HENRY HUB NATURAL GAS - 保证金

开始时间 期末
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 05/02/2023 05/31/2023 44,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/01/2023 03/01/2023 10,254 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/02/2023 03/02/2023 10,720 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/03/2023 03/03/2023 11,239 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/06/2023 03/06/2023 11,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/07/2023 03/07/2023 12,419 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/08/2023 03/08/2023 13,109 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/09/2023 03/09/2023 13,882 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/10/2023 03/10/2023 14,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/13/2023 03/13/2023 15,735 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/14/2023 03/14/2023 16,856 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/15/2023 03/15/2023 18,154 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/16/2023 03/16/2023 19,664 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/17/2023 03/17/2023 21,446 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/20/2023 03/20/2023 23,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/21/2023 03/21/2023 26,219 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/22/2023 03/22/2023 29,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/23/2023 03/23/2023 33,712 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/24/2023 03/24/2023 39,335 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/27/2023 03/27/2023 47,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 03/28/2023 03/31/2023 59,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 04/03/2023 04/28/2023 54,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 05/02/2023 05/31/2023 51,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 03/2023 02/2026 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 03/2023 02/2026 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 03/2023 02/2027 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 03/2023 02/2027 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 03/2023 02/2026 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 03/2023 02/2026 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2023 03/2023 14,920 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 04/2023 04/2023 36,380 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 05/2023 05/2023 34,870 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2023 06/2023 33,950 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 07/2023 07/2023 30,010 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 08/2023 08/2023 29,090 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 09/2023 09/2023 28,170 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 10/2023 10/2023 25,850 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 11/2023 11/2023 25,390 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2023 12/2023 24,930 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 01/2024 05/2024 24,470 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2024 03/2026 24,010 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 03/2023 03/2023 8,526 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 04/2023 04/2023 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 05/2023 06/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 07/2023 09/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 10/2023 02/2027 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 03/2023 03/2023 1,061 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 04/2023 04/2023 6,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 05/2023 10/2027 5,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2023 03/2023 678 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2023 04/2023 3,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2023 05/2023 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2023 06/2023 3,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2023 07/2023 3,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2023 08/2023 2,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2023 09/2023 2,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2023 10/2023 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2023 11/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2023 12/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2024 05/2024 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2024 12/2026 2,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/01/2023 03/01/2023 382 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/02/2023 03/02/2023 399 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/03/2023 03/03/2023 419 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/06/2023 03/06/2023 440 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/07/2023 03/07/2023 463 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/08/2023 03/08/2023 488 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/09/2023 03/09/2023 517 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/10/2023 03/10/2023 550 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/13/2023 03/13/2023 586 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/14/2023 03/14/2023 628 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/15/2023 03/15/2023 676 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/16/2023 03/16/2023 733 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/17/2023 03/17/2023 799 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/20/2023 03/20/2023 880 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/21/2023 03/21/2023 977 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/22/2023 03/22/2023 1,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/23/2023 03/23/2023 1,257 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/24/2023 03/24/2023 1,466 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/27/2023 03/27/2023 1,760 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/28/2023 03/31/2023 2,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 04/03/2023 04/28/2023 2,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 03/2023 03/2023 1,196 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 04/2023 04/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 05/2023 06/2023 4,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 07/2023 12/2027 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/01/2023 03/01/2023 799 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/02/2023 03/02/2023 835 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/03/2023 03/03/2023 876 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/06/2023 03/06/2023 920 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/07/2023 03/07/2023 968 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/08/2023 03/08/2023 1,022 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/09/2023 03/09/2023 1,082 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/10/2023 03/10/2023 1,150 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/13/2023 03/13/2023 1,226 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/14/2023 03/14/2023 1,314 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/15/2023 03/15/2023 1,415 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/16/2023 03/16/2023 1,533 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/17/2023 03/17/2023 1,672 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/20/2023 03/20/2023 1,840 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/21/2023 03/21/2023 2,044 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/22/2023 03/22/2023 2,300 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/23/2023 03/23/2023 2,628 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/24/2023 03/24/2023 3,066 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/27/2023 03/27/2023 3,680 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/28/2023 03/31/2023 4,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 04/03/2023 04/28/2023 4,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 03/2023 03/2023 1,006 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 04/2023 04/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 05/2023 05/2023 3,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 06/2023 01/2024 3,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 02/2024 02/2025 2,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 03/2025 12/2027 2,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 03/2023 03/2023 2,193 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 04/2023 02/2026 8,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 03/2023 03/2023 1,109 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 04/2023 02/2026 3,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/01/2023 03/01/2023 677 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/02/2023 03/02/2023 708 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/03/2023 03/03/2023 742 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/06/2023 03/06/2023 780 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/07/2023 03/07/2023 820 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/08/2023 03/08/2023 866 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/09/2023 03/09/2023 917 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/10/2023 03/10/2023 975 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/13/2023 03/13/2023 1,040 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/14/2023 03/14/2023 1,114 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/15/2023 03/15/2023 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/16/2023 03/16/2023 1,299 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/17/2023 03/17/2023 1,417 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/20/2023 03/20/2023 1,560 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/21/2023 03/21/2023 1,733 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/22/2023 03/22/2023 1,950 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/23/2023 03/23/2023 2,228 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/24/2023 03/24/2023 2,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/27/2023 03/27/2023 3,120 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/28/2023 03/31/2023 3,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 04/03/2023 04/28/2023 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 04/2023 04/2023 56,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 05/2023 06/2023 51,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 07/2023 09/2023 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 10/2023 03/2027 40,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2023 03/2023 678 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2023 04/2023 3,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2023 05/2023 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2023 06/2023 3,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2023 07/2023 3,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2023 08/2023 2,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2023 09/2023 2,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2023 10/2023 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2023 11/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2023 12/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2024 05/2024 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2024 12/2027 2,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 03/01/2023 03/31/2023 28,575 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 04/03/2023 05/31/2023 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 03/2023 03/2023 11,612 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 04/2023 04/2023 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 05/2023 12/2026 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2023 03/2023 382 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2023 04/2023 2,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2023 05/2023 1,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2023 06/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2023 07/2023 1,700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 08/2023 08/2023 1,650 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2023 09/2023 1,600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2023 10/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2023 11/2023 1,450 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2023 12/2023 1,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2024 01/2024 1,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 02/2024 02/2024 1,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2024 03/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2024 04/2024 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2024 12/2027 1,000 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 03/16/2023 04/28/2023 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 03/16/2023 04/28/2023 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 03/16/2023 04/28/2023 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 03/01/2023 03/31/2023 2,730 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 04/03/2023 04/28/2023 5,375 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 03/01/2023 03/31/2023 5,397 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 04/03/2023 04/28/2023 10,625 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 03/01/2023 04/28/2023 4,875 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 03/2023 03/2023 387 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 04/2023 02/2027 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2023 03/2023 800 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2023 04/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2023 05/2023 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2023 06/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2023 07/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 08/2023 08/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2023 09/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2023 10/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2023 12/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2024 02/2024 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2024 03/2024 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2024 04/2024 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2024 05/2024 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2024 12/2027 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 03/01/2023 03/31/2023 1,016 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 04/03/2023 04/28/2023 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 03/2023 03/2023 387 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 04/2023 02/2025 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 03/01/2023 03/31/2023 1,270 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 04/03/2023 04/28/2023 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 03/2023 03/2023 516 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 04/2023 02/2025 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 04/2023 04/2023 5,500 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 05/2023 09/2023 5,000 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 10/2023 03/2024 4,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 03/2023 03/2023 8,526 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 04/2023 04/2023 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 05/2023 06/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 07/2023 09/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 10/2023 02/2026 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 04/2023 04/2023 5,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 05/2023 06/2023 5,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 07/2023 09/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 10/2023 03/2026 4,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM MBB 03/01/2023 03/31/2023 1,905 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM MBB 04/03/2023 04/28/2023 3,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P MBE 03/2023 03/2023 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P MBE 04/2023 12/2025 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 03/2023 03/2023 1,238 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 04/2023 04/2023 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 05/2023 12/2026 3,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 03/2023 03/2023 774 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 04/2023 12/2025 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 03/2023 03/2023 1,290 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 04/2023 04/2023 4,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 05/2023 12/2027 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 03/2023 03/2023 10,266 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 04/2023 04/2023 54,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 05/2023 06/2023 51,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 07/2023 09/2023 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 10/2023 12/2026 41,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ETHYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURES NA2 03/2023 12/2025 7,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURE NA3 03/2023 12/2025 6,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 03/2023 03/2023 6,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 04/2023 12/2025 6,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2023 03/2023 13,517 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 04/2023 04/2023 34,280 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2023 05/2023 32,420 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2023 06/2023 31,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 07/2023 07/2023 28,260 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 08/2023 08/2023 27,340 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 09/2023 09/2023 26,420 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2023 10/2023 23,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 11/2023 11/2023 22,940 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 12/2023 12/2023 22,480 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2024 05/2024 22,020 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2024 02/2027 21,560 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2027 03/2027 60,040 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 03/2023 03/2023 14,101 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 04/2023 04/2023 24,920 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 05/2023 06/2023 23,580 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 07/2023 09/2023 22,580 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 10/2023 11/2023 21,080 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 12/2023 02/2027 15,980 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 03/2027 03/2027 34,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 03/2023 03/2023 903 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 04/2023 12/2025 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 03/01/2023 03/31/2023 1,524 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 04/03/2023 04/28/2023 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 03/2023 03/2023 10,266 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 04/2023 04/2023 54,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 05/2023 06/2023 51,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 07/2023 09/2023 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 10/2023 12/2026 41,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/01/2023 03/01/2023 1,060 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/02/2023 03/02/2023 1,108 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/03/2023 03/03/2023 1,162 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/06/2023 03/06/2023 1,220 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/07/2023 03/07/2023 1,284 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/08/2023 03/08/2023 1,355 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/09/2023 03/09/2023 1,435 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/10/2023 03/10/2023 1,525 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/13/2023 03/13/2023 1,626 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/14/2023 03/14/2023 1,742 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/15/2023 03/15/2023 1,876 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/16/2023 03/16/2023 2,033 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/17/2023 03/17/2023 2,217 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/20/2023 03/20/2023 2,440 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/21/2023 03/21/2023 2,710 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/22/2023 03/22/2023 3,050 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/23/2023 03/23/2023 3,485 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/24/2023 03/24/2023 4,066 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/27/2023 03/27/2023 4,880 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/28/2023 03/31/2023 6,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 04/03/2023 04/28/2023 6,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 03/2023 03/2023 3,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 04/2023 04/2023 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 05/2023 11/2023 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 12/2023 02/2027 2,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 03/2023 03/2023 6,100 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 04/2023 04/2023 6,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 05/2023 12/2026 5,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 03/2023 03/2023 3,900 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 04/2023 04/2023 3,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 05/2023 05/2023 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2023 06/2023 3,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 07/2023 07/2023 3,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 08/2023 08/2023 2,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 09/2023 09/2023 2,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 10/2023 10/2023 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 11/2023 11/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 12/2023 12/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2024 05/2024 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2024 12/2027 2,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 03/2023 03/2023 2,200 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 04/2023 04/2023 2,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 05/2023 05/2023 1,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 06/2023 06/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 07/2023 07/2023 1,700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 08/2023 08/2023 1,650 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 09/2023 09/2023 1,600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 10/2023 10/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2023 11/2023 1,450 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 12/2023 12/2023 1,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 01/2024 01/2024 1,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 02/2024 02/2024 1,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 03/2024 03/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 04/2024 04/2024 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 05/2024 12/2027 1,000 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2023 03/2023 4,600 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 04/2023 04/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2023 05/2023 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 06/2023 06/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 07/2023 07/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 08/2023 08/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 09/2023 09/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 10/2023 10/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 11/2023 12/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 01/2024 02/2024 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2024 03/2024 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 04/2024 04/2024 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2024 05/2024 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 06/2024 12/2027 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 03/2023 03/2023 12,903 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 04/2023 04/2023 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 05/2023 12/2026 35,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2024 01/2024 6,488 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2025 01/2025 5,226 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2026 01/2026 4,692 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2027 01/2034 4,656 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2023 04/2023 6,325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2024 04/2024 3,325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2025 04/2025 2,988 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2026 04/2033 2,716 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2023 11/2023 3,788 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2024 11/2024 2,363 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2025 11/2025 2,025 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2026 11/2032 1,940 USD 0.1
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 02/2023 02/2023 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 03/2023 03/2023 925 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 04/2023 04/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 05/2023 05/2023 605 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 06/2023 06/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 07/2023 07/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 08/2023 08/2023 1,425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 09/2023 09/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 10/2023 03/2024 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 11/2023 12/2023 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 01/2024 02/2024 2,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 02/2023 03/2023 % 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 04/2023 03/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 05/2023 04/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 06/2023 03/2027 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 07/2023 01/2027 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 08/2023 04/2026 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 10/2023 10/2023 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 11/2023 12/2023 270 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 01/2024 01/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 02/2024 02/2024 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 03/2024 03/2024 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 10/2024 10/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 11/2024 02/2026 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 07/2025 10/2026 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 03/2026 03/2026 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 05/2026 05/2026 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 06/2026 03/2028 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 12/2026 12/2026 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 02/2023 02/2023 % 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 03/2023 03/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 04/2023 04/2023 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 05/2023 05/2023 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 07/2023 07/2023 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 08/2023 08/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 09/2023 10/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 11/2023 11/2023 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 12/2023 12/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 01/2024 01/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 02/2024 02/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 03/2024 03/2024 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 02/2023 02/2023 925 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 03/2023 03/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 04/2023 04/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 05/2023 07/2023 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 08/2023 08/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 09/2023 09/2023 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 10/2023 02/2024 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 11/2023 12/2023 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 03/2024 03/2024 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 02/2023 02/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 03/2023 03/2023 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 04/2023 04/2023 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 05/2023 05/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 07/2023 07/2023 355 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 08/2023 08/2023 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 09/2023 09/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 10/2023 10/2023 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 11/2023 11/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 12/2023 12/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 01/2024 02/2024 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 03/2024 03/2024 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 02/2023 03/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 03/2023 03/2023 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2023 08/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 09/2023 09/2023 3,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 10/2023 12/2023 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 11/2023 11/2023 3,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2024 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2024 05/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 06/2024 06/2024 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 07/2024 02/2026 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2025 05/2025 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 07/2025 07/2025 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 08/2025 09/2027 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 09/2025 03/2026 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 10/2025 03/2028 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 12/2025 12/2025 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2026 04/2026 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 05/2026 10/2027 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 06/2026 06/2026 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2027 05/2027 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2027 04/2027 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 12/2027 12/2027 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2023 04/2023 925 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 05/2023 05/2023 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 06/2023 06/2023 505 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2023 09/2023 1,305 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 08/2023 10/2023 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 11/2023 11/2023 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2023 12/2023 2,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2024 02/2024 2,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 03/2024 03/2024 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2024 12/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2024 07/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 08/2024 07/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 09/2024 03/2026 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 10/2024 03/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2024 01/2026 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2025 02/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 08/2025 10/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2023 03/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 05/2023 04/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2023 03/2027 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 07/2023 01/2027 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 08/2023 04/2026 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2023 10/2023 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2023 12/2023 270 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2024 01/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2024 02/2024 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2024 03/2024 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2024 10/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2024 02/2026 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 07/2025 10/2026 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2026 03/2026 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 05/2026 05/2026 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2026 11/2026 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 12/2026 12/2026 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2023 04/2023 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2023 03/2026 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2023 09/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2023 08/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2023 10/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2023 05/2025 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2023 12/2023 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2024 01/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2024 02/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2024 03/2024 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2024 01/2026 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2024 07/2025 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2024 09/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2024 12/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2025 03/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2025 04/2025 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2025 11/2025 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2023 08/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2023 09/2023 3,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2023 12/2023 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2023 11/2023 3,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2024 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2024 03/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2024 05/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2024 06/2024 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2024 02/2026 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2025 05/2025 1,100 USD 10.000%