HENRY HUB NATURAL GAS - 保证金

开始时间 期末
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2022 12/2022 34,410 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 01/2023 01/2023 33,490 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 02/2023 02/2023 29,550 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2023 03/2023 28,630 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 04/2023 04/2023 27,710 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 05/2023 05/2023 25,390 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2023 06/2023 24,930 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 07/2023 07/2023 24,470 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 08/2023 12/2023 23,550 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 01/2024 10/2025 23,090 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 09/2022 09/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 10/2022 10/2022 39,690 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 11/2022 11/2022 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 12/2022 01/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 02/2023 04/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 05/2023 09/2026 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 09/2022 09/2022 % 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 10/2022 10/2022 5,508 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 11/2022 11/2022 6,700 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 12/2022 05/2027 5,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2022 09/2022 % 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2022 10/2022 3,078 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2022 11/2022 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2022 12/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2023 01/2023 3,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2023 02/2023 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2023 03/2023 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2023 04/2023 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2023 05/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2023 06/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2023 07/2023 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2023 12/2023 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2024 12/2025 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/03/2022 10/03/2022 2,428 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/04/2022 10/04/2022 2,550 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/05/2022 10/05/2022 2,684 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/06/2022 10/06/2022 2,833 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/07/2022 10/31/2022 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 09/2022 09/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 10/2022 10/2022 5,283 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 11/2022 11/2022 6,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 12/2022 01/2023 4,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 02/2023 12/2026 4,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/03/2022 10/03/2022 3,723 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/04/2022 10/04/2022 3,910 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/05/2022 10/05/2022 4,115 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/06/2022 10/06/2022 4,344 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/07/2022 10/31/2022 4,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2022 09/2022 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2022 10/2022 3,309 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 11/2022 11/2022 3,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 12/2022 12/2022 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 01/2023 08/2023 3,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2023 09/2024 2,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2024 12/2026 1,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 10/2022 10/2022 8,709 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 11/2022 09/2025 10,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 10/2022 10/2022 4,354 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 11/2022 09/2025 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/03/2022 10/03/2022 3,076 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/04/2022 10/04/2022 3,230 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/05/2022 10/05/2022 3,399 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/06/2022 10/06/2022 3,588 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/07/2022 10/31/2022 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 10/2022 11/2022 56,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 12/2022 01/2023 51,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 02/2023 04/2023 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 05/2023 10/2026 40,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2022 09/2022 % 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2022 10/2022 3,078 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2022 11/2022 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2022 12/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2023 01/2023 3,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2023 02/2023 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2023 03/2023 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2023 04/2023 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2023 05/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2023 06/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2023 07/2023 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2023 12/2023 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2024 12/2026 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 09/01/2022 09/30/2022 % 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 10/03/2022 10/31/2022 52,495 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 11/01/2022 12/30/2022 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 09/2022 09/2022 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 10/2022 10/2022 39,193 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 11/2022 11/2022 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 12/2022 12/2025 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2022 09/2022 % 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2022 10/2022 2,430 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2022 11/2022 2,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2022 12/2022 2,600 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2023 01/2023 2,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 02/2023 02/2023 2,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2023 03/2023 2,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2023 04/2023 2,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2023 05/2023 2,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2023 06/2023 2,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2023 07/2023 1,900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 08/2023 08/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2023 09/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2023 10/2023 1,400 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2023 11/2023 1,300 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2023 12/2023 1,200 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2024 08/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2024 12/2026 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 09/27/2022 11/30/2022 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 09/27/2022 11/30/2022 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 09/27/2022 11/30/2022 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 10/03/2022 10/31/2022 5,832 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 10/03/2022 10/31/2022 11,665 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 09/01/2022 10/31/2022 4,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 10/2022 10/2022 2,419 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 11/2022 09/2026 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2022 09/2022 % 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2022 10/2022 3,726 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2022 11/2022 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2022 12/2022 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2023 01/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2023 02/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2023 03/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2023 04/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2023 05/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2023 07/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 08/2023 09/2023 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2023 10/2023 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2023 11/2023 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2023 12/2023 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2024 12/2026 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 10/03/2022 10/31/2022 1,866 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 10/2022 10/2022 1,306 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 11/2022 09/2024 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 10/03/2022 10/31/2022 2,333 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 10/2022 10/2022 1,741 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 11/2022 09/2024 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 10/2022 11/2022 5,500 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 12/2022 04/2023 5,000 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 05/2023 10/2023 4,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 09/2022 09/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 10/2022 10/2022 39,690 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 11/2022 11/2022 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 12/2022 01/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 02/2023 04/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 05/2023 09/2025 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 10/2022 11/2022 5,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 12/2022 01/2023 5,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 02/2023 04/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 05/2023 10/2025 4,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM MBB 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM MBB 10/03/2022 10/31/2022 4,666 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P MBE 09/2022 10/2022 4,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P MBE 11/2022 12/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 10/2022 10/2022 4,964 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 11/2022 11/2022 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 12/2022 12/2025 4,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 10/2022 10/2022 3,483 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 11/2022 12/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 10/2022 10/2022 4,354 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 11/2022 11/2022 4,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 12/2022 12/2026 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 09/2022 09/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 10/2022 10/2022 47,790 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 11/2022 11/2022 54,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 12/2022 01/2023 51,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 02/2023 04/2023 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 05/2023 12/2025 41,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ETHYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURES NA2 10/2022 12/2024 7,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURE NA3 10/2022 12/2024 6,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 09/2022 10/2022 5,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 11/2022 12/2024 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 09/2022 09/2022 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2022 10/2022 26,909 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 11/2022 11/2022 33,820 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 12/2022 12/2022 31,960 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2023 01/2023 31,040 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 02/2023 02/2023 27,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2023 03/2023 26,880 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 04/2023 04/2023 25,960 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2023 05/2023 22,940 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2023 06/2023 22,480 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 07/2023 07/2023 22,020 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 08/2023 12/2023 21,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2024 09/2026 20,640 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2026 10/2026 57,560 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 09/2022 09/2022 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 10/2022 10/2022 33,809 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 11/2022 11/2022 24,580 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 12/2022 01/2023 22,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 02/2023 04/2023 21,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 05/2023 06/2023 20,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 07/2023 09/2026 15,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 10/2026 10/2026 34,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 10/2022 10/2022 3,048 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 11/2022 12/2024 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 10/03/2022 10/31/2022 2,799 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 09/2022 09/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 10/2022 10/2022 47,790 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 11/2022 11/2022 54,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 12/2022 01/2023 51,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 02/2023 04/2023 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 05/2023 12/2025 41,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/03/2022 10/03/2022 5,504 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/04/2022 10/04/2022 5,780 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/05/2022 10/05/2022 6,083 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/06/2022 10/06/2022 6,421 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/07/2022 10/31/2022 6,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 09/2022 10/2022 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 11/2022 11/2022 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 12/2022 06/2023 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 07/2023 09/2026 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 09/2022 10/2022 6,800 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 11/2022 11/2022 6,700 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 12/2022 02/2026 5,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 09/2022 10/2022 3,800 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 11/2022 11/2022 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 12/2022 12/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2023 01/2023 3,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 02/2023 02/2023 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 03/2023 03/2023 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 04/2023 04/2023 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 05/2023 05/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2023 06/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 07/2023 07/2023 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 08/2023 12/2023 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2024 12/2026 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 09/2022 10/2022 3,000 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2022 11/2022 2,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 12/2022 12/2022 2,600 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 01/2023 01/2023 2,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 02/2023 02/2023 2,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 03/2023 03/2023 2,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 04/2023 04/2023 2,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 05/2023 05/2023 2,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 06/2023 06/2023 2,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 07/2023 07/2023 1,900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 08/2023 08/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 09/2023 09/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 10/2023 10/2023 1,400 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2023 11/2023 1,300 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 12/2023 12/2023 1,200 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 01/2024 08/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 09/2024 12/2026 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 09/2022 10/2022 4,600 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 11/2022 11/2022 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 12/2022 12/2022 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 01/2023 01/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 02/2023 02/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2023 03/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 04/2023 04/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2023 05/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 06/2023 07/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 08/2023 09/2023 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 10/2023 10/2023 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 11/2023 11/2023 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 12/2023 12/2023 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 01/2024 12/2026 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 09/2022 09/2022 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 10/2022 10/2022 43,548 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 11/2022 11/2022 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 12/2022 12/2025 35,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 09/01/2022 09/30/2022 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/03/2022 10/03/2022 5,316 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/04/2022 10/04/2022 5,582 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/05/2022 10/05/2022 5,876 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/06/2022 10/06/2022 6,203 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/07/2022 10/07/2022 6,567 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/10/2022 10/10/2022 6,570 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/11/2022 10/11/2022 6,574 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/12/2022 10/12/2022 6,578 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/13/2022 10/13/2022 6,583 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/14/2022 10/14/2022 6,588 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/17/2022 10/17/2022 6,595 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/18/2022 10/18/2022 6,603 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/19/2022 10/19/2022 6,612 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/20/2022 10/20/2022 6,624 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 10/21/2022 10/31/2022 6,640 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/01/2022 09/30/2022 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/03/2022 10/03/2022 8,286 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/04/2022 10/04/2022 8,701 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/05/2022 10/05/2022 9,158 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/06/2022 10/06/2022 9,668 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/07/2022 10/07/2022 10,236 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/10/2022 10/10/2022 10,229 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/11/2022 10/11/2022 10,221 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/12/2022 10/12/2022 10,212 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/13/2022 10/13/2022 10,201 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/14/2022 10/14/2022 10,189 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/17/2022 10/17/2022 10,175 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/18/2022 10/18/2022 10,157 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/19/2022 10/19/2022 10,136 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/20/2022 10/20/2022 10,109 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/21/2022 10/31/2022 10,075 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 09/01/2022 09/30/2022 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 10/03/2022 10/03/2022 1,930 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 10/04/2022 10/04/2022 2,026 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 10/05/2022 10/05/2022 2,133 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 10/06/2022 10/06/2022 2,252 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 10/07/2022 10/31/2022 2,384 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 09/01/2022 09/30/2022 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 10/03/2022 10/03/2022 3,799 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 10/04/2022 10/04/2022 3,989 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 10/05/2022 10/05/2022 4,199 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 10/06/2022 10/06/2022 4,432 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 10/07/2022 10/31/2022 4,693 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2022 09/2022 384 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2022 10/2022 5,603 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2022 11/2022 3,109 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2022 12/2022 2,934 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 01/2023 01/2023 2,776 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 02/2023 02/2023 2,877 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2023 03/2023 2,850 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2023 04/2023 3,384 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2023 05/2023 2,564 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2023 06/2023 2,541 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2023 07/2023 3,041 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2023 08/2023 2,412 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2023 09/2023 2,393 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2023 10/2023 2,640 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2023 11/2023 2,621 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2023 12/2023 2,611 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 09/2022 09/2022 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 10/2022 10/2022 4,354 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 11/2022 09/2023 5,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 09/2022 09/2022 375 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 10/2022 12/2022 11,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 01/2023 12/2024 7,500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 09/2022 10/2022 3,750 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 11/2022 11/2022 1,550 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 12/2022 09/2025 1,500 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 09/2022 09/2022 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 10/2022 10/2022 3,309 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 11/2022 11/2022 3,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 12/2022 09/2025 3,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 09/2022 09/2022 % 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 10/2022 10/2022 44,090 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 11/2022 11/2022 44,940 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 12/2022 01/2023 43,260 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 02/2023 03/2023 41,580 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 04/2023 04/2023 36,120 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 05/2023 12/2024 33,600 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 10/03/2022 10/31/2022 3,919 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 11/01/2022 12/30/2022 4,100 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/03/2022 10/03/2022 6,113 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/04/2022 10/04/2022 6,422 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/05/2022 10/05/2022 6,760 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/06/2022 10/06/2022 7,132 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/07/2022 10/07/2022 7,556 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/10/2022 10/10/2022 7,556 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/11/2022 10/11/2022 7,555 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/12/2022 10/12/2022 7,555 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/13/2022 10/13/2022 7,554 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/14/2022 10/14/2022 7,553 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/17/2022 10/17/2022 7,553 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/18/2022 10/18/2022 7,552 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/19/2022 10/19/2022 7,551 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/20/2022 10/20/2022 7,549 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/21/2022 10/21/2022 7,548 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/24/2022 10/24/2022 7,545 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/25/2022 10/25/2022 7,542 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/26/2022 10/26/2022 7,537 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/27/2022 10/27/2022 7,528 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/28/2022 10/28/2022 7,512 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 10/31/2022 10/31/2022 7,462 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/01/2022 11/01/2022 2,667 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/02/2022 11/02/2022 2,667 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/03/2022 11/03/2022 2,667 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/04/2022 11/04/2022 2,667 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/07/2022 11/07/2022 2,666 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/08/2022 11/08/2022 2,666 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/09/2022 11/09/2022 2,666 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/10/2022 11/10/2022 2,666 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/11/2022 11/11/2022 2,665 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/14/2022 11/14/2022 2,665 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/15/2022 11/15/2022 2,665 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/16/2022 11/16/2022 2,665 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/17/2022 11/17/2022 2,664 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/18/2022 11/18/2022 2,663 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/21/2022 11/21/2022 2,662 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/22/2022 11/22/2022 2,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/23/2022 11/23/2022 2,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/24/2022 11/24/2022 2,658 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/25/2022 11/25/2022 2,655 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/28/2022 11/28/2022 2,651 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/29/2022 11/29/2022 2,641 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 11/30/2022 11/30/2022 2,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/01/2022 12/01/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/02/2022 12/02/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/05/2022 12/05/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/06/2022 12/06/2022 2,341 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/07/2022 12/07/2022 2,340 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/08/2022 12/08/2022 2,340 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/09/2022 12/09/2022 2,340 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/12/2022 12/12/2022 2,340 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/13/2022 12/13/2022 2,340 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/14/2022 12/14/2022 2,340 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/15/2022 12/15/2022 2,339 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/16/2022 12/16/2022 2,339 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/19/2022 12/19/2022 2,338 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/20/2022 12/20/2022 2,338 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/21/2022 12/21/2022 2,337 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/22/2022 12/22/2022 2,336 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/23/2022 12/23/2022 2,334 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/28/2022 12/28/2022 2,331 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 12/29/2022 12/30/2022 2,326 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/03/2022 10/03/2022 9,635 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/04/2022 10/04/2022 10,109 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/05/2022 10/05/2022 10,640 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/06/2022 10/06/2022 11,240 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/07/2022 10/07/2022 11,897 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/10/2022 10/10/2022 11,466 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/11/2022 10/11/2022 10,987 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 10/12/2022 10/31/2022 10,430 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/01/2022 11/01/2022 10,095 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/02/2022 11/02/2022 10,079 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/03/2022 11/03/2022 10,062 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/04/2022 11/04/2022 10,043 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/07/2022 11/07/2022 10,021 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/08/2022 11/08/2022 9,997 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/09/2022 11/09/2022 9,970 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 11/10/2022 12/30/2022 9,940 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 09/2022 09/2022 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 10/2022 10/2022 3,501 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 11/2022 11/2022 3,255 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 12/2022 12/2022 3,060 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 01/2023 01/2023 2,910 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 02/2023 02/2023 2,850 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 03/2023 03/2023 2,775 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 04/2023 04/2023 2,715 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 05/2023 05/2023 2,625 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 06/2023 06/2023 2,550 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 07/2023 07/2023 2,520 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 08/2023 08/2023 2,505 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 09/2023 09/2023 2,490 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 10/2023 10/2023 2,475 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 11/2023 01/2024 2,460 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 02/2024 03/2024 2,445 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 04/2024 06/2024 2,430 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 07/2024 08/2024 2,415 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 09/2024 11/2024 2,400 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD 5C 12/2024 12/2024 2,385 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM 63 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM 63 10/03/2022 10/31/2022 7,699 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM 63 11/01/2022 12/30/2022 5,250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/03/2022 10/03/2022 12,443 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/04/2022 10/04/2022 13,057 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/05/2022 10/05/2022 13,743 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/06/2022 10/06/2022 14,515 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/07/2022 10/07/2022 15,370 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/10/2022 10/10/2022 14,821 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/11/2022 10/11/2022 14,218 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 10/12/2022 10/31/2022 13,510 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/01/2022 11/01/2022 12,825 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/02/2022 11/02/2022 12,809 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/03/2022 11/03/2022 12,792 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/04/2022 11/04/2022 12,773 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/07/2022 11/07/2022 12,751 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/08/2022 11/08/2022 12,727 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/09/2022 11/09/2022 12,700 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 11/10/2022 11/30/2022 12,670 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL0.1%BRGSFOB ARA(PLATTS)VS LOW 6V 12/01/2022 12/30/2022 12,320 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 09/01/2022 09/30/2022 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/03/2022 10/03/2022 17,448 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/04/2022 10/04/2022 18,313 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/05/2022 10/05/2022 19,276 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/06/2022 10/06/2022 20,355 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/07/2022 10/07/2022 21,547 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/10/2022 10/10/2022 21,639 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/11/2022 10/11/2022 21,750 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 10/12/2022 10/31/2022 21,870 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/01/2022 11/01/2022 12,822 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/02/2022 11/02/2022 12,799 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/03/2022 11/03/2022 12,775 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/04/2022 11/04/2022 12,747 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/07/2022 11/07/2022 12,716 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/08/2022 11/08/2022 12,682 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/09/2022 11/09/2022 12,643 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/10/2022 12/30/2022 12,600 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GAS EUROBOB (ARGUS) CRK BALMO 7I 09/01/2022 09/30/2022 % 0.08