/2026
02/2025

02/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

03/2027
02/2025

04/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

05/2027
02/2025

06/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2024

07/2027
02/2025

12/2027
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

05/2025
04/2025

06/2025
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

07/2025
04/2025

08/2025
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

09/2025
04/2025

11/2025
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

12/2025
04/2025

02/2026
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

03/2026
04/2025

04/2026
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

05/2026
04/2025

06/2026
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

07/2026
04/2025

08/2026
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

09/2026
04/2025

11/2026
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

12/2026
04/2025

02/2027
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

03/2027
04/2025

04/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

05/2027
04/2025

06/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2025

07/2027
04/2025

12/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

07/2025
06/2025

08/2025
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

09/2025
06/2025

11/2025
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

12/2025
06/2025

02/2026
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

03/2026
06/2025

04/2026
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

05/2026
06/2025

06/2026
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

07/2026
06/2025

08/2026
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

09/2026
06/2025

11/2026
70 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

12/2026
06/2025

02/2027
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

03/2027
06/2025

04/2027
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

05/2027
06/2025

06/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2025

07/2027
06/2025

12/2027
95 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2025

09/2025
08/2025

11/2025
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2025

12/2025
08/2025

02/2026
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2025

03/2026
08/2025

04/2026
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2025

05/2026
08/2025

06/2026
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2025

07/2026
08/2025

08/2026
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2025

09/2026
08/2025

11/2026
55 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2025

12/2026
08/2025

02/2027
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2025

03/2027
08/2025

04/2027
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2025

05/2027
08/2025

06/2027
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2025

07/2027
08/2025

12/2027
68 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2025

12/2025
11/2025

02/2026
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2025

03/2026
11/2025

04/2026
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2025

05/2026
11/2025

06/2026
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2025

07/2026
11/2025

08/2026
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2025

09/2026
11/2025

11/2026
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2025

12/2026
11/2025

02/2027
55 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2025

03/2027
11/2025

04/2027
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2025

05/2027
11/2025

06/2027
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2025

07/2027
11/2025

12/2027
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2025

03/2026
02/2026

04/2026
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2025

05/2026
02/2026

06/2026
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2025

07/2026
02/2026

08/2026
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2025

09/2026
02/2026

11/2026
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2025

12/2026
02/2026

02/2027
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2025

03/2027
02/2026

04/2027
55 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2025

05/2027
02/2026

06/2027
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2025

07/2027
02/2026

12/2027
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2026

05/2026
04/2026

06/2026
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2026

07/2026
04/2026

08/2026
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2026

09/2026
04/2026

11/2026
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2026

12/2026
04/2026

02/2027
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2026

03/2027
04/2026

04/2027
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2026

05/2027
04/2026

06/2027
55 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2026

07/2027
04/2026

12/2027
65 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2026

07/2026
06/2026

08/2026
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2026

09/2026
06/2026

11/2026
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2026

12/2026
06/2026

02/2027
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2026

03/2027
06/2026

04/2027
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2026

05/2027
06/2026

06/2027
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2026

07/2027
06/2026

12/2027
55 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2026

09/2026
08/2026

11/2026
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2026

12/2026
08/2026

02/2027
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2026

03/2027
08/2026

04/2027
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2026

05/2027
08/2026

06/2027
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
07/2026

07/2027
08/2026

12/2027
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2026

12/2026
11/2026

02/2027
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2026

03/2027
11/2026

04/2027
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2026

05/2027
11/2026

06/2027
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
09/2026

07/2027
11/2026

12/2027
50 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2026

03/2027
02/2027

04/2027
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2026

05/2027
02/2027

06/2027
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
12/2026

07/2027
02/2027

12/2027
40 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2027

05/2027
04/2027

06/2027
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
03/2027

07/2027
04/2027

12/2027
32 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
A

B
05/2027

07/2027
06/2027

12/2027
28 USD
CMX METALS COPPER FUTURES MHG 1

1
B

A
07/2027

07/2027
12/2027

12/2027
90 USD
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUTURES MJP 1

1
B

A
09/2022

09/2022
02/2023

02/2023
900 USD
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUTURES MJP 1

1
A

B
09/2022

03/2023
02/2023

12/2024
1,000 USD
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUTURES MJP 1

1
B

A
03/2023

03/2023
12/2024

12/2024
600 USD
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH FOT QINGDAO (ARGUS) PAC 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

11/2022
5,000 CNH
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH FOT QINGDAO (ARGUS) PAC 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

02/2023
5,000 CNH
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH FOT QINGDAO (ARGUS) PAC 1

1
A

B
09/2022

03/2023
09/2022

08/2023
5,000 CNH
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH FOT QINGDAO (ARGUS) PAC 1

1
B

A
10/2022

10/2022
11/2022

11/2022
5,000 CNH
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH FOT QINGDAO (ARGUS) PAC 1

1
A

B
10/2022

12/2022
11/2022

02/2023
5,000 CNH
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH FOT QINGDAO (ARGUS) PAC 1

1
A

B
10/2022

03/2023
11/2022

08/2023
5,000 CNH
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH FOT QINGDAO (ARGUS) PAC 1

1
B

A
12/2022

12/2022
02/2023

02/2023
5,000 CNH
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH FOT QINGDAO (ARGUS) PAC 1

1
A

B
12/2022

03/2023
02/2023

08/2023
5,000 CNH
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH FOT QINGDAO (ARGUS) PAC 1

1
B

A
03/2023

03/2023
08/2023

08/2023
5,000 CNH
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD SEABORNE EQUIVALENT (ARGUS) PAU 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

11/2022
750 USD
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD SEABORNE EQUIVALENT (ARGUS) PAU 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

02/2023
750 USD
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD SEABORNE EQUIVALENT (ARGUS) PAU 1

1
A

B
09/2022

03/2023
09/2022

08/2023
750 USD
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD SEABORNE EQUIVALENT (ARGUS) PAU 1

1
B

A
10/2022

10/2022
11/2022

11/2022
750 USD
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD SEABORNE EQUIVALENT (ARGUS) PAU 1

1
A

B
10/2022

12/2022
11/2022

02/2023
750 USD
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD SEABORNE EQUIVALENT (ARGUS) PAU 1

1
A

B
10/2022

03/2023
11/2022

08/2023
750 USD
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD SEABORNE EQUIVALENT (ARGUS) PAU 1

1
B

A
12/2022

12/2022
02/2023

02/2023
750 USD
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD SEABORNE EQUIVALENT (ARGUS) PAU 1

1
A

B
12/2022

03/2023
02/2023

08/2023
750 USD
CMX METALS IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD SEABORNE EQUIVALENT (ARGUS) PAU 1

1
B

A
03/2023

03/2023
08/2023

08/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

11/2022
10/2022

11/2022
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

12/2022
10/2022

12/2022
412 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

01/2023
10/2022

01/2023
412 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

02/2023
10/2022

02/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

03/2023
10/2022

03/2023
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

04/2023
10/2022

04/2023
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

05/2023
10/2022

05/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

06/2023
10/2022

06/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

07/2023
10/2022

07/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

08/2023
10/2022

08/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

09/2023
10/2022

09/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

10/2023
10/2022

10/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

11/2023
10/2022

11/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

12/2023
10/2022

12/2023
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

01/2024
10/2022

01/2024
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

02/2024
10/2022

02/2024
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

03/2024
10/2022

03/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

04/2024
10/2022

04/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

05/2024
10/2022

05/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

06/2024
10/2022

06/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

07/2024
10/2022

07/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

08/2024
10/2022

08/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

09/2024
10/2022

11/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

12/2024
10/2022

02/2025
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

03/2025
10/2022

04/2025
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

05/2025
10/2022

06/2025
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

07/2025
10/2022

08/2025
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

09/2025
10/2022

11/2025
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

12/2025
10/2022

02/2026
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

03/2026
10/2022

04/2026
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

05/2026
10/2022

06/2026
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

07/2026
10/2022

08/2026
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

09/2026
10/2022

11/2026
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

12/2026
10/2022

02/2027
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

03/2027
10/2022

04/2027
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

05/2027
10/2022

06/2027
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
09/2022

07/2027
10/2022

12/2027
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

01/2023
11/2022

01/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

02/2023
11/2022

02/2023
325 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

03/2023
11/2022

03/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

04/2023
11/2022

04/2023
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

05/2023
11/2022

05/2023
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

06/2023
11/2022

06/2023
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

07/2023
11/2022

07/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

08/2023
11/2022

08/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

09/2023
11/2022

09/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

10/2023
11/2022

10/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

11/2023
11/2022

11/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

12/2023
11/2022

12/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

01/2024
11/2022

01/2024
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

02/2024
11/2022

02/2024
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

03/2024
11/2022

03/2024
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

04/2024
11/2022

04/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

05/2024
11/2022

05/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

06/2024
11/2022

06/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

07/2024
11/2022

07/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

08/2024
11/2022

08/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

09/2024
11/2022

11/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

12/2024
11/2022

02/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

03/2025
11/2022

04/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

05/2025
11/2022

06/2025
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

07/2025
11/2022

08/2025
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

09/2025
11/2022

11/2025
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

12/2025
11/2022

02/2026
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

03/2026
11/2022

04/2026
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

05/2026
11/2022

06/2026
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

07/2026
11/2022

08/2026
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

09/2026
11/2022

11/2026
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

12/2026
11/2022

02/2027
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

03/2027
11/2022

04/2027
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

05/2027
11/2022

06/2027
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
11/2022

07/2027
11/2022

12/2027
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
325 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

04/2023
12/2022

04/2023
375 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

05/2023
12/2022

05/2023
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

06/2023
12/2022

06/2023
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

07/2023
12/2022

07/2023
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

08/2023
12/2022

08/2023
600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

09/2023
12/2022

09/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

10/2023
12/2022

10/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

11/2023
12/2022

11/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

12/2023
12/2022

12/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

01/2024
12/2022

01/2024
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

02/2024
12/2022

02/2024
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

03/2024
12/2022

03/2024
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

04/2024
12/2022

04/2024
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

05/2024
12/2022

05/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

06/2024
12/2022

06/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

07/2024
12/2022

07/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

08/2024
12/2022

08/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

09/2024
12/2022

11/2024
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

12/2024
12/2022

02/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

03/2025
12/2022

04/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

05/2025
12/2022

06/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

07/2025
12/2022

08/2025
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

09/2025
12/2022

11/2025
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

12/2025
12/2022

02/2026
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

03/2026
12/2022

04/2026
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

05/2026
12/2022

06/2026
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

07/2026
12/2022

08/2026
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

09/2026
12/2022

11/2026
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

12/2026
12/2022

02/2027
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

03/2027
12/2022

04/2027
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

05/2027
12/2022

06/2027
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
12/2022

07/2027
12/2022

12/2027
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
138 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

03/2023
01/2023

03/2023
162 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

04/2023
01/2023

04/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

05/2023
01/2023

05/2023
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

06/2023
01/2023

06/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

07/2023
01/2023

07/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

08/2023
01/2023

08/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

09/2023
01/2023

09/2023
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

10/2023
01/2023

10/2023
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

11/2023
01/2023

11/2023
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

12/2023
01/2023

12/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

01/2024
01/2023

01/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

02/2024
01/2023

02/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

03/2024
01/2023

03/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

04/2024
01/2023

04/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

05/2024
01/2023

05/2024
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

06/2024
01/2023

06/2024
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

07/2024
01/2023

07/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

08/2024
01/2023

08/2024
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

09/2024
01/2023

11/2024
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

12/2024
01/2023

02/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

03/2025
01/2023

04/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

05/2025
01/2023

06/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

07/2025
01/2023

08/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

09/2025
01/2023

11/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

12/2025
01/2023

02/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

03/2026
01/2023

04/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

05/2026
01/2023

06/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

07/2026
01/2023

08/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

09/2026
01/2023

11/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

12/2026
01/2023

02/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

03/2027
01/2023

04/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

05/2027
01/2023

06/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
01/2023

07/2027
01/2023

12/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
138 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
162 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

05/2023
02/2023

05/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

06/2023
02/2023

06/2023
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

07/2023
02/2023

07/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

08/2023
02/2023

08/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

09/2023
02/2023

09/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

10/2023
02/2023

10/2023
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

11/2023
02/2023

11/2023
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

12/2023
02/2023

12/2023
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

01/2024
02/2023

01/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

02/2024
02/2023

02/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

03/2024
02/2023

03/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

04/2024
02/2023

04/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

05/2024
02/2023

05/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

06/2024
02/2023

06/2024
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

07/2024
02/2023

07/2024
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

08/2024
02/2023

08/2024
850 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

09/2024
02/2023

11/2024
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

12/2024
02/2023

02/2025
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

03/2025
02/2023

04/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

05/2025
02/2023

06/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

07/2025
02/2023

08/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

09/2025
02/2023

11/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

12/2025
02/2023

02/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

03/2026
02/2023

04/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

05/2026
02/2023

06/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

07/2026
02/2023

08/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

09/2026
02/2023

11/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

12/2026
02/2023

02/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

03/2027
02/2023

04/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

05/2027
02/2023

06/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
02/2023

07/2027
02/2023

12/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
138 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

05/2023
03/2023

05/2023
162 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

07/2023
03/2023

07/2023
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

08/2023
03/2023

08/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

09/2023
03/2023

09/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

10/2023
03/2023

10/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

11/2023
03/2023

11/2023
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

12/2023
03/2023

12/2023
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

01/2024
03/2023

01/2024
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

02/2024
03/2023

02/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

03/2024
03/2023

03/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

04/2024
03/2023

04/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

05/2024
03/2023

05/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

06/2024
03/2023

06/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

07/2024
03/2023

07/2024
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

08/2024
03/2023

08/2024
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

09/2024
03/2023

11/2024
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

12/2024
03/2023

02/2025
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

03/2025
03/2023

04/2025
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

05/2025
03/2023

06/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

07/2025
03/2023

08/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

09/2025
03/2023

11/2025
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

12/2025
03/2023

02/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

03/2026
03/2023

04/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

05/2026
03/2023

06/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

07/2026
03/2023

08/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

09/2026
03/2023

11/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

12/2026
03/2023

02/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

03/2027
03/2023

04/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

05/2027
03/2023

06/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
03/2023

07/2027
03/2023

12/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
138 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

06/2023
04/2023

06/2023
162 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

07/2023
04/2023

07/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

08/2023
04/2023

08/2023
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

09/2023
04/2023

09/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

10/2023
04/2023

10/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

11/2023
04/2023

11/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

12/2023
04/2023

12/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

01/2024
04/2023

01/2024
450 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

02/2024
04/2023

02/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

03/2024
04/2023

03/2024
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

04/2024
04/2023

04/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

05/2024
04/2023

05/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

06/2024
04/2023

06/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

07/2024
04/2023

07/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

08/2024
04/2023

08/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

09/2024
04/2023

11/2024
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

12/2024
04/2023

02/2025
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

03/2025
04/2023

04/2025
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

05/2025
04/2023

06/2025
800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

07/2025
04/2023

08/2025
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

09/2025
04/2023

11/2025
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

12/2025
04/2023

02/2026
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

03/2026
04/2023

04/2026
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

05/2026
04/2023

06/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

07/2026
04/2023

08/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

09/2026
04/2023

11/2026
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

12/2026
04/2023

02/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

03/2027
04/2023

04/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

05/2027
04/2023

06/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
04/2023

07/2027
04/2023

12/2027
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
05/2023

06/2023
05/2023

06/2023
138 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
05/2023

07/2023
05/2023

07/2023
162 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
05/2023

08/2023
05/2023

08/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
05/2023

09/2023
05/2023

09/2023
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
05/2023

10/2023
05/2023

10/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
05/2023

11/2023
05/2023

11/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
05/2023

12/2023
05/2023

12/2023
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES QC 1

1
A

B
05/2023

01/2024
05/2023

01/2024
400 USD