Asset Class Navigation

Henry Hub Natural Gas 保证金

开始时间 期末 维持
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

12/2020
2,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
2,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

01/2021
11/2020

01/2021
2,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

02/2021
11/2020

02/2021
2,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

03/2021
2,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

04/2021
11/2020

04/2021
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

05/2021
11/2020

05/2021
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

06/2021
11/2020

06/2021
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

07/2021
11/2020

07/2021
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

08/2021
11/2020

08/2021
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

09/2021
11/2020

09/2021
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

10/2021
11/2020

10/2021
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

11/2021
11/2020

11/2021
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

12/2021
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

01/2022
11/2020

01/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

02/2022
11/2020

02/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

03/2022
11/2020

03/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

04/2022
11/2020

04/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

05/2022
11/2020

05/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

06/2022
11/2020

06/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

07/2022
11/2020

07/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

08/2022
11/2020

08/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

09/2022
11/2020

09/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

10/2022
11/2020

10/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

11/2022
11/2020

11/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

12/2022
11/2020

12/2022
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

01/2023
11/2020

01/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

02/2023
11/2020

02/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

03/2023
11/2020

03/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

04/2023
11/2020

04/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

05/2023
11/2020

05/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

06/2023
11/2020

06/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

07/2023
11/2020

07/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

08/2023
11/2020

08/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

09/2023
11/2020

09/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

10/2023
11/2020

10/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

11/2023
11/2020

11/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

12/2023
11/2020

12/2023
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

01/2024
11/2020

01/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

02/2024
11/2020

02/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

03/2024
11/2020

03/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

04/2024
11/2020

04/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

05/2024
11/2020

05/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

06/2024
11/2020

06/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

07/2024
11/2020

07/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

08/2024
11/2020

08/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

09/2024
11/2020

09/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

10/2024
11/2020

10/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

11/2024
11/2020

11/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

12/2024
11/2020

12/2024
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

01/2025
11/2020

01/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

02/2025
11/2020

02/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

03/2025
11/2020

03/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

04/2025
11/2020

04/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

05/2025
11/2020

05/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

06/2025
11/2020

06/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

07/2025
11/2020

07/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

08/2025
11/2020

08/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

09/2025
11/2020

09/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

10/2025
11/2020

10/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

11/2025
11/2020

11/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

12/2025
11/2020

12/2025
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

01/2026
11/2020

01/2026
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

02/2026
11/2020

02/2026
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

03/2026
11/2020

03/2026
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

04/2026
11/2020

04/2026
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

05/2026
11/2020

05/2026
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

06/2026
11/2020

06/2026
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

07/2026
11/2020

07/2026
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

08/2026
11/2020

08/2026
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

09/2026
11/2020

09/2026
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

10/2026
11/2020

10/2026
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2020

11/2026
11/2020

12/2032
2,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

02/2021
12/2020

01/2021

02/2021
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

02/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

04/2021
12/2020

04/2021
1,675 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

05/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

06/2021
12/2020

06/2021
1,725 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

07/2021
1,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

08/2021
12/2020

08/2021
1,775 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

09/2021
1,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

10/2021
12/2020

10/2021
1,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

11/2021
12/2020

11/2021
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
1,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

01/2022
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

02/2022
12/2020

02/2022
2,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

03/2022
2,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

04/2022
12/2020

04/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

05/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

06/2022
12/2020

06/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

07/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

08/2022
12/2020

08/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

09/2022
12/2020

09/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

10/2022
12/2020

10/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

11/2022
12/2020

11/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

12/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

01/2023
12/2020

01/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

02/2023
12/2020

02/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

03/2023
12/2020

03/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

04/2023
12/2020

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

05/2023
12/2020

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

06/2023
12/2020

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

07/2023
12/2020

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

08/2023
12/2020

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

09/2023
12/2020

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

10/2023
12/2020

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

11/2023
12/2020

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

12/2023
12/2020

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

01/2024
12/2020

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

02/2024
12/2020

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

03/2024
12/2020

03/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

04/2024
12/2020

04/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

05/2024
12/2020

05/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

06/2024
12/2020

06/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

07/2024
12/2020

07/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

08/2024
12/2020

08/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

09/2024
12/2020

09/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

10/2024
12/2020

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

11/2024
12/2020

11/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

12/2024
12/2020

12/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

01/2025
12/2020

01/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

02/2025
12/2020

02/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

03/2025
12/2020

03/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

04/2025
12/2020

04/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

05/2025
12/2020

05/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

06/2025
12/2020

06/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

07/2025
12/2020

07/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

08/2025
12/2020

08/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

09/2025
12/2020

09/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

10/2025
12/2020

10/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

11/2025
12/2020

11/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

12/2025
12/2020

12/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

01/2026
12/2020

01/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

02/2026
12/2020

02/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

03/2026
12/2020

03/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

04/2026
12/2020

04/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

05/2026
12/2020

05/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

06/2026
12/2020

06/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

07/2026
12/2020

07/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

08/2026
12/2020

08/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

09/2026
12/2020

09/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

10/2026
12/2020

10/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2020

11/2026
12/2020

12/2032
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
01/2021

02/2021

03/2021
01/2021

02/2021

03/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

03/2021
01/2021

03/2021
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

04/2021
01/2021

04/2021
1,480 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

05/2021
01/2021

05/2021
1,480 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

06/2021
01/2021

06/2021
1,480 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

07/2021
01/2021

07/2021
1,480 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

08/2021
01/2021

08/2021
1,480 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

09/2021
01/2021

09/2021
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

10/2021
01/2021

10/2021
1,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

11/2021
01/2021

11/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

12/2021
01/2021

12/2021
1,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

01/2022
01/2021

01/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

02/2022
01/2021

02/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

03/2022
01/2021

03/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

04/2022
01/2021

04/2022
1,995 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

05/2022
01/2021

05/2022
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

06/2022
01/2021

06/2022
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

07/2022
01/2021

07/2022
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

08/2022
01/2021

08/2022
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

09/2022
01/2021

09/2022
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

10/2022
01/2021

10/2022
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

11/2022
01/2021

11/2022
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

12/2022
01/2021

12/2022
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

01/2023
01/2021

01/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

02/2023
01/2021

02/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

03/2023
01/2021

03/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

04/2023
01/2021

04/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

05/2023
01/2021

05/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

06/2023
01/2021

06/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

07/2023
01/2021

07/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

08/2023
01/2021

08/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

09/2023
01/2021

09/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

10/2023
01/2021

10/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

11/2023
01/2021

11/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

12/2023
01/2021

12/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

01/2024
01/2021

01/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

02/2024
01/2021

02/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

03/2024
01/2021

03/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

04/2024
01/2021

04/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

05/2024
01/2021

05/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

06/2024
01/2021

06/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

07/2024
01/2021

07/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

08/2024
01/2021

08/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

09/2024
01/2021

09/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

10/2024
01/2021

10/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

11/2024
01/2021

11/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

12/2024
01/2021

12/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

01/2025
01/2021

01/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

02/2025
01/2021

02/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

03/2025
01/2021

03/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

04/2025
01/2021

04/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

05/2025
01/2021

05/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

06/2025
01/2021

06/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

07/2025
01/2021

07/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

08/2025
01/2021

08/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

09/2025
01/2021

09/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

10/2025
01/2021

10/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

11/2025
01/2021

11/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

12/2025
01/2021

12/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

01/2026
01/2021

01/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

02/2026
01/2021

02/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

03/2026
01/2021

03/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

04/2026
01/2021

04/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

05/2026
01/2021

05/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

06/2026
01/2021

06/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

07/2026
01/2021

07/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

08/2026
01/2021

08/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

09/2026
01/2021

09/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

10/2026
01/2021

10/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2021

11/2026
01/2021

12/2032
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
02/2021

03/2021

04/2021
02/2021

03/2021

04/2021
1,105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

04/2021
02/2021

04/2021
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

05/2021
02/2021

05/2021
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

06/2021
02/2021

06/2021
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

07/2021
02/2021

07/2021
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

08/2021
02/2021

08/2021
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

09/2021
02/2021

09/2021
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

10/2021
02/2021

10/2021
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

11/2021
02/2021

11/2021
1,580 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

12/2021
02/2021

12/2021
1,580 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

01/2022
02/2021

01/2022
1,580 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

02/2022
02/2021

02/2022
1,580 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

03/2022
02/2021

03/2022
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

04/2022
02/2021

04/2022
1,895 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

05/2022
02/2021

05/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

06/2022
02/2021

06/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

07/2022
02/2021

07/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

08/2022
02/2021

08/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

09/2022
02/2021

09/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

10/2022
02/2021

10/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

11/2022
02/2021

11/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

12/2022
02/2021

12/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

01/2023
02/2021

01/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

02/2023
02/2021

02/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

03/2023
02/2021

03/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

04/2023
02/2021

04/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

05/2023
02/2021

05/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

06/2023
02/2021

06/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

07/2023
02/2021

07/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

08/2023
02/2021

08/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

09/2023
02/2021

09/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

10/2023
02/2021

10/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

11/2023
02/2021

11/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

12/2023
02/2021

12/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

01/2024
02/2021

01/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

02/2024
02/2021

02/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

03/2024
02/2021

03/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

04/2024
02/2021

04/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

05/2024
02/2021

05/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

06/2024
02/2021

06/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

07/2024
02/2021

07/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

08/2024
02/2021

08/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

09/2024
02/2021

09/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

10/2024
02/2021

10/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

11/2024
02/2021

11/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

12/2024
02/2021

12/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

01/2025
02/2021

01/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

02/2025
02/2021

02/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

03/2025
02/2021

03/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

04/2025
02/2021

04/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

05/2025
02/2021

05/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

06/2025
02/2021

06/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

07/2025
02/2021

07/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

08/2025
02/2021

08/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

09/2025
02/2021

09/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

10/2025
02/2021

10/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

11/2025
02/2021

11/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

12/2025
02/2021

12/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

01/2026
02/2021

01/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

02/2026
02/2021

02/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

03/2026
02/2021

03/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

04/2026
02/2021

04/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

05/2026
02/2021

05/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

06/2026
02/2021

06/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

07/2026
02/2021

07/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

08/2026
02/2021

08/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

09/2026
02/2021

09/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

10/2026
02/2021

10/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

11/2026
02/2021

12/2032
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
03/2021

04/2021

05/2021
03/2021

04/2021

05/2021
1,105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
1,105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2021
03/2021

05/2021
1,105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
1,105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2021
03/2021

07/2021
1,105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2021
03/2021

08/2021
1,105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2021
03/2021

09/2021
1,105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2021
03/2021

10/2021
1,105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2021
03/2021

11/2021
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

12/2021
03/2021

12/2021
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

01/2022
03/2021

01/2022
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

02/2022
03/2021

02/2022
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

03/2022
03/2021

03/2022
1,380 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2022
03/2021

04/2022
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2022
03/2021

05/2022
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2022
03/2021

06/2022
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2022
03/2021

07/2022
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2022
03/2021

08/2022
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2022
03/2021

09/2022
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2022
03/2021

10/2022
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2022
03/2021

11/2022
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

12/2022
03/2021

12/2022
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

01/2023
03/2021

01/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

02/2023
03/2021

02/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

03/2023
03/2021

03/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2023
03/2021

04/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2023
03/2021

05/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2023
03/2021

06/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2023
03/2021

07/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2023
03/2021

08/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2023
03/2021

09/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2023
03/2021

10/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2023
03/2021

11/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

12/2023
03/2021

12/2023
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

01/2024
03/2021

01/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

02/2024
03/2021

02/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

03/2024
03/2021

03/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2024
03/2021

04/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2024
03/2021

05/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2024
03/2021

06/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2024
03/2021

07/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2024
03/2021

08/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2024
03/2021

09/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2024
03/2021

10/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2024
03/2021

11/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

12/2024
03/2021

12/2024
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

01/2025
03/2021

01/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

02/2025
03/2021

02/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

03/2025
03/2021

03/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2025
03/2021

04/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2025
03/2021

05/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2025
03/2021

06/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2025
03/2021

07/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2025
03/2021

08/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2025
03/2021

09/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2025
03/2021

10/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2025
03/2021

11/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

12/2025
03/2021

12/2025
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

01/2026
03/2021

01/2026
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

02/2026
03/2021

02/2026
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

03/2026
03/2021

03/2026
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2026
03/2021

04/2026
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2026
03/2021

05/2026
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2026
03/2021

06/2026
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2026
03/2021

07/2026
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2026
03/2021

08/2026
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2026
03/2021

09/2026
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2026
03/2021

10/2026
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2026
03/2021

12/2032
1,620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2021
04/2021

07/2021
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2021
04/2021

08/2021
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2021
04/2021

09/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2021
04/2021

10/2021
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2021
04/2021

11/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

12/2021
04/2021

12/2021
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

01/2022
04/2021

01/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

02/2022
04/2021

02/2022
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

03/2022
04/2021

03/2022
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

04/2022
04/2021

04/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2022
04/2021

05/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2022
04/2021

06/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2022
04/2021

07/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2022
04/2021

08/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2022
04/2021

09/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2022
04/2021

10/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2022
04/2021

11/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

12/2022
04/2021

12/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

01/2023
04/2021

01/2023
810 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

02/2023
04/2021

02/2023
830 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

03/2023
04/2021

03/2023
870 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

04/2023
04/2021

04/2023
870 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2023
04/2021

05/2023
870 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2023
04/2021

06/2023
960 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2023
04/2021

07/2023
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2023
04/2021

08/2023
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2023
04/2021

09/2023
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2023
04/2021

10/2023
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2023
04/2021

11/2023
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

12/2023
04/2021

12/2023
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

01/2024
04/2021

01/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

02/2024
04/2021

02/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

03/2024
04/2021

03/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

04/2024
04/2021

04/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2024
04/2021

05/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2024
04/2021

06/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2024
04/2021

07/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2024
04/2021

08/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2024
04/2021

09/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2024
04/2021

10/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2024
04/2021

11/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

12/2024
04/2021

12/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

01/2025
04/2021

01/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

02/2025
04/2021

02/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

03/2025
04/2021

03/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

04/2025
04/2021

04/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2025
04/2021

05/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2025
04/2021

06/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2025
04/2021

07/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2025
04/2021

08/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2025
04/2021

09/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2025
04/2021

10/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2025
04/2021

11/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

12/2025
04/2021

12/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

01/2026
04/2021

01/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

02/2026
04/2021

02/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

03/2026
04/2021

03/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

04/2026
04/2021

04/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2026
04/2021

05/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2026
04/2021

06/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2026
04/2021

07/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2026
04/2021

08/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2026
04/2021

09/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2026
04/2021

10/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2026
04/2021

12/2032
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2021
05/2021

07/2021
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2021
05/2021

08/2021
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2021
05/2021

09/2021
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2021
05/2021

10/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2021
05/2021

11/2021
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

12/2021
05/2021

12/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

01/2022
05/2021

01/2022
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

02/2022
05/2021

02/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

03/2022
05/2021

03/2022
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

04/2022
05/2021

04/2022
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

05/2022
05/2021

05/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2022
05/2021

06/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2022
05/2021

07/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2022
05/2021

08/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2022
05/2021

09/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2022
05/2021

10/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2022
05/2021

11/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

12/2022
05/2021

12/2022
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

01/2023
05/2021

01/2023
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

02/2023
05/2021

02/2023
810 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

03/2023
05/2021

03/2023
830 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

04/2023
05/2021

04/2023
870 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

05/2023
05/2021

05/2023
870 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2023
05/2021

06/2023
870 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2023
05/2021

07/2023
960 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2023
05/2021

08/2023
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2023
05/2021

09/2023
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2023
05/2021

10/2023
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2023
05/2021

11/2023
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

12/2023
05/2021

12/2023
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

01/2024
05/2021

01/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

02/2024
05/2021

02/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

03/2024
05/2021

03/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

04/2024
05/2021

04/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

05/2024
05/2021

05/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2024
05/2021

06/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2024
05/2021

07/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2024
05/2021

08/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2024
05/2021

09/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2024
05/2021

10/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2024
05/2021

11/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

12/2024
05/2021

12/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

01/2025
05/2021

01/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

02/2025
05/2021

02/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

03/2025
05/2021

03/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

04/2025
05/2021

04/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

05/2025
05/2021

05/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2025
05/2021

06/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2025
05/2021

07/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2025
05/2021

08/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2025
05/2021

09/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2025
05/2021

10/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2025
05/2021

11/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

12/2025
05/2021

12/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

01/2026
05/2021

01/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

02/2026
05/2021

02/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

03/2026
05/2021

03/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

04/2026
05/2021

04/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

05/2026
05/2021

05/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2026
05/2021

06/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2026
05/2021

07/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2026
05/2021

08/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2026
05/2021

09/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2026
05/2021

10/2026
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2026
05/2021

12/2032
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
06/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

08/2021
06/2021

08/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
140 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

10/2021
06/2021

10/2021
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

11/2021
06/2021

11/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

12/2021
06/2021

12/2021
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

01/2022
06/2021

01/2022
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

02/2022
06/2021

02/2022
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

03/2022
06/2021

03/2022
450 USD