HENRY HUB NATURAL GAS - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 01/2023 05/2023 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 06/2023 05/2024 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 06/2024 12/2027 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 11/2022 11/2022 23,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 12/2022 12/2022 21,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 01/2023 05/2023 20,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 06/2023 05/2024 18,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 06/2024 12/2027 11,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 09/11/2022 01/29/2023 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 02/05/2023 10/27/2024 70,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 09/29/2022 10/06/2022 1,300 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 10/07/2022 10/10/2022 1,200 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 10/11/2022 11/30/2022 1,100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 10/2022 11/2022 175,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 12/2022 01/2023 150,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 02/2023 12/2025 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2022 11/2022 12,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2022 12/2022 12,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2023 01/2023 12,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2023 02/2023 12,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2023 03/2023 9,700 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 04/2023 5,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2023 06/2023 5,350 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2023 07/2023 5,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2023 08/2023 5,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2023 09/2023 4,950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2023 10/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2023 11/2023 3,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2023 12/2023 3,775 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2024 01/2024 3,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2024 02/2024 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2024 03/2024 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2024 02/2025 2,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2025 03/2025 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2025 04/2025 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2025 05/2025 2,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2025 11/2025 2,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2025 03/2026 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2026 12/2034 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2022 11/2022 12,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2022 12/2022 12,100 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 01/2023 01/2023 12,100 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2023 02/2023 12,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2023 03/2023 9,700 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2023 04/2023 5,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2023 06/2023 5,350 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2023 07/2023 5,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2023 08/2023 5,050 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2023 09/2023 4,950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2023 10/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2022 11/2022 3,100 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2022 12/2022 3,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 01/2023 01/2023 3,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 02/2023 02/2023 3,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2023 03/2023 2,425 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 04/2023 1,462 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2023 06/2023 1,337 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2023 07/2023 1,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2023 08/2023 1,262 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2023 09/2023 1,237 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2023 10/2023 1,212 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2023 11/2023 975 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2023 12/2023 943 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 01/2024 01/2024 912 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 02/2024 02/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2024 03/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2024 02/2025 737 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2025 03/2025 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2025 05/2025 687 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2025 11/2025 662 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2025 03/2026 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2026 12/2034 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2022 11/2022 3,100 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2022 12/2022 3,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2023 01/2023 3,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2023 02/2023 3,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2023 03/2023 2,425 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 04/2023 1,462 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2023 06/2023 1,337 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2023 07/2023 1,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2023 08/2023 1,262 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2023 09/2023 1,237 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2023 10/2023 1,212 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2023 11/2023 975 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2023 12/2023 943 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2024 01/2024 912 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2024 02/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2024 03/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2024 02/2025 737 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2025 03/2025 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2025 05/2025 687 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2025 11/2025 662 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2025 03/2026 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2026 08/2032 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 10/2022 11/2022 3,100 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 12/2022 12/2022 3,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 01/2023 01/2023 3,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 11/2022 3,100 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2022 12/2022 3,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2023 01/2023 3,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2023 02/2023 3,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2023 03/2023 2,425 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 04/2023 1,462 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2023 06/2023 1,337 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2023 07/2023 1,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2023 08/2023 1,262 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2023 09/2023 1,237 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2023 10/2023 1,212 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2023 11/2023 975 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2023 12/2023 943 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2024 01/2024 912 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2024 02/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2024 03/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2024 02/2025 737 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2025 03/2025 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2025 05/2025 687 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2025 11/2025 662 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2025 03/2026 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2026 12/2034 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 10/2022 12/2027 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 10/2022 11/2022 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 12/2022 12/2022 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 01/2023 12/2025 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2022 11/2022 3,100 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2022 12/2022 3,025 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 01/2023 01/2023 3,025 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2023 02/2023 3,025 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2023 03/2023 2,425 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 04/2023 1,462 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2023 06/2023 1,337 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2023 07/2023 1,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2023 08/2023 1,262 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2023 09/2023 1,237 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2023 10/2023 1,212 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2023 11/2023 975 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2023 12/2023 943 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 01/2024 01/2024 912 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2024 02/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2024 03/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2024 02/2025 737 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2025 03/2025 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2025 05/2025 687 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2025 11/2025 662 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2025 03/2026 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2026 12/2027 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 10/2022 11/2022 200,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 12/2022 01/2023 185,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 02/2023 04/2024 180,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 05/2024 12/2027 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 10/2022 11/2022 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 12/2022 12/2022 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 01/2023 12/2025 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 10/2022 10/2022 % 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 11/2022 11/2022 180,645 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 12/2022 04/2024 200,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 05/2024 12/2027 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 09/29/2022 10/06/2022 1,800 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 10/07/2022 10/17/2022 1,700 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 10/18/2022 11/30/2022 1,400 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 10/2022 11/2022 200,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 12/2022 01/2023 185,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 02/2023 04/2024 180,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 05/2024 12/2025 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 10/2022 12/2022 50,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 01/2023 04/2024 47,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 05/2024 12/2032 35,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 10/2022 01/2023 50,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 02/2023 04/2024 47,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 05/2024 12/2027 35,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 10/2022 10/2022 43,548 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 11/2022 11/2022 50,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 12/2022 09/2023 47,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 10/2023 12/2027 35,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 10/2022 11/2022 41,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 12/2022 01/2023 37,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 02/2023 02/2023 35,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 03/2023 12/2027 33,000 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 09/2022 09/2022 % 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 10/2022 10/2022 4,163 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 11/2022 11/2022 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 12/2022 12/2022 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 01/2023 01/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 02/2023 02/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 03/2023 03/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 04/2023 04/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 05/2023 05/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 06/2023 07/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 08/2023 09/2023 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 10/2023 10/2023 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 11/2023 11/2023 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 12/2023 12/2023 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 01/2024 12/2026 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 09/2022 09/2022 % 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 10/2022 10/2022 2,715 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 11/2022 11/2022 2,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 12/2022 12/2022 2,600 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 01/2023 01/2023 2,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 02/2023 02/2023 2,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 03/2023 03/2023 2,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 04/2023 04/2023 2,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 05/2023 05/2023 2,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 06/2023 06/2023 2,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 07/2023 07/2023 1,900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 08/2023 08/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 09/2023 09/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 10/2023 10/2023 1,400 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 11/2023 11/2023 1,300 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 12/2023 12/2023 1,200 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 01/2024 08/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 09/2024 12/2026 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 09/2022 09/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 10/2022 10/2022 44,345 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 11/2022 11/2022 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 12/2022 01/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 02/2023 04/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 05/2023 09/2026 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 09/2022 09/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 10/2022 10/2022 3,439 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 11/2022 11/2022 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 12/2022 06/2023 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 07/2023 09/2026 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 09/2022 09/2022 % 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 10/2022 10/2022 6,154 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 11/2022 11/2022 6,700 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 12/2022 02/2026 5,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 03/2026 05/2027 580 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 09/2022 09/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 10/2022 10/2022 3,439 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 11/2022 11/2022 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 12/2022 06/2023 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 07/2023 09/2026 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 10/03/2022 10/03/2022 3,438 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 10/04/2022 10/04/2022 3,610 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 10/05/2022 10/31/2022 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 09/01/2022 09/30/2022 - 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 10/03/2022 10/03/2022 44,100 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 10/04/2022 10/04/2022 46,422 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 10/05/2022 10/31/2022 49,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/01/2022 11/30/2022 48,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 12/01/2022 12/30/2022 44,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 10/03/2022 10/03/2022 53,383 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 10/04/2022 10/04/2022 56,050 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 10/05/2022 10/31/2022 59,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/01/2022 11/30/2022 54,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 12/01/2022 12/30/2022 51,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 09/2022 09/2025 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 09/2022 09/2025 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 09/2022 09/2026 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 09/2022 09/2026 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 09/2022 09/2025 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 09/2022 09/2025 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 10/2022 10/2022 28,623 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 11/2022 11/2022 35,920 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2022 12/2022 34,410 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 01/2023 01/2023 33,490 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 02/2023 02/2023 29,550 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2023 03/2023 28,630 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 04/2023 04/2023 27,710 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 05/2023 05/2023 25,390 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2023 06/2023 24,930 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 07/2023 07/2023 24,470 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 08/2023 12/2023 23,550 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 01/2024 10/2025 23,090 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 09/2022 09/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 10/2022 10/2022 44,345 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 11/2022 11/2022 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 12/2022 01/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 02/2023 04/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 05/2023 09/2026 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 09/2022 09/2022 % 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 10/2022 10/2022 6,154 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 11/2022 11/2022 6,700 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 12/2022 05/2027 5,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2022 09/2022 % 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2022 10/2022 3,439 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2022 11/2022 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2022 12/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2023 01/2023 3,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2023 02/2023 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2023 03/2023 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2023 04/2023 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2023 05/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2023 06/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2023 07/2023 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2023 12/2023 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2024 12/2025 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/03/2022 10/03/2022 2,714 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/04/2022 10/04/2022 2,850 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/05/2022 10/31/2022 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 09/2022 09/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 10/2022 10/2022 5,690 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 11/2022 11/2022 6,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 12/2022 01/2023 4,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 02/2023 12/2026 4,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/03/2022 10/03/2022 4,162 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/04/2022 10/04/2022 4,370 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/05/2022 10/31/2022 4,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2022 09/2022 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2022 10/2022 3,554 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 11/2022 11/2022 3,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 12/2022 12/2022 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 01/2023 08/2023 3,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2023 09/2024 2,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2024 12/2026 1,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 10/2022 10/2022 9,354 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 11/2022 09/2025 10,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 10/2022 10/2022 4,677 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 11/2022 09/2025 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/03/2022 10/03/2022 3,438 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/04/2022 10/04/2022 3,610 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/05/2022 10/31/2022 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 10/2022 11/2022 56,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 12/2022 01/2023 51,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 02/2023 04/2023 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 05/2023 10/2026 40,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2022 09/2022 % 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2022 10/2022 3,439 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2022 11/2022 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2022 12/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2023 01/2023 3,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2023 02/2023 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2023 03/2023 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2023 04/2023 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2023 05/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2023 06/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2023 07/2023 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2023 12/2023 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2024 12/2026 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 09/01/2022 09/30/2022 % 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 10/03/2022 10/31/2022 54,405 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 11/01/2022 12/30/2022 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 09/2022 09/2022 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 10/2022 10/2022 42,096 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 11/2022 11/2022 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 12/2022 12/2025 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2022 09/2022 % 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2022 10/2022 2,715 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2022 11/2022 2,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2022 12/2022 2,600 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2023 01/2023 2,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 02/2023 02/2023 2,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2023 03/2023 2,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2023 04/2023 2,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2023 05/2023 2,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2023 06/2023 2,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2023 07/2023 1,900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 08/2023 08/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2023 09/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2023 10/2023 1,400 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2023 11/2023 1,300 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2023 12/2023 1,200 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2024 08/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2024 12/2026 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 09/23/2022 11/30/2022 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 09/23/2022 11/30/2022 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 09/23/2022 11/30/2022 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 10/03/2022 10/31/2022 6,045 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 10/03/2022 10/31/2022 12,090 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 09/01/2022 10/31/2022 4,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 10/2022 10/2022 2,612 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 11/2022 09/2026 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2022 09/2022 % 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2022 10/2022 4,163 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2022 11/2022 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2022 12/2022 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2023 01/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2023 02/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2023 03/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2023 04/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2023 05/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2023 07/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 08/2023 09/2023 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2023 10/2023 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2023 11/2023 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2023 12/2023 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2024 12/2026 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 10/03/2022 10/31/2022 1,934 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 10/2022 10/2022 1,403 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 11/2022 09/2024 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 10/03/2022 10/31/2022 2,418 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 10/2022 10/2022 1,870 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 11/2022 09/2024 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 10/2022 11/2022 5,500 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 12/2022 04/2023 5,000 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 05/2023 10/2023 4,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 09/2022 09/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 10/2022 10/2022 44,345 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 11/2022 11/2022 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 12/2022 01/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 02/2023 04/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 05/2023 09/2025 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 10/2022 11/2022 5,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 12/2022 01/2023 5,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 02/2023 04/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 05/2023 10/2025 4,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM MBB 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM MBB 10/03/2022 10/31/2022 4,836 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P MBE 09/2022 10/2022 4,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P MBE 11/2022 12/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 10/2022 10/2022 5,332 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 11/2022 11/2022 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 12/2022 12/2025 4,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 10/2022 10/2022 3,741 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 11/2022 12/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 10/2022 10/2022 4,677 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 11/2022 11/2022 4,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 12/2022 12/2026 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 09/2022 09/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 10/2022 10/2022 53,395 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 11/2022 11/2022 54,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 12/2022 01/2023 51,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 02/2023 04/2023 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 05/2023 12/2025 41,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ETHYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURES NA2 10/2022 12/2024 7,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURE NA3 10/2022 12/2024 6,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 09/2022 10/2022 5,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 11/2022 12/2024 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 09/2022 09/2022 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2022 10/2022 25,922 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 11/2022 11/2022 33,820 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 12/2022 12/2022 31,960 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2023 01/2023 31,040 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 02/2023 02/2023 27,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2023 03/2023 26,880 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 04/2023 04/2023 25,960 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2023 05/2023 22,940 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2023 06/2023 22,480 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 07/2023 07/2023 22,020 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 08/2023 12/2023 21,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2024 09/2026 20,640 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2026 10/2026 57,560 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 09/2022 09/2022 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 10/2022 10/2022 34,129 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 11/2022 11/2022 24,580 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 12/2022 01/2023 22,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 02/2023 04/2023 21,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 05/2023 06/2023 20,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 07/2023 09/2026 15,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 10/2026 10/2026 34,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 10/2022 10/2022 3,274 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 11/2022 12/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 10/03/2022 10/31/2022 2,901 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 09/2022 09/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 10/2022 10/2022 53,395 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 11/2022 11/2022 54,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 12/2022 01/2023 51,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 02/2023 04/2023 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 05/2023 12/2025 41,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/03/2022 10/03/2022 6,152 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/04/2022 10/04/2022 6,460 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/05/2022 10/31/2022 6,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 09/2022 10/2022 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 11/2022 11/2022 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 12/2022 06/2023 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 07/2023 09/2026 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 09/2022 10/2022 6,800 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 11/2022 11/2022 6,700 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 12/2022 02/2026 5,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 09/2022 10/2022 3,800 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 11/2022 11/2022 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 12/2022 12/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2023 01/2023 3,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 02/2023 02/2023 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 03/2023 03/2023 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 04/2023 04/2023 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 05/2023 05/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2023 06/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 07/2023 07/2023 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 08/2023 12/2023 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2024 12/2026 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 09/2022 10/2022 3,000 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2022 11/2022 2,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 12/2022 12/2022 2,600 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 01/2023 01/2023 2,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 02/2023 02/2023 2,400 USD 22.000%